Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk och livsmedelsekonomi
         40. Naturresursekonomi
            (63.) Forststyrelsen
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager
              01. Lantmäteriverkets omkostnader
              40. Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

70. Lantmäteri och datalagerPDF-versio

Förklaring: Under detta kapitel har utgifterna för verksamheten vid Lantmäteriverket samt utgifterna för understödjande av fastighetsförrättningar budgeterats.

Omvärlden

De allmänna ekonomiska konjunkturerna påverkar särskilt lantmäteriförrättningar och inskrivningsärenden så att efterfrågan på dem följer konjunkturutvecklingen med viss fördröjning. Efterfrågan på de it-tjänster som Lantmäteriverket producerar påverkas i synnerhet av de behov som förvaltningsområdets kundämbetsverk har och av möjligheterna att möta den tekniska utvecklingen.

Serviceproduktionen styrs allt tydligare av kundernas och samhällets behov. Mobiltekniken används allt oftare i olika applikationer för slutanvändare. Positionering, geografisk information och navigationstjänster används i allt större utsträckning för näringslivets behov, för förbättrad säkerhet, i uträttande av ärenden i vardagen samt i fritidsaktiviteter. Den alltmer mångsidiga användningen av terrängdata och annan geografisk information t.ex. som utgångsuppgifter vid olika analyser leder till att det ställs högre krav på dem. Kraven hänför sig bl.a. till tredimensionell information, informationens livscykel, metauppgifter och informationens enhetlighet.

Informationstekniken och processerna som hänför sig till utnyttjandet av den och samarbetsstrukturerna är kritiska framgångsfaktorer som blir alltmer framträdande. De elektroniska tjänsterna utökas, de blir interaktiva och baserar sig på stark autentisering med målet att medborgarna ska använda centraliserade tjänster. Teknikens utveckling syns som ett kontinuerligt behov av att modernisera tekniken.

Den ökade internationella användningen av materialen och de tekniska, innehållsmässiga och juridiska kraven i anslutning till det förutsätter medverkan när det gäller standardisering, fastställande av gemensamma mål och annat samarbete.

Grunddatalagrens roll inom förvaltningen och vid ordnandet av tjänster i anslutning till den samt samanvändningen av data bl.a. vid informationsledningen stärks när den nationella servicearkitekturen (bl.a. informationsleden) utvecklas och förenhetligas. Genom förvaltning och förbättring av fastighetsdatasystemet skapas bl.a. förutsättningar för en fungerande marknadsekonomi och en hållbar användning av naturresurser. Terrängdatasystemet spelar en viktig roll som ett enhetligt basmaterial som innehåller rikstäckande geografisk information.

Den övergripande arkitekturen inom hela den offentliga förvaltningen förutsätter åtgärder för utveckling av datalager samt beskrivande uppgifter (metadata) och informationsservice i anslutning till datalagren. Samarbetet när det gäller insamling och användning av ändrings- och uppföljningsuppgifter som behövs för produktionen och förvaltningen av datalagren ökar. Byggandet av den nationella infrastrukturen för geografisk information och genomförandet av INSPIRE-direktivet framskrider, vilket förutsätter att tillgången till och samanvändningen av material utvecklas.

Avsikten är att det ur terrängdatasystemet utvecklas ett grunddatalager för terrängdata och kartuppgifter som förvaltas genom samarbetet mellan myndigheterna och gemensamma underhållsprocesser. Målet är att eliminera dubbelarbete, höja produktiviteten och förbättra möjligheterna att använda terrängdatamaterialet genom ökad interoperabilitet. Det behövs en enhetlig informationsmodell för terrängdata som kommunerna och Lantmäteriverket producerar och förvaltar.

Utvecklandet av verksamheten och den tekniska infrastrukturen för den datatekniska servicecentral som överförts till Lantmäteriverket fortsätter med beaktande av kundämbetsverkens behov och förändringarna i verksamhetsomgivningen. Målet är att ämbetsverken inom förvaltningsområdet ska ha tillgång till sakkunnig- och utvecklingstjänster för utvecklandet och användningen av elektroniska tjänster och processer.

Verksamheten vid centralen för geografisk information består av främjande av utvecklandet av samanvändningen av geografisk information och den nationella infrastrukturen för geografisk information samt forskning som gäller hela lantmäterisektorn. Moderniseringen av den tekniska infrastrukturen vid forskningsstationen Metsähovi fortsätter genom att apparaturen förnyas. I syfte att förbättra positionsbestämningssystemens tillförlitlighet förnyas Finlands permanenta GNSS-nätverk FinnRef stegvis före 2017.

Samhälleliga effektmål

Inom politikområdet lantmäteri och datalager uppnås utöver de samhälleliga effektmål som anges i motiveringen till huvudtiteln dessutom följande mål:

  • — genom fastighetsförrättningar och inskrivningsuppgifter tryggas ett åskådligt och tillförlitligt fastighetssystem i syfte att säkerställa funktionen hos det nationella garantisystemet
  • — uppgifter som gäller fastigheter och terräng är aktuella på riksomfattande nivå och av tillräckligt hög kvalitet och informationstjänsterna produceras genom standardiserade tjänster
  • — datalagren är förvaltade på ett bra sätt och de har via datanäten öppnats i återanvändbar form samhället till godo
  • — de som samlar in och förvaltar geografisk information har tillgång till forskningsstödda tjänster som främjar samanvändning av den geografiska informationen och utnyttjandet och utvecklingen av den nationella infrastrukturen för geografisk information.

Nyckeltal för effektiviteten

 2015
utfall
2016
budget
2017
mål
    
Effektivitet   
— effektivitetsförändring i fråga om terrängdata, %..44
— lönsamhetsindex för programmet för grundlig förbättring FDS-2020182735
— utnyttjande av datalager, ökning från föregående år, %833
— ägoregleringsproduktion (Mha)7 9788 5006 000

01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 45 352 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till Lantmäteriverkets självfinansieringsandel i samfinansierade forskningsprojekt

2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

3) till betalning av medlemsavgifter som hänför sig till ämbetsverkets verksamhet.

Förklaring: Till Lantmäteriverkets uppgifter hör

  • — lantmäteriförrättningar, fastighetsinskrivningsärenden, förande av fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret samt administrering och utveckling av fastighetsdatasystemet, förvaltning av terrängdatabaser, flygbildstjänster samt utvecklande av terrängdatasystemet
  • — att skapa grundläggande geodetiska förutsättningar för lantmäteriet och användningen av geografisk information i hela landet, sörja för samanvändningen av geografisk information och att producera information som grundar sig på forskning i syfte att utveckla infrastrukturerna för fastighetsdata och geografisk information
  • — att sköta uppgifter som gäller registrering och informationsförvaltning, producera informationsförvaltningens sakkunnigtjänster och it-tjänster för ämbetsverk och inrättningar inom förvaltningsområdet i enlighet med vad jord- och skogsbruksministeriet har bestämt och vad som överenskommits i avtal.

Lantmäteriverket stöder uppnåendet av de samhälleliga effektmål som anges i motiveringen till huvudtiteln och i förklaringsdelen under kapitel 30.70.

Verksamhetens resultat och hanteringen av resurser

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2017 ställer jord- och skogsbruksministeriet upp följande preliminära resultatmål för Lantmäteriverket, utöver de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen under kapitel 30.01:

Lantmäteriverket deltar i verksamheten vid den för förvaltningsområdena gemensamma Sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning (LYNET). Verket svarar för och utvecklar forskningsstationen Metsähovi och forskningsstationen i Virolahti. Med apparaturen i forskningsstationerna förvaltas riksomfattande positionsbestämningssystem och referenssystem. I syfte att förbättra positionsbestämningens tillförlitlighet fortsätter arbetet med att modernisera forskningsstationen Metsähovi och dess apparatur samt det permanenta nätverket för satellitbaserad positionsbestämning (GNSS) under 2016—2018.

Kostnader, intäkter och årsverken för Lantmäteriverkets huvudfunktioner

 2015 utfall2016 uppskattning2017 uppskattning
 Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv.Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv.Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv.
          
Fastighetsförrättningar42 76141 91658941 17540 24957839 67139 671542
Ägoregleringsuppgifter4 50830654 238-504 835-63
Inskrivningsuppgifter17 87517 87826119 86018 00027418 20018 200247
Upprätthållande av grunddatalager34 7042 76452243 6131 90750234 2022 191514
Informationstjänst11 39512 3294211 87011 9864911 44810 31643
Lantmäteri och forskning, utveckling och sakkunnigtjänster inom sektorn för geografisk information11 1933 9151929 9773 24019511 3213 400194
Produktion av it-tjänster13 27911 81414013 53311 52214012 46511 515139
Sammanlagt135 71590 6451 810144 26686 9041 788132 14285 2931 741

Nyckeltal för ämbetsverket

 2015
utfall
2016
budget
2017
mål
    
Funktionell effektivitet   
— totalproduktivitet106,3102,0102,0
— arbetsproduktivitet102,8102,0102,0
— uppdatering av terrängdatabasen, euro/km²133140134
Produktion och kvalitetsledning   
— förrättningsproduktion, förrättningar, st.18 69117 70017 700
— ägoreglering (nyskifte), st.563
— inskrivningsavgöranden, st.218 792220 000220 000
— produktion av terrängdata sammanlagt, km²54 04954 00054 000
— grundläggande förbättring av åkeruppgifterna45 00047 00054 000
— höjdmodell med en rutstorlek på 2 m, km²40 61440 00040 000
— tiden för styckningar, mån.5,45,45,3
— behandlingstid för lagfarter, dagar332523
— fullständigheten i fråga om terrängdata, % (fortsatt uppdatering)979595
— kundtillfredsställelse totalt, %89,58585
— refererade vetenskapliga publikationer, st.1376060
— utfall i fråga om avtal och planer för it-tjänster, %999898

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter143 080129 998130 645
Bruttoinkomster90 64583 36885 2931)
Nettoutgifter52 43446 63045 352
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år40 1782)  
— överförts till följande år35 249  

1) Inbegriper inkomster till ett belopp av sammanlagt 6 630 000 euro som motsvarar de budgeterade utgifterna för informationsförvaltningstjänster (överenskoms närmare i serviceavtalen: jord- och skogsbruksministeriet 1 100 000 euro, Landsbygdsverket 3 600 000 euro, Livsmedelssäkerhetsverket 1 480 000 euro, Naturresursinstitutet 400 000 euro och övriga ämbetsverk och inrättningar inom förvaltningsområdet 50 000 euro).

2) Inbegriper anslag som överförts från moment 30.01.(02) och 30.70.01.

Kostnadsmotsvarighet för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Offentligrättsliga prestationer   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer70 00166 00066 997
— övriga intäkter287--
Intäkter sammanlagt70 28866 00066 997
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader43 24947 58541 224
— andel av samkostnader26 31919 01525 773
Kostnader sammanlagt69 56866 60066 997
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)720--
Kostnadsmotsvarighet, %101100100
    
Övriga prestationer   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer2 9312 0182 400
— övriga intäkter-50-
Intäkter sammanlagt2 9312 0682 400
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader1 6441 3101 340
— andel av samkostnader1 153625940
Kostnader sammanlagt2 7971 9352 280
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)134133120
Kostnadsmotsvarighet, %105107105

Det anslag som är avsett för temporär användning av produktivitetsbesparingar och som överförs från moment 30.01.23 används för genomförande av investeringar i apparaturen vid forskningsstationen Metsähovi.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Förvaltning/Jord- och skogsbruk (regeringsprogr. 2015) ändring i inbesparing1 000
Investeringar i apparaturen vid forskningsstationen Metsähovi (överföring från moment 30.01.23)520
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-51
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54)-365
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-437
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror-35
Löneglidningsbesparing-79
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)109
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-251
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-68
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-659
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-321
Temporär sänkning av StPL-avgiften-536
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-105
Sammanlagt-1 278

2017 budget45 352 000
2016 II tilläggsb.-571 000
2016 I tilläggsb.1 870 000
2016 budget46 630 000
2015 bokslut47 506 000

40. Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter enligt lagen om stöd för nyskiften (1423/2014) samt utgifter för finansieringen av lån och räntestöd enligt 102 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977) och utgifter för inlösningar enligt 19 § i lagen om vissa regleringar av vattenägor (31/1980)

2) till betalning av utgifter enligt 21 och 22 § i lagen om ägoregleringar på grund av vattendragsprojekt (451/1988)

3) till betalning av sådana kostnader och ersättningar som orsakas av en förrättning och som avses i 3 § 5 mom. i lagen om fastighetsförrättningsavgift (558/1995) när det gäller nyskiften och regleringar av vattenägor.

Anslaget får användas till utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 8 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

Förklaring: Anslaget används för att stödja ägoregleringar av åkrar samt ägoregleringar av skogar av pilotkaraktär. Man bedömer att användningen av anslaget fördelar sig så att den andel som återkrävs hos sakägare är ca 1,6 miljoner euro och statens slutgiltiga utgift blir ca 1,4 miljoner euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Förvaltning/Jord- och skogsbruk (regeringsprogr. 2015) ökning av inbesparing-1 000
Ägoreglering, bortfall av tillägg-500
Sammanlagt-1 500

2017 budget3 000 000
2016 budget4 500 000
2015 bokslut5 000 000