Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Asiakirjayhdistelmä vuoden 2002 talousarviosta
      Esipuhe
      Yhteenvetotaulukot
      Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Tasavallan presidentti
     22. Eduskunta
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
       01. Työhallinto
       05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus
       06. Työvoimapolitiikan toimeenpano
            02. Palkkaperusteinen työllistämistuki valtionhallinnolle
            21. Työvoima-asiain paikallishallinnon toimintamenot
            22. Valtion rahoitus kuntien, Kansaneläkelaitoksen ja työhallinnon yhteisiin palveluihin
            25. Työvoimapalvelujen erityismenot
            27. Valmentavan työvoimakoulutuksen ja työvoimapalvelujen hankinta
            29. Ammatillisen työvoimakoulutuksen hankinta
            30. Palkkaperusteinen työllistämistuki kunnille ja kuntayhtymille
            31. Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä
            50. Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvien opintososiaaliset edut
            52. Työmarkkinatuki
            63. Valtionapu työttömyyden lieventämiseen
            64. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin
            65. Liikkuvuusavustus
            77. Sijoitusmenot työllisyyden turvaamiseksi
       07. Pakolais- ja siirtolaisuusasiat
       99. Työministeriön hallinnonalan muut menot
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot
     37. Valtionvelan vähentäminen

Statsbudgeten 2017

29. Ammatillisen työvoimakoulutuksen hankinta (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 134 641 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (763/1990) mukaisesti hankittavaan ammatilliseen koulutukseen. Määrärahaa saa käyttää myös koulutuksen ja majoituksen hankkimiseen Pohjoiskalotin koulutussäätiöltä. Määrärahaa saa käyttää koulutuksesta tiedottamiseen, tarjouspyyntö- ja hankintailmoitteluun sekä työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen suunnittelua ja hankintatoimintaa tukevasta kehittämis-, kokeilu- ja selvitystyöstä aiheutuvien menojen maksamiseen, koulutus- ja konsulttipalvelujen hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen sekä enintään yhtä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen. Lisäksi määrärahaa saa käyttää julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) 8—9 §:ien mukaisten hyvitysmaksujen ja vahingonkorvausten maksamiseen. Vuonna 2002 saa tehdä työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 14 §:n mukaisia ammatillisen koulutuksen hankintasopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2002 jälkeen enintään 44 000 000 euroa.

Selvitysosa: Momentin nimike on muutettu. Määrärahan mitoituksessa on vähennyksenä otettu huomioon 21 023 000 euroa valmentavan työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen hankintojen ja tiedotusmenojen siirtona momentille 34.06.27. Määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon koulutuksen laatutason nostamisen vaikutukset hankintahintaan ja työnantajille kohdistettavan tiedotuksen lisäämisestä aiheutuvat menot. Ammatillisen koulutuksen järjestämisen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainoa sekä torjua työttömyyttä ja poistaa työvoimapulaa. Koulutuksen pääasiallisena kohderyhmänä ovat työttömät.

Määrärahalla arvioidaan hankittavan ammatillista koulutusta vuonna 2002 noin 5 100 000 opiskelijatyöpäivää, josta yhteishankintaan työnantajien kanssa arvioidaan käytettävän noin 700 000 opiskelijatyöpäivää. Vuoden 2002 myöntämisvaltuuden johdosta arvioidaan aiheutuvan valtiolle menoja 42 000 000 euroa vuonna 2003, 1 500 000 euroa vuonna 2004 ja 500 000 euroa vuonna 2005. Aiemmin myönnettyjen valtuuksien käytön johdosta, joihin sisältyvät myös valmentavan koulutuksen valtuudet, arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 42 000 euroa vuonna 2003. Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä arvioidaan hankittavan lisäksi noin 70 vuotuista koulutuspaikkaa.

Määrärahan käytön arvioidaan jakautuvan seuraavasti:
  
Ammatillisen työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen hankinta131 258 000
Tiedotus- ja ilmoitustoiminta sekä työvoimapoliittisen aikuiskoulu-
tuksen kehittämistoiminta
2 103 000
Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä hankittava koulutus1 280 000
Yhteensä134 641 000

Täydentävän esityksen (HE 206/2001 vp) selvitysosa: Lisäys 12 870 000 euroa talousarvioesityksen 121 771 000 euroon nähden aiheutuu työvoimapolitiikan toimenpiteiden määrän lisäämisestä.


2002 talousarvio134 641 000
2001 talousarvio132 700 274
2001 I lisätalousarvio2 438 725
2000 tilinpäätös144 115 818