Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk och livsmedelsekonomi
         40. Naturresursekonomi
              20. Skyldighet att vårda fiskbeståndet
              21. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna
              22. Främjande av naturresurs- och bioekonomi
              31. Stödjande av vattenhushållnings- och fiskeriprojekt
              40. Vissa ersättningar inom naturresursekonomin
              41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse
              42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse
              44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet
              45. Främjande av vården av skogsnatur
              46. Statsbidrag till Finlands skogscentral
              50. Främjande av vilthushållningen
              51. Främjande av fiskerihushållningen
              53. Vissa statsunderstöd inom naturresursekonomin
              62. Främjande av fiskerinäringen
              83. Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet
            (63.) Forststyrelsen
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

51. Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 8 700 000 euro.

Anslaget får användas till utgifter som föranleds av användningsändamålen enligt 82 § i lagen om fiske (379/2015).

Anslaget får även användas till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst fem årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter, samt till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Den nya lagen om fiske (379/2015) trädde i kraft den 1 januari 2016. I enlighet med 133 § 3 mom. i lagen ska det i de två första statsbudgetar som görs upp efter ikraftträdandet av lagen för ändamål som avses i 82 § tas in ett anslag grundat på en uppskattning av hur mycket medel som inflyter i form av fiskevårdsavgifter under det år som föregår det år som budgeten gäller.

År 2016 uppskattas det inflyta 8 700 000 euro i form av fiskevårdsavgifter. Motsvarande summa anvisas för finansiering av verksamhet som avses i 82 § i lagen om fiske för år 2017.

Enligt uppskattningar kommer 8 700 000 euro att användas för finansiering av verksamhet enligt 82 § i lagen om fiske (379/2015). De inkomster som beräknas inflyta av fiskevårdsavgifterna 2017 har antecknats under moment 12.30.44.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Användningsändamål enligt 82 § 1—3 punkten i lagen om fiske 5 400 000
Utgifter som föranleds av uppbörden av fiskevårdsavgift enligt 82 § 5 punkten i lagen om fiske700 000
Ersättningar enligt 82 § 4 i lagen om fiske till ägare av vattenområden2 600 000
Sammanlagt8 700 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av tillägg av engångsnatur (riksdagen)-150
Minskning i de inkomster som flyter in i form av fiskevårdsavgifter-1 700
Sammanlagt-1 850

2017 budget8 700 000
2016 budget10 550 000
2015 bokslut9 734 000