Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk och livsmedelsekonomi
         40. Naturresursekonomi
              20. Skyldighet att vårda fiskbeståndet
              21. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna
              22. Främjande av naturresurs- och bioekonomi
              31. Stödjande av vattenhushållnings- och fiskeriprojekt
              40. Vissa ersättningar inom naturresursekonomin
              41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse
              42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse
              44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet
              45. Främjande av vården av skogsnatur
              46. Statsbidrag till Finlands skogscentral
              50. Främjande av vilthushållningen
              51. Främjande av fiskerihushållningen
              53. Vissa statsunderstöd inom naturresursekonomin
              62. Främjande av fiskerinäringen
              83. Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet
            (63.) Forststyrelsen
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

46. Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 40 800 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av uppgifter enligt lagen om Finlands skogscentral (418/2011)

2) till annan offentlig medfinansiering i EU-projekt som omfattas av Finlands skogscentrals statsbidragsverksamhet

3) till betalning av utgifter som föranleds av årspremier inom tilläggspensionssystemet Eläke-Tapio och som hör till enheten för offentliga tjänster vid Finlands skogscentral.

Förklaring: Finlands skogscentral är en utvecklings- och verkställighetsorganisation som täcker hela landet och sköter uppgifter som gäller en hållbar skötsel och användning av skogarna samt bevarande av skoglig mångfald. Finlands skogscentral ska främja de skogsbaserade näringarna, verkställa lagstiftningen om skog och sköta uppgifter som hänför sig till skogliga data. Finlands skogscentral styrs och övervakas av jord- och skogsbruksministeriet.

Den viktigaste målgruppen för Finlands skogscentrals verksamhet är de enskilda skogsägarna, som äger 440 000 skogsbruksenheter med en sammanlagd areal på 12,1 miljoner hektar (ca 60 % av Finlands skogsmarksareal). Finlands skogscentral övervakar att de lagar som gäller skogsbruket iakttas och sköter de övriga myndighetsuppgifter som hör till den. Skogscentralen behandlar t.ex. årligen ca 100 000 anmälningar om användning av skog och ca 50 000 ansökningar om finansiering. Skogscentralen samlar in regional information om skogstillgångar på ett ca 1,8 miljoner hektar stort område och ger rådgivning till och utbildar årligen ca 50 000 skogsägare och aktörer inom skogsbranschen.

Till skogscentralens produktivitetsfrämjande åtgärder hör att utveckla nätet av verksamhetsställen, de elektroniska tjänsterna, informationssystemarkitekturen, utnyttjandet av skoglig information samt rådgivningstjänsterna för skogsägare och aktörer inom skogsbranschen.

För genomförande av de samhälleliga effektmål som uppställts i motiveringen till huvudtiteln och kapitlen ställer jord- och skogsbruksministeriet i samband med beredningen av budgetpropositionen för 2017 preliminärt upp följande mål för verksamheten vid Finlands skogscentral:

Resultatmål för Finlands skogscentral

 2015
utfall
2016
resultatmål
2017
resultatmål
    
1. Ekonomimål   
Totala kostnader för behandling och beslut som gäller anmälningar enligt skogslagen per anmälan, €under 15under 14under 13
Totala kostnader för behandling av ansökningar enligt finansieringslagen per ansökan, €under 90under 85under 83
Styckkostnader för terrängundersökningar €/haunder 175under 170under 165
Kostnader för insamling av regional information om skogstillgångarna €/haunder 9under 7under 5
2. Prestationsmål   
Mål för insamlingen av regional information om skogstillgångarna, ha1 800 0001 700 0001 700 000
Antal meddelanden från tjänsten Min Skog.fi, st.45 00050 00055 000
Antal företag som är med i aktörstjänsten Min Skog.fi300350400
3. Kvalitetsmål   
Areal av de privata skogarna som den aktuella informationen om skogstillgångarna täcker, %758590
Ungskogsvård: de i skogsvårdshänseende goda projektens andel av arealen, %minst 90minst 90minst 90
Beslut om projekt för vård av ungskog, veckor efter anhängiggörandethögst 4högst 3högst 3
Andel inkomna elektroniska anmälningar och ansökningar, %70fortsätter ökafortsätter öka

Uppskattad fördelning enligt resultatområde av kostnaderna för verksamhet som genomförs med anslag under momentet (mn euro) samt årsverkena (årsv.)

 2016
kostnader
årsv.2017
kostnader
årsv.
     
Finansierings- och kontrollverksamhet12,017012,0160
Insamling och upprätthållande av regional information om skogstillgångarna15,920015,9190
Sakkunnigtjänster7,31257,3125
Övrig statsbidragsverksamhet5,6205,640
Sammanlagt40,851540,8515

2017 budget40 800 000
2016 budget40 800 000
2015 bokslut42 720 000