Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
         40. Naturresursekonomi
            (63.) Forststyrelsen
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2017

46. Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 40 800 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av uppgifter enligt lagen om Finlands skogscentral (418/2011)

2) till annan offentlig medfinansiering i EU-projekt som omfattas av Finlands skogscentrals statsbidragsverksamhet

3) till betalning av utgifter som föranleds av årspremier inom tilläggspensionssystemet Eläke-Tapio och som hör till enheten för offentliga tjänster vid Finlands skogscentral.

Förklaring:Finlands skogscentral är en utvecklings- och verkställighetsorganisation som täcker hela landet och sköter uppgifter som gäller en hållbar skötsel och användning av skogarna samt bevarande av skoglig mångfald. Finlands skogscentral ska främja de skogsbaserade näringarna, verkställa lagstiftningen om skog och sköta uppgifter som hänför sig till skogliga data. Finlands skogscentral styrs och övervakas av jord- och skogsbruksministeriet.

Den viktigaste målgruppen för Finlands skogscentrals verksamhet är de enskilda skogsägarna, som äger 440 000 skogsbruksenheter med en sammanlagd areal på 12,1 miljoner hektar (ca 60 % av Finlands skogsmarksareal). Finlands skogscentral övervakar att de lagar som gäller skogsbruket iakttas och sköter de övriga myndighetsuppgifter som hör till den. Skogscentralen behandlar t.ex. årligen ca 100 000 anmälningar om användning av skog och ca 50 000 ansökningar om finansiering. Skogscentralen samlar in regional information om skogstillgångar på ett ca 1,8 miljoner hektar stort område och ger rådgivning till och utbildar årligen ca 50 000 skogsägare och aktörer inom skogsbranschen.

Till skogscentralens produktivitetsfrämjande åtgärder hör att utveckla nätet av verksamhetsställen, de elektroniska tjänsterna, informationssystemarkitekturen, utnyttjandet av skoglig information samt rådgivningstjänsterna för skogsägare och aktörer inom skogsbranschen.

För genomförande av de samhälleliga effektmål som uppställts i motiveringen till huvudtiteln och kapitlen ställer jord- och skogsbruksministeriet i samband med beredningen av budgetpropositionen för 2017 preliminärt upp följande mål för verksamheten vid Finlands skogscentral:

Resultatmål för Finlands skogscentral

  2015
utfall
2016
resultatmål
2017
resultatmål
       
1. Ekonomimål      
Totala kostnader för behandling och beslut som gäller anmälningar enligt skogslagen per anmälan, € under 15 under 14 under 13
Totala kostnader för behandling av ansökningar enligt finansieringslagen per ansökan, € under 90 under 85 under 83
Styckkostnader för terrängundersökningar €/ha under 175 under 170 under 165
Kostnader för insamling av regional information om skogstillgångarna €/ha under 9 under 7 under 5
2. Prestationsmål      
Mål för insamlingen av regional information om skogstillgångarna, ha 1 800 000 1 700 000 1 700 000
Antal meddelanden från tjänsten Min Skog.fi, st. 45 000 50 000 55 000
Antal företag som är med i aktörstjänsten Min Skog.fi 300 350 400
3. Kvalitetsmål      
Areal av de privata skogarna som den aktuella informationen om skogstillgångarna täcker, % 75 85 90
Ungskogsvård: de i skogsvårdshänseende goda projektens andel av arealen, % minst 90 minst 90 minst 90
Beslut om projekt för vård av ungskog, veckor efter anhängiggörandet högst 4 högst 3 högst 3
Andel inkomna elektroniska anmälningar och ansökningar, % 70 fortsätter öka fortsätter öka

Uppskattad fördelning enligt resultatområde av kostnaderna för verksamhet som genomförs med anslag under momentet (mn euro) samt årsverkena (årsv.)

  2016
kostnader
årsv. 2017
kostnader
årsv.
         
Finansierings- och kontrollverksamhet 12,0 170 12,0 160
Insamling och upprätthållande av regional information om skogstillgångarna 15,9 200 15,9 190
Sakkunnigtjänster 7,3 125 7,3 125
Övrig statsbidragsverksamhet 5,6 20 5,6 40
Sammanlagt 40,8 515 40,8 515

2017 budget 40 800 000
2016 budget 40 800 000
2015 bokslut 42 720 000