Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
        1. Sammandrag
     2. Ekonomiska utsikter
     3. Regeringens finanspolitik
     4. Budgetpropositionens inkomstposter
     5. Anslagen i budgetpropositionen
          5.1. Budgetpropositionen och ramarna för statsfinanserna
       5.2. Anslagen enligt förvaltningsområde
            Statsrådets kansli (huvudtitel 23)
            Utrikesministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 24)
            Justitieministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 25)
            Inrikesministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 26)
            Försvarsministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 27)
            Finansministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 28)
            Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 29)
            Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 30)
            Kommunikationsministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 31)
            Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 32)
            Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 33)
            Miljöministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 35)
            Anslagen enligt ekonomisk art
          5.3. Vetenskaps-, teknologi- och innovationspolitiken
          5.4. Regionutveckling och strukturfonder
     6. Utveckling av förvaltningen
     7. Den kommunala ekonomin
     8. Statsfinanserna utanför budgeten
     9. Statens intäkts- och kostnadskalkyl samt balansräkning
   Siffertabell
   Detaljmotivering

Statsbudgeten 2017

Kommunikationsministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 31)PDF-versio

För kommunikationsministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på sammanlagt 3,2 miljarder euro, vilket innebär en ökning på ca 303,4 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2016. Av anslagen under huvudtiteln används 59 % för upprätthållande och utvecklande av trafiknätet, 2 % för myndighetstjänster för trafiken, 6 % för stöd till trafiken och köp av tjänster för trafiken, 16 % för kommunikationstjänster och kommunikationsnät och 1 % för väder-, havs- och klimattjänsterna.

Förvaltningsområdet skapar en fungerande marknadsmiljö för efterfrågan och utbudet på olika trafik- och kommunikationstjänster samt digitala tjänster så att det uppstår nya affärsverksamhetsmöjligheter och export och så att urvalet av tjänster växer. Regleringen görs smidigare och man lättar på den administrativa bördan. Föråldrade normer och normer som utgör hinder för marknadsaktörernas verksamhet avvecklas. Nya verksamhetssätt främjas genom försök och innovativ upphandling.

Tjänsterna inom transport och kommunikation ordnas i första hand på marknadsvillkor. I situationer där tillräckliga trafik- och transporttjänster inte kan tillhandahållas på marknadsvillkor säkerställs en basnivå av tjänster. När det gäller mediebranschen säkerställer man genom förvaltningsområdets åtgärder att den finländska mediebranschen bevarar sin livskraft och konkurrenskraft i en allt mer internationell verksamhetsmiljö som formas av internets utveckling och digitaliseringen.

Genom sina åtgärder vill förvaltningsområdet skapa bättre förutsättningar än tidigare för affärsverksamhet som baserar sig på nyttjande och delning av data. Till förvaltningsområdets mål hör att stärka användarnas förtroende för digitala tjänster och nya digitala affärsmodeller. Dessutom upprätthåller och ökar man kompetensen på området för informationssäkerhet samt riskhanteringen.

Kommunikationspolitik

När det gäller kommunikationsnäten satsar man på att utöka utbudet av trådlösa och fasta kommunikationsförbindelser som behövs för nya digitala tjänster och tjänster som utnyttjar automatisering, samt på att förbättra den kommersiella tillgången på snabba bredband. Kommunikationsverket, som sköter administrativa uppgifter på kommunikationsområdet, har omkostnader på 31,9 miljoner euro varav 11,0 miljoner euro täcks med anslagsfinansiering och resten med intäkterna av de avgifter som Kommunikationsverket tar ut. Det riksomfattande projektet för bredband till glesbygdsområden genomförs med anslag som överförts från tidigare år (25,2 miljoner euro). Till statens televisions- och radiofond överförs 508 miljoner euro i syfte att täcka kostnaderna för Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet.

Trafikpolitik

Inom trafikledshållningen satsar man i synnerhet på trafikledernas skick och kvalitet. Målet är att få den ökande eftersättningen av underhållet att bli betydligt långsammare. Markanvändningen, boendet, trafiken och tjänsterna samordnas så att vårt lands konkurrenskraft stärks. Genom prissättningen av trafiken inverkar man vid sidan av finansieringsaspekten på styrningen av trafiken. Möjligheterna att utveckla trafiknätet på företagsekonomiska grunder utreds. Målet är att skapa långsiktiga förutsättningar för en hållbar finansiering av trafikens infrastruktur och underhåll.

För omkostnaderna för Trafikverket, som ansvarar för upprätthållandet av servicenivån för trafiken på de trafikleder som förvaltas av staten och som i samarbete med andra aktörer ansvarar för att trafiksystemet fungerar, anvisas 74 miljoner euro. Utgifterna för bastrafikledshållningen beräknas uppgå till 1,329 miljarder euro, varav 1,279 miljarder euro finansieras med anslag. För åtgärder för att minska eftersättningen av underhållet används 304 miljoner euro, varav 200 miljoner euro finansieras med spetsprojektfinansiering och 104 miljoner euro med en överföring från momentet för utveckling av trafikledsprojekt. Vidare föreslås för den fortsatta planeringen av en snabb järnvägsförbindelse mellan Helsingfors och Åbo 40 miljoner euro, varav 10 miljoner euro allokeras till år 2017. För trafikinvesteringar, inklusive efterfinansierings- och livscykelsfinansieringsprojekt, föreslås det 444 miljoner euro. Det föreslås att nya investeringsprojekt som gäller förbättring av banavsnittet Luumäki—Imatra och vidare till ryska gränsen (165 miljoner euro), riksväg 4 Uleåborg—Kemi (125 miljoner euro), riksväg 5 S:t Michel—Juva (121 miljoner euro) och riksväg 12 på ringvägen söder om Lahtis (198 miljoner euro) inleds 2017.

Trafiksäkerhetsverket ansvarar för myndighetstjänster för trafiken som gäller trafiksystemets säkerhet, datalager, driftsäkerhet och marknaden. Utgifterna för myndighetstjänsterna för trafiken beräknas uppgå till 140 miljoner euro, varav 91 miljoner euro finansieras med avgiftsintäkter och 49 miljoner euro med anslag. För åtgärder som främjar säkerhetsverksamheten inom vägtrafiken föreslås ett anslag på 9,1 miljoner euro. En motsvarande inkomst har beaktats i inkomstposten.

För stöd till trafiken och köp av tjänster för trafiken föreslås 209,2 miljoner euro, varav 105 miljoner euro anvisas för att främja sjöfarten och den övriga sjötrafiken, 84 miljoner euro för köp och utvecklande av tjänster inom kollektivtrafiken samt 18 miljoner euro för upprätthållande av förbindelsefartygstrafiken i skärgården och för köp och avtal om köp inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården.

Forskning

Meteorologiska institutets utgifter beräknas uppgå till 72 miljoner euro, varav 26 miljoner euro finansieras med inkomster och 45,2 miljoner euro med anslag. För finansieringen av reparationsinvesteringar i nätverket av väderradar föreslås 1 miljon euro.