Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell

Statsbudgeten 2017

4.5. Övriga inkomstposterPDF-versio

  2015 bokslut 2016 uppskattning 2017
budgetprop.
2016—2017 förändr., %
         
Inkomster av blandad natur, mn euro 6 147 5 434 5 241 -4
— överföring från statens pensionsfond 2 263 1 785 1 827 2
— inkomster från EU 1 115 1 142 1 061 -7
— statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel 542 537 546 2
— avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet 426 427 449 5
— överföring från statens bostadsfond 66 47 27 -44
— övriga 1 734 1 496 1 330 -11
  2015 bokslut 2016
uppskattning
2017 budgetprop. 2016—2017 förändr., %
         
Ränteinkomster och intäktsföring av vinst, mn euro 2 362 2 458 2 485 -1
— ränteinkomster 141 131 96 -27
— utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier 1 603 1 967 2 110 -7
— andel i Finlands Banks vinst 138 130 98 -25
— intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 480 230 181 -21

Statens inkomster av blandad natur 2017 beräknas uppgå till 5 241 miljoner euro, dvs. ca 193 miljoner euro mindre än vad som har budgeterats för 2016. Inkomsterna från EU beräknas sjunka med ca 100 miljoner euro jämfört med 2016. Av inkomsterna från Europeiska unionen består de viktigaste posterna av utvecklingsstöd för lantbruket och landsbygden samt av strukturpolitiska stöd. Från statens pensionsfond intäktsförs enligt uppskattning 1 827 miljoner euro i statens budgetekonomi.

Ränteinkomsterna och intäktsföringen av vinst beräknas uppgå till ett belopp av 2 485 miljoner euro, vilket är ca 27 miljoner euro mer än vad som har budgeterats för 2016. I ränteinkomster beräknas inflyta ca 96 miljoner euro, vilket påverkas av den exceptionellt låga räntemiljön i euroområdet. Statens ränteinkomster inflyter av räntor på långfristiga lån som staten har beviljat samt på investeringar av kassareserver som överskrider det dagliga behovet. Statens kassareserver beräknas uppgå till 6 miljarder euro, men på grund av det exceptionella läget på räntemarknaden beräknas investeringarna inte ge någon avkastning.

Utdelningsinkomsterna och inkomsterna av försäljning av aktier beräknas vara 2 110 miljoner euro. Intäktsföringen som baserar sig på utdelning och inkomster av försäljning beräknas jämfört med 2016 öka med ca 140 miljoner euro till följd av de engångsåtgärder som ökar intäktsföringen och som det fattats beslut om som en del av finansieringen av regeringens spetsprojekt.

Enligt lagen om Finlands Bank intäktsför Finlands Bank 50 % av sitt resultat från föregående år till staten. Bankfullmäktige kan dock bestämma att en större andel än så ska intäktsföras. För 2017 antas intäktsföringen uppgå till 98 miljoner euro, vilket på grund av det exceptionella läget på räntemarknaden, där räntenivåerna är mycket låga, är mindre än intäktsföringen föregående år. Intäktsföringen av de statliga affärsverkens vinst beräknas uppgå till 181 miljoner euro, varav Forststyrelsens andel är 86 miljoner euro och Senatfastigheters andel 95 miljoner euro.