Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
              40. Start- och investeringsbidrag till jordbruket
              41. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden
              42. Avträdelsestöd och avträdelsepension
              43. Ersättningar för djurens välbefinnande
              50. Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna
              51. Främjande av renskötseln
              54. Främjande av hästhushållningen med den avkastning av penningspelsverksamhet som är avsedd för att främja hästuppfödning och hästsport
              55. Statsbidrag för 4H-verksamhet
              63. Utveckling av landsbygden
              64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen
         20. Jordbruk och livsmedelsekonomi
         40. Naturresursekonomi
            (63.) Forststyrelsen
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

42. Avträdelsestöd och avträdelsepension (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 57 230 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningar enligt lagen om avträdelsepension (16/1974)

2) till betalning av avträdelsestöd och skötselkostnader enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) och lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006)

3) till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 31 (kontroll av överensstämmelse) och artikel 33 (särskilda bestämmelser för EJFLU) i rådets förordning (EG) nr 1290/2005, artikel 30 (rätt till bidrag) och artikel 39 (finansiella korrigeringar) i rådets förordning (EG) nr 1260/1999 samt artikel 24 (reduktion, suspension och upphävande av stöd) i rådets förordning (EEG) nr 2082/1993, vilka i sin helhet finansieras nationellt inom ramen för 1995—1999 års system med avträdelsestöd och program för skogliga åtgärder inom jordbruket.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Genom avträdelsestödet främjas en förstoring av enhetsstorleken samt generationsväxlingar inom jordbruket och renhushållningen. Syftet är också att sänka lantbruksföretagarnas medelålder. Nya beslut om avträdelsestöd kan fattas ännu 2018, varefter det inte längre är möjligt att bevilja förtidspension från jordbruk i Europeiska unionen.

År 2017 betalas utgifter för de fem helt och hållet nationellt finansierade systemen med avträdelsestöd för lantbruksföretagare (perioderna 2000—2002, 2003—2006, 2007—2010, 2011—2014 och 2015—2018) och för systemet med avträdelsepension och avträdelseersättning från tidigare år, inklusive kostnaderna för förvaltningen av avtalen. Systemet med avträdelsestöd beräknas år 2017 omfatta ungefär 140 avträdare.

Utfall av avträdelsestöden och avträdelsepensionerna år 2017

 Antal som omfattas av systemet under dess giltighetstidPensioner som utbetalas i slutet av år 2017, uppskattningGenomsnittlig ersättning år 2017, uppskattning
StödformGårdarAvträdarest.euro/månad
     
Avträdelsepension  9 378241
Avträdelsestöd 2000—20021 8452 94900
Avträdelsestöd 2003—20063 3895 794119959
Avträdelsestöd 2007—20102 4674 298567741
Avträdelsestöd 2011—20142 0893 0791 9651 011
Avträdelsestöd 2015—20181)2884614191 022
Sammanlagt10 07816 58112 448 

1) Uppskattning av situationen i slutet av år 2017.

Åren 2016 och 2017 beräknas användningen av anslaget fördela sig på följande sätt (mn euro)

 2016
uppskattning
2017
uppskattning
   
Avträdelsepensioner31,6429,01
Avträdelsestöd för lantbruksföretagare, åren 2000—20020,320,08
Avträdelsestöd för lantbruksföretagare, åren 2003—20063,281,96
Avträdelsestöd för lantbruksföretagare, åren 2007—20108,636,15
Avträdelsestöd för lantbruksföretagare, åren 2011—201426,4825,09
Avträdelsestöd för lantbruksföretagare, åren 2015—20181,363,92
Förvaltningskostnader1)1,641,58
Sammanlagt73,3567,792)

1) Grunderna för förvaltningskostnaderna gäller åren 2015—2018.

2) Av utgifterna 2017 beräknas 10,56 miljoner euro bli finansierat genom ett anslag som överförs från föregående år, vilket medför att 57,23 miljoner euro budgeteras 2017.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av inbesparing som motsvarar ändringen i behovskalkylen-300
Slopande av avträdelsestödet (regeringsprogr. 2015)-6 000
Ändring i behovskalkylen-9 100
Sammanlagt-15 400

2017 budget57 230 000
2016 budget72 630 000
2015 bokslut76 630 000