Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell

Statsbudgeten 2017

9.1. Statens totala intäkts- och kostnadskalkyl för tiden 1.1—30.6.2016PDF-versio

Budgetekonomin, de statliga fonderna utanför statsbudgeten och de statliga affärsverken uppgör inte något mellanbokslut över situationen den 30 juni 2016. Verksamhetens underskott enligt den totala intäkts- och kostnadskalkylen för tidsperioden 1.1.—30.6.2016 är således inte direkt jämförbart med skillnaden mellan intäkterna och kostnaderna under hela året. Exempelvis vissa utgifter som ska betalas i slutet av året har inte periodiserats som utgifter för början av året.

Enligt statens totala intäkts- och kostnadskalkyl uppgick underskottet under tiden 1.1—30.6.2016 till 1 933 miljoner euro (1 930 miljoner euro år 2015). Enligt statens totala intäkts- och kostnadskalkyl är underskottet på grund av de elimineringar som görs i den totala kalkylen 789 miljoner euro (785 miljoner euro år 2015) större än budgetekonomins, fondernas och affärsverkens separata och direkt sammanräknade över- och underskott.

Det sammanlagda överskottet och verksamhetens underskott under granskningsperioderna 1.1—30.6.2016 och 1.1— 30.6.2015, mn euro

  Verksamhetens underskott i budgetekonomin Fondernas överskott Vinsten från statliga affärsverk Verksamhetens underskott i de totala kalkylerna
         
1/6/2016 -2 005 726 135 -1 933
1/6/2015 -2 106 869 160 -1 930

Statens totala intäkts- och kostnadskalkyl 1.1—30.6.2016 (1 000 euro)

  Budgetekonomi Fonder Affärsverk Elimineringar 1.1–30.6.2016 1.1–30.6.2015
             
INTÄKTER AV VERKSAMHETEN            
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 359 882 97 920 111 063 990 567 876 633 002
Hyror och serviceintäkter 22 597 1 468 305 237 260 393 68 910 70 843
Övriga intäkter av verksamheten 288 433 768 826 45 492 300 815 801 937 853 029
       
KOSTNADER AV VERKSAMHETEN            
Material, förnödenheter och varor            
 Inköp under räkenskapsperioden 257 582 24 952 25 562 258 307 838 287 530
 Ökning (-) eller minskning (+) av lager 296 -4 197 -2 062   -5 962 -35 128
Personalkostnader 2 287 916 3 145 38 568 258 360 2 071 268 2 092 092
Hyror 353 769 2 071 34 682 260 208 130 314 134 097
Inköp av tjänster 1 359 701 12 345 93 116 977 1 464 184 1 166 059
Övriga kostnader 297 644 1 492 51 014 5 204 344 946 290 639
Ökning (-) eller minskning (+) av produktlager -276       -276 -6
Tillverkning för eget bruk -13 741       -13 741 -23 662
Avskrivningar 508 090 5 737 93 353   607 181 567 902
             
ÅTERSTOD I -4 380 060 822 662 127 559   -3 467 028 -2 922 648
             
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER            
Finansiella intäkter 1 162 413 449 474 8 661 225 069 1 395 479 1 512 823
Finansiella kostnader -487 308 -83 673 -20 172   -591 153 -909 849
             
EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER            
Extraordinära intäkter 4 376       4 376 18 462
Extraordinära kostnader -2 972       -2 972 -8 111
             
ÅTERSTOD II -3 703 551 1 188 463 116 048   -2 661 299 -2 309 324
             
ÖVERFÖRINGSEKONOMINS INTÄKTER OCH KOSTNADER            
Intäkter            
 Från lokalförvaltningen 74 795       74 795 76 446
 Från Europeiska unionens institutioner och andra organ 664 238 22     664 259 957 470
 Överföringsekonomins övriga intäkter 938 873 24 481 18 686 910 911 71 130 46 053
Kostnader            
 För lokalförvaltningen 5 632 333 20 087     5 652 420 6 225 702
 För socialskyddsfonderna 6 440 508       6 440 508 6 113 263
 För näringslivet 2 014 022 24 979   18 686 2 020 315 1 677 355
 För icke-vinstsyftande samfund 1 297 227 92 059     1 389 286 1 353 788
 För hushållen 2 110 018 866     2 110 884 2 093 379
 Till Europeiska unionens institutioner och andra organ 841 720 111 594     953 315 1 124 814
 För utlandet 350 545       350 545 585 973
 Överföringsekonomins övriga kostnader (inkl. universiteten) 2 650 315 275 748   323 689 2 602 374 2 199 060
             
ÅTERSTOD III -23 362 334 687 633 134 733   -23 370 762 -22 602 688
             
INTÄKTER AV SKATTER OCH OBLIGATORISKA AVGIFTER            
Skatter och avgifter av skattenatur 21 257 256 38 737   -42 136 21 338 129 20 595 436
Övriga obligatoriska avgifter 99 822       99 822 77 396
             
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT -2 005 255 726 370 134 733   -1 932 810 -1 929 856

De mest centrala förändringarna i posterna i statens totala intäkts- och kostnadskalkyl när man jämför början av 2016 med början av 2015 var:

  • — Intäkterna av skatter och obligatoriska avgifter ökade med 765 miljoner euro
  • — Överföringsekonomins intäkter minskade med 270 miljoner euro
  • — De finansiella intäkterna minskade med 117 miljoner euro
  • — Verksamhetens intäkter minskade med 118 miljoner euro. Till minskningen av verksamhetens intäkter bidrog minskningen av intäkterna av den avgiftsbelagda verksamheten med 65 miljoner euro
  • — Kostnaderna för verksamheten ökade med 426 miljoner euro. De mest betydande kostnadsökningarna i euro var 298 miljoner euro i fråga om inköp av tjänster samt 54 miljoner euro i fråga om övriga kostnader. Den mest betydande kostnadsminskningen i euro var 21 miljoner euro i personalkostnaderna
  • — Överföringsekonomins kostnader ökade med 146 miljoner euro
  • — De finansiella kostnaderna minskade med 319 miljoner euro och uppgick till 591 miljoner euro. Det här beror delvis på att räntebetalningarna tidsmässigt infaller på olika sätt 2015 och 2016.