Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell

Statsbudgeten 2017

9.2. Statens totala balansräkning den 30 juni 2016PDF-versio

Statens totala balansräkning har minskat i omfång mellan den 30 juni 2015 och 30 juni 2016 med 6 282 miljoner euro. Det här beror huvudsakligen på att andra kortfristiga placeringar i euro har minskat med 5 630 miljoner euro. De tillgångar som har realiserats från placeringarna har använts såväl för löpande kostnader, vilket syns i form av att det egna kapitalet har minskat med 4 823 miljoner euro, som för betalning av skulder, vilket syns i form av att det främmande kapitalet har minskat med 1 457 miljoner euro.

Den totala balansräkningens egendomsstruktur avviker från egendomsstrukturen i balansräkningen för statens budgetekonomi. Affärsverkens tillgångsposter, såsom byggnader och jordområden, syns i balansräkningen för statens budgetekonomi som placeringar i affärsverkens grundkapital. I den totala balansräkningen rapporteras de däremot enligt tillgångspostens karaktär.

Statens totala balansräkning 30.6.2016 (1 000 euro)

  Budgetekonomi Fonder Affärsverk Elimineringar 30.6.2016 30.6.2015
             
AKTIVA            
NATIONALFÖRMÖGENHET        
Jord- och vattenområden 56 226   928 038   984 264 1 194 809
Byggnadsmark och vattenområden 16 124   38 303   54 427 56 352
Byggnader 306 741   208 878   515 619 406 932
Övrig nationalförmögenhet 46 748       46 748 44 685
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 46 876       46 876 10 403
             
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR            
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR            
Immateriella rättigheter 42 951 1 314 1 203   45 468 47 424
Övriga utgifter med lång verkningstid 389 167   2 434   391 601 292 003
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 206 699       206 699 160 082
             
MATERIELLA TILLGÅNGAR        
Jord- och vattenområden 14 848 1 182 2 875 208   2 891 238 2 568 632
Byggnadsmark och vattenområden 1 060 864   534 848   1 595 713 1 594 397
Byggnader och konstruktioner 217 526 17 3 015 732   3 233 275 3 281 537
Anläggningar 17 613 686   28 188   17 641 873 17 268 604
Maskiner och anordningar och inventarier 516 569 22 681 1 968   541 218 585 971
Övriga materiella tillgångar 11 880 18 374 89 224   119 477 115 976
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 1 200 698   215 274   1 415 972 1 845 801
             
VÄRDEPAPPER INGÅENDE I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARNA OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR            
Värdepapper ingående i anläggningstillgångarna 20 852 630 485 947 424 122 5 909 781 15 852 918 15 506 629
Placeringar i euro 1 954 793 16 396 232     18 351 024 18 772 761
Placeringar i utländsk valuta   3 474 683     3 474 683 3 255 702
             
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR SAMMANLAGT 44 082 310 20 400 430 7 188 201   65 761 159 65 295 518
             
OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR            
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR          
Material och förnödenheter 423 440 5 542     428 982 391 299
Halvfärdig produktion 13 693       13 693 12 795
Färdiga produkter/Varor 73 800 964 832 1 844   1 040 477 1 307 402
             
LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR            
Långfristiga fordringar 6 326 717 32 831 -19 969   6 339 579 5 991 737
             
KORTFRISTIGA FORDRINGAR            
Försäljningsfordringar 95 100 14 628 25 789 48 840 86 677 164 890
Lånefordringar 167 672   34 956   202 628 2 278 411
Resultatregleringar 81 690 112 289 1 450 1 229 194 199 205 837
Övriga kortfristiga fordringar 119 412 2 150 152 24 975 29 110 2 265 428 320 487
Förskottsbetalningar 881 728 366   25 034 857 059 1 121 333
             
VÄRDEPAPPER INGÅENDE I FINANSIERINGSTILLGÅNGARNA OCH ÖVRIGA KORTFRISTIGA PLACERINGAR          
Köp av obligationslån i euro   682 417 4 998   687 415 1 050 801
Övriga placeringar i euro 575 000       575 000 6 204 991
Köp av obligationer i främmande valuta   100 030     100 030  
             
KASSA, BANKTILLGODOHAVANDEN OCH ANDRA FINANSIERINGSMEDEL 1 786 526 2 219 763 110 387 2 184 573 1 932 103 2 355 883
             
OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR SAMMANLAGT 10 544 778 6 282 849 184 430   14 723 270 21 405 866
             
AKTIVA SAMMANLAGT 55 099 803 26 683 278 8 547 850   82 132 363 88 414 564
             
PASSIVA            
EGET KAPITAL            
Statens kapital 1.1.1998 -30 048 198       -30 048 198 -30 048 198
Kapital för statliga fonder utanför statsbudgeten   -14 870 283     -14 870 283 -13 098 069
Överföringar till budgetekonomin / affärsverkens kapital     5 995 003 5 909 781 85 222 -10 607
Budgetöverföringar   -610 850   -610 850    
Förändring i kapitalet från tidigare räkenskapsperioder -25 017 899 41 356 982 666 991 -225 069 17 231 143 20 374 527
Räkenskapsperiodens överskott/underskott -2 005 255 726 370 134 733   -1 932 810 -1 929 856
             
FONDKAPITAL            
Övriga statliga fonder och donerade medel 7 914       7 914 7 521
             
RESERVER            
Reserver     3 237   3 237 6 200
FRÄMMANDE KAPITAL            
LÅNGFRISTIGT            
Upptagna lån i euro 94 300 194   1 604 954   95 905 148 90 827 889
Upptagna lån i utländsk valuta 1 478 266   6 286   1 484 551 1 656 932
Långfristiga resultatregleringar 67 110       67 110 127 007
Övriga långfristiga skulder 487 256   821   488 077 495 521
             
KORTFRISTIGT            
Amorteringar som betalas under följande räkenskapsperiod 241 958       241 958 6 914 908
Kortfristiga lån 6 469 754 7 000 46 936 2 184 573 4 339 117 3 608 907
Främmande medel som förvaltas av staten 241 203       241 203 250 887
Erhållna förskott 224 228   32 029 25 034 231 224 209 774
Leverantörsskulder 228 869 14 417 14 222 48 840 208 669 234 499
Resultatregleringar 1 717 770 25 715 27 518   1 771 004 1 856 204
Övriga kortfristiga skulder 6 706 632 33 928 15 119 77 600 6 678 078 6 930 520
             
FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 112 163 242 81 060 1 747 886   111 656 139 113 113 047
             
PASSIVA SAMMANLAGT 55 099 803 26 683 278 8 547 850   82 132 363 88 414 564

Utomstående totalansvar för balansräkningarna för budgetekonomin, fonderna utanför budgeten och de statliga affärsverken var enligt statsbokslutet 2015 sammanlagt 177,3 miljarder euro. Statens pensionsansvar, dvs. ca 95,7 miljarder euro, utgjorde det största enskilda ansvaret.

Beviljade statsborgens- och statsgarantibelopp den 30 juni 2016 uppgick till sammanlagt 45 153 miljoner euro. Det här är 911 miljoner euro mera än i statsbokslutet 2015 (44 242 miljoner euro). Det maximibelopp som är disponibelt för statsborgen och statsgarantier var sammanlagt 60 313 miljoner euro den 30 juni 2016.

Statsborgen och statsgarantier 30.6.2016, mn euro

  I kraft 30.6.2016 I kraft 31.12.2015 Ändring
2016—2015
Disponibelt maximibelopp
         
Statsborgen sammanlagt 29 350 27 842 1 509 43 449
Statsgarantier sammanlagt 15 803 16 400 -597 16 864
Statsborgen och statsgarantier sammanlagt 45 153 44 242 911 60 313