Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
        1. Sammandrag
     2. Ekonomiska utsikter
     3. Regeringens finanspolitik
     4. Budgetpropositionens inkomstposter
     5. Anslagen i budgetpropositionen
          5.1. Budgetpropositionen och ramarna för statsfinanserna
       5.2. Anslagen enligt förvaltningsområde
            Statsrådets kansli (huvudtitel 23)
            Utrikesministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 24)
            Justitieministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 25)
            Inrikesministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 26)
            Försvarsministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 27)
            Finansministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 28)
            Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 29)
            Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 30)
            Kommunikationsministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 31)
            Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 32)
            Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 33)
            Miljöministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 35)
            Anslagen enligt ekonomisk art
          5.3. Vetenskaps-, teknologi- och innovationspolitiken
          5.4. Regionutveckling och strukturfonder
     6. Utveckling av förvaltningen
     7. Den kommunala ekonomin
     8. Statsfinanserna utanför budgeten
     9. Statens intäkts- och kostnadskalkyl samt balansräkning
   Siffertabell
   Detaljmotivering

Statsbudgeten 2017

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 30)PDF-versio

För jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde föreslås sammanlagt 2,5 miljarder euro, vilket innebär en minskning på 14,4 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2016. De beräknade inkomsterna för 2017 är 886 miljoner euro, vilket är 84 miljoner euro mindre än i den ordinarie budgeten för 2016. Av anslagen under huvudtiteln används 5 % för förvaltning och forskning, 13 % för utveckling av landsbygden, 72 % för jordbruk och livsmedelsekonomi, 8 % för naturresursekonomi, 0,2 % för Forststyrelsen och 2 % för lantmäteriverksamhet och datalager.

Förvaltning och forskning

Under kapitlet för förvaltning och forskning har budgeterats utgifterna för jord- och skogsbruksministeriets och förvaltningsområdets viktigaste forskningsanstalt, Naturresursinstitutet. Omkostnadsanslaget minskar med 8,8 miljoner euro på grund av reformen av statens forskningsstruktur och de besparingar som görs i ämbetsverkens och inrättningarnas omkostnader.

Utveckling av landsbygden

Anslagen för utveckling av landsbygden ökar med 22,3 miljoner euro, främst på grund av att genomförandet av landsbygdsprogrammet fortskrider. Utvecklingen av landsbygden stöds bl.a. genom företagsstöd, forsknings- och utvecklingsprojekt och rådgivning till landsbygden. De centrala instrumenten är programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020 (landsbygdsprogrammet) och det arbete som bedrivs i landsbygdspolitiska rådet och skärgårdsdelegationen. Det anslag som reserverats för avträdelsestöd och avträdelseersättning minskar i enlighet med de preciserade behovskalkylerna.

Jordbruk och livsmedelsekonomi

Anslagen minskar med 24,8 miljoner euro, vilket huvudsakligen beror på att tidsplanerna för utbetalning av EU:s utkomststöd har normaliserats. Anslaget används för att främja en konkurrenskraftig tillväxt för affärsverksamhet som bygger på bioekonomi och livsmedel. Samtidigt säkerställer man genom ansvarsfull verksamhet hälsan, välbefinnandet och säkerheten hos människor, djur och växter. På grund av jordbrukets lönsamhetsläge beslutade regeringen i planen för de offentliga finanserna 2017—2020 att år 2017 bevilja ett tilläggsanslag på 20,3 miljoner euro för kompensationsersättningar och 6,7 miljoner euro för nationella stöd i anslagen enligt ramen.

Vidare har i dimensioneringen av anslaget i form av spetsprojektfinansiering enligt det strategiska insatsområdet Bioekonomi och ren energi i regeringsprogrammets genomförandeplan beaktats en överföring på 38 miljoner euro (11 miljoner euro år 2016) till Gårdsbrukets utvecklingsfond Makera. Spetsprojektfinansiering anvisas dessutom till ett belopp av 2,5 miljoner euro (1 miljon euro år 2016) för åtgärder som främjar export och användning av inhemska livsmedel, i syfte att förbättra handelsbalansen.

Naturresursekonomi

Anslagen ökar med 1,2 miljoner euro, vilket delvis beror på ökad finansiering för spetsprojektet Bioekonomi och ren energi. Målet för naturresursekonomin, som omfattar fiskeri- och vilthushållning, skogsbruk, vattenhushållning och allmänna naturresursfrågor, är hållbar vård och användning av förnybara naturresurser och hantering av risker i anslutning till dem.

Lantmäteri och datalager

Anslagen minskar med 2,8 miljoner euro på grund av ytterligare besparingar och slopande av ett tillägg för ägoregleringar. Arbetet med att öppna datalager fortsätter enligt planerna.