Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
              (42.) Vissa ersättningar
              44. Kompensationsersättningar
         40. Naturresursekonomi
            (63.) Forststyrelsen
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2017

03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 24 202 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av ersättning till kommunerna i landskapet Åland enligt lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013)

2) till betalning av överföringsutgifter som hänför sig till det europeiska biståndet till dem som har det sämst ställt.

Förklaring:Till Landsbygdsverkets (Mavi) uppgifter hör förvaltnings- och verkställighetsuppdrag som gäller åtgärder enligt EU:s gemensamma jordbrukspolitik, sådana åtgärder för landsbygdens utveckling som unionen delvis finansierar samt nationella åtgärder som kompletterar dessa.

Mavi stöder uppnåendet av de effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln på följande sätt:

  • — främjar genom sin verksamhet utnyttjandet av de möjligheter som digitaliseringen medför vid verkställigheten av stödsystemen och säkerställer att informationssystemen fungerar
  • — beaktar näringsverksamheten på ett mångsidigt sätt i sin egen verksamhet
  • — åtgärderna enligt landsbygdsprogrammet genom vilka näringsverksamheten i landsbygdsområdena och invånarnas utvecklingsinitiativ diversifieras kan sökas under hela programperioden så att den ram som reserverats kan utnyttjas fullt ut
  • — stöder genom sin verksamhet genomförandet av principerna för Leaderverksamheten och säkerställer att den lokala utvecklingens roll beaktas i sektorstyrningen
  • — främjar genom sin verksamhet uppnåendet av målen för regeringsprogrammet och dess verkställighetsplan.

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2017 ställer jord- och skogsbruksministeriet upp följande preliminära resultatmål för Mavi:

  • — vid verkställigheten och utvecklandet av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, programperioden 2014—2020 samt de kompletterande nationella åtgärderna främjas enklare och effektivare system som ett samarbete inom hela förvaltningsområdet
  • — Mavis verksamhet stöder uppnåendet av de strategiska och kvantitativa mål samt mål för kommunikationen som uppställs i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020
  • — införandet av elektroniska processer och tjänster inom förvaltningen fortsätter på ett kundorienterat sätt
  • — samarbetet mellan Mavi och Lantmäteriverket utvecklas i fråga om informationsförvaltningen och inom sektorn för geografisk information
  • — välfungerande processer för jordbrukarstöden säkerställs så att stöden kan betalas i enlighet med den planerade tidtabellen.
Verksamhetens resultat och hanteringen av resurser

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2017 ställer jord- och skogsbruksministeriet för Mavi upp de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen under kapitel 30.01.

Kostnader, intäkter och årsverken för Landbygdsverkets huvudfunktioner (även andra än moment 30.20.03)1)

  2015 utfall2) 2016 uppskattning2) 2017 uppskattning2)
  Kostnader
1 000 €
Intäkter 1 000 € Årsv. Kostnader
1 000 €
Intäkter 1 000 € Årsv. Kostnader
1 000 €
Intäkter 1 000 € Årsv.
                   
Jordbrukarstöd 18 877 492 106 18 515 514 105 18 305 510 101
Marknadsstöd 3 329 323 26 2 535 190 25 2 505 195 24
Företags-, projekt- och strukturstöd 7 816 868 56 8 323 545 55 8 335 535 55
Landbygdsnätverkssamarbete 2 184 1 601 10 2 148 2 148 11 1 785 1 785 11
Skogsbruk 406 10 4 365 10 4 360 10 4
Fiskerinäringens uppgifter 265 7 3 420 8 3 400 9 3
Vilthushållning 128 3 1 195 8 1 190 9 1
Renhushållning 6 - - 10 - - 10 - -
Fead, livsmedelsbistånd till de sämst ställda 368 170 3 180 180 3 190 190 3
Styrfunktioner 520 13 5 447 88 5 440 85 5
Sammanlagt3) 33 899 3 487 214 33 138 3 691 212 32 520 3 328 207

1) Indelningen av funktionerna avviker från budgeten för 2016. I och med ibruktagandet av Kieku infördes styrfunktioner i enlighet med tabellen år 2015.

2) Kostnaderna och intäkterna inbegriper det tekniska biståndets andel av det operativa program som finansieras med medel ur fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt, men inte kostnaderna och intäkterna i anslutning till den egentliga anskaffningen, distributionen och lagringen av maten. Uppgifterna för 2017 innehåller inte den uppgift för det attesterande organet som finansieras under moment 30.01.01.

3) Vid uppskattningen av antalet årsverken har som tillägg av engångsnatur i anslutning till produktivitetsmedel följande beaktats: 11 årsv. 2015, 2 årsv. 2016 och 5 årsv. 2017 och i fråga om det attesterande organets uppgifter, som finansieras under moment 30.01.01: 5,5 årsv. 2015 och 6 årsv. 2016, de ingår inte i antalet årsverken 2017.

Nyckeltal för ämbetsverket

  2015
utfall
2016
mål
2017
mål
       
Effektivitet      
Elektroniska stödansökningar vid arealbaserade stöd, % 86 88 90
Elektroniska stödansökningar vid företags-, projekt- och strukturstöd, % 76 83 86
Reserverat för företags-, projekt- och strukturstöd, % 10 30 50
Utbetalat av de reserverade medlen för företags-, projekt- och strukturstöd, % - 20 30
Utbetalat av medlen för företags-, projekt- och strukturstöd från programmets finansieringsplan - 5 15
       
Funktionell effektivitet      
Lönsamhetsindex (2011=100) - 100 100
Produktivitetsindex (2011=100) - 110 110
       
Produktion och kvalitetsledning      
Kundtillfredsställelse med användarstödet (skala 4—10) 7,7 8,1 8,2
Kundtillfredsställelse med tillsynen (skala 4—10) - 8,4 -

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 31 516 31 952 32 231
Bruttoinkomster 5 045 7 991 8 029
Nettoutgifter 26 471 23 961 24 202
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 4 684    
— överförts till följande år 3 520    

Vid dimensionering har beaktats 2 262 000 euro i utgifterna och inkomsterna som ett belopp för tekniskt bistånd inom ramen för programmet för utveckling av landbygden i Fastlandsfinland.

Av anslaget används 3 600 000 euro för it-tjänster som skaffas hos Lantmäteriverket.

Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats de ersättningar som betalas till kommunerna i landskapet Åland för skötseln av uppgifter som avses i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013). Ersättningen fastställs på basis av antalet stödansökningar och ersättningsbeloppet anges i en förordning av statsrådet.

Mavi är förvaltningsmyndighet för fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (fonden för dem som har det sämst ställt), som arbets- och näringsministeriet ansvarar för. När det gäller årsverkena för genomförandet av det operativa program för bistånd till dem som har det sämst ställt som finansieras ur fonden används fondens tekniska bistånd och när det gäller anskaffning, distribution och lagring av livsmedel används finansieringen för själva programmet. Vid dimensioneringen av anslaget har 5 389 000 euro i utgifterna och inkomsterna beaktats med anledning av administrationen och genomförandet av biståndet.

Det anslag som överförs från moment 30.01.23 och som är avsett för temporär användning av produktivitetsbesparingar ska användas för utgifter för revideringen av stödtillämpningen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Landsbygdsverkets mobilövervakning, bortfall av tillägg av engångsnatur (riksdagen) -400
Revidering av stödtillämpningen (5 årsv.) (överföring från moment 30.01.23) 1 850
Temporär användning av produktivitetsbesparing, bortfall av tillägg (-2 årsv.) (överföring till moment 30.01.23) -595
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -106
Löneglidningsbesparing -38
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -31
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -114
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -16
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -153
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -75
Temporär sänkning av StPL-avgiften -81
Sammanlagt 241

2017 budget 24 202 000
2016 II tilläggsb. 889 000
2016 budget 23 961 000
2015 bokslut 25 307 000