Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk och livsmedelsekonomi
         40. Naturresursekonomi
              20. Skyldighet att vårda fiskbeståndet
              21. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna
              22. Främjande av naturresurs- och bioekonomi
              31. Stödjande av vattenhushållnings- och fiskeriprojekt
              40. Vissa ersättningar inom naturresursekonomin
              41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse
              42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse
              44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet
              45. Främjande av vården av skogsnatur
              46. Statsbidrag till Finlands skogscentral
              50. Främjande av vilthushållningen
              51. Främjande av fiskerihushållningen
              53. Vissa statsunderstöd inom naturresursekonomin
              62. Främjande av fiskerinäringen
              83. Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet
            (63.) Forststyrelsen
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

22. Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 16 880 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utvecklings-, försöks- och investeringsprojekt, exportfrämjande projekt och kommunikation som gäller hållbar användning av förnybara naturresurser, bioekonomi, vård av miljön, den biologiska mångfalden, begränsning av och anpassning till klimatförändringen samt till betalning av understöd i anknytning till dessa

2) för förvaltning och utvecklande av informationssystem som hänför sig till en hållbar användning av förnybara naturresurser

3) till betalning av utgifter för den tillsyn som vissa avtal om fiske som Finland ingått föranleder

4) betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 35 årsverken.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Anslaget används för försöks-, utvecklings- och investeringsprojekt samt exportfrämjande projekt som främjar en hållbar användning av förnybara naturresurser och bioekonomi. Avsikten är att förbättra förutsättningarna för en konkurrenskraftig affärsverksamhet som baserar sig på ett hållbart nyttjande av naturresurser. Genom anslaget under momentet genomförs den nationella bioekonomiska strategin.

Av anslaget under momentet har 12 000 000 euro reserverats för genomförande av följande spetsprojekt, vilka ingår i det strategiska målet för bioekonomi och ren teknik: fram för trä och nya skogsprodukter; kretsloppsekonomin slår igenom och vattendragen iståndsätts; den finländska matproduktionen ska bli lönsam, handelsbalansen bättre och den blå bioekonomin större. Tyngdpunkterna ligger på nästa generations system för skoglig information och de elektroniska tjänsterna i anslutning till det, återvinning, tillvaratagande och utnyttjande av näringsämnen, ny vattenbruksteknik och export av vattenexpertis.

Dessutom riktas anslag till en förbättring av interoperabiliteten hos datasystem och datalager i anslutning till användning och skydd av förnybara naturresurser och till utvecklande av de elektroniska tjänsterna, tryggande av naturens mångfald, avvärjande av risker som invasiva främmande arter medför, skydd och hållbar användning av de genetiska resurserna samt främjande av användningen av naturen för rekreation och turism. Med anslaget kan det även göras utredningar med vilka avsikten är att förbättra naturresursernas tillstånd och användningen av dem samt anpassningen till klimatförändringen.

Som den andel som år 2016 tillkommer staten av inkomsterna från avgifter för tillstånd till fiske i Tana älv har 135 000 euro beaktats under detta moment.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Bioekonomi och ren teknik: Utveckling av skoglig information och elektroniska tjänster5 000 000
Bioekonomi och ren teknik: Utveckling av affärsverksamhet som baserar sig på vatten (blå bioekonomi)2 000 000
Bioekonomi och ren teknik: Återvinning av näringsämnen samt skydd av Östersjön och vattendragen5 000 000
Andra försöks- och utvecklingsprojekt inom naturresursekonomi och bioekonomi4 430 000
Utveckling och förvaltning av informationssystem300 000
Tillsyn över att avtal om fiske fullgörs150 000
Sammanlagt16 880 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bioekonomi och ren teknik: Utveckling av skoglig information och elektroniska tjänster1 000
Bioekonomi och ren teknik: Återvinning av näringsämnen samt skydd av Östersjön och vattendragen1 100
Sammanlagt2 100

2017 budget16 880 000
2016 budget14 780 000
2015 bokslut9 010 000