Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk och livsmedelsekonomi
         40. Naturresursekonomi
              20. Skyldighet att vårda fiskbeståndet
              21. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna
              22. Främjande av naturresurs- och bioekonomi
              31. Stödjande av vattenhushållnings- och fiskeriprojekt
              40. Vissa ersättningar inom naturresursekonomin
              41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse
              42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse
              44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet
              45. Främjande av vården av skogsnatur
              46. Statsbidrag till Finlands skogscentral
              50. Främjande av vilthushållningen
              51. Främjande av fiskerihushållningen
              53. Vissa statsunderstöd inom naturresursekonomin
              62. Främjande av fiskerinäringen
              83. Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet
            (63.) Forststyrelsen
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 7 900 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av ersättningar för och förebyggande och övervakning av skador som orsakats av sådana stora rovdjur som avses i viltskadelagen (105/2009) och utgifter som hänför sig till verkställigheten av viltskadelagen

2) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst fem årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Det beräknas att anslagsbehovet är 10,5 miljoner euro, varav andelen för skador som orsakats av rovdjur och som ersätts uppgår till ca 10,0 miljoner euro och andelen för åtgärderna för att förebygga skador till ca 0,5 miljoner euro. Eftersom 2,6 miljoner euro av detta anslagsbehov bedöms bli finansierat med anslag som överförs från föregående år uppgår behovet av anslag år 2017 till 7,9 miljoner euro.

Ersättningarna för skador som orsakats av rovdjur beräknas öka 2016 (2015 var beloppet för skador 7,9 miljoner euro), vilket beror på att de gängse värden för varje slag av ren som ska användas vid ersättning för skador på ren har uppdaterats den 1 januari 2016. Eftersom producentpriserna på renkött har stigit höjdes de ersättningar som betalas för skador på ren med ca en tredjedel.

Budgeteringen av det anslag som är avsett för ersättning för skador orsakade av stora rovdjur ändras 2017 så att anslaget i budgeten används för ersättning för skador som inträffat det föregående året (tidigare har anslaget reserverats för ersättning för skador som inträffat under budgetåret). Avsikten är således att anslaget i budgeten för 2017 används för ersättning för skador som orsakats av stora rovdjur 2016.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Ersättning av skador på ren som orsakats av stora rovdjur6 900 000
Ersättning av skador på husdjur, odlingar och bin som orsakats av stora rovdjur500 000
Förebyggande och övervakning av skador500 000
Sammanlagt7 900 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring-100
Sammanlagt-100

2017 budget7 900 000
2016 budget8 000 000
2015 bokslut8 000 000