Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
        1. Sammandrag
     2. Ekonomiska utsikter
     3. Regeringens finanspolitik
     4. Budgetpropositionens inkomstposter
     5. Anslagen i budgetpropositionen
          5.1. Budgetpropositionen och ramarna för statsfinanserna
       5.2. Anslagen enligt förvaltningsområde
            Statsrådets kansli (huvudtitel 23)
            Utrikesministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 24)
            Justitieministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 25)
            Inrikesministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 26)
            Försvarsministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 27)
            Finansministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 28)
            Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 29)
            Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 30)
            Kommunikationsministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 31)
            Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 32)
            Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 33)
            Miljöministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 35)
            Anslagen enligt ekonomisk art
          5.3. Vetenskaps-, teknologi- och innovationspolitiken
          5.4. Regionutveckling och strukturfonder
     6. Utveckling av förvaltningen
     7. Den kommunala ekonomin
     8. Statsfinanserna utanför budgeten
     9. Statens intäkts- och kostnadskalkyl samt balansräkning
   Siffertabell
   Detaljmotivering

Statsbudgeten 2017

Försvarsministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 27)PDF-versio

För försvarsministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på 2,8 miljarder euro, vilket innebär en minskning med 62,2 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2016. Minskningen beror närmast på den tidsmässiga förläggningen av anskaffningen av materiel och på en ökning av omkostnadsbesparingarna.

I försvarsmaktens omkostnader (exkl. löneutgifter), anskaffningen av försvarsmateriel samt utgifterna för den militära krishanteringen har det gjorts en föregripande kostnadsnivåjustering på 1,5 % i enlighet med etablerad praxis. Det militära försvarets andel av anslagen under huvudtiteln uppgår till 85 %, varav 38 % (914 miljoner euro) är utgifter som hänförs till den materiella beredskapen. Den militära krishanteringens andel är 2 %.

Försvarsmaktens nya beställningsfullmakter enligt budgetpropositionen för 2017 och de tidigare beviljade beställningsfullmakterna föranleder utgifter på sammanlagt 653 miljoner euro 2017 och på sammanlagt 1 290 miljoner euro åren efter budgetåret.

Militärt försvar

För försvarsmaktens omkostnader föreslås anslag på 1,9 miljarder euro, vilket är 3,4 miljoner euro mindre än i den ordinarie budgeten för 2016. Omkostnadsanslagen minskas av besparingar som föranleds av konkurrenskraftsavtalet. Dessa besparingar uppgår till sammanlagt ca 26 miljoner euro. Från anskaffningen av försvarsmateriel har anslag på 40 miljoner euro mer än i budgeten för 2016 överförts till omkostnaderna.

För anskaffning av försvarsmateriel föreslås anslag på 479,8 miljoner euro, vilket är 65,0 miljoner euro mindre än i den ordinarie budgeten för 2016. Detta beror huvudsakligen på nämnda överföring av anslag samt på tidigare ändringar av den tidsmässiga fördelningen av utgifterna för beställningsfullmakter, vilka minskar de anslag som föreslås för anskaffningen av försvarsmateriel med sammanlagt 99 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2016. Anslagen minskas dessutom av minskningen av den tilläggsfinansiering av engångsnatur som beviljats för att stödja sysselsättningen inom den inhemska industrin med 4 miljoner euro fr.o.m. 2016. De anslag som föreslås för anskaffningen av försvarsmateriel ökas främst av en anslagsökning enligt regeringsprogrammet som ökar med 30 miljoner euro jämfört med budgeten för 2016 samt av en föregripande kostnadsnivåjustering på 8 miljoner euro.

Budgetpropositionen innefattar tre nya beställningsfullmakter. Utgifterna för den beställningsfullmakt för materiell utveckling av försvarsmakten 2017 på 519 miljoner euro som föreslås för anskaffningen av försvarsmateriel förläggs till åren 2017—2025. För försvarsmaktens omkostnader föreslås en beställningsfullmakt på 181 miljoner euro, med vilken bl.a. fordon, reservdelar samt service- och underhållstjänster för materielen ska skaffas. Utgifterna för beställningsfullmakten förläggs till åren 2017—2020. För anskaffning av underhålls- och flygutbildningstjänster för det utbildningssystem som ersätter flygvapnets Vinka-utbildning föreslås en beställningsfullmakt på 32 miljoner euro. Utgifterna för fullmakten förläggs till åren 2017—2024.

Militär krishantering

För försvarsministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på 47,0 miljoner euro för materiel- och förvaltningsutgifter för den militära krishanteringen, vilket innebär en ökning på 10,4 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2016. Ökningen föranleds huvudsakligen av utbildningsinsatsen i Irak. Krishanteringen behandlas även i den allmänna motiveringen till utrikesministeriets förvaltningsområde under rubriken krishantering.