Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              22. Forskning och utveckling
              23. Administrativa arrangemang
         10. Utveckling av landsbygden
         40. Naturresursekonomi
            (63.) Forststyrelsen
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2017

01. Förvaltning och forskningPDF-versio

Förklaring:Uppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde sköts av jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursinstitutet, Livsmedelssäkerhetsverket, Landsbygdsverket och Lantmäteriverket med medel som budgeterats under huvudtitel 30. För skötseln av uppgifterna finns det dessutom två fonder som står utanför budgeten (Gårdsbrukets utvecklingsfond och Interventionsfonden för jordbruket) samt Forststyrelsen, som är ett statligt affärsverk. Vidare svarar Finlands skogscentral och Finlands viltcentral, som beviljas statsbidrag, för vissa offentligrättsliga uppgifter.

Under detta kapitel har utgifterna för jord- och skogsbruksministeriet och förvaltningsområdets viktigaste forskningsanstalt Naturresursinstitutet budgeterats. Forsknings- och sakkunniguppgifter inom förvaltningsområdet handhas också av Lantmäteriverket (kapitel 30.70) och Livsmedelssäkerhetsverket (kapitel 30.20).

Genom sin styrning säkerställer jord- och skogsbruksministeriet att verksamheten vid förvaltningsområdets ämbetsverk och inrättningar samt vid de statbidragsorganisationer som sköter offentligrättsliga uppgifter stöder de mål som anges i motiveringen till huvudtiteln och som gäller ansvarsområdets samhälleliga effekt, resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser.

När det gäller resultatet av verksamheten innebär målet enligt motiveringen till huvudtiteln att

 • — stödsystemen är enkla, den administrativa bördan lätt och kvaliteten på lagstiftningen god
 • — forsknings- och utvecklingsverksamheten inom förvaltningsområdet svarar på ett förutseende sätt på informationsbehovet i samhället och stärker det nationella innovationssystemet
 • — förvaltningen är öppen, serviceinriktad och effektiv och arbetar i nätverk
 • — förvaltningsområdet utnyttjar digital teknik, gemensamma informationskällor och integrerade informationsflöden i syfte att främja produktiviteten inom den egna verksamheten samt hela ansvarsområdets konkurrenskraft
 • — statens och förvaltningsområdets koncerntjänster utnyttjas fullt ut.

När det gäller hanteringen av resurser innebär målet enligt motiveringen till huvudtiteln att

 • — uppgifterna och verksamheten har anpassats till anslagsramarna
 • — lokalhanteringen, upphandlingen och nätverket av verksamhetsställen är effektiva
 • — finansieringen från EU och annan extern finansiering utnyttjas effektivt
 • — förvaltningsstrukturerna stöder produktivitetsökningen, styrningen och ledningen
 • — personalen är kompetent och mår bra.

Verkställighetsuppgifter som hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde sköts inom den statliga regionförvaltningen (närings-, trafik- och miljöcentralerna och regionförvaltningsverken), för vilka anslagen inte budgeterats under denna huvudtitel. Uppgifter inom landsbygdsförvaltningen sköts förutom av statens regionförvaltning även i kommunerna.

Verkställighetsuppgifter inom jordbruks- och landsbygdspolitiken, fiskeripolitiken, växters sundhet samt vattenhushållningen inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde sköts inom den statliga regionförvaltningen av närings-, trafik- och miljöcentralerna. Deras omkostnader har budgeterats under arbets- och näringsministeriets huvudtitel (32.01.02).

Kostnader för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde enligt uppgift under omkostnadsmomentet för närings-, trafik- och miljöcentralerna (32.01.02) (inbegriper stödfunktioner)

  Utfall
2014
Utfall
20151)
Behov 20161) Behov 20171)
Uppgift mn euro mn euro mn euro mn euro
         
Utveckling av landsbygden 7,683 11,320 12,400 12,400
Jordbruk och livsmedelsekonomi 30,663 25,791 24,100 23,200
Naturresursekonomi 17,008 17,042 12,500 12,500
Sammanlagt 55,354 54,153 49,000 48,100

1) Ändringarna mellan uppgifterna jämfört med 2014 beror på tekniska ändringar

Närings-, trafik- och miljöcentralerna sköter verkställighetsuppgifter i anslutning till EU:s jordbruks-, landsbygds-, växtskydds- och fiskeripolitik. Det beräknas att ca 712 årsverken används för dessa 2017. De uppgifter som hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde och som gäller djurens hälsa och välfärd och tillsynen över livsmedelssäkerheten sköts inom regionförvaltningen av regionförvaltningsverken. Det beräknas att en personal motsvarande ca 57 årsverken sköter dessa uppgifter 2017. Regionförvaltningsverkens omkostnader har budgeterats under finansministeriets huvudtitel (moment 28.40.01). Säkerhets- och kemikalieverket under arbets- och näringsministeriets huvudtitel (moment 32.40.05) svarar för verkställigheten av växtskyddslagstiftningen (enligt uppskattning 22 årsverken 2017).

För uppgifter inom vattenhushållningen används också i fortsättningen de resurser som budgeterats under miljöministeriets huvudtitel (moment 35.01.04) för miljöförvaltningen vid Finlands miljöcentral (enligt uppskattning ca 22 årsverken 2017). Dessutom utför Tullen vissa inspektionsuppgifter som EU:s gemensamma jordbrukspolitik förutsätter samt uppgifter som tillsynsmyndighet inom livsmedelskedjan (enligt uppskattning ca 100 årsverken 2017) under finansministeriets huvudtitel (moment 28.10.02).

01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 22 171 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter för nämnden för projektgodkännanden och statsbidrag som hänför sig till den internationella verksamheten.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Jord- och skogsbruksministeriet stöder uppnåendet av de effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln.

Verksamhetens resultat och hanteringen av resurser

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2017 ställer jord- och skogsbruksministeriet för sin verksamhet preliminärt upp de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen under kapitel 30.01. I tabellen anges kostnaderna, intäkterna och årsverkena för jord- och skogsbruksministeriets hela verksamhet.

Kostnader, intäkter och årsverken för jord- och skogsbruksministeriets huvudfunktioner

  2015 utfall 2016 uppskattning 2017 uppskattning
  Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv. Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv. Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv.
                   
Lagstiftningsuppgifter 9 135 26 118,8 10 726 8 113,4 10 372 9 111,6
Styrning av förvaltningsområdet, verksamhets- och ekonomiplanering 2 520 5 34,6 3 095 - 33,1 2 996 - 32,6
Strategier för och uppföljning av samhällspolitiken 3 426 122 45,1 4 063 128 43,0 3 929 134 42,4
EU-ärenden och internationella ärenden 4 522 534 42,9 4 156 582 40,9 3 991 612 40,3
JSM:s specialuppgifter 4 946 913 19,1 3 930 1 003 18,3 3 768 1 055 18,0
Sammanlagt 24 549 1 600 260,5 25 970 1 721 248,7 25 057 1 810 244,9

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 24 518 27 317 23 981
Bruttoinkomster 1 571 2 760 1 810
Nettoutgifter 22 947 24 557 22 171
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 7 645    
— överförts till följande år 8 572    

Av anslaget används 1 100 000 euro för it-tjänster som skaffas hos Lantmäteriverket.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bioekonomi och ren teknik: Finländsk matproduktion 1 500
Bioekonomi och ren teknik: Finländsk matproduktion (överföring till moment 30.20.47) -1 500
Ordnande av verksamhet inom Djurens välfärdscentral (överföring till moment 30.01.05) -100
Temporär användning av produktivitetsbesparing, bortfall av tillägg (-2 årsv.) (överföring till moment 30.01.23) -1 245
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring från moment 23.01.01) 175
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -207
Löneglidningsbesparing -139
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -32
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -153
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -31
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -315
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -147
Temporär sänkning av StPL-avgiften -192
Sammanlagt -2 386

2017 budget 22 171 000
2016 II tilläggsb. -192 000
2016 I tilläggsb. 280 000
2016 budget 24 557 000
2015 bokslut 23 874 000

05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 70 311 000 euro.

Anslaget får även användas

1) för att sänka priserna för den avgiftsbelagda verksamheten i fråga om produktionen av elitplantor, högst 80 000 euro

2) för sådana hus-, mark- och vattenbyggnadsarbeten samt för sådan ombyggnad av fiskodlingsanstalter och forskningsstationer som hänförs till investeringsutgifter

3) till betalning av utgifter för verksamheten för kontroll och testning av växtskyddsmedel

4) för finansiering av Finska ekologiska forskningsinstitutets verksamhet

5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

6) för överföring av anslag till utlandet för beviljande av förskottsfinansiering, som till sitt belopp är ringa, till de länder där utvecklingssamarbete pågår, i syfte att genomföra projekt enligt lagen om statliga ämbetsverks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989), förutsatt att motsvarande utgift debiteras från anslaget under moment 24.30.66.

Förklaring:Naturresursinstitutet ska inom sitt verksamhetsområde

1) bedriva vetenskaplig forskning och utveckling

2) producera information och sakkunnigtjänster till stöd för det samhälleliga beslutsfattandet och myndighetsverksamheten

3) överföra kunskap och teknologi

4) framställa statistik med anknytning till institutets verksamhetsområde, om detta inte hör till någon annan myndighets uppgifter

5) föra de register som institutet behöver i verksamheten

6) sköta uppgifter som gäller att bevara de genetiska resursernas mångfald

7) främja internationellt samarbete

8) sköta övriga uppgifter som hör till institutet enligt lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av lag

9) sköta de uppgifter som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer särskilt.

Naturresursinstitutet stöder uppnåendet av de samhälleliga effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln på följande sätt:

 • — genom att rikta forsknings- och sakkunnigverksamhet i enlighet med effektmålen
 • — genom att stärka växelverkan med dem som utnyttjar informationen, kunnandet och tekniken
 • — genom att se till datalagren för förnybara naturresurser blir så öppet och lätt tillgängliga som möjligt.
Verksamhetens resultat och hanteringen av resurser

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2017 ställer jord- och skogsbruksministeriet upp följande preliminära resultatmål för Naturresursinstitutet, utöver de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen under kapitel 30.01:

 • — Möjligheterna för Lynet-samarbete (Sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning) och universitetssamarbete utnyttjas för effektivisering av verksamheten och förbättrande av genomslagskraften.
 • — Uppgiftslämnarnas skyldighet att lämna uppgifter för statistikproduktionen lättas upp genom att samanvändning av informationssystem och register främjas.

Kostnader, intäkter och årsverken för Naturresursinstitutets huvudfunktioner

  2015 utfall 2016 uppskattning 2017 uppskattning
  Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv.1) Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv. Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv.
                   
Forskningsprocess 81 919 22 844 952 80 640 27 100 841 80 500 28 950 855
Myndighetsprocess 33 653 6 222 411 29 640 5 560 321 25 500 5 600 295
Statistikprocess 3 972 495 44 6 000 1 000 56 6 000 1 000 56
Kundrelationsprocess 5 910 4 812 76 7 000 7 000 82 8 000 8 400 94
Sammanlagt 125 454 34 373 1 483 123 280 40 660 1 300 120 000 43 950 1 300

1) Årsverken under moment 30.01.05: 1 600 årsverken i budgeten för 2016 och enligt en uppskattning av antalet anställda, 1 300 årsverken i budgetpropositionen för 2017, varav den avgiftsbelagda verksamhetens andel är 120 årsverken.

Naturresursinstitutets nyckeltal

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
       
Refererade vetenskapliga publikationer, st. 566 600 660
Nedladdningar och spridning av offentliggöranden, pressmeddelanden och e-publikationer, st. 17 900 17 000 18 000
Antalet nedladdningar av statistikuppgifter på webben, st. 106 900 110 000 120 000
Utlåtanden som lämnats, st. 173 175 175
Index för välkändhet och intresse 82 90 95
Anseendeindex (1—5), innovationer 3,5 3,6 3,7
Anseendeindex (1—5), produkter och tjänster 3,4 3,5 3,7
Anseendeindex (1—5), växelverkan 3,6 3,7 3,9
Refererade vetenskapliga publikationer/forskarårsverke 0,9 0,9 1,0
Övriga vetenskapliga publikationer/forskarårsverke 0,2 0,2 0,3
Övriga publikationer/forskarårsverke 2,0 1,3 1,6
Statistik/årsverke inom statistik 1,4 1,0 1,05
Statistik/publikationer/årsverke inom statistik 4,3 3,3 3,5
Direkt insamling av uppgifter ur registren, % 71 75 72
Andel (%) av personalen som disputerat 24 25 26
Arbetstillfredsställelseindex 3,1 3,2 3,4

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 123 773 122 534 116 806
Bruttoinkomster 37 213 43 395 46 495
Nettoutgifter 86 560 79 139 70 311
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 10 717    
— överförts till följande år 15 149    

Bruttoinkomsterna är sammanlagt 46 495 000 euro, varav inkomsterna av den samfinansierade verksamheten utgör 27 895 000 euro, inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten 13 600 000 euro, EU-jordbruksstöden 1 100 000 euro samt övriga inkomster 3 900 000 euro.

Kostnadsmotsvarighet för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Offentligrättsliga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 127 100 100
— övriga intäkter - - -
Intäkter sammanlagt 127 100 100
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 63 60 60
— andel av samkostnader 53 40 40
Kostnader sammanlagt 116 100 100
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 11 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 109 100 100
       
Övriga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 7 427 9 535 13 500
— övriga intäkter 40 20 -
Intäkter sammanlagt 7 467 9 555 13 500
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 4 835 5 215 7 500
— andel av samkostnader 3 470 4 100 5 000
Kostnader sammanlagt 8 305 9 315 12 500
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -838 240 1 000
Kostnadsmotsvarighet, % 90 103 108
       
Prisstöd 80 80 80
       
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd -758 320 1 080

För att den inhemska produktionen av bärväxter ska tryggas och riskerna i samband med klimatförändringen och utländska växtskadegörare kunna hanteras behövs det rent plantmaterial. Fortsatt produktion av certifierat elitplantmaterial förutsätter ett prisstöd, som är högst 80 000 euro.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Intäkter av den samfinansierade verksamheten      
— finansiering från andra statliga ämbetsverk 14 646 17 570 15 000
— finansiering från EU 2 904 3 800 5 200
— annan finansiering utanför statsfinanserna 7 717 10 800 7 695
Intäkter sammanlagt 25 267 32 170 27 895
       
Totala kostnader för projekten 49 662 58 000 52 000
       
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) -24 395 -25 830 -24 105
Självfinansieringsandel, % -49 -44 -46

Det anslag som är avsett för temporär användning av produktivitetsinbesparingar, dvs. 280 000 euro i överföring från moment 30.01.23 används för utgifterna för omorganiseringen av statens vattenbruk.

Av anslaget används minst 168 000 euro för hästhushållningsforskning. I anslaget har beloppet beaktats som ett belopp som finansieras ur den andel av avkastningen av totospel som inflyter under moment 12.30.20.

Av anslaget används 400 000 euro för it-tjänster som skaffas hos Lantmäteriverket.

För vård av fiskbestånden används ca 600 000 euro av anslaget för kontraktsodling och utplantering av värdefisk.

Av anslaget används 200 000 euro för ordnande av Djurens välfärdscentrals verksamhet i anslutning till Naturresursinstitutet.

Som inkomster beaktas andra inkomster än de inkomster av Naturresursinstitutets verksamhet som inflyter under moment 12.30.99.

De inkomster som 2017 inflyter i form av förädlingsavgifter för trädgårdsväxter, 80 000 euro, och de inkomster som till sin karaktär är kapitalinkomster har antecknats under moment 12.30.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ordnande av verksamhet inom Djurens välfärdscentral (överföring från moment 30.01.01) 100
Ordnande av verksamhet inom Djurens välfärdscentral (överföring från moment 30.20.62) 100
Stärkande av den rättspolitiska forskningen 2
Temporär användning av produktivitetsbesparing, bortfall av tillägg (överföring till moment 30.01.23) -200
Utgifter för omorganisering av statens vattenbruk (överföring från moment 30.01.23) 280
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54) -5 844
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -593
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror 61
Löneglidningsbesparing -401
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -102
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -373
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -90
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -775
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -423
Temporär sänkning av StPL-avgiften -568
Nivåförändring -2
Sammanlagt -8 828

2017 budget 70 311 000
2016 II tilläggsb. -507 000
2016 budget 79 139 000
2015 bokslut 90 992 000

22. Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 343 000 euro.

Anslaget får användas till arvoden och andra konsumtionsutgifter för forskning, utredningar och utvärderingar som skaffas hos ämbetsverk, inrättningar eller andra organisationer och som stöder den strategiska styrningen och utvecklingen inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde samt för beviljande av statsunderstöd i anslutning till dessa.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 25 årsverken.

Vid nettobudgeteringen har som inkomster beaktats de statliga ämbetsverkens och inrättningarnas andelar i projekt för samarbetsforskning.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Anslaget används för att skaffa forskningsdata till stöd för det beslutsfattande som stöder de effektmål och mål för resultatet av verksamheten som anges i motiveringen till huvudtiteln.

Med anslaget finansieras nationella forskningsprojekt i anslutning till EU:s ERA-NET-program och andra nationella andelar av forskningsprojekt som hänför sig till EU:s strategier och handlingsplaner. Andra statliga ämbetsverks och inrättningars finansieringsandelar till projekt för samarbetsforskning som finansieras av detta anslag och som omfattas av jord- och skogsbruksministeriets helhetsansvar intäktsförs under detta moment. Inkomsterna beräknas uppgå till 30 000 euro.


2017 budget 1 343 000
2016 budget 1 343 000
2015 bokslut 1 593 000

23. Administrativa arrangemang (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 420 000 euro.

Anslaget får användas till anskaffning av investeringar, forskning och undersökningar som främjar produktiviteten inom förvaltningsområdet samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster.

Förklaring:Under momentet har man samlat anslag som motsvarar de besparingar som de produktivitetsfrämjande åtgärderna inom förvaltningsområdet medför. Avsikten är att använda anslaget för projekt som stöder en förbättrad produktivitet inom förvaltningsområdet. Ämbetsverken inom förvaltningsområdet får finansiera sådana projekt med anslaget som jord- och skogsbruksministeriet särskilt har avtalat om med ämbetsverket.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Investeringar i apparaturen vid forskningsstationen Metsähovi (överföring till moment 30.70.01) -520
Revidering av stödtillämpningen (överföring till moment 30.20.03) -1 850
Temporär användning av produktivitetsbesparing, bortfall av tillägg (överföring från moment 30.01.01) 1 245
Temporär användning av produktivitetsbesparing, bortfall av tillägg (överföring från moment 30.01.05) 200
Temporär användning av produktivitetsbesparing, bortfall av tillägg (överföring från moment 30.20.02) 1 950
Temporär användning av produktivitetsbesparing, bortfall av tillägg (överföring från moment 30.20.03) 595
Utgifter för omorganisering av statens vattenbruk (överföring från moment 30.01.05) -280
Utveckling av informationssystemet för veterinärförvaltningen (Elvi) och Vati-projektet inom miljö- och hälsoskyddet (överföring till moment 30.20.02) -920
Sammanlagt 420

2017 budget 420 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 27 390 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Valtori (överföring från moment 28.01.29) 152
Sammanlagt 152

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget 27 390 000
2016 budget 27 238 000
2015 bokslut 25 652 485

66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 4 353 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till sådana internationella organisationer med anknytning till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som är verksamma i Finland och andra länder samt till andra betalningar som föranleds av internationella åtaganden. Av anslaget får högst 1 600 000 euro användas för basfinansiering av Europeiska skogsinstitutet.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av tillägg av engångsnatur (riksdagen) -400
Besparingar i organisationsstöd (regeringsprogr. 2015) -3
Nivåförändring 1 000
Sammanlagt 597

Momentets anslag har ändrats till ett förslagsanslag.


2017 budget 4 353 000
2016 budget 3 756 000
2015 bokslut 3 744 000