Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
         40. Naturresursekonomi
            (63.) Forststyrelsen
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2017

64. ForststyrelsenPDF-versio

I fråga om Forststyrelsens affärsverksamhet sätts följande mål och fattas följande beslut som förutsätts i lagen om Forststyrelsen (234/2016):

1. Centrala servicemål och övriga verksamhetsmål för affärsverksamheten

I sin affärsverksamhet och i sin styrning av dotterbolagen beaktar Forststyrelsen de allmänna samhälleliga förpliktelserna enligt lagen om Forststyrelsen. De fördelar som uppnåtts genom beaktandet av de samhälleliga förpliktelserna minskar inte. Lönsamheten för Forststyrelsens affärsverksamheter förbättras ytterligare.

2. Ändringar i grundkapitalet

Forsstyrelsens grundkapital kan minskas med 4,963 miljoner euro.

3. Maximibeloppet av upplåningen för affärsverksamheten

Forststyrelsen får för sin affärsverksamhet uppta lån till ett belopp av högst 60 miljoner euro.

4. Maximibeloppet av affärsverksamhetens investeringar och investeringsförbindelser

Forststyrelsens investeringar får år 2017 medföra utgifter till ett belopp av högst 20 miljoner euro. Dessutom får Forststyrelsen år 2017 ingå förbindelser om investeringar som under senare räkenskapsperioder får medföra utgifter till ett belopp av högst 25 miljoner euro.

5. Maximibeloppet av säkerheterna för affärsverksamheten

Forststyrelsen får ställa sådana säkerheter som behövs för Forststyrelsens affärsverksamhet till koncernexterna aktörer till ett värde av högst 2,5 miljoner euro.

Dessutom får Forststyrelsen i egenskap av statens representant ingå vederlagsfria avtal med Etelä-Savon Koulutus Oy om nyttjanderätten till en 2 600 hektar stor observationsskog och med Länsirannikon Koulutus Oy om nyttjanderätten till en 700 hektar stor observationsskog. Avtalen är i kraft tills det nya systemet med nyttjande av observationsskog mot vederlag tas i bruk i fråga om alla anordnare av utbildning inom skogsbranschen eller högst till den 31 december 2018.

Förklaring:Forststyrelsen är ett statligt affärsverk från och med den 15 april 2016. Forststyrelsens allmänna uppgift är att på ett hållbart sätt använda, sköta, och skydda statens jord- och vattenegendom och att bedriva en resultatrik verksamhet. Skogsbruk och annan affärsverksamhet som sker på marknadsvillkor ska Forststyrelsen bedriva genom de dotterbolag som den äger.

Centrala servicemål och övriga verksamhetsmål för affärsverksamheten

Med beaktande av de servicemål och övriga verksamhetsmål för 2017 som godkänts av riksdagen har jord- och skogsbruksministeriet för Forststyrelsens affärsverksamhet för 2017 som resultatmål (räkenskapsperiodens resultat) preliminärt uppställt 107,5 miljoner euro och för affärsverksamhetskoncernen 115,3 miljoner euro. Målet motsvarar en avkastning på 4,4 % på det kapital som är placerat i Forststyrelsens affärsverksamhet. År 2018 uppgår målet för intäktsföringen till 107,5 miljoner euro. För att uppnå intäktsmålet fortsätter Forststyrelsen försäljningen av mark som är oändamålsenlig med tanke på statens verksamhet och ekonomi och förbättrar affärsverksamhetens lönsamhet. Statsrådet fattar beslut om det belopp som ska intäktsföras i samband med fastställandet av bokslutet för 2017.

Det preliminära målet för affärsverksamhetens omsättning är 97,5 miljoner euro, medan målet för affärsverksamhetskoncernen är 345,7 miljoner euro. Den beräknade omsättningen år 2017 i Forststyrelsens dotterbolag är med beaktande av koncernens interna poster 328,2 miljoner euro och rörelsevinsten 23,4 miljoner euro.

Forststyrelsen förverkligar de mål för skogsbruket som satts upp för den genom ägarstyrning av dotterbolaget Metsähallitus Metsätalous Oy, som bedriver skogsbruk, och genom att sätta upp resultatmål och målnivåer för dotterbolaget i fråga om de viktigaste kännetecken som beskriver verksamhetens effekter. I enlighet med detta har jord- och skogsbruksministeriet preliminärt satt upp som mål för Forststyrelsen att styra verksamheten vid Metsähallitus Metsätalous Oy så att de fördelar som uppnåtts genom beaktandet av de samhälleliga förpliktelserna i affärsverksamheten inte minskar.

Utvecklingen i fråga om de fördelar som uppnås genom att den biologiska mångfalden beaktas bedöms genom förändringen i mängden död ved i mångbruksskogar. Utvecklingen i fråga om fördelarna för rekreation bedöms utifrån antalet besökare i mångbruksskogar och antalet jakt- och fisketillstånd. För närvarande är det inte möjligt att mäta fördelarna för sysselsättningen, den samiska kulturen och renhushållningen. Man kan dock bedöma att fördelarna hålls på nuvarande nivå, om de satsningar som görs inom dessa delområden inte minskar betydligt. Forststyrelsen utvecklar rapporteringen om fördelarna med de allmänna samhälleliga förpliktelserna så att den blir mer mångsidig.

Skogsmarkens areal inom Forststyrelsens affärsverksamhet uppgick i slutet av 2015 till 3 610 000 ha, varav uppskattningsvis 528 000 ha omfattades av användningsbegräsningar till följd av de allmänna samhälleliga förpliktelserna enligt lagen om Forststyrelsen. På 255 000 ha utfördes inga avverkningar eller enbart plockhuggning och 263 000 ha var i begränsad användning. Detta innebär att 14,8 % av skogsmarkens areal (med 19,4 % av trädbeståndet) omfattas av användningsbegränsningar av olika grad. Nivån på de totala satsningar som beaktandet av de samhälleliga förpliktelserna föranleder var i slutet av 2015 ca 55,6 miljoner euro.

Ändringar i grundkapitalet

Enligt bokslutet för 2015 uppgick grundkapitalet den 31 december 2015 till 2 509,7 miljoner euro. I den första tilläggsbudgeten för 2016 godkände riksdagen att värdet av den jord- och vattenegendom som den 15 april 2016 överfördes till Forststyrelsen som grundkapital var ca 2 500 miljoner euro. Statsrådet kommer med stöd av riksdagens fullmakt att fatta beslut om det exakta beloppet av grundkapitalet.

Det föreslås att grundkapital 2017 minskas med 4,963 miljoner euro. Grundkapitalet ökar med 0,167 miljoner euro som nettoeffekt av överföringar av besittningsrätter, arv som tillfallit staten och andra motsvarande ändringar. Dessutom föreslås det att affärsverksamhetens tillgångar förs över till balansräkningen för de offentliga förvaltningsuppgifterna i anslutning till inrättandet av Hossa nationalpark och som nettoeffekt av andra ändringar i markanvändningen till ett värde av 5,130 miljoner euro.

Investeringar

Enligt den preliminära investeringsplanen gör Forststyrelsen investeringar i affärsverksamheten för 12,1 miljoner euro. De viktigaste investeringsobjekten är förvärv av mark- och vattenområden för försvarsmaktens och forskningens behov, konstruktioner för vägar och vindkraftsparker samt jord- och vattenbyggnadsprojekt. Avsikten är att områden till ett värde av ca 3,4 miljoner euro ska förvärvas för försvarsmaktens behov.

Vederlagsfria avtal om nyttjanderätt till observationsskogar

Etelä-Savon Koulutus Oy och Länsirannikon Koulutus Oy har enligt den andra tilläggsbudgeten för 2012 kunnat vara verksamma i observationsskogarna på basis av vederlagsfria avtal om nyttjanderätt fram till utgången av 2016. Avsikten är nu att arrangemanget fortsätter till utgången av 2018, eftersom ibruktagandet av en ny modell med vederlag för observationsskogar har fördröjts. Flera utbildningsanordnares vederlagsfria avtal om observationsskogar kommer att gå ut samtidigt, varvid det blir nödvändigt att ta i bruk den nya avtalsmodellen. Det är behövligt att förlänga de vederlagsfria avtalen om nyttjanderätt för viss tid, för att Etelä-Savon Koulutus Oy och Länsirannikon Koulutus Oy oberoende av ägarunderlaget ska befinna sig i samma ställning som de övriga utbildningsanordnarna. Förfarandet ändrar inte Forststyrelsens planerade intäktsföring.

Avsikten är att den nya modellen för observationsskogar tas i bruk senast vid ingången av 2019 i alla organisationer som anordnar skogsutbildning. Avsikten är att utbildningsanordnarna ska kompenseras för merkostnaderna till följd av arrangemanget vid dimensioneringen av det statsbidrag de får eller på något annat sätt. En arbetsgrupp kommer att tillsättas för att bereda arrangemanget.

Tabell med nyckeltal för Forststyrelsens affärsverksamhet

  2015 utfall 2016 prognos 2017 budgetprop.
  Affärsverk Koncern Affärsverk Koncern Affärsverk Koncern
             
Omsättning, mn € 329,8 337,2 142,9 357,3 97,5 345,7
— förändring, % -4 -5 -57 6 -32 -3
Driftsbidrag, % 38 36 79 34 110 37
Rörelsevinst/förlust, mn € 123,8 116,2 112,0 118,8 105,8 126,2
Räkenskapsperiodens resultat, mn € 107,9 107,9 106,2 106,3 107,5 115,3
— % av omsättningen 33 32 74 30 110 33
— % av grundkapitalet 4,3 4,3 4,2 4,2 4,2 4,6
Intäktsföring i statsbudgeten, mn € 110,01)   116,52)   86,03)  
             
Återbetalning av kapital, mn € 15,0          
             
Avkastning på investerat kapital, %4) 4,7 4,4 4,0 4,7 4,4 4,8
Investeringar, % av omsättningen 5 5 10 4 12 4
Soliditet, % 98 98 98 99 98 98
Balansomslutning, mn € 2 684 2 691 2 669 2 702 2 669 2 734
Antal anställda i genomsnitt (årsv.) 901 999 330 1 007 149 997

1) Intäktsföring som statsrådet fastställt.

2) Intäktsföringen 2016 innehåller en intäktsföring på 106,5 mn euro på basis av verksamheten 2015 samt en intäktsföring på 10 mn euro på basis av verksamheten under perioden 1.1—14.4.2016. Den uppskattade intäktsföringen är således sammanlagt 116,5 mn euro.

3) Den uppskattade intäktsföringen i budgetpropositionen för 2017 på basis av verksamheten under perioden 15.4—31.12.2016 (mom. 13.05.01).

4) Avkastningsprocenten på investerat kapital inbegriper utdelning från dotterbolagen.

Affärsverkets intäktsföring och finansiering specificerade enligt moment (mn euro)

  2015
utfall
2016
prognos
2017
budgetprop.
       
Intäktsföring av affärsverkets inkomster under inkomstmoment      
13.05.01 Intäktsföring av vinst 110,0001) 116,5002) 86,0003)
Sammanlagt 110,000 116,500 86,000
       
Anslagsfinansiering som gäller de offentliga förvaltningsuppgifterna      
30.64.50 (30.63.50) Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter 6,250 5,754 5,514
JSM:s förvaltningsområde sammanlagt 6,250 5,754 5,514
       
35.10.52 Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter 34,598 39,616 29,406
MM:s förvaltningsområde sammanlagt 34,598 39,616 29,406
       
Sammanlagt (JSM och MM) 40,848 45,370 34,920

1) Utöver intäktsföringen 2015 (110 mn euro) gjorde Forststyrelsen en återbetalning av kapital till ett belopp av 15 miljoner euro.

2) 106,5 mn euro hänför sig till resultatet för 2015 och 10 mn euro till perioden 1.1—14.4.2016.

3) perioden 15.4—31.12.2016.

Offentliga förvaltningsuppgifter

Servicemålen och de övriga verksamhetsmålen för de offentliga förvaltningsuppgifterna enligt lagen om Forststyrelsen och finansieringen av dem tas i fråga om jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde upp under moment 30.64.50 och i fråga om miljöministeriets ansvarsområde under moment 35.10.52.

Finansieringen av de offentliga förvaltningsuppgifterna och utgiftsstrukturen (1 000 euro, omfattar hela verksamheten, även den andel som hänför sig till miljöministeriets ansvarsområde)

  2015
utfall
2016
prognos
2017
budgetprop.
       
Finansiering1)      
Jord- och skogsbruksministeriet (30.64.50 (30.63.50)) 6 428 6 428 5 514
Miljöministeriet (35.10.52) 35 292 43 658 29 406
Miljöministeriet (35.10.63) 1 189 1 369 -
Miljöministeriet (35.10.22) 169 150 180
Finansiering från andra ministerier 1 999 1 500 1 000
Finansiering från Europeiska unionen 1 684 2 000 2 500
Utgifter som betalats genom inkomstfinansiering 9 692 9 070 9 500
Annan finansiering 3 150 3 000 3 000
Sammanlagt 59 603 67 175 51 100
       
Utgifter      
Löneutgifter 25 978 26 200 26 200
Övriga konsumtionsutgifter 31 325 38 775 23 900
Anskaffning av jordområden 1 320 1 200 -
Övriga investeringar 980 1 000 1 000
Sammanlagt 59 603 67 175 51 100

1) I de finansiella posterna 2015—2016 ingår även poster som överförts från tidigare år.

Tabell med nyckeltal för utvecklingen av de offentliga förvaltningsuppgifterna

  2015
utfall
2016
prognos
2017
budgetprop.
       
Intäkter (1 000 euro)      
Avgiftsbelagd verksamhet 10 722 9 500 10 000
Andra intäkter 2 541 2 500 2 500
Intäkter sammanlagt 13 263 12 000 12 500
       
Kostnader (1 000 euro)      
Personalkostnader 25 978 26 200 26 200
Andra kostnader 34 568 35 500 25 800
Kostnader sammanlagt 60 546 61 700 52 000
Finansiering ur statsbudgeten 45 295 47 800 37 500
       
Överskott/Underskott -1 988 -1 900 -2 000
Överföring till övrigt eget kapital   1 9001) 2 0001)
Räkenskapsperiodens resultat   - -
       
Antal anställda (årsv.) 520 524 524
— varav tjänstemän (årsv.) 68 68 68

1) Resultaträkningarna för 2016 och 2017 har gjorts upp på det sätt som förutsätts i lagen om Forststyrelsen, som trädde i kraft den 15 april 2016, så att räkenskapsperiodens resultat för de offentliga förvaltningsuppgifterna redovisas under övrigt eget kapital.

50. (30.63.50) Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 514 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde enligt 5 § i lagen om Forststyrelsen (234/2016)

2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Dessutom får Forststyrelsen för de offentliga förvaltningsuppgifter som nämns i punkt 1 använda de inkomster som inflyter till den av dess offentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde.

Verksamhetens effektmål inom jord- och skogbruksministeriets ansvarsområde är följande:

  • — vilt- och fiskbestånden är fortsatt livsdugliga och jakten och fisket är etiskt och ansvarsfullt
  • — heltäckande vildmarkstjänster erbjuds på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt som skapar välfärd
  • — rekreation i naturen ökar välbefinnandet och uppskattningen för naturen, vilket stöds genom aktiv information.

Förklaring:Jord- och skogsbruksministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde:

  • — medborgarna erbjuds jakt- och fiskemöjligheter i så stor utsträckning som möjligt på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt och verksamhetens effekter följs
  • — det informeras effektivt om vården av vilt- och fiskbestånden och om möjligheterna att använda statsägda strövområden och andra områden och således främja de positiva effekterna av rekreation i naturen
  • — det säkerställs att kundbelåtenheten förblir god
  • — verksamheten för myndigheternas samarbetsnätverk i fråga om jakt- och fiskeövervakningen samt nya samarbetsmodeller för viltvårdskoncernen och aktörerna inom fiskerinäringssektorn utvecklas
  • — förutsättningar för naturturism och användning av naturen för rekreation skapas genom att serviceutrustningen, guidningen och slitagetåligheten inom de strövområden som är viktiga med tanke på användningen förbättras samt områdenas ekonomiska betydelse och annan nytta följs.

Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter beräknas inbringa uppskattningsvis 5 100 000 euro i inkomster till Forststyrelsen, varav inkomsterna av jakt och fiske är 4 400 000 euro och inkomsterna av försäljningen av frö från skogsträd 700 000 euro.

Kvantitativa och kvalitativa mål för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter

  2015
utfall
2016
mål
2017
budgetprop.
       
Antal besök: nationalparker, statens strövområden, naturum, historiska objekt 5 297 200 5 280 000 5 300 000
Kundbelåtenhet när det gäller naturum, service i naturen och tillståndskunder (skala 1—5) 4,09 4,04 4,04
Jakttillstånd (st.) 56 489 50 000 50 000
Fisketillstånd (st.) 68 695 80 000 85 000
Antal jakt- och fiskeövervakningsfall 10 827 11 000 9 500

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Användning av naturen för rekreation 3 506 000
Vildmarksärenden 1 690 000
Övriga uppgifter 318 000
Sammanlagt 5 514 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Inrättande av Hossa nationalpark (överföring till moment 35.10.52) -240
Sammanlagt -240

2017 budget 5 514 000
2016 I tilläggsb.
2016 budget 5 754 000
2015 bokslut 6 250 000