Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
         40. Naturresursekonomi
            (63.) Forststyrelsen
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2017

42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 7 900 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av ersättningar för och förebyggande och övervakning av skador som orsakats av sådana stora rovdjur som avses i viltskadelagen (105/2009) och utgifter som hänför sig till verkställigheten av viltskadelagen

2) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst fem årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Det beräknas att anslagsbehovet är 10,5 miljoner euro, varav andelen för skador som orsakats av rovdjur och som ersätts uppgår till ca 10,0 miljoner euro och andelen för åtgärderna för att förebygga skador till ca 0,5 miljoner euro. Eftersom 2,6 miljoner euro av detta anslagsbehov bedöms bli finansierat med anslag som överförs från föregående år uppgår behovet av anslag år 2017 till 7,9 miljoner euro.

Ersättningarna för skador som orsakats av rovdjur beräknas öka 2016 (2015 var beloppet för skador 7,9 miljoner euro), vilket beror på att de gängse värden för varje slag av ren som ska användas vid ersättning för skador på ren har uppdaterats den 1 januari 2016. Eftersom producentpriserna på renkött har stigit höjdes de ersättningar som betalas för skador på ren med ca en tredjedel.

Budgeteringen av det anslag som är avsett för ersättning för skador orsakade av stora rovdjur ändras 2017 så att anslaget i budgeten används för ersättning för skador som inträffat det föregående året (tidigare har anslaget reserverats för ersättning för skador som inträffat under budgetåret). Avsikten är således att anslaget i budgeten för 2017 används för ersättning för skador som orsakats av stora rovdjur 2016.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Ersättning av skador på ren som orsakats av stora rovdjur 6 900 000
Ersättning av skador på husdjur, odlingar och bin som orsakats av stora rovdjur 500 000
Förebyggande och övervakning av skador 500 000
Sammanlagt 7 900 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -100
Sammanlagt -100

2017 budget 7 900 000
2016 budget 8 000 000
2015 bokslut 8 000 000