Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
              51. Främjande av renskötseln
              63. Utveckling av landsbygden
         40. Naturresursekonomi
            (63.) Forststyrelsen
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2017

42. Avträdelsestöd och avträdelsepension (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 57 230 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningar enligt lagen om avträdelsepension (16/1974)

2) till betalning av avträdelsestöd och skötselkostnader enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) och lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006)

3) till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 31 (kontroll av överensstämmelse) och artikel 33 (särskilda bestämmelser för EJFLU) i rådets förordning (EG) nr 1290/2005, artikel 30 (rätt till bidrag) och artikel 39 (finansiella korrigeringar) i rådets förordning (EG) nr 1260/1999 samt artikel 24 (reduktion, suspension och upphävande av stöd) i rådets förordning (EEG) nr 2082/1993, vilka i sin helhet finansieras nationellt inom ramen för 1995—1999 års system med avträdelsestöd och program för skogliga åtgärder inom jordbruket.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Genom avträdelsestödet främjas en förstoring av enhetsstorleken samt generationsväxlingar inom jordbruket och renhushållningen. Syftet är också att sänka lantbruksföretagarnas medelålder. Nya beslut om avträdelsestöd kan fattas ännu 2018, varefter det inte längre är möjligt att bevilja förtidspension från jordbruk i Europeiska unionen.

År 2017 betalas utgifter för de fem helt och hållet nationellt finansierade systemen med avträdelsestöd för lantbruksföretagare (perioderna 2000—2002, 2003—2006, 2007—2010, 2011—2014 och 2015—2018) och för systemet med avträdelsepension och avträdelseersättning från tidigare år, inklusive kostnaderna för förvaltningen av avtalen. Systemet med avträdelsestöd beräknas år 2017 omfatta ungefär 140 avträdare.

Utfall av avträdelsestöden och avträdelsepensionerna år 2017

  Antal som omfattas av systemet under dess giltighetstid Pensioner som utbetalas i slutet av år 2017, uppskattning Genomsnittlig ersättning år 2017, uppskattning
Stödform Gårdar Avträdare st. euro/månad
         
Avträdelsepension     9 378 241
Avträdelsestöd 2000—2002 1 845 2 949 0 0
Avträdelsestöd 2003—2006 3 389 5 794 119 959
Avträdelsestöd 2007—2010 2 467 4 298 567 741
Avträdelsestöd 2011—2014 2 089 3 079 1 965 1 011
Avträdelsestöd 2015—20181) 288 461 419 1 022
Sammanlagt 10 078 16 581 12 448  

1) Uppskattning av situationen i slutet av år 2017.

Åren 2016 och 2017 beräknas användningen av anslaget fördela sig på följande sätt (mn euro)

  2016
uppskattning
2017
uppskattning
     
Avträdelsepensioner 31,64 29,01
Avträdelsestöd för lantbruksföretagare, åren 2000—2002 0,32 0,08
Avträdelsestöd för lantbruksföretagare, åren 2003—2006 3,28 1,96
Avträdelsestöd för lantbruksföretagare, åren 2007—2010 8,63 6,15
Avträdelsestöd för lantbruksföretagare, åren 2011—2014 26,48 25,09
Avträdelsestöd för lantbruksföretagare, åren 2015—2018 1,36 3,92
Förvaltningskostnader1) 1,64 1,58
Sammanlagt 73,35 67,792)

1) Grunderna för förvaltningskostnaderna gäller åren 2015—2018.

2) Av utgifterna 2017 beräknas 10,56 miljoner euro bli finansierat genom ett anslag som överförs från föregående år, vilket medför att 57,23 miljoner euro budgeteras 2017.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av inbesparing som motsvarar ändringen i behovskalkylen -300
Slopande av avträdelsestödet (regeringsprogr. 2015) -6 000
Ändring i behovskalkylen -9 100
Sammanlagt -15 400

2017 budget 57 230 000
2016 budget 72 630 000
2015 bokslut 76 630 000