Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk och livsmedelsekonomi
              02. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader
              03. Landsbygdsverkets omkostnader
              20. Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare
              40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen
              41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd
              (42.) Vissa ersättningar
              43. Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar
              44. Kompensationsersättningar
              46. Av EU delfinansierat utvecklande av livsmedelskedjan
              47. Nationellt utvecklande av livsmedelskedjan
              60. Överföring till interventionsfonden
              61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond
              62. Vissa statsunderstöd och statsbidrag
         40. Naturresursekonomi
            (63.) Forststyrelsen
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 530 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av stöd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013

2) till betalning av utgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 för stöd för privat lagring, vissa andra åtgärder som stöder marknaden för jordbruksprodukter och åtgärder som direkt hänför sig till produkterna.

Anslaget får också användas till betalning av stöd som beviljats tidigare år.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen beträffande EU-inkomststöden enligt punkt 1 och de utgifter enligt punkt 2 för åtgärder som direkt hänför sig till produkterna och enligt betalningsbeslut beträffande de andra stöden enligt punkt 2.

Förklaring: Vid dimensioneringen av anslaget har man beaktat de EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd som helt finansieras med EU-medel och som betalas enligt den gemensamma jordbrukspolitik som reviderats 2015.

EU:s inkomststöd tryggar jordbruksproduktionens lönsamhet och uppnåendet av andra mål för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Villkor för stöden är bl.a. att krav gällande miljön samt djurhälsa och växters sundhet, dvs. de s.k. tvärvillkoren, ska iakttas. Förgröningsstödets andel är 30 % av EU-inkomststödet, och stödet till unga jordbrukare högst 2 % av EU-inkomststödet.

Största delen av EU:s inkomststöd betalas i form av grundstöd som är frikopplat från produktionen. I stöd som är kopplade till produktionen betalas dessutom 19,2 % av beloppet av EU:s inkomststöd (19,6 % år 2016). En del av det stöd som är kopplat till produktionen betalades före 2015 som nationellt stöd till södra Finland.

Det beräknas att beloppet av EU-marknadsstöden minskar med 1 000 000 euro jämfört med 2016 års nivå, eftersom exportstöden slopas i enlighet med vad som WTO:s ministerkonferens kom överens om i december 2015.

Anslaget föreslås bli budgeterat enligt kontantprincipen förutom beträffande EU-inkomststöden (punkt 1 i beslutsdelen) dessutom beträffande utgifterna för åtgärder som direkt hänför sig till produkterna (en del av punkt 2 i beslutsdelen) och enligt principen om betalningsbeslut beträffande de andra stöden enligt punkt 2.

Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.01.

Fördelning av EU:s inkomststöd och marknadsstöd 2017 enligt användningsändamål (euro)

  
EU:s inkomststöd sammanlagt525 000 000
— Grundstöd256 000 000
— Förgröningsstöd157 500 000
— Stöd till unga jordbrukare10 500 000
— Stöd som är kopplade till produktionen101 000 000
  
EU:s marknadsstöd (stöd för den inre marknaden) sammanlagt5 000 000
— EU-stöd för privat lagring1 200 000
— Skolmjölksstöd3 800 000
Sammanlagt530 000 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av tillägg som föranleds av ändringar av tidtabellerna för utbetalningen av stöd-57 100
Krisstöd som betalats 2016-8 900
Slopande exportstöd-1 000
Sammanlagt-67 000

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget530 000 000
2016 budget597 000 000
2015 bokslut457 907 950