Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
         40. Naturresursekonomi
            (63.) Forststyrelsen
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2017

51. Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 8 700 000 euro.

Anslaget får användas till utgifter som föranleds av användningsändamålen enligt 82 § i lagen om fiske (379/2015).

Anslaget får även användas till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst fem årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter, samt till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Den nya lagen om fiske (379/2015) trädde i kraft den 1 januari 2016. I enlighet med 133 § 3 mom. i lagen ska det i de två första statsbudgetar som görs upp efter ikraftträdandet av lagen för ändamål som avses i 82 § tas in ett anslag grundat på en uppskattning av hur mycket medel som inflyter i form av fiskevårdsavgifter under det år som föregår det år som budgeten gäller.

År 2016 uppskattas det inflyta 8 700 000 euro i form av fiskevårdsavgifter. Motsvarande summa anvisas för finansiering av verksamhet som avses i 82 § i lagen om fiske för år 2017.

Enligt uppskattningar kommer 8 700 000 euro att användas för finansiering av verksamhet enligt 82 § i lagen om fiske (379/2015). De inkomster som beräknas inflyta av fiskevårdsavgifterna 2017 har antecknats under moment 12.30.44.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Användningsändamål enligt 82 § 1—3 punkten i lagen om fiske 5 400 000
Utgifter som föranleds av uppbörden av fiskevårdsavgift enligt 82 § 5 punkten i lagen om fiske 700 000
Ersättningar enligt 82 § 4 i lagen om fiske till ägare av vattenområden 2 600 000
Sammanlagt 8 700 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av tillägg av engångsnatur (riksdagen) -150
Minskning i de inkomster som flyter in i form av fiskevårdsavgifter -1 700
Sammanlagt -1 850

2017 budget 8 700 000
2016 budget 10 550 000
2015 bokslut 9 734 000