Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
              (42.) Vissa ersättningar
              44. Kompensationsersättningar
         40. Naturresursekonomi
            (63.) Forststyrelsen
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2017

43. Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 300 043 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar enligt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020

2) till betalning av miljöstöd för jordbruket enligt det miljöprogram för jordbruket som Europeiska kommissionen har godkänt för åren 1995—1999 och det horisontella program för utveckling av landsbygden som kommissionen har godkänt för åren 2000—2006 och till betalning av miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande och stöd för icke-produktiva investeringar enligt det program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som godkänts för åren 2007—2013 och som förlängs med ett år till 2014

3) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under EU:s tidigare programperioder och som ingås under programperioden 2014—2020 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av överensstämmelse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för EJFLU om oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 samt enligt tidigare programperioders motsvarande rättsakter.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Fullmakt

År 2017 får de förbindelser och avtal som gäller miljöersättningar och som hänför sig till EU:s programperiod 2014—2020 samt förbindelser som gäller ekologisk produktion ingås så att de föranleder utgifter på högst 20 000 000 euro som betalas av anslaget för 2018 och senare år.

Om en del av den i punkt 1 avsedda fullmakt för 2015 eller 2016 som gäller programperioden 2014—2020 är oanvänd, får förbindelser och avtal som gäller miljöersättningar samt förbindelser som gäller ekologisk produktion ingås beträffande den oanvända delen 2017.

Förklaring:Miljöersättningarna, stödet för ekologisk produktion och stöden för icke-produktiva investeringar ingår i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020. Syftet med stöden är att åstadkomma en situation där jordbruks- och trädgårdsproduktion kan bedrivas på ett hållbart sätt så, att produktionen belastar miljön mindre än i dagens läge, bevarandet av naturens mångfald och jordbrukets kulturlandskap tryggas och förutsättningarna för bedrivandet av produktion förblir goda också på lång sikt. Syftet med rådgivningen är att svara på det behov av rådgivning som jordbrukarna upplever för att främja målen med unionens gemensamma jordbrukspolitik och för att uppnå målen med programmet för utveckling av landsbygden. Genom rådgivningen är det möjligt att öka jordbrukarens kunnande när det gäller skötseln av jordbruket bl.a. inom miljöfrågor och djurens hälsa och välbefinnande, minska gårdarnas klimatpåverkan, förbättra energieffektiviteten och förhindra de risker som klimatförändringen medför.

Miljöersättningarna inbegriper miljöförbindelser, miljöavtal och förvaring i genbanker. Miljöersättningsåtgärderna riktas regionalt samt gårds- och skiftesspecifikt. Den gårdsspecifika åtgärden, som är obligatorisk för alla som förbundit sig till åtgärder, siktar till balanserad användning av näringsämnen och planmässig odling. Genom de skiftesspecifika åtgärderna genomförs sådana riktade åtgärder som främjar vattenvården och markstrukturen, minskar utsläppen av växthusgaser och/eller främjar åkernaturens mångfald. Vattenvårdsåtgärderna genomförs delvis på annat sätt i det s.k. styrningsområdet (avrinningsområdena för åar och älvar som mynnar ut i Finska viken, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Bottenviken). Miljöersättningar och stöd för icke-produktiva investeringar kan också beviljas föreningar för en grundläggande röjning och vård av våtmarker och kulturbiotoper samt för främjande av naturens och landskapets mångfald.

Vid dimensioneringen av anslaget har också beaktats de avtal om miljöspecialstöd som ingåtts åren 1995—1999 och 2000—2006. Cirka 85 % av jordbrukarna har förbundit sig till systemet för programperioden 2014—2020 och förbindelsearealen omfattar totalt ca 90 % av den disponibla jordbruksmarken.

År 2017 behövs det uppskattningsvis sammanlagt 300 043 000 euro, varav EU:s medfinansiering är 126 018 000 euro och den nationella medfinansieringen 174 025 000 euro. EU:s medfinansiering under programperioden 2014—2020 är 42 %.

Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.02.

De ekonomiska ramarna under programperioden och den beräknade användningen av anslaget under moment 30.20.43 (mn euro)

  De ekonomiska ramarna
programperioden 2014—2020
Anslag
Åtgärd EU Staten Offentlig finansiering
sammanlagt
betalat
2014—2015
budgeterat 2016 budgetprop.
2017
             
Miljöersättningar 666,259 920,072 1 586,331 509,548 240,027 238,027
Ekologisk produktion 136,920 189,080 326,000 59,687 48,683 48,683
Rådgivning 14,280 19,720 34,000 0,954 10,333 10,333
Icke-produktiva investeringar 2,520 3,480 6,000 - 1,000 3,000
Sammanlagt 819,979 1 132,352 1 952,331 570,189 300,043 300,043

Utgifter på grund av fullmakten för miljöersättningar och ekologisk produktion, statens och EU:s andelar sammanlagt (mn euro)

  2017 2018 2019 2020 2021— Sammanlagt
fr.o.m.
2017
Fullmakt
fr.o.m. 2018
               
Åtgärder som gäller åren 2014—2020, varav 285,710 285,710 285,710 10,000 5,000 872,130 20,000
 förbindelser och avtal som ingås 2017 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 25,000 20,000
  — ekologisk produktion 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 25,000 20,000
 förbindelser och avtal som ingåtts före 2017 280,710 280,710 280,710 5,000 - 847,130 -
  — miljöersättningar 237,027 237,027 237,027 - - 711,081 -
  — ekologisk produktion 43,683 43,683 43,683 5,000 - 136,049 -
Åtgärder som gäller åren 2000—2006 0,500 - - - - 0,500 -
Åtgärder som gäller åren 1995—1999 0,500 0,400 0,300 - - 1,200 -
Utgifter sammanlagt 286,710 286,110 286,010 10,000 5,000 873,830 20,000

Anslaget står delvis utanför ramen.


2017 budget 300 043 000
2016 budget 300 043 000
2015 bokslut 338 334 000