Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
        1. Sammandrag
     2. Ekonomiska utsikter
     3. Regeringens finanspolitik
     4. Budgetpropositionens inkomstposter
     5. Anslagen i budgetpropositionen
          5.1. Budgetpropositionen och ramarna för statsfinanserna
       5.2. Anslagen enligt förvaltningsområde
          5.3. Vetenskaps-, teknologi- och innovationspolitiken
          5.4. Regionutveckling och strukturfonder
     6. Utveckling av förvaltningen
     7. Den kommunala ekonomin
     8. Statsfinanserna utanför budgeten
     9. Statens intäkts- och kostnadskalkyl samt balansräkning
   Siffertabell
   Detaljmotivering

Statsbudgeten 2017

5.1. Budgetpropositionen och ramarna för statsfinansernaPDF-versio

I regeringsprogrammet ingår en utgiftsregel som styr budgetekonomins utgiftsutveckling under hela valperioden. Utgiftsregeln sätter ett maximibelopp för huvuddelen, ungefär fyra femtedelar, av utgifterna i statsbudgeten. Utanför utgiftsregeln och de utgiftsramar för statsfinanserna som fastställs på basis av den lämnas bl.a. utgifter som växlar med konjunkturerna och den automatiska finansieringen, ränteutgifterna för statsskulden samt finansinvesteringarna.

I planen för de offentliga finanserna från våren 2016 justerades ramarna för åren 2017—2020 så att de motsvarar 2017 års pris- och kostnadsnivå. Efter detta har den beräknade pris- och kostnadsnivån preciserats, och därför sänks priskorrigeringen av ramutgifterna med sammanlagt 104 miljoner euro.

Justeringar av pris- och kostnadsnivån i ramen, mn euro

 201720182019
    
Justering av ramnivån jämfört med rambeslutet från våren 2016:   
   Enligt lagstiftningen indexbundna utgifter (pensioner, kommunernas statsandelar och övriga enligt lagstiftningen indexbundna statsbidrag, EU-medlemsavgiften)-61,2-61,1-61,1
   Övriga utgifter inom ramen-42,9-43,7-44,9
Sammanlagt-104,0-104,8-105,9

I ramnivån för 2017 beaktas dessutom de strukturella ändringar i ramen som höjer ramnivån för 2017 med ca 63 miljoner euro. De strukturella ändringarna har specificerats närmare i följande tabell. Utöver dessa gjordes i samband med den andra tilläggsbudgeten för 2016 strukturella korrigeringar, som höjde ramnivån för 2017 med 12 miljoner euro. De strukturella korrigeringarna höjer således ramnivån med sammanlagt 75 miljoner euro jämfört med planen för de offentliga finanserna från våren 2016. Den största korrigeringen utgörs av konkurrenskraftsavtalets effekter på utgifterna i budgeten. Enligt regeringens rambestämmelse är avsikten med ramjusteringarna att vid behov säkerställa att ramen behandlar olika ändringar av beskattningen på samma sätt, om de har samma konsekvenser för den offentliga ekonomin. En sänkning av arbetsgivaravgifterna ökar statens utgifter som överföringar till socialskyddsfonderna med 736 miljoner euro, vilket ökar underskottet i statsfinanserna med motsvarande belopp om detta genomförs som en sänkning av inkomstskatten. Detta beaktas i ramnivån som en förhöjning. Å andra sidan medför konkurrenskraftsavtalet att omkostnaderna och statsandelarna minskar. Minskningen av utgifterna med 507 miljoner euro till följd av detta beaktas som en faktor som sänker ramnivån, för att de övriga ramutgifterna inte ska öka i motsvarande utsträckning, utan att det genom en minskning av utgifterna blir möjligt att täcka den försämring av statsfinanserna som beror på de skattesänkningar som stöder avtalet. Sänkningen är nödvändig även för den helhet som avser att täcka hållbarhetsunderskottet i regeringsprogrammet. Ramnivån höjs genom den samlade nettoeffekten av dessa faktorer, som höjer ramnivån med 229 miljoner euro.

Strukturella ändringar i ramen, mn euro

MomentÄrende2016201720182019
      
Olika momentKonkurrenskraftsavtalets effekt 229,5229,5229,5
24.01.20Bruttobudgetering av hyresinkomster av institutfastigheter utomlands, motsvarande inkomster har antecknats under moment 12.24.99 1,01,01,0
24.30.66Utgifter för projekt som genomförs i samarbete med andra länder. Motsvarande inkomster har antecknats under moment 12.24.99 (genomgångspost). 7,0  
29.80.59Ombudgetering av stiftelsen Nationalgalleriets kapital. 10,0  
31.10.20Ändrad tidsmässig fördelning av spetsprojektfinansieringen av bastrafikledshållningen från 2017 till 2018. -100,0100,0 
32.60.40Senareläggning av utbetalningar i fråga om energistöd p.g.a. fördröjda bioraffinaderiprojekt.-8,48,4  
32.60.41Senareläggning av utbetalningar i fråga om LNG-terminalstöd p.g.a. fördröjt terminalprojekt i Fredrikshamn.-5,55,5  
33.10.54, 33.10.57Överföring av studerandes bostadsbidrag till det allmänna bostadsbidraget. Överföringen minskar ramutgifterna och ökar utgifterna utanför ramen med ett nettobelopp på 112 miljoner euro 2017 och med 250 miljoner euro på årsnivå. -112,0-250,0-250,0
33.20.52Med anledning av pensionsstödet av engångsnatur minskar utgifterna för utkomstskyddet för arbetslösa utanför ramen. 14,014,014,0
 Sammanlagt-13,963,494,5-5,5

Ofördelad reserv

Med beaktande av alla de nämnda justeringarna ligger ramnivån för 2017 på 44 805 miljoner euro, inklusive en tilläggsbudgetreservering på 300 miljoner euro.

De anslag som ska hänföras till ramen för budgetpropositionen föreslås uppgå till 44 352 miljoner euro. Den ofördelade reserven för 2017 uppgår således till 153 miljoner euro. För 2017 har i ramen dessutom avdelats 300 miljoner euro för tilläggsbudgetarna.

Utgifter utanför ramen

Utanför ramarna för statsfinanserna är framför allt utgifter som växlar med konjunkturerna och den automatiska finansieringen, såsom utgifterna för utkomstskyddet för arbetslösa, lönegaranti, bostadsbidrag och grundläggande utkomststöd. De nämnda utgifterna inkluderas likväl i ramarna när det gäller hur de ändringar som gjorts i grunderna för utgifterna inverkar på dem. Utanför ramarna lämnas dessutom bl.a. ränteutgifterna för statsskulden, mervärdesskatteutgifterna, finansinvesteringarna och de utgifter där staten fungerar som teknisk förmedlare av medfinansiering från utomstående.

Som utgifter utanför ramen föreslås 10,9 miljarder euro, vilket är ca 1,0 miljarder euro mer än vad som budgeterats för 2016 (inkl. tilläggsbudgetarna). Den mest betydande orsaken till denna ökning är en teknisk ändring i fråga om ramarna som träder i kraft 2017 och som innebär att beviljandet och utbetalningen av det grundläggande utkomststödet överförs från kommunerna till Folkpensionsanstalten. En partiell överföring av finansieringen av startpeng och lönesubventionerat arbete till arbetslöshetsförmånsanslagen ökar i motsvarande utsträckning utgifterna utanför ramen. Även det faktum att studerandena börjar omfattas av det allmänna bostadsbidraget höjer nivån på utgifterna utanför ramen. De besparingar som bestämts i regeringsprogrammet och planen för de offentliga finanserna för 2017—2020 sänker för sin del utgifterna för utkomstskyddet för arbetslösa.

Utgifterna för finansinvesteringar ökar fr.o.m. 2016 särskilt med anledning av statens finansiering av kapitalplaceringar i universitet som ökar med 150 miljoner euro.

Mervärdesskatteutgifterna ökar fr.o.m. 2016 till följd av de ökade mervärdesskatteutgifterna inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde.

Kompensationen till kommunerna för skattelättnader ökar med knappt 400 miljoner euro på grund av ändringar av beskattningsgrunderna särskilt i anslutning till konkurrenskraftsavtalet.

Ränteutgifterna för statsskulden uppgår uppskattningsvis till ca 1,3 miljarder euro, dvs. 0,2 miljarder euro mindre än vad som budgeterats för 2016 med anledning av den sänkta räntenivån.

Anslag utanför ramen, mn euro

 2017 budgetprop.
  
Utkomstskyddet för arbetslösa, bostadsbidrag och lönegarantin4 832
Kompensation till kommunerna för skattelättnader652
Utgifter motsvarande inkomster som erhålls från EU1 109
Utgifter motsvarande tippningsvinstmedel och intäktsföringen från Penningautomatföreningen samt totospel961
Ränteutgifter1 308
Finansinvesteringar 584
Tekniska genomgångsposter215
Mervärdesskatteanslag1 223
Sammanlagt10 884