Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och forskning
              01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader
              05. Naturresursinstitutets omkostnader
              22. Forskning och utveckling
              23. Administrativa arrangemang
              29. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
              66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag
         10. Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk och livsmedelsekonomi
         40. Naturresursekonomi
            (63.) Forststyrelsen
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 22 171 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter för nämnden för projektgodkännanden och statsbidrag som hänför sig till den internationella verksamheten.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Jord- och skogsbruksministeriet stöder uppnåendet av de effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln.

Verksamhetens resultat och hanteringen av resurser

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2017 ställer jord- och skogsbruksministeriet för sin verksamhet preliminärt upp de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen under kapitel 30.01. I tabellen anges kostnaderna, intäkterna och årsverkena för jord- och skogsbruksministeriets hela verksamhet.

Kostnader, intäkter och årsverken för jord- och skogsbruksministeriets huvudfunktioner

 2015 utfall2016 uppskattning2017 uppskattning
 Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv.Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv.Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv.
          
Lagstiftningsuppgifter9 13526118,810 7268113,410 3729111,6
Styrning av förvaltningsområdet, verksamhets- och ekonomiplanering2 520534,63 095-33,12 996-32,6
Strategier för och uppföljning av samhällspolitiken3 42612245,14 06312843,03 92913442,4
EU-ärenden och internationella ärenden4 52253442,94 15658240,93 99161240,3
JSM:s specialuppgifter4 94691319,13 9301 00318,33 7681 05518,0
Sammanlagt24 5491 600260,525 9701 721248,725 0571 810244,9

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter24 51827 31723 981
Bruttoinkomster1 5712 7601 810
Nettoutgifter22 94724 55722 171
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år7 645  
— överförts till följande år8 572  

Av anslaget används 1 100 000 euro för it-tjänster som skaffas hos Lantmäteriverket.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bioekonomi och ren teknik: Finländsk matproduktion1 500
Bioekonomi och ren teknik: Finländsk matproduktion (överföring till moment 30.20.47)-1 500
Ordnande av verksamhet inom Djurens välfärdscentral (överföring till moment 30.01.05)-100
Temporär användning av produktivitetsbesparing, bortfall av tillägg (-2 årsv.) (överföring till moment 30.01.23)-1 245
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring från moment 23.01.01)175
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-207
Löneglidningsbesparing-139
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-32
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-153
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-31
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-315
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-147
Temporär sänkning av StPL-avgiften-192
Sammanlagt-2 386

2017 budget22 171 000
2016 II tilläggsb.-192 000
2016 I tilläggsb.280 000
2016 budget24 557 000
2015 bokslut23 874 000