Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
         40. Naturresursekonomi
            (63.) Forststyrelsen
         64. Forststyrelsen

Statsbudgeten 2017

70. Lantmäteri och datalagerPDF-versio

Förklaring:Under detta kapitel har utgifterna för verksamheten vid Lantmäteriverket samt utgifterna för understödjande av fastighetsförrättningar budgeterats.

Omvärlden

De allmänna ekonomiska konjunkturerna påverkar särskilt lantmäteriförrättningar och inskrivningsärenden så att efterfrågan på dem följer konjunkturutvecklingen med viss fördröjning. Efterfrågan på de it-tjänster som Lantmäteriverket producerar påverkas i synnerhet av de behov som förvaltningsområdets kundämbetsverk har och av möjligheterna att möta den tekniska utvecklingen.

Serviceproduktionen styrs allt tydligare av kundernas och samhällets behov. Mobiltekniken används allt oftare i olika applikationer för slutanvändare. Positionering, geografisk information och navigationstjänster används i allt större utsträckning för näringslivets behov, för förbättrad säkerhet, i uträttande av ärenden i vardagen samt i fritidsaktiviteter. Den alltmer mångsidiga användningen av terrängdata och annan geografisk information t.ex. som utgångsuppgifter vid olika analyser leder till att det ställs högre krav på dem. Kraven hänför sig bl.a. till tredimensionell information, informationens livscykel, metauppgifter och informationens enhetlighet.

Informationstekniken och processerna som hänför sig till utnyttjandet av den och samarbetsstrukturerna är kritiska framgångsfaktorer som blir alltmer framträdande. De elektroniska tjänsterna utökas, de blir interaktiva och baserar sig på stark autentisering med målet att medborgarna ska använda centraliserade tjänster. Teknikens utveckling syns som ett kontinuerligt behov av att modernisera tekniken.

Den ökade internationella användningen av materialen och de tekniska, innehållsmässiga och juridiska kraven i anslutning till det förutsätter medverkan när det gäller standardisering, fastställande av gemensamma mål och annat samarbete.

Grunddatalagrens roll inom förvaltningen och vid ordnandet av tjänster i anslutning till den samt samanvändningen av data bl.a. vid informationsledningen stärks när den nationella servicearkitekturen (bl.a. informationsleden) utvecklas och förenhetligas. Genom förvaltning och förbättring av fastighetsdatasystemet skapas bl.a. förutsättningar för en fungerande marknadsekonomi och en hållbar användning av naturresurser. Terrängdatasystemet spelar en viktig roll som ett enhetligt basmaterial som innehåller rikstäckande geografisk information.

Den övergripande arkitekturen inom hela den offentliga förvaltningen förutsätter åtgärder för utveckling av datalager samt beskrivande uppgifter (metadata) och informationsservice i anslutning till datalagren. Samarbetet när det gäller insamling och användning av ändrings- och uppföljningsuppgifter som behövs för produktionen och förvaltningen av datalagren ökar. Byggandet av den nationella infrastrukturen för geografisk information och genomförandet av INSPIRE-direktivet framskrider, vilket förutsätter att tillgången till och samanvändningen av material utvecklas.

Avsikten är att det ur terrängdatasystemet utvecklas ett grunddatalager för terrängdata och kartuppgifter som förvaltas genom samarbetet mellan myndigheterna och gemensamma underhållsprocesser. Målet är att eliminera dubbelarbete, höja produktiviteten och förbättra möjligheterna att använda terrängdatamaterialet genom ökad interoperabilitet. Det behövs en enhetlig informationsmodell för terrängdata som kommunerna och Lantmäteriverket producerar och förvaltar.

Utvecklandet av verksamheten och den tekniska infrastrukturen för den datatekniska servicecentral som överförts till Lantmäteriverket fortsätter med beaktande av kundämbetsverkens behov och förändringarna i verksamhetsomgivningen. Målet är att ämbetsverken inom förvaltningsområdet ska ha tillgång till sakkunnig- och utvecklingstjänster för utvecklandet och användningen av elektroniska tjänster och processer.

Verksamheten vid centralen för geografisk information består av främjande av utvecklandet av samanvändningen av geografisk information och den nationella infrastrukturen för geografisk information samt forskning som gäller hela lantmäterisektorn. Moderniseringen av den tekniska infrastrukturen vid forskningsstationen Metsähovi fortsätter genom att apparaturen förnyas. I syfte att förbättra positionsbestämningssystemens tillförlitlighet förnyas Finlands permanenta GNSS-nätverk FinnRef stegvis före 2017.

Samhälleliga effektmål

Inom politikområdet lantmäteri och datalager uppnås utöver de samhälleliga effektmål som anges i motiveringen till huvudtiteln dessutom följande mål:

  • — genom fastighetsförrättningar och inskrivningsuppgifter tryggas ett åskådligt och tillförlitligt fastighetssystem i syfte att säkerställa funktionen hos det nationella garantisystemet
  • — uppgifter som gäller fastigheter och terräng är aktuella på riksomfattande nivå och av tillräckligt hög kvalitet och informationstjänsterna produceras genom standardiserade tjänster
  • — datalagren är förvaltade på ett bra sätt och de har via datanäten öppnats i återanvändbar form samhället till godo
  • — de som samlar in och förvaltar geografisk information har tillgång till forskningsstödda tjänster som främjar samanvändning av den geografiska informationen och utnyttjandet och utvecklingen av den nationella infrastrukturen för geografisk information.

Nyckeltal för effektiviteten

  2015
utfall
2016
budget
2017
mål
       
Effektivitet      
— effektivitetsförändring i fråga om terrängdata, % .. 4 4
— lönsamhetsindex för programmet för grundlig förbättring FDS-2020 18 27 35
— utnyttjande av datalager, ökning från föregående år, % 8 3 3
— ägoregleringsproduktion (Mha) 7 978 8 500 6 000

01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 45 352 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till Lantmäteriverkets självfinansieringsandel i samfinansierade forskningsprojekt

2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

3) till betalning av medlemsavgifter som hänför sig till ämbetsverkets verksamhet.

Förklaring:Till Lantmäteriverkets uppgifter hör

  • — lantmäteriförrättningar, fastighetsinskrivningsärenden, förande av fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret samt administrering och utveckling av fastighetsdatasystemet, förvaltning av terrängdatabaser, flygbildstjänster samt utvecklande av terrängdatasystemet
  • — att skapa grundläggande geodetiska förutsättningar för lantmäteriet och användningen av geografisk information i hela landet, sörja för samanvändningen av geografisk information och att producera information som grundar sig på forskning i syfte att utveckla infrastrukturerna för fastighetsdata och geografisk information
  • — att sköta uppgifter som gäller registrering och informationsförvaltning, producera informationsförvaltningens sakkunnigtjänster och it-tjänster för ämbetsverk och inrättningar inom förvaltningsområdet i enlighet med vad jord- och skogsbruksministeriet har bestämt och vad som överenskommits i avtal.

Lantmäteriverket stöder uppnåendet av de samhälleliga effektmål som anges i motiveringen till huvudtiteln och i förklaringsdelen under kapitel 30.70.

Verksamhetens resultat och hanteringen av resurser

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2017 ställer jord- och skogsbruksministeriet upp följande preliminära resultatmål för Lantmäteriverket, utöver de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen under kapitel 30.01:

Lantmäteriverket deltar i verksamheten vid den för förvaltningsområdena gemensamma Sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning (LYNET). Verket svarar för och utvecklar forskningsstationen Metsähovi och forskningsstationen i Virolahti. Med apparaturen i forskningsstationerna förvaltas riksomfattande positionsbestämningssystem och referenssystem. I syfte att förbättra positionsbestämningens tillförlitlighet fortsätter arbetet med att modernisera forskningsstationen Metsähovi och dess apparatur samt det permanenta nätverket för satellitbaserad positionsbestämning (GNSS) under 2016—2018.

Kostnader, intäkter och årsverken för Lantmäteriverkets huvudfunktioner

  2015 utfall 2016 uppskattning 2017 uppskattning
  Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv. Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv. Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv.
                   
Fastighetsförrättningar 42 761 41 916 589 41 175 40 249 578 39 671 39 671 542
Ägoregleringsuppgifter 4 508 30 65 4 238 - 50 4 835 - 63
Inskrivningsuppgifter 17 875 17 878 261 19 860 18 000 274 18 200 18 200 247
Upprätthållande av grunddatalager 34 704 2 764 522 43 613 1 907 502 34 202 2 191 514
Informationstjänst 11 395 12 329 42 11 870 11 986 49 11 448 10 316 43
Lantmäteri och forskning, utveckling och sakkunnigtjänster inom sektorn för geografisk information 11 193 3 915 192 9 977 3 240 195 11 321 3 400 194
Produktion av it-tjänster 13 279 11 814 140 13 533 11 522 140 12 465 11 515 139
Sammanlagt 135 715 90 645 1 810 144 266 86 904 1 788 132 142 85 293 1 741

Nyckeltal för ämbetsverket

  2015
utfall
2016
budget
2017
mål
       
Funktionell effektivitet      
— totalproduktivitet 106,3 102,0 102,0
— arbetsproduktivitet 102,8 102,0 102,0
— uppdatering av terrängdatabasen, euro/km² 133 140 134
Produktion och kvalitetsledning      
— förrättningsproduktion, förrättningar, st. 18 691 17 700 17 700
— ägoreglering (nyskifte), st. 5 6 3
— inskrivningsavgöranden, st. 218 792 220 000 220 000
— produktion av terrängdata sammanlagt, km² 54 049 54 000 54 000
— grundläggande förbättring av åkeruppgifterna 45 000 47 000 54 000
— höjdmodell med en rutstorlek på 2 m, km² 40 614 40 000 40 000
— tiden för styckningar, mån. 5,4 5,4 5,3
— behandlingstid för lagfarter, dagar 33 25 23
— fullständigheten i fråga om terrängdata, % (fortsatt uppdatering) 97 95 95
— kundtillfredsställelse totalt, % 89,5 85 85
— refererade vetenskapliga publikationer, st. 137 60 60
— utfall i fråga om avtal och planer för it-tjänster, % 99 98 98

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 143 080 129 998 130 645
Bruttoinkomster 90 645 83 368 85 2931)
Nettoutgifter 52 434 46 630 45 352
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 40 1782)    
— överförts till följande år 35 249    

1) Inbegriper inkomster till ett belopp av sammanlagt 6 630 000 euro som motsvarar de budgeterade utgifterna för informationsförvaltningstjänster (överenskoms närmare i serviceavtalen: jord- och skogsbruksministeriet 1 100 000 euro, Landsbygdsverket 3 600 000 euro, Livsmedelssäkerhetsverket 1 480 000 euro, Naturresursinstitutet 400 000 euro och övriga ämbetsverk och inrättningar inom förvaltningsområdet 50 000 euro).

2) Inbegriper anslag som överförts från moment 30.01.(02) och 30.70.01.

Kostnadsmotsvarighet för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Offentligrättsliga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 70 001 66 000 66 997
— övriga intäkter 287 - -
Intäkter sammanlagt 70 288 66 000 66 997
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 43 249 47 585 41 224
— andel av samkostnader 26 319 19 015 25 773
Kostnader sammanlagt 69 568 66 600 66 997
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 720 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 101 100 100
       
Övriga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 2 931 2 018 2 400
— övriga intäkter - 50 -
Intäkter sammanlagt 2 931 2 068 2 400
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 1 644 1 310 1 340
— andel av samkostnader 1 153 625 940
Kostnader sammanlagt 2 797 1 935 2 280
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 134 133 120
Kostnadsmotsvarighet, % 105 107 105

Det anslag som är avsett för temporär användning av produktivitetsbesparingar och som överförs från moment 30.01.23 används för genomförande av investeringar i apparaturen vid forskningsstationen Metsähovi.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förvaltning/Jord- och skogsbruk (regeringsprogr. 2015) ändring i inbesparing 1 000
Investeringar i apparaturen vid forskningsstationen Metsähovi (överföring från moment 30.01.23) 520
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -51
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54) -365
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -437
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror -35
Löneglidningsbesparing -79
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) 109
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -251
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -68
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -659
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -321
Temporär sänkning av StPL-avgiften -536
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -105
Sammanlagt -1 278

2017 budget 45 352 000
2016 II tilläggsb. -571 000
2016 I tilläggsb. 1 870 000
2016 budget 46 630 000
2015 bokslut 47 506 000

40. Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter enligt lagen om stöd för nyskiften (1423/2014) samt utgifter för finansieringen av lån och räntestöd enligt 102 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977) och utgifter för inlösningar enligt 19 § i lagen om vissa regleringar av vattenägor (31/1980)

2) till betalning av utgifter enligt 21 och 22 § i lagen om ägoregleringar på grund av vattendragsprojekt (451/1988)

3) till betalning av sådana kostnader och ersättningar som orsakas av en förrättning och som avses i 3 § 5 mom. i lagen om fastighetsförrättningsavgift (558/1995) när det gäller nyskiften och regleringar av vattenägor.

Anslaget får användas till utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 8 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

Förklaring:Anslaget används för att stödja ägoregleringar av åkrar samt ägoregleringar av skogar av pilotkaraktär. Man bedömer att användningen av anslaget fördelar sig så att den andel som återkrävs hos sakägare är ca 1,6 miljoner euro och statens slutgiltiga utgift blir ca 1,4 miljoner euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förvaltning/Jord- och skogsbruk (regeringsprogr. 2015) ökning av inbesparing -1 000
Ägoreglering, bortfall av tillägg -500
Sammanlagt -1 500

2017 budget 3 000 000
2016 budget 4 500 000
2015 bokslut 5 000 000