Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
              22. Forskning och utveckling
              23. Administrativa arrangemang
         10. Utveckling av landsbygden
         40. Naturresursekonomi
            (63.) Forststyrelsen
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2017

05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 70 311 000 euro.

Anslaget får även användas

1) för att sänka priserna för den avgiftsbelagda verksamheten i fråga om produktionen av elitplantor, högst 80 000 euro

2) för sådana hus-, mark- och vattenbyggnadsarbeten samt för sådan ombyggnad av fiskodlingsanstalter och forskningsstationer som hänförs till investeringsutgifter

3) till betalning av utgifter för verksamheten för kontroll och testning av växtskyddsmedel

4) för finansiering av Finska ekologiska forskningsinstitutets verksamhet

5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

6) för överföring av anslag till utlandet för beviljande av förskottsfinansiering, som till sitt belopp är ringa, till de länder där utvecklingssamarbete pågår, i syfte att genomföra projekt enligt lagen om statliga ämbetsverks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989), förutsatt att motsvarande utgift debiteras från anslaget under moment 24.30.66.

Förklaring:Naturresursinstitutet ska inom sitt verksamhetsområde

1) bedriva vetenskaplig forskning och utveckling

2) producera information och sakkunnigtjänster till stöd för det samhälleliga beslutsfattandet och myndighetsverksamheten

3) överföra kunskap och teknologi

4) framställa statistik med anknytning till institutets verksamhetsområde, om detta inte hör till någon annan myndighets uppgifter

5) föra de register som institutet behöver i verksamheten

6) sköta uppgifter som gäller att bevara de genetiska resursernas mångfald

7) främja internationellt samarbete

8) sköta övriga uppgifter som hör till institutet enligt lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av lag

9) sköta de uppgifter som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer särskilt.

Naturresursinstitutet stöder uppnåendet av de samhälleliga effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln på följande sätt:

  • — genom att rikta forsknings- och sakkunnigverksamhet i enlighet med effektmålen
  • — genom att stärka växelverkan med dem som utnyttjar informationen, kunnandet och tekniken
  • — genom att se till datalagren för förnybara naturresurser blir så öppet och lätt tillgängliga som möjligt.
Verksamhetens resultat och hanteringen av resurser

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2017 ställer jord- och skogsbruksministeriet upp följande preliminära resultatmål för Naturresursinstitutet, utöver de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen under kapitel 30.01:

  • — Möjligheterna för Lynet-samarbete (Sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning) och universitetssamarbete utnyttjas för effektivisering av verksamheten och förbättrande av genomslagskraften.
  • — Uppgiftslämnarnas skyldighet att lämna uppgifter för statistikproduktionen lättas upp genom att samanvändning av informationssystem och register främjas.

Kostnader, intäkter och årsverken för Naturresursinstitutets huvudfunktioner

  2015 utfall 2016 uppskattning 2017 uppskattning
  Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv.1) Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv. Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv.
                   
Forskningsprocess 81 919 22 844 952 80 640 27 100 841 80 500 28 950 855
Myndighetsprocess 33 653 6 222 411 29 640 5 560 321 25 500 5 600 295
Statistikprocess 3 972 495 44 6 000 1 000 56 6 000 1 000 56
Kundrelationsprocess 5 910 4 812 76 7 000 7 000 82 8 000 8 400 94
Sammanlagt 125 454 34 373 1 483 123 280 40 660 1 300 120 000 43 950 1 300

1) Årsverken under moment 30.01.05: 1 600 årsverken i budgeten för 2016 och enligt en uppskattning av antalet anställda, 1 300 årsverken i budgetpropositionen för 2017, varav den avgiftsbelagda verksamhetens andel är 120 årsverken.

Naturresursinstitutets nyckeltal

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
       
Refererade vetenskapliga publikationer, st. 566 600 660
Nedladdningar och spridning av offentliggöranden, pressmeddelanden och e-publikationer, st. 17 900 17 000 18 000
Antalet nedladdningar av statistikuppgifter på webben, st. 106 900 110 000 120 000
Utlåtanden som lämnats, st. 173 175 175
Index för välkändhet och intresse 82 90 95
Anseendeindex (1—5), innovationer 3,5 3,6 3,7
Anseendeindex (1—5), produkter och tjänster 3,4 3,5 3,7
Anseendeindex (1—5), växelverkan 3,6 3,7 3,9
Refererade vetenskapliga publikationer/forskarårsverke 0,9 0,9 1,0
Övriga vetenskapliga publikationer/forskarårsverke 0,2 0,2 0,3
Övriga publikationer/forskarårsverke 2,0 1,3 1,6
Statistik/årsverke inom statistik 1,4 1,0 1,05
Statistik/publikationer/årsverke inom statistik 4,3 3,3 3,5
Direkt insamling av uppgifter ur registren, % 71 75 72
Andel (%) av personalen som disputerat 24 25 26
Arbetstillfredsställelseindex 3,1 3,2 3,4

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 123 773 122 534 116 806
Bruttoinkomster 37 213 43 395 46 495
Nettoutgifter 86 560 79 139 70 311
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 10 717    
— överförts till följande år 15 149    

Bruttoinkomsterna är sammanlagt 46 495 000 euro, varav inkomsterna av den samfinansierade verksamheten utgör 27 895 000 euro, inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten 13 600 000 euro, EU-jordbruksstöden 1 100 000 euro samt övriga inkomster 3 900 000 euro.

Kostnadsmotsvarighet för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Offentligrättsliga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 127 100 100
— övriga intäkter - - -
Intäkter sammanlagt 127 100 100
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 63 60 60
— andel av samkostnader 53 40 40
Kostnader sammanlagt 116 100 100
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 11 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 109 100 100
       
Övriga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 7 427 9 535 13 500
— övriga intäkter 40 20 -
Intäkter sammanlagt 7 467 9 555 13 500
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 4 835 5 215 7 500
— andel av samkostnader 3 470 4 100 5 000
Kostnader sammanlagt 8 305 9 315 12 500
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -838 240 1 000
Kostnadsmotsvarighet, % 90 103 108
       
Prisstöd 80 80 80
       
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd -758 320 1 080

För att den inhemska produktionen av bärväxter ska tryggas och riskerna i samband med klimatförändringen och utländska växtskadegörare kunna hanteras behövs det rent plantmaterial. Fortsatt produktion av certifierat elitplantmaterial förutsätter ett prisstöd, som är högst 80 000 euro.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Intäkter av den samfinansierade verksamheten      
— finansiering från andra statliga ämbetsverk 14 646 17 570 15 000
— finansiering från EU 2 904 3 800 5 200
— annan finansiering utanför statsfinanserna 7 717 10 800 7 695
Intäkter sammanlagt 25 267 32 170 27 895
       
Totala kostnader för projekten 49 662 58 000 52 000
       
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) -24 395 -25 830 -24 105
Självfinansieringsandel, % -49 -44 -46

Det anslag som är avsett för temporär användning av produktivitetsinbesparingar, dvs. 280 000 euro i överföring från moment 30.01.23 används för utgifterna för omorganiseringen av statens vattenbruk.

Av anslaget används minst 168 000 euro för hästhushållningsforskning. I anslaget har beloppet beaktats som ett belopp som finansieras ur den andel av avkastningen av totospel som inflyter under moment 12.30.20.

Av anslaget används 400 000 euro för it-tjänster som skaffas hos Lantmäteriverket.

För vård av fiskbestånden används ca 600 000 euro av anslaget för kontraktsodling och utplantering av värdefisk.

Av anslaget används 200 000 euro för ordnande av Djurens välfärdscentrals verksamhet i anslutning till Naturresursinstitutet.

Som inkomster beaktas andra inkomster än de inkomster av Naturresursinstitutets verksamhet som inflyter under moment 12.30.99.

De inkomster som 2017 inflyter i form av förädlingsavgifter för trädgårdsväxter, 80 000 euro, och de inkomster som till sin karaktär är kapitalinkomster har antecknats under moment 12.30.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ordnande av verksamhet inom Djurens välfärdscentral (överföring från moment 30.01.01) 100
Ordnande av verksamhet inom Djurens välfärdscentral (överföring från moment 30.20.62) 100
Stärkande av den rättspolitiska forskningen 2
Temporär användning av produktivitetsbesparing, bortfall av tillägg (överföring till moment 30.01.23) -200
Utgifter för omorganisering av statens vattenbruk (överföring från moment 30.01.23) 280
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54) -5 844
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -593
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror 61
Löneglidningsbesparing -401
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -102
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -373
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -90
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -775
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -423
Temporär sänkning av StPL-avgiften -568
Nivåförändring -2
Sammanlagt -8 828

2017 budget 70 311 000
2016 II tilläggsb. -507 000
2016 budget 79 139 000
2015 bokslut 90 992 000