Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk och livsmedelsekonomi
              02. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader
              03. Landsbygdsverkets omkostnader
              20. Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare
              40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen
              41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd
              (42.) Vissa ersättningar
              43. Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar
              44. Kompensationsersättningar
              46. Av EU delfinansierat utvecklande av livsmedelskedjan
              47. Nationellt utvecklande av livsmedelskedjan
              60. Överföring till interventionsfonden
              61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond
              62. Vissa statsunderstöd och statsbidrag
         40. Naturresursekonomi
            (63.) Forststyrelsen
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 24 202 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av ersättning till kommunerna i landskapet Åland enligt lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013)

2) till betalning av överföringsutgifter som hänför sig till det europeiska biståndet till dem som har det sämst ställt.

Förklaring: Till Landsbygdsverkets (Mavi) uppgifter hör förvaltnings- och verkställighetsuppdrag som gäller åtgärder enligt EU:s gemensamma jordbrukspolitik, sådana åtgärder för landsbygdens utveckling som unionen delvis finansierar samt nationella åtgärder som kompletterar dessa.

Mavi stöder uppnåendet av de effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln på följande sätt:

  • — främjar genom sin verksamhet utnyttjandet av de möjligheter som digitaliseringen medför vid verkställigheten av stödsystemen och säkerställer att informationssystemen fungerar
  • — beaktar näringsverksamheten på ett mångsidigt sätt i sin egen verksamhet
  • — åtgärderna enligt landsbygdsprogrammet genom vilka näringsverksamheten i landsbygdsområdena och invånarnas utvecklingsinitiativ diversifieras kan sökas under hela programperioden så att den ram som reserverats kan utnyttjas fullt ut
  • — stöder genom sin verksamhet genomförandet av principerna för Leaderverksamheten och säkerställer att den lokala utvecklingens roll beaktas i sektorstyrningen
  • — främjar genom sin verksamhet uppnåendet av målen för regeringsprogrammet och dess verkställighetsplan.

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2017 ställer jord- och skogsbruksministeriet upp följande preliminära resultatmål för Mavi:

  • — vid verkställigheten och utvecklandet av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, programperioden 2014—2020 samt de kompletterande nationella åtgärderna främjas enklare och effektivare system som ett samarbete inom hela förvaltningsområdet
  • — Mavis verksamhet stöder uppnåendet av de strategiska och kvantitativa mål samt mål för kommunikationen som uppställs i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020
  • — införandet av elektroniska processer och tjänster inom förvaltningen fortsätter på ett kundorienterat sätt
  • — samarbetet mellan Mavi och Lantmäteriverket utvecklas i fråga om informationsförvaltningen och inom sektorn för geografisk information
  • — välfungerande processer för jordbrukarstöden säkerställs så att stöden kan betalas i enlighet med den planerade tidtabellen.
Verksamhetens resultat och hanteringen av resurser

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2017 ställer jord- och skogsbruksministeriet för Mavi upp de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen under kapitel 30.01.

Kostnader, intäkter och årsverken för Landbygdsverkets huvudfunktioner (även andra än moment 30.20.03)1)

 2015 utfall2)2016 uppskattning2)2017 uppskattning2)
 Kostnader
1 000 €
Intäkter 1 000 €Årsv.Kostnader
1 000 €
Intäkter 1 000 €Årsv.Kostnader
1 000 €
Intäkter 1 000 €Årsv.
          
Jordbrukarstöd18 87749210618 51551410518 305510101
Marknadsstöd3 329323262 535190252 50519524
Företags-, projekt- och strukturstöd7 816868568 323545558 33553555
Landbygdsnätverkssamarbete2 1841 601102 1482 148111 7851 78511
Skogsbruk406104365104360104
Fiskerinäringens uppgifter265734208340093
Vilthushållning128311958119091
Renhushållning6--10--10--
Fead, livsmedelsbistånd till de sämst ställda368170318018031901903
Styrfunktioner520135447885440855
Sammanlagt3)33 8993 48721433 1383 69121232 5203 328207

1) Indelningen av funktionerna avviker från budgeten för 2016. I och med ibruktagandet av Kieku infördes styrfunktioner i enlighet med tabellen år 2015.

2) Kostnaderna och intäkterna inbegriper det tekniska biståndets andel av det operativa program som finansieras med medel ur fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt, men inte kostnaderna och intäkterna i anslutning till den egentliga anskaffningen, distributionen och lagringen av maten. Uppgifterna för 2017 innehåller inte den uppgift för det attesterande organet som finansieras under moment 30.01.01.

3) Vid uppskattningen av antalet årsverken har som tillägg av engångsnatur i anslutning till produktivitetsmedel följande beaktats: 11 årsv. 2015, 2 årsv. 2016 och 5 årsv. 2017 och i fråga om det attesterande organets uppgifter, som finansieras under moment 30.01.01: 5,5 årsv. 2015 och 6 årsv. 2016, de ingår inte i antalet årsverken 2017.

Nyckeltal för ämbetsverket

 2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
Effektivitet   
Elektroniska stödansökningar vid arealbaserade stöd, %868890
Elektroniska stödansökningar vid företags-, projekt- och strukturstöd, %768386
Reserverat för företags-, projekt- och strukturstöd, %103050
Utbetalat av de reserverade medlen för företags-, projekt- och strukturstöd, %-2030
Utbetalat av medlen för företags-, projekt- och strukturstöd från programmets finansieringsplan-515
    
Funktionell effektivitet   
Lönsamhetsindex (2011=100)-100100
Produktivitetsindex (2011=100)-110110
    
Produktion och kvalitetsledning   
Kundtillfredsställelse med användarstödet (skala 4—10)7,78,18,2
Kundtillfredsställelse med tillsynen (skala 4—10)-8,4-

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter31 51631 95232 231
Bruttoinkomster5 0457 9918 029
Nettoutgifter26 47123 96124 202
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år4 684  
— överförts till följande år3 520  

Vid dimensionering har beaktats 2 262 000 euro i utgifterna och inkomsterna som ett belopp för tekniskt bistånd inom ramen för programmet för utveckling av landbygden i Fastlandsfinland.

Av anslaget används 3 600 000 euro för it-tjänster som skaffas hos Lantmäteriverket.

Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats de ersättningar som betalas till kommunerna i landskapet Åland för skötseln av uppgifter som avses i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013). Ersättningen fastställs på basis av antalet stödansökningar och ersättningsbeloppet anges i en förordning av statsrådet.

Mavi är förvaltningsmyndighet för fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (fonden för dem som har det sämst ställt), som arbets- och näringsministeriet ansvarar för. När det gäller årsverkena för genomförandet av det operativa program för bistånd till dem som har det sämst ställt som finansieras ur fonden används fondens tekniska bistånd och när det gäller anskaffning, distribution och lagring av livsmedel används finansieringen för själva programmet. Vid dimensioneringen av anslaget har 5 389 000 euro i utgifterna och inkomsterna beaktats med anledning av administrationen och genomförandet av biståndet.

Det anslag som överförs från moment 30.01.23 och som är avsett för temporär användning av produktivitetsbesparingar ska användas för utgifter för revideringen av stödtillämpningen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Landsbygdsverkets mobilövervakning, bortfall av tillägg av engångsnatur (riksdagen)-400
Revidering av stödtillämpningen (5 årsv.) (överföring från moment 30.01.23)1 850
Temporär användning av produktivitetsbesparing, bortfall av tillägg (-2 årsv.) (överföring till moment 30.01.23)-595
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-106
Löneglidningsbesparing-38
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-31
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-114
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-16
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-153
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-75
Temporär sänkning av StPL-avgiften-81
Sammanlagt241

2017 budget24 202 000
2016 II tilläggsb.889 000
2016 budget23 961 000
2015 bokslut25 307 000