Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
         40. Naturresursekonomi
            (63.) Forststyrelsen
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2017

45. Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 3 027 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stöd som beviljas med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996) och den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015), för åtgärder som tryggar biologisk mångfald i skogarna.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2017 ställer jord- och skogsbruksministeriet upp följande preliminära resultatmål för den verksamhet som främjar vården av skogsnatur:

  • —  Bevarandet av skogsnaturens mångfald tryggas med hjälp av miljöstöd och projekt för vård av skogsnaturen på ett 2 300 hektar stort område (2016 års mål 2 000 hektar). I målbeloppet har beaktats den besparing enligt regeringsprogrammet på 3 000 000 euro som hänför sig till Metso-programmet.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Miljöstöd 2 027 000
Projekt för vård av skogsnaturen 1 000 000
Sammanlagt 3 027 000

2017 budget 3 027 000
2016 budget 3 027 000
2015 bokslut 6 027 000