Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
        1. Sammandrag
     2. Ekonomiska utsikter
     3. Regeringens finanspolitik
     4. Budgetpropositionens inkomstposter
          4.1. Centrala ändringar i skattegrunderna 2017
          4.2. Utvecklingen i fråga om de skattepliktiga inkomsterna och den övriga skattebasen
          4.3. Analys av risker och känslighet i anslutning till uppskattningarna av skatteinkomsterna
          4.4. Skatteutgifter
          4.5. Övriga inkomstposter
     5. Anslagen i budgetpropositionen
     6. Utveckling av förvaltningen
     7. Den kommunala ekonomin
     8. Statsfinanserna utanför budgeten
     9. Statens intäkts- och kostnadskalkyl samt balansräkning
   Siffertabell
   Detaljmotivering

Statsbudgeten 2017

4.3. Analys av risker och känslighet i anslutning till uppskattningarna av skatteinkomsternaPDF-versio

Den uppskattade skatteinkomsten i budgetpropositionen grundar sig på bedömningen av utvecklingen av skattebaserna enligt finansministeriets ekonomiska prognos. Om den ekonomiska utvecklingen avviker från baskalkylen är konsekvenserna av detta för det totala skatteinflödet beroende av i fråga om vilka ekonomiska efterfrågeposter och faktorer som den ekonomiska prognosen avviker från vad som tidigare uppskattats. Till exempel förändringar i den inhemska efterfrågan påverkar skatteintäkterna kraftigare än förändringar som skett via den yttre efterfrågan. Historiska uppgifter visar att om den ekonomiska tillväxten avtar med en procentenhet, försvagar det saldot i statsfinanserna med i genomsnitt 0,2—0,3 procentenheter i förhållande till totalproduktionen. Detta beror till största delen på att skatteinkomsterna minskar. I förhållande till totalproduktionen 2017 har en förändring på en procentenhet i den ekonomiska tillväxten återverkningar motsvarande 0,5 miljarder euro med tanke på saldot i statsfinanserna.

I vidstående tabell anges en uppskattning av i vilken mån intäkterna från vissa skatteslag påverkas av förändringar i skattebasen.

Det redogörs närmare för uppgörandet av skatteinkomstprognoser i finansministeriets promemoria av den 28 september 2015 Förfarandena för sammanställning av budgetekonomins inkomstposter vid finansministeriet (www.vm.fi).

Konsekvenserna för statens skatteintäkter av en förändring i vissa skattebasposter

SkatteslagSkattebas/efterfrågepostFörändringFörändring i skatteintäkterna, mn euro
    
Skatt på förvärvsinkomsterLöneinkomster1 procentenhet384 (inkl. avgifter), varav staten 125
 Pensionsinkomster1 procentenhet121, varav staten 30
Skatt på kapitalinkomsterKapitalinkomster1 procentenhet35
SamfundsskattRörelseöverskott1 procentenhet47, varav staten 33
MomsVärdet av den privata konsumtionen1 procentenhet121
BilskattFörsäljning av nya personbilar, st.1 000 st.6
EnergiskattFörbrukning av el i elklass I 1 %9
 Bensinförbrukning1 %13
 Dieselförbrukning1 %14
Punktskatt på alkoholdryckerAlkoholkonsumtion1 %14
Punktskatt på tobakCigarettkonsumtion1 %9