Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk och livsmedelsekonomi
         40. Naturresursekonomi
              20. Skyldighet att vårda fiskbeståndet
              21. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna
              22. Främjande av naturresurs- och bioekonomi
              31. Stödjande av vattenhushållnings- och fiskeriprojekt
              40. Vissa ersättningar inom naturresursekonomin
              41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse
              42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse
              44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet
              45. Främjande av vården av skogsnatur
              46. Statsbidrag till Finlands skogscentral
              50. Främjande av vilthushållningen
              51. Främjande av fiskerihushållningen
              53. Vissa statsunderstöd inom naturresursekonomin
              62. Främjande av fiskerinäringen
              83. Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet
            (63.) Forststyrelsen
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 56 230 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stöd som beviljas med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996) och den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

År 2017 får stödbeslut enligt den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015) fattas till ett belopp av högst 59 000 000 euro. Om en del av bevillningsfullmakten för 2016 är oanvänd, får stödbeslut om den oanvända delen fattas 2017.

Förklaring: Med anslaget främjas hållbar vård och användning av skogar genom att stöd beviljas för skogsvårds- och grundförbättringsarbeten i privata skogar.

Ett nytt stödsystem enligt den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk trädde i kraft den 1 juni 2015. I det nya stödsystemet har man minskat de arbetsslag som stöds och sett över stödvillkoren och stödnivåerna.

I fråga om de arbeten som genomförs med anslaget är den direkta effekten på sysselsättningen ca 2 500 årsverken.

Fördelningen av anslaget och utgifter som bevillningsfullmakten föranleder staten (mn euro)

 20172018201920202021Sammanlagt fr.o.m. 2017
       
Förbindelser som ingåtts före 201730,8815,15 9,034,00 59,06
Förbindelser 2017 25,3520,0010,002,001,6559,00
Sammanlagt56,2335,1519,036,001,65118,06

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring (främjande av skogsvårds- och grundförbättringsarbeten)1 000
Sammanlagt1 000

2017 budget56 230 000
2016 II tilläggsb.8 444 000
2016 budget55 230 000
2015 bokslut57 710 596