Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
        1. Sammandrag
     2. Ekonomiska utsikter
     3. Regeringens finanspolitik
     4. Budgetpropositionens inkomstposter
     5. Anslagen i budgetpropositionen
          5.1. Budgetpropositionen och ramarna för statsfinanserna
       5.2. Anslagen enligt förvaltningsområde
            Statsrådets kansli (huvudtitel 23)
            Utrikesministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 24)
            Justitieministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 25)
            Inrikesministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 26)
            Försvarsministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 27)
            Finansministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 28)
            Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 29)
            Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 30)
            Kommunikationsministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 31)
            Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 32)
            Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 33)
            Miljöministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 35)
            Anslagen enligt ekonomisk art
          5.3. Vetenskaps-, teknologi- och innovationspolitiken
          5.4. Regionutveckling och strukturfonder
     6. Utveckling av förvaltningen
     7. Den kommunala ekonomin
     8. Statsfinanserna utanför budgeten
     9. Statens intäkts- och kostnadskalkyl samt balansräkning
   Siffertabell
   Detaljmotivering

Statsbudgeten 2017

Statsrådets kansli (huvudtitel 23)PDF-versio

Under huvudtiteln för statsrådets kansli föreslås anslag på sammanlagt 210,4 miljoner euro, vilket innebär en ökning på 2,8 miljoner euro jämfört med budgeten för 2016. Ökningen beror på det anslag som föreslagits för utvecklingsprojekt på statsrådsnivå samt på genomförandet av 100-årsjubileet för Finlands självständighet.

Med anslag under huvudtiteln för statsrådets kansli stöds genomförandet av regeringsprogrammet. Av regeringsprogrammets spetsprojekt är "Införande av en försökskultur" på statsrådets kanslis ansvar. Dessutom ska regeringens grundläggande projekt hållbar utveckling och regeringens framtidsarbete genomföras av statsrådets kansli.

I enlighet med regeringens riktlinjer eftersträvar statens ägarpolitik ett samhälleligt och företagsekonomiskt hållbart resultat. Vid ägarstyrningen av statens tillgångar i bolagsform eftersträvas aktivare än tidigare en höjning av ägarvärdet samt utnyttjande av värdestegringen för att skapa samhälleligt viktig företagsverksamhet.

Finlands 100-årsjubileum firas 2017. Jubileumsårets program skapas tillsammans med olika aktörer under temat Tillsammans. Målet är ett engagerande och intressant jubileumsår, som ökar den allmänna kännedomen om hur Finland blev en självständig stat och om nationens utveckling. För genomförandet av jubileumsårets program föreslås ett anslag på 10,1 miljoner euro för 2017.