Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
              (42.) Vissa ersättningar
              44. Kompensationsersättningar
         40. Naturresursekonomi
            (63.) Forststyrelsen
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2017

02. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 39 941 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av veterinärmedicinska skadenämndens verksamhet

2) till en sänkning av priserna på avgiftsbelagda djurundersökningar som syftar till att upptäcka och följa farliga djursjukdomar och djursjukdomar som ska bekämpas, högst 576 000 euro

3) till betalning av ersättningar som motsvarar kostnaderna för utarbetande av planer för bekämpning av flyghavre enligt lagen om bekämpning av flyghavre (185/2002)

4) för utgifter som betalas med stöd som avses i den förordning av Europaparlamentet och rådet (EU) nr 652/2014 som gäller förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Livsmedelssäkerhetsverket (Evira) har till uppgift att övervaka och undersöka säkerheten hos och kvaliteten på livsmedel och jord- och skogsbrukets produktionsförnödenheter, djurens hälsa och välfärd samt växthälsa. Evira säkerställer säkerheten och kvaliteten i fråga om livsmedel och primärproduktionsprodukter samt produktionskedjan för dem.

Evira stöder uppnåendet av de effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln på följande sätt:

 • — leder, utvecklar och övervakar den riskhantering som myndigheterna på områdena för livsmedelssäkerhet, djurens hälsa och välfärd och växthälsa ansvarar för på det regionala och det lokala planet och genomför övervakning inom sitt eget ansvarsområde
 • — bygger upp system som tryggar livsmedelssäkerheten tillsammans med producenterna, livsmedelsindustrin och livsmedelshandeln
 • — utför analys och diagnostik som hänför sig till djursjukdomar och växtskadegörare samt livsmedelssäkerhet för påvisande och bekämpning av sjukdomar och för att öka livsmedelssäkerheten
 • — är referenslaboratorium inom sitt eget område
 • — bedriver vetenskaplig forskning, utför riskbedömningar samt företar uppföljningsundersökningar
 • — svarar för riskkommunikationen mellan myndigheterna och konsumenterna samt aktörerna inom livsmedelssektorn.

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2017 ställer jord- och skogsbruksministeriet upp följande preliminära resultatmål för Evira:

 • — aktörernas ansvar, växelverkan mellan tillsynen och aktörerna samt öppenheten i myndighetsverksamheten främjas i syfte att öka verkningsfullheten. Principen att flytta tyngdpunkten från övervakning till handledning stärks
 • — genomförandet av redogörelsen om livsmedelssäkerheten och zoonosstrategin fortsätter och antimikrobiell resistens bekämpas
 • — säkerställandet av förutsättningarna för export av produkter inom livsmedelskedjan och öppnandet av nya målländer för export påverkas aktivt
 • — bioekonomin och nya tekniker och innovationer särskilt när det gäller utnyttjande av näringsämnen och flödet av biprodukter främjas
 • — beredskapen i fråga om djursjukdomar och växtskadegörare utvecklas
 • — forskningsverksamheten och riskbedömningen riktas så att de tjänar lagstiftningsarbetet, tillsynen och näringens behov i enlighet med förvaltningsområdets strategi
 • — den administrativa bördan lättas upp och arbetssätten och arbetsmetoderna inom förvaltningen reformeras
 • — servicen och informationssystemen utvecklas på ett kundorienterat sätt. Utvecklandet av informationslager och informationssystem som förbättrar den elektroniska kommunikationen med aktörerna och effektiviteten i tillsynsmyndigheternas verksamhet fortsätter.
Verksamhetens resultat och hanteringen av resurser

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2017 ställer jord- och skogsbruksministeriet för Evira upp de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen under kapitel 30.01.

Kostnader, intäkter och årsverken för Livsmedelssäkerhetsverkets huvudfunktioner

  2015 utfall 2016 uppskattning 2017 uppskattning
  Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv. Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv. Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv.
                   
Livsmedelssäkerhet 28 892 13 416 321 25 623 11 574 283 25 338 11 964 283
— vetenskaplig forskning 937 253 10 1 066 341 14 1 068 352 14
— riskbedömning 1 089 282 12 1 053 227 13 1 055 235 13
— laboratorietjänster 7 006 256 81 4 650 176 50 4 526 182 50
— tillsyn 19 860 12 625 218 18 854 10 830 206 18 689 11 195 206
Djurens hälsa och välbefinnande 19 716 2 967 186 21 647 3 684 198 21 354 3 808 198
— vetenskaplig forskning 627 119 7 783 183 11 785 189 11
— riskbedömning 313 3 4 413 34 5 413 35 5
— laboratorietjänster 10 431 891 107 10 354 787 110 10 132 813 110
— tillsyn 8 345 1 954 68 10 097 2 680 72 10 012 2 771 72
Växtproduktionsförutsättningar och
växthälsa
11 823 5 750 125 15 588 6 187 163 15 416 6 395 163
— vetenskaplig forskning - - - 17 - - 17 - -
— riskbedömning 328 72 4 321 23 5 321 24 5
— laboratorietjänster 3 795 797 47 5 659 809 64 5 569 836 64
— tillsyn 7 700 4 881 74 9 591 5 355 94 9 509 5 535 94
Sammanlagt 60 431 22 133 632 62 858 21 445 644 62 108 22 167 644

Nyckeltal för ämbetsverket

  2015
utfall
2016
budget
2017
mål
       
Funktionell effektivitet      
— Lönsamhetsindex 100 100 100
— Produktivitetsindex 105 101 101

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 60 785 64 379 62 108
Bruttoinkomster 22 132 22 167 22 167
Nettoutgifter 38 653 42 212 39 941
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 3 270    
— överförts till följande år 6 374    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Offentligrättsliga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 18 709 18 683 18 683
— övriga intäkter 5 - -
Intäkter sammanlagt 18 714 18 683 18 683
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 15 103 14 518 14 518
— andel av samkostnader 4 134 4 165 4 165
Kostnader sammanlagt 19 237 18 683 18 683
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -523 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 97 100 100
       
Övriga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 2 226 2 519 2 184
— övriga intäkter 80 - -
Intäkter sammanlagt 2 306 2 519 2 184
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 1 988 2 236 2 001
— andel av samkostnader 747 859 759
Kostnader sammanlagt 2 736 3 095 2 760
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -430 -576 -576
Kostnadsmotsvarighet, % 84 81 79
       
Prisstöd - 576 576
       
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd -430 - -

I syfte att upptäcka djursjukdomar som ska bekämpas och nya, farliga djursjukdomar samt i syfte att övervaka förekomsten av endemiska djursjukdomar behövs det prover från sjuka djur. För att det vid undersökningarna av djursjukdomar ska vara möjligt att få en med tanke på övervakningen tillräcklig mängd prover förutsätts det att djurens ägare eller veterinärerna på eget initiativ sänder in prover. Om kostnaderna för undersökningen tas ut till fullt belopp av den som sänder in proverna minskar antalet prover avsevärt, och därför är det motiverat med ett prisstöd. Prisstödet uppgår till högst 576 000 euro.

Från och med 2017 är det inte längre möjligt att betala statsbidrag till Djurens välfärdscentral.

De utgifter som betalas med stöd som avses i den förordning av Europaparlamentet och rådet (EU) nr 652/2014 som gäller förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial har beaktats som inkomster under moment 12.30.04.

Av anslaget används 1 480 000 euro för it-tjänster som skaffas hos Lantmäteriverket.

Det anslag som överförs från moment 30.01.23 och som är avsett för temporär användning av produktivitetsbesparingar används för Vati-projektet inom miljö- och hälsoskyddet och för utveckling av informationssystemet för veterinärförvaltningen (Elvi).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Eviras projekt som gäller den offentliga förvaltningens gemensamma användargränssnitt för miljö- och hälsoskyddet (finansiering 2016) (överföring till moment 28.70.20) -866
Eviras projekt som gäller den offentliga förvaltningens gemensamma användargränssnitt för miljö- och hälsoskyddet (finansiering 2017) (överföring från moment 28.70.20) 1 194
Temporär användning av produktivitetsbesparing, bortfall av tillägg -1 950
Utveckling av informationssystemet för veterinärförvaltningen (Elvi) och Vati-projektet inom miljö- och hälsoskyddet (överföring från moment 30.01.23) 920
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54) -54
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -260
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror 14
Löneglidningsbesparing -94
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -54
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -197
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -40
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -399
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -186
Temporär sänkning av StPL-avgiften -299
Sammanlagt -2 271

2017 budget 39 941 000
2016 II tilläggsb. -285 000
2016 budget 42 212 000
2015 bokslut 41 757 000