Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
        1. Sammandrag
     2. Ekonomiska utsikter
     3. Regeringens finanspolitik
     4. Budgetpropositionens inkomstposter
     5. Anslagen i budgetpropositionen
     6. Utveckling av förvaltningen
     7. Den kommunala ekonomin
     8. Statsfinanserna utanför budgeten
     9. Statens intäkts- och kostnadskalkyl samt balansräkning
          9.1. Statens totala intäkts- och kostnadskalkyl för tiden 1.1—30.6.2016
          9.2. Statens totala balansräkning den 30 juni 2016
          9.3. Det eftersatta underhållet av trafikleder
          9.4. Offentligt noterade aktier som ägs direkt av staten
          9.5. Statens negativa egna kapital
   Siffertabell
   Detaljmotivering

Statsbudgeten 2017

9. Statens intäkts- och kostnadskalkyl samt balansräkningPDF-versio

Syftet med kapitlet är att i enlighet med regeringsprogrammet öka transparensen och öppenheten i rutinerna för redovisning av statsfinanserna samt att beskriva läget inom statsfinanserna med hjälp av förutom samhällsekonomiska granskningar även med hjälp av bokslutskalkyler som används allmänt inom företag och andra sammanslutningar.

Kapitlets innehåll har utvecklats från den allmänna motiveringen till budgetpropositionen för 2017 så att kapitlet innehåller statens totala intäkts- och kostnadskalkyl för tidsperioden 1.1—30.6.2016 som består av intäkts- och kostnadskalkylerna samt balansräkningarna för budgetekonomin, de statliga fonderna utanför statsbudgeten (11 st) samt de statliga affärsverken (Forststyrelsen och Senatfastigheter), och den totala balansräkningen 30.6.2016. Syftet med de totala kalkylerna är att de ska ge en översiktlig helhetsbild av den del av statsfinanserna som direkt styrs av riksdagen och statsrådet (staten som juridisk person).

9.1. Statens totala intäkts- och kostnadskalkyl för tiden 1.1—30.6.2016

Budgetekonomin, de statliga fonderna utanför statsbudgeten och de statliga affärsverken uppgör inte något mellanbokslut över situationen den 30 juni 2016. Verksamhetens underskott enligt den totala intäkts- och kostnadskalkylen för tidsperioden 1.1.—30.6.2016 är således inte direkt jämförbart med skillnaden mellan intäkterna och kostnaderna under hela året. Exempelvis vissa utgifter som ska betalas i slutet av året har inte periodiserats som utgifter för början av året.

Enligt statens totala intäkts- och kostnadskalkyl uppgick underskottet under tiden 1.1—30.6.2016 till 1 933 miljoner euro (1 930 miljoner euro år 2015). Enligt statens totala intäkts- och kostnadskalkyl är underskottet på grund av de elimineringar som görs i den totala kalkylen 789 miljoner euro (785 miljoner euro år 2015) större än budgetekonomins, fondernas och affärsverkens separata och direkt sammanräknade över- och underskott.

Det sammanlagda överskottet och verksamhetens underskott under granskningsperioderna 1.1—30.6.2016 och 1.1— 30.6.2015, mn euro

 Verksamhetens underskott i budgetekonominFondernas överskottVinsten från statliga affärsverkVerksamhetens underskott i de totala kalkylerna
     
1/6/2016-2 005726135-1 933
1/6/2015-2 106869160-1 930

Statens totala intäkts- och kostnadskalkyl 1.1—30.6.2016 (1 000 euro)

 BudgetekonomiFonderAffärsverkElimineringar1.1–30.6.20161.1–30.6.2015
       
INTÄKTER AV VERKSAMHETEN      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten359 88297 920111 063990567 876633 002
Hyror och serviceintäkter22 5971 468305 237260 39368 91070 843
Övriga intäkter av verksamheten288 433768 82645 492300 815801 937853 029
    
KOSTNADER AV VERKSAMHETEN      
Material, förnödenheter och varor      
 Inköp under räkenskapsperioden257 58224 95225 562258307 838287 530
 Ökning (-) eller minskning (+) av lager296-4 197-2 062 -5 962-35 128
Personalkostnader2 287 9163 14538 568258 3602 071 2682 092 092
Hyror353 7692 07134 682260 208130 314134 097
Inköp av tjänster1 359 70112 34593 1169771 464 1841 166 059
Övriga kostnader297 6441 49251 0145 204344 946290 639
Ökning (-) eller minskning (+) av produktlager-276   -276-6
Tillverkning för eget bruk -13 741   -13 741-23 662
Avskrivningar508 0905 73793 353 607 181567 902
       
ÅTERSTOD I-4 380 060822 662127 559 -3 467 028-2 922 648
       
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER      
Finansiella intäkter1 162 413449 4748 661225 0691 395 4791 512 823
Finansiella kostnader-487 308-83 673-20 172 -591 153-909 849
       
EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER      
Extraordinära intäkter4 376   4 37618 462
Extraordinära kostnader-2 972   -2 972-8 111
       
ÅTERSTOD II-3 703 5511 188 463116 048 -2 661 299-2 309 324
       
ÖVERFÖRINGSEKONOMINS INTÄKTER OCH KOSTNADER      
Intäkter      
 Från lokalförvaltningen74 795   74 79576 446
 Från Europeiska unionens institutioner och andra organ664 23822  664 259957 470
 Överföringsekonomins övriga intäkter938 87324 48118 686910 91171 13046 053
Kostnader      
 För lokalförvaltningen5 632 33320 087  5 652 4206 225 702
 För socialskyddsfonderna6 440 508   6 440 5086 113 263
 För näringslivet2 014 02224 979 18 6862 020 3151 677 355
 För icke-vinstsyftande samfund1 297 22792 059  1 389 2861 353 788
 För hushållen2 110 018866  2 110 8842 093 379
 Till Europeiska unionens institutioner och andra organ841 720111 594  953 3151 124 814
 För utlandet350 545   350 545585 973
 Överföringsekonomins övriga kostnader (inkl. universiteten)2 650 315275 748 323 6892 602 3742 199 060
       
ÅTERSTOD III-23 362 334687 633134 733 -23 370 762-22 602 688
       
INTÄKTER AV SKATTER OCH OBLIGATORISKA AVGIFTER      
Skatter och avgifter av skattenatur21 257 25638 737 -42 13621 338 12920 595 436
Övriga obligatoriska avgifter99 822   99 82277 396
       
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT-2 005 255726 370134 733 -1 932 810-1 929 856

De mest centrala förändringarna i posterna i statens totala intäkts- och kostnadskalkyl när man jämför början av 2016 med början av 2015 var:

  • — Intäkterna av skatter och obligatoriska avgifter ökade med 765 miljoner euro
  • — Överföringsekonomins intäkter minskade med 270 miljoner euro
  • — De finansiella intäkterna minskade med 117 miljoner euro
  • — Verksamhetens intäkter minskade med 118 miljoner euro. Till minskningen av verksamhetens intäkter bidrog minskningen av intäkterna av den avgiftsbelagda verksamheten med 65 miljoner euro
  • — Kostnaderna för verksamheten ökade med 426 miljoner euro. De mest betydande kostnadsökningarna i euro var 298 miljoner euro i fråga om inköp av tjänster samt 54 miljoner euro i fråga om övriga kostnader. Den mest betydande kostnadsminskningen i euro var 21 miljoner euro i personalkostnaderna
  • — Överföringsekonomins kostnader ökade med 146 miljoner euro
  • — De finansiella kostnaderna minskade med 319 miljoner euro och uppgick till 591 miljoner euro. Det här beror delvis på att räntebetalningarna tidsmässigt infaller på olika sätt 2015 och 2016.

9.2. Statens totala balansräkning den 30 juni 2016

Statens totala balansräkning har minskat i omfång mellan den 30 juni 2015 och 30 juni 2016 med 6 282 miljoner euro. Det här beror huvudsakligen på att andra kortfristiga placeringar i euro har minskat med 5 630 miljoner euro. De tillgångar som har realiserats från placeringarna har använts såväl för löpande kostnader, vilket syns i form av att det egna kapitalet har minskat med 4 823 miljoner euro, som för betalning av skulder, vilket syns i form av att det främmande kapitalet har minskat med 1 457 miljoner euro.

Den totala balansräkningens egendomsstruktur avviker från egendomsstrukturen i balansräkningen för statens budgetekonomi. Affärsverkens tillgångsposter, såsom byggnader och jordområden, syns i balansräkningen för statens budgetekonomi som placeringar i affärsverkens grundkapital. I den totala balansräkningen rapporteras de däremot enligt tillgångspostens karaktär.

Statens totala balansräkning 30.6.2016 (1 000 euro)

 BudgetekonomiFonderAffärsverkElimineringar30.6.201630.6.2015
       
AKTIVA      
NATIONALFÖRMÖGENHET    
Jord- och vattenområden56 226 928 038 984 2641 194 809
Byggnadsmark och vattenområden16 124 38 303 54 42756 352
Byggnader306 741 208 878 515 619406 932
Övrig nationalförmögenhet46 748   46 74844 685
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar46 876   46 87610 403
       
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR      
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR      
Immateriella rättigheter42 9511 3141 203 45 46847 424
Övriga utgifter med lång verkningstid389 167 2 434 391 601292 003
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar206 699   206 699160 082
       
MATERIELLA TILLGÅNGAR    
Jord- och vattenområden14 8481 1822 875 208 2 891 2382 568 632
Byggnadsmark och vattenområden1 060 864 534 848 1 595 7131 594 397
Byggnader och konstruktioner217 526173 015 732 3 233 2753 281 537
Anläggningar17 613 686 28 188 17 641 87317 268 604
Maskiner och anordningar och inventarier516 56922 6811 968 541 218585 971
Övriga materiella tillgångar11 88018 37489 224 119 477115 976
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar1 200 698 215 274 1 415 9721 845 801
       
VÄRDEPAPPER INGÅENDE I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARNA OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR      
Värdepapper ingående i anläggningstillgångarna20 852 630485 947424 1225 909 78115 852 91815 506 629
Placeringar i euro1 954 79316 396 232  18 351 02418 772 761
Placeringar i utländsk valuta 3 474 683  3 474 6833 255 702
       
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR SAMMANLAGT44 082 31020 400 4307 188 201 65 761 15965 295 518
       
OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR      
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR     
Material och förnödenheter423 4405 542  428 982391 299
Halvfärdig produktion13 693   13 69312 795
Färdiga produkter/Varor73 800964 8321 844 1 040 4771 307 402
       
LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR      
Långfristiga fordringar6 326 71732 831-19 969 6 339 5795 991 737
       
KORTFRISTIGA FORDRINGAR      
Försäljningsfordringar95 10014 62825 78948 84086 677164 890
Lånefordringar167 672 34 956 202 6282 278 411
Resultatregleringar81 690112 2891 4501 229194 199205 837
Övriga kortfristiga fordringar119 4122 150 15224 97529 1102 265 428320 487
Förskottsbetalningar881 728366 25 034857 0591 121 333
       
VÄRDEPAPPER INGÅENDE I FINANSIERINGSTILLGÅNGARNA OCH ÖVRIGA KORTFRISTIGA PLACERINGAR     
Köp av obligationslån i euro 682 4174 998 687 4151 050 801
Övriga placeringar i euro575 000   575 0006 204 991
Köp av obligationer i främmande valuta 100 030  100 030 
       
KASSA, BANKTILLGODOHAVANDEN OCH ANDRA FINANSIERINGSMEDEL1 786 5262 219 763110 3872 184 5731 932 1032 355 883
       
OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR SAMMANLAGT10 544 7786 282 849184 430 14 723 27021 405 866
       
AKTIVA SAMMANLAGT55 099 80326 683 2788 547 850 82 132 36388 414 564
       
PASSIVA      
EGET KAPITAL      
Statens kapital 1.1.1998-30 048 198   -30 048 198-30 048 198
Kapital för statliga fonder utanför statsbudgeten -14 870 283  -14 870 283-13 098 069
Överföringar till budgetekonomin / affärsverkens kapital  5 995 0035 909 78185 222-10 607
Budgetöverföringar -610 850 -610 850  
Förändring i kapitalet från tidigare räkenskapsperioder-25 017 89941 356 982666 991-225 06917 231 14320 374 527
Räkenskapsperiodens överskott/underskott-2 005 255726 370134 733 -1 932 810-1 929 856
       
FONDKAPITAL      
Övriga statliga fonder och donerade medel7 914   7 9147 521
       
RESERVER      
Reserver  3 237 3 2376 200
FRÄMMANDE KAPITAL      
LÅNGFRISTIGT      
Upptagna lån i euro94 300 194 1 604 954 95 905 14890 827 889
Upptagna lån i utländsk valuta1 478 266 6 286 1 484 5511 656 932
Långfristiga resultatregleringar67 110   67 110127 007
Övriga långfristiga skulder487 256 821 488 077495 521
       
KORTFRISTIGT      
Amorteringar som betalas under följande räkenskapsperiod241 958   241 9586 914 908
Kortfristiga lån6 469 7547 00046 9362 184 5734 339 1173 608 907
Främmande medel som förvaltas av staten241 203   241 203250 887
Erhållna förskott224 228 32 02925 034231 224209 774
Leverantörsskulder228 86914 41714 22248 840208 669234 499
Resultatregleringar1 717 77025 71527 518 1 771 0041 856 204
Övriga kortfristiga skulder6 706 63233 92815 11977 6006 678 0786 930 520
       
FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT112 163 24281 0601 747 886 111 656 139113 113 047
       
PASSIVA SAMMANLAGT55 099 80326 683 2788 547 850 82 132 36388 414 564

Utomstående totalansvar för balansräkningarna för budgetekonomin, fonderna utanför budgeten och de statliga affärsverken var enligt statsbokslutet 2015 sammanlagt 177,3 miljarder euro. Statens pensionsansvar, dvs. ca 95,7 miljarder euro, utgjorde det största enskilda ansvaret.

Beviljade statsborgens- och statsgarantibelopp den 30 juni 2016 uppgick till sammanlagt 45 153 miljoner euro. Det här är 911 miljoner euro mera än i statsbokslutet 2015 (44 242 miljoner euro). Det maximibelopp som är disponibelt för statsborgen och statsgarantier var sammanlagt 60 313 miljoner euro den 30 juni 2016.

Statsborgen och statsgarantier 30.6.2016, mn euro

 I kraft 30.6.2016I kraft 31.12.2015Ändring
2016—2015
Disponibelt maximibelopp
     
Statsborgen sammanlagt29 35027 8421 50943 449
Statsgarantier sammanlagt15 80316 400-59716 864
Statsborgen och statsgarantier sammanlagt45 15344 24291160 313

9.3. Det eftersatta underhållet av trafikleder

Det på anskaffningskostnaderna baserade balansvärdet för infrastrukturen i anslutning till trafikleder uppgick till ca 19,6 miljarder euro den 31 december 2015. Trafiklederna utgjorde 44,4 % av statens anläggningstillgångar och övriga långfristiga placeringar, som tillsammans utgjorde 44,1 miljarder euro.

Statens anläggningstillgångar och övriga långfristiga placeringar, md euro

 2006200720082009201020112012201320142015
           
Trafikledskonstruktioner och mark17,917,818,218,618,818,919,019,119,619,6
Värdepapper ingående i anläggningstillgångarna och övriga långfristiga placeringar17,317,120,020,420,721,622,722,022,522,7
Övriga anläggningstillgångar1,91,81,61,71,61,71,71,81,81,8
Anläggningstillgångar och övriga långfristiga placeringar sammanlagt37,036,739,740,641,042,243,342,943,844,1

Åren 2000—2015 har det investerats ca 13,4 miljarder euro i trafikledskonstruktioner och mark i anslutning till dem. Avskrivningarna har under motsvarande tidpunkt uppgått till ca 11,7 miljarder euro. Det på anskaffningskostnaderna för trafikledsegendomen baserade balansvärdet har således ökat med ca 1,7 miljarder euro under tidpunkten i fråga.

Trafikledsinvesteringar, avskrivningar och förändring i balansvärdena åren 2000—2015, mn euro

 VägBanaVattenTrafikleder sammanlagt
 InvesteringarAvskrivningarFörändringInvesteringarAvskrivningarFörändringInvesteringarAvskrivningarFörändringInvesteringarAvskrivningarFörändring
             
2000291399-10728220378515-10578617-38
2001224399-175143211-68616-10372626-253
20025914881032502242615141857726131
2003398508-11029022961814-6696751-55
200462855573348137211114-12977706271
2005420582-161303148155612-6729742-13
2006425609-18425514111511120692761-69
2007455633-178256153103911-2721797-77
2008642484158363162202612-61 011658353
2009753507245357179178512-71 115699416
201054251527381239142291019951764188
20116195368332024376510-5944789155
2012504560-56372246126010-987781661
2013481562-81412160252810-2901732169
2014729579149427162266810-21 164751413
2015559596-3825917485611-582478142
Sammanlagt8 2618 513-2525 0193 0112 008129192-6313 41011 7161 693

Investeringarna i trafikledsegendom innehåller både nyinvesteringar och ersättnings- och reparationsinvesteringar. Trots att det på anskaffningskostnaderna för hela trafikledsegendomen baserade balansvärdet ökat är trafiklederna föremål för eftersatt underhåll. Avskrivningarna för vägtrafiklederna har under granskningsperioden varit ca 252 miljoner euro större än investeringarna, och i fråga om vattenlederna är motsvarande summa ca 63 miljoner euro. Skillnaden mellan investeringarna i och avskrivningarna för trafiklederna kan vid en granskning som baserar sig på anskaffningskostnaderna anses som det lägsta eftersatta underhåll som uppkom på 2000-talet. Investeringarna i banleder har i sin tur varit ca 2 miljarder euro större än avskrivningarna på 2000-talet.

9.4. Offentligt noterade aktier som ägs direkt av staten

I anläggningstillgångarna och de övriga långfristiga placeringarna ingår sådana offentligt noterade aktier i Finnair Abp, Fortum Abp och Neste Abp som omfattas direkt av statens budgetekonomi. Deras bokföringsvärde uppgick den 1 augusti 2016 till ca 5,7 miljarder euro och deras marknadsvärde till 11,4 miljarder euro.

Utvecklingen för värdet på offentligt noterade aktier som ägs direkt av staten åren 2006—2016, md euro

 20062007200820092010201120122013201420151.8.2016
            
Marknadsvärdet på offentligt noterade aktier25,228,08,810,412,18,67,89,510,910,211,4
Bokföringsvärdet på offentligt noterade aktier9,08,85,85,75,75,75,75,75,75,75,7
Skillnaden mellan marknadsvärdet och bokföringsvärdet16,319,32,94,86,43,02,23,95,23,85,7

9.5. Statens negativa egna kapital

Statens eget kapital är negativt såväl enligt balansräkningen för statens budgetekonomi som enligt statens totala balansräkning, som utgörs av budgetekonomin, fondekonomin och affärsverken. Det negativa egna kapital som statens totala balansräkning visar den 30 juni 2016 (29,5 miljarder euro) är på grund av fondernas och affärsverkens positiva egna kapital väsentligt mindre än budgetekonomins negativa egna kapital (57,1 miljarder euro).

Utvecklingen för statens eget kapital 2006—30.06.2016, md euro

 20062007200820092010201120122013201420156/2016
            
Budgetekonomins eget kapital-14,2-11,9-8,1-15,8-24,9-30,4-37,1-44,2-50,3-55,1-57,1
Fondernas eget kapital1)        26,726,526,6
Affärsverkens eget kapital1)        6,86,76,8
Den totala balansräkningens eget kapital        -22,7-27,7-29,5

1) Fondernas och affärsverkens eget kapital har presenterats endast för de år statens totala balansräkning har upprättats.

Det egna kapitalet enligt den ingående balansen för statens budgetekonomi den 1 januari 1998 var ca 30 miljarder euro negativt. Situationen var en följd av såväl statens svåra skuldsättning i början av 1990-talet som av de avgöranden som hade fattats i samband med att den ingående balansen upprättades. En del av nationalförmögenheten lämnades utanför balansräkningen och statens bolagsförmögenhet fastställdes enligt en synnerligen försiktig uppskattning.

Åren 1998—2008 var statens intäkts- och kostnadskalkyler i regel positiva. Detta stärkte statens ekonomiska ställning och 2008 var statens eget kapital inom budgetekonomin bara 8,1 miljarder euro negativt.

På grund av finanskrisen har boksluten över statens budgetekonomi uppvisat förlust sedan 2009. Detta har försvagat statens ekonomiska ställning och lett till att statens negativa egna kapital ökat. Sedan 2012 har statens ekonomiska ställning till det nominella värdet varit sämre än i den ingående balansen för 1998. Statens tillgångar har inte ökat i samma förhållande som det främmande kapitalet, vilket innebär att även löpande kostnader har finansierats med lån.