Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       40. Eläkkeet

Statsbudgeten 2017

02. ValvontaPDF-versio

05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 280 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 180 000 euroa aiheutuu vanhusten ja vammaisten palvelujen ohjauksen ja valvonnan voimavarojen vahvistamisesta ja 100 000 euroa varhaiskasvatuksen valvontaresurssien vahvistamisesta.


2019 I lisätalousarvio 280 000
2019 talousarvio 11 940 000
2018 II lisätalousarvio 90 000
2018 I lisätalousarvio 95 000
2018 talousarvio 10 836 000
2017 tilinpäätös 10 762 000

08. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen käyttöä hallinnoivan lupaviranomaisen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 2 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) tietoaineistojen kuvauksien laadintaan sähköiseen palveluun mm. rekisteritietojen tietosisällöstä ja niiden soveltuvuudesta käyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön

2) lupaviranomaisen tietojen käyttölupia koskevaan neuvontapalveluun ja sen kehittämiseen

3) kansallisen sähköisen käyttöportaalin ylläpitoon ja lupakäsittelyn asianhallintajärjestelmän toimintaan ja kehittämiseen

4) käyttölupapalveluun ja käyttölupapäätösten tekemiseen

5) käyttöluvan edellyttämän tutkimuksen eettisen käsittelyn liittämiseen osaksi lupaprosessia

6) tietojen yhdistämis- ja luovutuspalveluun ja sen kehittämiseen

7) koodiavainten säilytyspalveluun

8) tietoturvallisen teknisen käyttöyhteyden kehittämiseen ja ylläpitoon tietojen luovuttamiseksi

9) sähköisen tietoturvallisen käyttöympäristön kehittämiseen ja ylläpitoon hakijalle luovutettujen tietojen käsittelemiseksi

10) lupaviranomaisen ja rekisteripitäjien yhteistoiminnan kehittämiseen

11) lupaviranomaisen yleishallinnosta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuviin kustannuksiin.

Selvitysosa:Hallitus on antanut eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Määrärahaa käytetään lupaviranomaisen peruspalvelujen ja infrastruktuurin kehittämiseen ja ylläpitoon. Käyttöluvan saajat maksavat käyttöluvista maksun ja tarvitsemistaan palveluista kuten tietojen kokoamisesta, yhdistelyistä, muokkaamisesta ja luovuttamisesta aiheutuvista kustannuksista valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden ja lupaviranomaisen ohjausryhmän päätösten mukaisesti. Lupaviranomainen korvaa rekisterinpitäjälle perityistä maksuista sille kuuluvan osuuden.

Lupaviranomainen toimii eriytettynä yksikkönä Terveyden ja hyvinvointilaitoksen (THL) yhteydessä. Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa lupaviranomaiselle ja sen toiminnalle tulostavoitteet osana THL:n tulosohjausta.


2019 I lisätalousarvio 2 500 000