Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk och livsmedelsekonomi
              02. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader
              03. Landsbygdsverkets omkostnader
              20. Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare
              40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen
              41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd
              (42.) Vissa ersättningar
              43. Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar
              44. Kompensationsersättningar
              46. Av EU delfinansierat utvecklande av livsmedelskedjan
              47. Nationellt utvecklande av livsmedelskedjan
              60. Överföring till interventionsfonden
              61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond
              62. Vissa statsunderstöd och statsbidrag
         40. Naturresursekonomi
            (63.) Forststyrelsen
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

02. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 39 941 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av veterinärmedicinska skadenämndens verksamhet

2) till en sänkning av priserna på avgiftsbelagda djurundersökningar som syftar till att upptäcka och följa farliga djursjukdomar och djursjukdomar som ska bekämpas, högst 576 000 euro

3) till betalning av ersättningar som motsvarar kostnaderna för utarbetande av planer för bekämpning av flyghavre enligt lagen om bekämpning av flyghavre (185/2002)

4) för utgifter som betalas med stöd som avses i den förordning av Europaparlamentet och rådet (EU) nr 652/2014 som gäller förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Livsmedelssäkerhetsverket (Evira) har till uppgift att övervaka och undersöka säkerheten hos och kvaliteten på livsmedel och jord- och skogsbrukets produktionsförnödenheter, djurens hälsa och välfärd samt växthälsa. Evira säkerställer säkerheten och kvaliteten i fråga om livsmedel och primärproduktionsprodukter samt produktionskedjan för dem.

Evira stöder uppnåendet av de effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln på följande sätt:

 • — leder, utvecklar och övervakar den riskhantering som myndigheterna på områdena för livsmedelssäkerhet, djurens hälsa och välfärd och växthälsa ansvarar för på det regionala och det lokala planet och genomför övervakning inom sitt eget ansvarsområde
 • — bygger upp system som tryggar livsmedelssäkerheten tillsammans med producenterna, livsmedelsindustrin och livsmedelshandeln
 • — utför analys och diagnostik som hänför sig till djursjukdomar och växtskadegörare samt livsmedelssäkerhet för påvisande och bekämpning av sjukdomar och för att öka livsmedelssäkerheten
 • — är referenslaboratorium inom sitt eget område
 • — bedriver vetenskaplig forskning, utför riskbedömningar samt företar uppföljningsundersökningar
 • — svarar för riskkommunikationen mellan myndigheterna och konsumenterna samt aktörerna inom livsmedelssektorn.

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2017 ställer jord- och skogsbruksministeriet upp följande preliminära resultatmål för Evira:

 • — aktörernas ansvar, växelverkan mellan tillsynen och aktörerna samt öppenheten i myndighetsverksamheten främjas i syfte att öka verkningsfullheten. Principen att flytta tyngdpunkten från övervakning till handledning stärks
 • — genomförandet av redogörelsen om livsmedelssäkerheten och zoonosstrategin fortsätter och antimikrobiell resistens bekämpas
 • — säkerställandet av förutsättningarna för export av produkter inom livsmedelskedjan och öppnandet av nya målländer för export påverkas aktivt
 • — bioekonomin och nya tekniker och innovationer särskilt när det gäller utnyttjande av näringsämnen och flödet av biprodukter främjas
 • — beredskapen i fråga om djursjukdomar och växtskadegörare utvecklas
 • — forskningsverksamheten och riskbedömningen riktas så att de tjänar lagstiftningsarbetet, tillsynen och näringens behov i enlighet med förvaltningsområdets strategi
 • — den administrativa bördan lättas upp och arbetssätten och arbetsmetoderna inom förvaltningen reformeras
 • — servicen och informationssystemen utvecklas på ett kundorienterat sätt. Utvecklandet av informationslager och informationssystem som förbättrar den elektroniska kommunikationen med aktörerna och effektiviteten i tillsynsmyndigheternas verksamhet fortsätter.
Verksamhetens resultat och hanteringen av resurser

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2017 ställer jord- och skogsbruksministeriet för Evira upp de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen under kapitel 30.01.

Kostnader, intäkter och årsverken för Livsmedelssäkerhetsverkets huvudfunktioner

 2015 utfall2016 uppskattning2017 uppskattning
 Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv.Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv.Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv.
          
Livsmedelssäkerhet28 89213 41632125 62311 57428325 33811 964283
— vetenskaplig forskning937253101 066341141 06835214
— riskbedömning1 089282121 053227131 05523513
— laboratorietjänster7 006256814 650176504 52618250
— tillsyn19 86012 62521818 85410 83020618 68911 195206
Djurens hälsa och välbefinnande19 7162 96718621 6473 68419821 3543 808198
— vetenskaplig forskning62711977831831178518911
— riskbedömning31334413345413355
— laboratorietjänster10 43189110710 35478711010 132813110
— tillsyn8 3451 9546810 0972 6807210 0122 77172
Växtproduktionsförutsättningar och
växthälsa
11 8235 75012515 5886 18716315 4166 395163
— vetenskaplig forskning---17--17--
— riskbedömning328724321235321245
— laboratorietjänster3 795797475 659809645 56983664
— tillsyn7 7004 881749 5915 355949 5095 53594
Sammanlagt60 43122 13363262 85821 44564462 10822 167644

Nyckeltal för ämbetsverket

 2015
utfall
2016
budget
2017
mål
    
Funktionell effektivitet   
— Lönsamhetsindex100100100
— Produktivitetsindex 105101101

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter60 78564 37962 108
Bruttoinkomster22 13222 16722 167
Nettoutgifter38 65342 21239 941
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år3 270  
— överförts till följande år6 374  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Offentligrättsliga prestationer   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten    
— intäkter av försäljningen av prestationer18 70918 68318 683
— övriga intäkter5--
Intäkter sammanlagt18 71418 68318 683
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader15 10314 51814 518
— andel av samkostnader4 1344 1654 165
Kostnader sammanlagt19 23718 68318 683
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-523--
Kostnadsmotsvarighet, %97100100
    
Övriga prestationer   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer2 2262 5192 184
— övriga intäkter80--
Intäkter sammanlagt2 3062 5192 184
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader1 9882 2362 001
— andel av samkostnader747859759
Kostnader sammanlagt2 7363 0952 760
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-430-576-576
Kostnadsmotsvarighet, %848179
    
Prisstöd-576576
    
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd-430--

I syfte att upptäcka djursjukdomar som ska bekämpas och nya, farliga djursjukdomar samt i syfte att övervaka förekomsten av endemiska djursjukdomar behövs det prover från sjuka djur. För att det vid undersökningarna av djursjukdomar ska vara möjligt att få en med tanke på övervakningen tillräcklig mängd prover förutsätts det att djurens ägare eller veterinärerna på eget initiativ sänder in prover. Om kostnaderna för undersökningen tas ut till fullt belopp av den som sänder in proverna minskar antalet prover avsevärt, och därför är det motiverat med ett prisstöd. Prisstödet uppgår till högst 576 000 euro.

Från och med 2017 är det inte längre möjligt att betala statsbidrag till Djurens välfärdscentral.

De utgifter som betalas med stöd som avses i den förordning av Europaparlamentet och rådet (EU) nr 652/2014 som gäller förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial har beaktats som inkomster under moment 12.30.04.

Av anslaget används 1 480 000 euro för it-tjänster som skaffas hos Lantmäteriverket.

Det anslag som överförs från moment 30.01.23 och som är avsett för temporär användning av produktivitetsbesparingar används för Vati-projektet inom miljö- och hälsoskyddet och för utveckling av informationssystemet för veterinärförvaltningen (Elvi).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Eviras projekt som gäller den offentliga förvaltningens gemensamma användargränssnitt för miljö- och hälsoskyddet (finansiering 2016) (överföring till moment 28.70.20)-866
Eviras projekt som gäller den offentliga förvaltningens gemensamma användargränssnitt för miljö- och hälsoskyddet (finansiering 2017) (överföring från moment 28.70.20)1 194
Temporär användning av produktivitetsbesparing, bortfall av tillägg-1 950
Utveckling av informationssystemet för veterinärförvaltningen (Elvi) och Vati-projektet inom miljö- och hälsoskyddet (överföring från moment 30.01.23) 920
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54)-54
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-260
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror14
Löneglidningsbesparing-94
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-54
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-197
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-40
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-399
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-186
Temporär sänkning av StPL-avgiften-299
Sammanlagt-2 271

2017 budget39 941 000
2016 II tilläggsb.-285 000
2016 budget42 212 000
2015 bokslut41 757 000