Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
              22. Forskning och utveckling
              23. Administrativa arrangemang
         10. Utveckling av landsbygden
         40. Naturresursekonomi
            (63.) Forststyrelsen
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2017

01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 22 171 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter för nämnden för projektgodkännanden och statsbidrag som hänför sig till den internationella verksamheten.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Jord- och skogsbruksministeriet stöder uppnåendet av de effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln.

Verksamhetens resultat och hanteringen av resurser

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2017 ställer jord- och skogsbruksministeriet för sin verksamhet preliminärt upp de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen under kapitel 30.01. I tabellen anges kostnaderna, intäkterna och årsverkena för jord- och skogsbruksministeriets hela verksamhet.

Kostnader, intäkter och årsverken för jord- och skogsbruksministeriets huvudfunktioner

  2015 utfall 2016 uppskattning 2017 uppskattning
  Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv. Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv. Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv.
                   
Lagstiftningsuppgifter 9 135 26 118,8 10 726 8 113,4 10 372 9 111,6
Styrning av förvaltningsområdet, verksamhets- och ekonomiplanering 2 520 5 34,6 3 095 - 33,1 2 996 - 32,6
Strategier för och uppföljning av samhällspolitiken 3 426 122 45,1 4 063 128 43,0 3 929 134 42,4
EU-ärenden och internationella ärenden 4 522 534 42,9 4 156 582 40,9 3 991 612 40,3
JSM:s specialuppgifter 4 946 913 19,1 3 930 1 003 18,3 3 768 1 055 18,0
Sammanlagt 24 549 1 600 260,5 25 970 1 721 248,7 25 057 1 810 244,9

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 24 518 27 317 23 981
Bruttoinkomster 1 571 2 760 1 810
Nettoutgifter 22 947 24 557 22 171
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 7 645    
— överförts till följande år 8 572    

Av anslaget används 1 100 000 euro för it-tjänster som skaffas hos Lantmäteriverket.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bioekonomi och ren teknik: Finländsk matproduktion 1 500
Bioekonomi och ren teknik: Finländsk matproduktion (överföring till moment 30.20.47) -1 500
Ordnande av verksamhet inom Djurens välfärdscentral (överföring till moment 30.01.05) -100
Temporär användning av produktivitetsbesparing, bortfall av tillägg (-2 årsv.) (överföring till moment 30.01.23) -1 245
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring från moment 23.01.01) 175
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -207
Löneglidningsbesparing -139
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -32
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -153
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -31
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -315
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -147
Temporär sänkning av StPL-avgiften -192
Sammanlagt -2 386

2017 budget 22 171 000
2016 II tilläggsb. -192 000
2016 I tilläggsb. 280 000
2016 budget 24 557 000
2015 bokslut 23 874 000