Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk och livsmedelsekonomi
              02. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader
              03. Landsbygdsverkets omkostnader
              20. Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare
              40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen
              41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd
              (42.) Vissa ersättningar
              43. Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar
              44. Kompensationsersättningar
              46. Av EU delfinansierat utvecklande av livsmedelskedjan
              47. Nationellt utvecklande av livsmedelskedjan
              60. Överföring till interventionsfonden
              61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond
              62. Vissa statsunderstöd och statsbidrag
         40. Naturresursekonomi
            (63.) Forststyrelsen
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

20. Jordbruk och livsmedelsekonomiPDF-versio

Förklaring: Förklaringsdelen under kapitel 30.20 ingår i förklaringsdelen under kapitel 30.10.

02. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 39 941 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av veterinärmedicinska skadenämndens verksamhet

2) till en sänkning av priserna på avgiftsbelagda djurundersökningar som syftar till att upptäcka och följa farliga djursjukdomar och djursjukdomar som ska bekämpas, högst 576 000 euro

3) till betalning av ersättningar som motsvarar kostnaderna för utarbetande av planer för bekämpning av flyghavre enligt lagen om bekämpning av flyghavre (185/2002)

4) för utgifter som betalas med stöd som avses i den förordning av Europaparlamentet och rådet (EU) nr 652/2014 som gäller förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Livsmedelssäkerhetsverket (Evira) har till uppgift att övervaka och undersöka säkerheten hos och kvaliteten på livsmedel och jord- och skogsbrukets produktionsförnödenheter, djurens hälsa och välfärd samt växthälsa. Evira säkerställer säkerheten och kvaliteten i fråga om livsmedel och primärproduktionsprodukter samt produktionskedjan för dem.

Evira stöder uppnåendet av de effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln på följande sätt:

 • — leder, utvecklar och övervakar den riskhantering som myndigheterna på områdena för livsmedelssäkerhet, djurens hälsa och välfärd och växthälsa ansvarar för på det regionala och det lokala planet och genomför övervakning inom sitt eget ansvarsområde
 • — bygger upp system som tryggar livsmedelssäkerheten tillsammans med producenterna, livsmedelsindustrin och livsmedelshandeln
 • — utför analys och diagnostik som hänför sig till djursjukdomar och växtskadegörare samt livsmedelssäkerhet för påvisande och bekämpning av sjukdomar och för att öka livsmedelssäkerheten
 • — är referenslaboratorium inom sitt eget område
 • — bedriver vetenskaplig forskning, utför riskbedömningar samt företar uppföljningsundersökningar
 • — svarar för riskkommunikationen mellan myndigheterna och konsumenterna samt aktörerna inom livsmedelssektorn.

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2017 ställer jord- och skogsbruksministeriet upp följande preliminära resultatmål för Evira:

 • — aktörernas ansvar, växelverkan mellan tillsynen och aktörerna samt öppenheten i myndighetsverksamheten främjas i syfte att öka verkningsfullheten. Principen att flytta tyngdpunkten från övervakning till handledning stärks
 • — genomförandet av redogörelsen om livsmedelssäkerheten och zoonosstrategin fortsätter och antimikrobiell resistens bekämpas
 • — säkerställandet av förutsättningarna för export av produkter inom livsmedelskedjan och öppnandet av nya målländer för export påverkas aktivt
 • — bioekonomin och nya tekniker och innovationer särskilt när det gäller utnyttjande av näringsämnen och flödet av biprodukter främjas
 • — beredskapen i fråga om djursjukdomar och växtskadegörare utvecklas
 • — forskningsverksamheten och riskbedömningen riktas så att de tjänar lagstiftningsarbetet, tillsynen och näringens behov i enlighet med förvaltningsområdets strategi
 • — den administrativa bördan lättas upp och arbetssätten och arbetsmetoderna inom förvaltningen reformeras
 • — servicen och informationssystemen utvecklas på ett kundorienterat sätt. Utvecklandet av informationslager och informationssystem som förbättrar den elektroniska kommunikationen med aktörerna och effektiviteten i tillsynsmyndigheternas verksamhet fortsätter.
Verksamhetens resultat och hanteringen av resurser

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2017 ställer jord- och skogsbruksministeriet för Evira upp de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen under kapitel 30.01.

Kostnader, intäkter och årsverken för Livsmedelssäkerhetsverkets huvudfunktioner

 2015 utfall2016 uppskattning2017 uppskattning
 Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv.Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv.Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv.
          
Livsmedelssäkerhet28 89213 41632125 62311 57428325 33811 964283
— vetenskaplig forskning937253101 066341141 06835214
— riskbedömning1 089282121 053227131 05523513
— laboratorietjänster7 006256814 650176504 52618250
— tillsyn19 86012 62521818 85410 83020618 68911 195206
Djurens hälsa och välbefinnande19 7162 96718621 6473 68419821 3543 808198
— vetenskaplig forskning62711977831831178518911
— riskbedömning31334413345413355
— laboratorietjänster10 43189110710 35478711010 132813110
— tillsyn8 3451 9546810 0972 6807210 0122 77172
Växtproduktionsförutsättningar och
växthälsa
11 8235 75012515 5886 18716315 4166 395163
— vetenskaplig forskning---17--17--
— riskbedömning328724321235321245
— laboratorietjänster3 795797475 659809645 56983664
— tillsyn7 7004 881749 5915 355949 5095 53594
Sammanlagt60 43122 13363262 85821 44564462 10822 167644

Nyckeltal för ämbetsverket

 2015
utfall
2016
budget
2017
mål
    
Funktionell effektivitet   
— Lönsamhetsindex100100100
— Produktivitetsindex 105101101

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter60 78564 37962 108
Bruttoinkomster22 13222 16722 167
Nettoutgifter38 65342 21239 941
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år3 270  
— överförts till följande år6 374  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Offentligrättsliga prestationer   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten    
— intäkter av försäljningen av prestationer18 70918 68318 683
— övriga intäkter5--
Intäkter sammanlagt18 71418 68318 683
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader15 10314 51814 518
— andel av samkostnader4 1344 1654 165
Kostnader sammanlagt19 23718 68318 683
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-523--
Kostnadsmotsvarighet, %97100100
    
Övriga prestationer   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer2 2262 5192 184
— övriga intäkter80--
Intäkter sammanlagt2 3062 5192 184
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader1 9882 2362 001
— andel av samkostnader747859759
Kostnader sammanlagt2 7363 0952 760
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-430-576-576
Kostnadsmotsvarighet, %848179
    
Prisstöd-576576
    
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd-430--

I syfte att upptäcka djursjukdomar som ska bekämpas och nya, farliga djursjukdomar samt i syfte att övervaka förekomsten av endemiska djursjukdomar behövs det prover från sjuka djur. För att det vid undersökningarna av djursjukdomar ska vara möjligt att få en med tanke på övervakningen tillräcklig mängd prover förutsätts det att djurens ägare eller veterinärerna på eget initiativ sänder in prover. Om kostnaderna för undersökningen tas ut till fullt belopp av den som sänder in proverna minskar antalet prover avsevärt, och därför är det motiverat med ett prisstöd. Prisstödet uppgår till högst 576 000 euro.

Från och med 2017 är det inte längre möjligt att betala statsbidrag till Djurens välfärdscentral.

De utgifter som betalas med stöd som avses i den förordning av Europaparlamentet och rådet (EU) nr 652/2014 som gäller förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial har beaktats som inkomster under moment 12.30.04.

Av anslaget används 1 480 000 euro för it-tjänster som skaffas hos Lantmäteriverket.

Det anslag som överförs från moment 30.01.23 och som är avsett för temporär användning av produktivitetsbesparingar används för Vati-projektet inom miljö- och hälsoskyddet och för utveckling av informationssystemet för veterinärförvaltningen (Elvi).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Eviras projekt som gäller den offentliga förvaltningens gemensamma användargränssnitt för miljö- och hälsoskyddet (finansiering 2016) (överföring till moment 28.70.20)-866
Eviras projekt som gäller den offentliga förvaltningens gemensamma användargränssnitt för miljö- och hälsoskyddet (finansiering 2017) (överföring från moment 28.70.20)1 194
Temporär användning av produktivitetsbesparing, bortfall av tillägg-1 950
Utveckling av informationssystemet för veterinärförvaltningen (Elvi) och Vati-projektet inom miljö- och hälsoskyddet (överföring från moment 30.01.23) 920
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54)-54
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-260
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror14
Löneglidningsbesparing-94
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-54
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-197
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-40
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-399
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-186
Temporär sänkning av StPL-avgiften-299
Sammanlagt-2 271

2017 budget39 941 000
2016 II tilläggsb.-285 000
2016 budget42 212 000
2015 bokslut41 757 000

03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 24 202 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av ersättning till kommunerna i landskapet Åland enligt lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013)

2) till betalning av överföringsutgifter som hänför sig till det europeiska biståndet till dem som har det sämst ställt.

Förklaring: Till Landsbygdsverkets (Mavi) uppgifter hör förvaltnings- och verkställighetsuppdrag som gäller åtgärder enligt EU:s gemensamma jordbrukspolitik, sådana åtgärder för landsbygdens utveckling som unionen delvis finansierar samt nationella åtgärder som kompletterar dessa.

Mavi stöder uppnåendet av de effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln på följande sätt:

 • — främjar genom sin verksamhet utnyttjandet av de möjligheter som digitaliseringen medför vid verkställigheten av stödsystemen och säkerställer att informationssystemen fungerar
 • — beaktar näringsverksamheten på ett mångsidigt sätt i sin egen verksamhet
 • — åtgärderna enligt landsbygdsprogrammet genom vilka näringsverksamheten i landsbygdsområdena och invånarnas utvecklingsinitiativ diversifieras kan sökas under hela programperioden så att den ram som reserverats kan utnyttjas fullt ut
 • — stöder genom sin verksamhet genomförandet av principerna för Leaderverksamheten och säkerställer att den lokala utvecklingens roll beaktas i sektorstyrningen
 • — främjar genom sin verksamhet uppnåendet av målen för regeringsprogrammet och dess verkställighetsplan.

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2017 ställer jord- och skogsbruksministeriet upp följande preliminära resultatmål för Mavi:

 • — vid verkställigheten och utvecklandet av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, programperioden 2014—2020 samt de kompletterande nationella åtgärderna främjas enklare och effektivare system som ett samarbete inom hela förvaltningsområdet
 • — Mavis verksamhet stöder uppnåendet av de strategiska och kvantitativa mål samt mål för kommunikationen som uppställs i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020
 • — införandet av elektroniska processer och tjänster inom förvaltningen fortsätter på ett kundorienterat sätt
 • — samarbetet mellan Mavi och Lantmäteriverket utvecklas i fråga om informationsförvaltningen och inom sektorn för geografisk information
 • — välfungerande processer för jordbrukarstöden säkerställs så att stöden kan betalas i enlighet med den planerade tidtabellen.
Verksamhetens resultat och hanteringen av resurser

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2017 ställer jord- och skogsbruksministeriet för Mavi upp de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen under kapitel 30.01.

Kostnader, intäkter och årsverken för Landbygdsverkets huvudfunktioner (även andra än moment 30.20.03)1)

 2015 utfall2)2016 uppskattning2)2017 uppskattning2)
 Kostnader
1 000 €
Intäkter 1 000 €Årsv.Kostnader
1 000 €
Intäkter 1 000 €Årsv.Kostnader
1 000 €
Intäkter 1 000 €Årsv.
          
Jordbrukarstöd18 87749210618 51551410518 305510101
Marknadsstöd3 329323262 535190252 50519524
Företags-, projekt- och strukturstöd7 816868568 323545558 33553555
Landbygdsnätverkssamarbete2 1841 601102 1482 148111 7851 78511
Skogsbruk406104365104360104
Fiskerinäringens uppgifter265734208340093
Vilthushållning128311958119091
Renhushållning6--10--10--
Fead, livsmedelsbistånd till de sämst ställda368170318018031901903
Styrfunktioner520135447885440855
Sammanlagt3)33 8993 48721433 1383 69121232 5203 328207

1) Indelningen av funktionerna avviker från budgeten för 2016. I och med ibruktagandet av Kieku infördes styrfunktioner i enlighet med tabellen år 2015.

2) Kostnaderna och intäkterna inbegriper det tekniska biståndets andel av det operativa program som finansieras med medel ur fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt, men inte kostnaderna och intäkterna i anslutning till den egentliga anskaffningen, distributionen och lagringen av maten. Uppgifterna för 2017 innehåller inte den uppgift för det attesterande organet som finansieras under moment 30.01.01.

3) Vid uppskattningen av antalet årsverken har som tillägg av engångsnatur i anslutning till produktivitetsmedel följande beaktats: 11 årsv. 2015, 2 årsv. 2016 och 5 årsv. 2017 och i fråga om det attesterande organets uppgifter, som finansieras under moment 30.01.01: 5,5 årsv. 2015 och 6 årsv. 2016, de ingår inte i antalet årsverken 2017.

Nyckeltal för ämbetsverket

 2015
utfall
2016
mål
2017
mål
    
Effektivitet   
Elektroniska stödansökningar vid arealbaserade stöd, %868890
Elektroniska stödansökningar vid företags-, projekt- och strukturstöd, %768386
Reserverat för företags-, projekt- och strukturstöd, %103050
Utbetalat av de reserverade medlen för företags-, projekt- och strukturstöd, %-2030
Utbetalat av medlen för företags-, projekt- och strukturstöd från programmets finansieringsplan-515
    
Funktionell effektivitet   
Lönsamhetsindex (2011=100)-100100
Produktivitetsindex (2011=100)-110110
    
Produktion och kvalitetsledning   
Kundtillfredsställelse med användarstödet (skala 4—10)7,78,18,2
Kundtillfredsställelse med tillsynen (skala 4—10)-8,4-

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter31 51631 95232 231
Bruttoinkomster5 0457 9918 029
Nettoutgifter26 47123 96124 202
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år4 684  
— överförts till följande år3 520  

Vid dimensionering har beaktats 2 262 000 euro i utgifterna och inkomsterna som ett belopp för tekniskt bistånd inom ramen för programmet för utveckling av landbygden i Fastlandsfinland.

Av anslaget används 3 600 000 euro för it-tjänster som skaffas hos Lantmäteriverket.

Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats de ersättningar som betalas till kommunerna i landskapet Åland för skötseln av uppgifter som avses i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013). Ersättningen fastställs på basis av antalet stödansökningar och ersättningsbeloppet anges i en förordning av statsrådet.

Mavi är förvaltningsmyndighet för fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (fonden för dem som har det sämst ställt), som arbets- och näringsministeriet ansvarar för. När det gäller årsverkena för genomförandet av det operativa program för bistånd till dem som har det sämst ställt som finansieras ur fonden används fondens tekniska bistånd och när det gäller anskaffning, distribution och lagring av livsmedel används finansieringen för själva programmet. Vid dimensioneringen av anslaget har 5 389 000 euro i utgifterna och inkomsterna beaktats med anledning av administrationen och genomförandet av biståndet.

Det anslag som överförs från moment 30.01.23 och som är avsett för temporär användning av produktivitetsbesparingar ska användas för utgifter för revideringen av stödtillämpningen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Landsbygdsverkets mobilövervakning, bortfall av tillägg av engångsnatur (riksdagen)-400
Revidering av stödtillämpningen (5 årsv.) (överföring från moment 30.01.23)1 850
Temporär användning av produktivitetsbesparing, bortfall av tillägg (-2 årsv.) (överföring till moment 30.01.23)-595
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-106
Löneglidningsbesparing-38
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-31
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-114
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-16
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-153
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-75
Temporär sänkning av StPL-avgiften-81
Sammanlagt241

2017 budget24 202 000
2016 II tilläggsb.889 000
2016 budget23 961 000
2015 bokslut25 307 000

20. Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 6 028 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter som föranleds av ersättningar som ska betalas till kommunerna med stöd av veterinärvårdslagen (765/2009)

2) till betalning av utgifter som föranleds av bekämpning av djursjukdomar med stöd av lagen om djursjukdomar (441/2013), djurskydd med stöd av djurskyddslagen (247/1996) och ersättningar, utbildningar och utredningar i anslutning till dem samt till betalning av andra utgifter som är nödvändiga för genomförande av veterinärvården

3) till betalning av ersättningar enligt lagen om skydd för växters sundhet (702/2003)

4) till betalning av utgifter som är nödvändiga för bekämpning av växtskadegörare.

Anslaget får också användas till utgifter och ersättningar som ansluter sig till ovan nämnda utgifter och som hänför sig till tidigare år samt till överföringsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Med stöd av 23 § i veterinärvårdslagen får kommunen ersättning för uppgifter som kommunalveterinärerna sköter med stöd av lagen om djursjukdomar (441/2013), lagen on animaliska biprodukter (517/2015), djurskyddslagen (247/1996), lagen om transport av djur (1429/1996), lagen om medicinsk behandling av djur (387/2014) och lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013).

De avgifter som aktörerna betalar för de avgiftsbelagda prestationer som kommunalveterinären utför med stöd lagen om djursjukdomar och lagen on animaliska biprodukter intäktsförs under moment 12.30.99.

Med stöd av lagen om skydd för växters sundhet (702/2003) kan det till aktören betalas ersättning för kostnaderna för utrotning av växtskadegörare, om de skador som orsakats växtproduktionen är exceptionellt stora och ersättningen behövs för att aktören ska kunna fortsätta med sin näring. Ersättning för kostnaderna för utrotning av skadegörare kan betalas också i fråga om växande träd i skog. Anslaget får också användas till betalning av utgifter för kartläggnings- och bekämpningsåtgärder som är nödvändiga för bekämpning av skadegörare.

Av anslaget är statens andel 5 818 000 euro och EU:s andel 210 000 euro. Europeiska unionens medfinansiering för bekämpning av djursjukdomar och växtskadegörare intäktsförs under moment 12.30.04.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Ersättningar till kommunerna4 400 000
Utgifter för bekämpning av djursjukdomar och djurskydd690 000
Bekämpning av växtskadegörare938 000
Sammanlagt6 028 000

Anslaget står delvis utanför ramen.


2017 budget6 028 000
2016 budget6 028 000
2015 bokslut5 065 784

40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 335 400 000 euro.

Anslaget får användas

1) till nationellt stöd enligt lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) (nationellt stöd till södra Finland, nordligt stöd, annat stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen)

2) till betalning av stöd som beviljats 2016 och tidigare år.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Fullmakt

Stödbeslut som fattas 2017 får föranleda utgifter för nordligt stöd på högst 30 000 000 euro som betalas av anslagen för 2018 och senare år.

Förklaring: Syftet med det nationella stödet för jordbruket och trädgårdsodlingen är att komplettera EU:s stödsystem (EU:s inkomststöd, kompensationsersättningarna, miljöersättningen och ersättningarna för djurens välbefinnande) samt att för sin del trygga jordbrukets och trädgårdsodlingens verksamhetsförutsättningar och produktionens lönsamhet samt bevarandet av landsbygdens livskraft.

Nationellt stöd till södra Finland betalas för svin- och fjäderfähushållning samt trädgårdsodling i stödområdena A och B på grundval av det stödprogram som kommissionen godkände år 2013.

Nordligt stöd betalas i mellersta och norra Finland (stödområde C) för husdjursskötsel, trädgårdsodling, växtodling och vissa andra objekt på basis av ett långsiktigt system för nordligt stöd som kommissionen godkände 2009. Av anslaget betalas dessutom vissa andra nationella stöd.

I anslaget har 10 000 euro beaktats för att användas till stöd som särskilt riktas till gårdar som gjort investeringar.

Den beräknade fördelningen av det nationella stödet för jordbruket och trädgårdsodlingen på olika objekt under 2015—2017 samt en uppskattning av utgifter som överförs att betalas av följande års anslag (mn euro)

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
    
Stöd för årets produktion sammanlagt332,1322,3335,4
   Nationellt stöd till södra Finland28,927,025,1
   Nordligt stöd296,5285,7294,7
   Övriga nationella stöd6,79,615,6
Stödutgifter som hänför sig till de tidigare åren betalas av anslaget för respektive år---
Fullmakt i budgeten30,030,030,0

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (mn euro)

 20172018201920202021Sammanlagt fr.o.m. 2017
       
Förbindelser 20174,325,7---30,0

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Förbättrande av lönsamhetsläget inom jordbruket6 700
Tillägg som ingår jordbrukets krispaket 201610 000
Ändring i regeringens beslut om utgiftsbesparingar-3 000
Sammanlagt13 700

2017 budget335 400 000
2016 budget321 700 000
2015 bokslut324 750 000

41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 530 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av stöd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013

2) till betalning av utgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 för stöd för privat lagring, vissa andra åtgärder som stöder marknaden för jordbruksprodukter och åtgärder som direkt hänför sig till produkterna.

Anslaget får också användas till betalning av stöd som beviljats tidigare år.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen beträffande EU-inkomststöden enligt punkt 1 och de utgifter enligt punkt 2 för åtgärder som direkt hänför sig till produkterna och enligt betalningsbeslut beträffande de andra stöden enligt punkt 2.

Förklaring: Vid dimensioneringen av anslaget har man beaktat de EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd som helt finansieras med EU-medel och som betalas enligt den gemensamma jordbrukspolitik som reviderats 2015.

EU:s inkomststöd tryggar jordbruksproduktionens lönsamhet och uppnåendet av andra mål för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Villkor för stöden är bl.a. att krav gällande miljön samt djurhälsa och växters sundhet, dvs. de s.k. tvärvillkoren, ska iakttas. Förgröningsstödets andel är 30 % av EU-inkomststödet, och stödet till unga jordbrukare högst 2 % av EU-inkomststödet.

Största delen av EU:s inkomststöd betalas i form av grundstöd som är frikopplat från produktionen. I stöd som är kopplade till produktionen betalas dessutom 19,2 % av beloppet av EU:s inkomststöd (19,6 % år 2016). En del av det stöd som är kopplat till produktionen betalades före 2015 som nationellt stöd till södra Finland.

Det beräknas att beloppet av EU-marknadsstöden minskar med 1 000 000 euro jämfört med 2016 års nivå, eftersom exportstöden slopas i enlighet med vad som WTO:s ministerkonferens kom överens om i december 2015.

Anslaget föreslås bli budgeterat enligt kontantprincipen förutom beträffande EU-inkomststöden (punkt 1 i beslutsdelen) dessutom beträffande utgifterna för åtgärder som direkt hänför sig till produkterna (en del av punkt 2 i beslutsdelen) och enligt principen om betalningsbeslut beträffande de andra stöden enligt punkt 2.

Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.01.

Fördelning av EU:s inkomststöd och marknadsstöd 2017 enligt användningsändamål (euro)

  
EU:s inkomststöd sammanlagt525 000 000
— Grundstöd256 000 000
— Förgröningsstöd157 500 000
— Stöd till unga jordbrukare10 500 000
— Stöd som är kopplade till produktionen101 000 000
  
EU:s marknadsstöd (stöd för den inre marknaden) sammanlagt5 000 000
— EU-stöd för privat lagring1 200 000
— Skolmjölksstöd3 800 000
Sammanlagt530 000 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av tillägg som föranleds av ändringar av tidtabellerna för utbetalningen av stöd-57 100
Krisstöd som betalats 2016-8 900
Slopande exportstöd-1 000
Sammanlagt-67 000

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget530 000 000
2016 budget597 000 000
2015 bokslut457 907 950

(42.) Vissa ersättningar (reservationsanslag 3 år)

Förklaring: Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.

Ersättningar enligt lagen om ersättande av skördeskador kan fortfarande betalas för 2015 års skördeskador. Till momentet i budgeten för 2016 fogades det ett anslag för ersättande av skördeskador under 2015, som var större än genomsnittet. Genom tilläggsanslaget säkerställde man att det skulle finnas ett tillräckligt anslag för att ersätta alla de skador som uppkommit under tiden för ersättningssystemet.


2016 budget4 500 000
2015 bokslut3 630 000

43. Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 300 043 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar enligt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020

2) till betalning av miljöstöd för jordbruket enligt det miljöprogram för jordbruket som Europeiska kommissionen har godkänt för åren 1995—1999 och det horisontella program för utveckling av landsbygden som kommissionen har godkänt för åren 2000—2006 och till betalning av miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande och stöd för icke-produktiva investeringar enligt det program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som godkänts för åren 2007—2013 och som förlängs med ett år till 2014

3) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under EU:s tidigare programperioder och som ingås under programperioden 2014—2020 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av överensstämmelse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för EJFLU om oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 samt enligt tidigare programperioders motsvarande rättsakter.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Fullmakt

År 2017 får de förbindelser och avtal som gäller miljöersättningar och som hänför sig till EU:s programperiod 2014—2020 samt förbindelser som gäller ekologisk produktion ingås så att de föranleder utgifter på högst 20 000 000 euro som betalas av anslaget för 2018 och senare år.

Om en del av den i punkt 1 avsedda fullmakt för 2015 eller 2016 som gäller programperioden 2014—2020 är oanvänd, får förbindelser och avtal som gäller miljöersättningar samt förbindelser som gäller ekologisk produktion ingås beträffande den oanvända delen 2017.

Förklaring: Miljöersättningarna, stödet för ekologisk produktion och stöden för icke-produktiva investeringar ingår i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020. Syftet med stöden är att åstadkomma en situation där jordbruks- och trädgårdsproduktion kan bedrivas på ett hållbart sätt så, att produktionen belastar miljön mindre än i dagens läge, bevarandet av naturens mångfald och jordbrukets kulturlandskap tryggas och förutsättningarna för bedrivandet av produktion förblir goda också på lång sikt. Syftet med rådgivningen är att svara på det behov av rådgivning som jordbrukarna upplever för att främja målen med unionens gemensamma jordbrukspolitik och för att uppnå målen med programmet för utveckling av landsbygden. Genom rådgivningen är det möjligt att öka jordbrukarens kunnande när det gäller skötseln av jordbruket bl.a. inom miljöfrågor och djurens hälsa och välbefinnande, minska gårdarnas klimatpåverkan, förbättra energieffektiviteten och förhindra de risker som klimatförändringen medför.

Miljöersättningarna inbegriper miljöförbindelser, miljöavtal och förvaring i genbanker. Miljöersättningsåtgärderna riktas regionalt samt gårds- och skiftesspecifikt. Den gårdsspecifika åtgärden, som är obligatorisk för alla som förbundit sig till åtgärder, siktar till balanserad användning av näringsämnen och planmässig odling. Genom de skiftesspecifika åtgärderna genomförs sådana riktade åtgärder som främjar vattenvården och markstrukturen, minskar utsläppen av växthusgaser och/eller främjar åkernaturens mångfald. Vattenvårdsåtgärderna genomförs delvis på annat sätt i det s.k. styrningsområdet (avrinningsområdena för åar och älvar som mynnar ut i Finska viken, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Bottenviken). Miljöersättningar och stöd för icke-produktiva investeringar kan också beviljas föreningar för en grundläggande röjning och vård av våtmarker och kulturbiotoper samt för främjande av naturens och landskapets mångfald.

Vid dimensioneringen av anslaget har också beaktats de avtal om miljöspecialstöd som ingåtts åren 1995—1999 och 2000—2006. Cirka 85 % av jordbrukarna har förbundit sig till systemet för programperioden 2014—2020 och förbindelsearealen omfattar totalt ca 90 % av den disponibla jordbruksmarken.

År 2017 behövs det uppskattningsvis sammanlagt 300 043 000 euro, varav EU:s medfinansiering är 126 018 000 euro och den nationella medfinansieringen 174 025 000 euro. EU:s medfinansiering under programperioden 2014—2020 är 42 %.

Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.02.

De ekonomiska ramarna under programperioden och den beräknade användningen av anslaget under moment 30.20.43 (mn euro)

 De ekonomiska ramarna
programperioden 2014—2020
Anslag
ÅtgärdEUStatenOffentlig finansiering
sammanlagt
betalat
2014—2015
budgeterat 2016 budgetprop.
2017
       
Miljöersättningar666,259 920,072 1 586,331 509,548240,027238,027
Ekologisk produktion136,920 189,080 326,000 59,68748,68348,683
Rådgivning14,280 19,72034,0000,95410,33310,333
Icke-produktiva investeringar2,520 3,480 6,000-1,0003,000
Sammanlagt819,9791 132,352 1 952,331 570,189300,043300,043

Utgifter på grund av fullmakten för miljöersättningar och ekologisk produktion, statens och EU:s andelar sammanlagt (mn euro)

 20172018201920202021—Sammanlagt
fr.o.m.
2017
Fullmakt
fr.o.m. 2018
        
Åtgärder som gäller åren 2014—2020, varav285,710285,710285,71010,0005,000872,13020,000
 förbindelser och avtal som ingås 20175,0005,0005,0005,0005,00025,00020,000
  — ekologisk produktion5,0005,0005,0005,0005,00025,00020,000
 förbindelser och avtal som ingåtts före 2017280,710280,710280,7105,000-847,130-
  — miljöersättningar237,027237,027237,027--711,081-
  — ekologisk produktion43,68343,68343,6835,000-136,049-
Åtgärder som gäller åren 2000—20060,500----0,500-
Åtgärder som gäller åren 1995—19990,5000,4000,300--1,200-
Utgifter sammanlagt286,710286,110286,01010,0005,000873,83020,000

Anslaget står delvis utanför ramen.


2017 budget300 043 000
2016 budget300 043 000
2015 bokslut338 334 000

44. Kompensationsersättningar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 551 888 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för kompensationsersättning enligt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020 samt kompensationsersättning som ingår i programmet och som helt och hållet finansieras nationellt

2) till betalning av kompensationsbidrag enligt det program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som Europeiska kommissionen godkänt för åren 2007—2013 och som 2014 förlängts med ett år

3) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under EU:s tidigare programperioder och som ingås under programperioden 2014—2020 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av överensstämmelse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för EJFLU om oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 samt enligt tidigare programperioders motsvarande rättsakter.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Kompensationsersättningarna ingår i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020. Med kompensationsersättning ersätts lantbruksföretagarna för den olägenhet som permanenta ogynnsamma naturförhållanden orsakar jordbruksproduktionen. Syftet med kompensationsersättning är att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar och kontinuitet och bevara jordbruksmarken i jordbruksanvändning. Åtgärden bidrar till en balanserad utveckling i fråga om antalet gårdar samt till att gårdsbruksenheter som är ekonomiskt livskraftiga bevaras och på detta sätt till att sysselsättningen på landsbygden upprätthålls och den ekonomiska utvecklingen i landsbygdsområdena främjas. Det finns ingen åldersgräns för erhållande av kompensationsersättning, och ersättningen per hektar minskar när gårdens storlek överskrider vissa gränsvärden. Kompensationsersättning betalas också för permanent gräsmark. Ersättningen betalas förhöjd om gården överskrider den föreskrivna djurtäthetsgränsen. Kompensationsersättningarna är ettåriga.

EU:s medfinansiering under programperioden 2014—2020 är 42 %. Av anslaget betalas dessutom kompensationsersättningar som helt och hållet finansieras av staten.

Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.02.

Den beräknade fördelningen av anslagen för systemet med kompensationsersättning 2017 (euro)

  
Sammanlagt, varav551 888 000
— EU:s andel97 113 000
— statens andel134 108 000
— kompensationsersättning som i sin helhet finansieras nationellt320 667 000

De ekonomiska ramarna under programperioden och användningen av anslaget under moment 30.20.44 (mn euro)

 De ekonomiska ramarna programperioden 2014—2020Anslag
ÅtgärdEUStatenHelt nationell finansieringOffentlig finansiering
sammanlagt
betalat
2014—2015
budgeterat
2016
budgetprop.
2017
        
Kompensationsersättningar760,200 1 049,8001 840,0001)3 650,000919,764546,888 551,888

1) Kapitlet överensstämmer med den ändring av programmet som godkändes den 29 februari 2016.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Förbättrande av jordbrukets lönsamhet20 300
Nationell finansiering enligt landsbygdsprogrammet (regeringsprogr. 2015, ändring i sparbeslut)-15 300
Sammanlagt5 000

Anslaget står delvis utanför ramen.


2017 budget551 888 000
2016 budget546 888 000
2015 bokslut551 888 000

46. Av EU delfinansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 4 605 000 euro.

Anslaget får användas

1) för information om och säljfrämjande åtgärder som avser jordbruksprodukter i enlighet med rådets förordning (EG) nr 3/2008 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1144/2014

2) för utgifter som föranleds av programmet för utvecklandet av produktionen och marknadsföringen av honung i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013

3) till betalning av utgifter för verksamhetsprogrammen för frukt- och grönsaksproducentorganisationerna i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Under momentet finansieras utgifter för EU:s program för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder som avser jordbruksprodukter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1144/2014. Programmen finansieras helt och hållet ur Europeiska garantifonden för jordbruket.

Av anslaget för utvecklande av biodlingen och främjande av produktionen och marknadsföringen av honung i enlighet med förordning (EU) nr 1308/2013 uppgår EU:s medfinansiering till 50 %.

Till sådana organisationer för marknadsföring inom sektorn för frukt och grönsaker som producenterna bildar, dvs. till producentorganisationer, betalas stöd för genomförande av verksamhetsprogrammet. Det stöd som betalas till producentorganisationerna finansieras i sin helhet ur Europeiska garantifonden för jordbruket.

Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.01.

Beräknad användning av anslaget (euro)

 Sammanlagt,varav EU:s andel
   
Säljfrämjande åtgärder på den inre marknaden och utanför gemenskapen, (EG) nr 3/2008 och (EU) nr 1144/20142 200 0002 200 000
Främjande av produktionen och marknadsföringen av honung, (EU) nr 1308/2013205 000103 000
Producentorganisationernas verksamhetsprogram, (EU) nr 1308/20132 200 0002 200 000
Sammanlagt4 605 0004 503 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
EU:s system för säljfrämjande åtgärder ändras till att bli helt finansierad av EU600
Säkerställande av regionalt täckande rådgivningstjänster (överföring till moment 30.10.50)-500
Återföring av en överföring av engångsnatur (motsvarande minskning under moment 30.10.50)1 100
Sammanlagt1 200

Anslaget står delvis utanför ramen.


2017 budget4 605 000
2016 budget3 405 000
2015 bokslut3 605 000

47. Nationellt utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 4 169 000 euro.

Anslaget får användas

1) i enlighet med statsrådets förordning om statsunderstöd för främjande av livsmedelskedjans verksamhet (SRF 680/2014) för understöd för projekt som hänför sig till genomförandet av utvecklings- och informationsåtgärder och säljfrämjande åtgärder för livsmedelskedjan

2) för andra specialunderstöd som främjar en ökad andel inhemska livsmedel och genomför målen i redogörelsen om livsmedelspolitik

3) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 15 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

Av anslaget får understöd beviljas även offentliga samfund.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Med anslaget stöds de åtgärder som ingår i de utvecklingsprogram som gäller den ekologiska branschen och närproducerad mat samt uppnåendet av de mål som i form av statsrådets principbeslut satts upp för sektorn för ekologisk och närproducerad mat för perioden fram till 2020. Med anslaget stöds dessutom åtgärder enligt handlingsprogrammet för naturproduktbranschen 2020.

Av anslaget under momentet har 2 500 000 euro reserverats för genomförande av spetsprojekt 4 (Den finländska matproduktionen ska bli lönsam, handelsbalansen bättre och den blå bioekonomin större) som ingår i regeringsprogrammets strategiska mål för bioekonomi och ren teknik med målet att öka efterfrågan på och exporten av inhemska livsmedel.

Anslaget används också för finansiering av åtgärder som stöder målen i redogörelsen om livsmedelspolitik.

Med de medel som är avsedda för nationellt finansierade åtgärder för utvecklande av livsmedelskedjan kan även omfattande riksomfattande projekt stödjas.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bioekonomi och ren teknik: Finländsk matproduktion (motsvarande minskning under moment 30.01.01)1 500
Bortfall av tillägg av engångsnatur (riksdagen)-130
Återföring av en överföring av engångsnatur (motsvarande minskning under moment 30.10.50)500
Sammanlagt1 870

2017 budget4 169 000
2016 budget2 299 000
2015 bokslut3 909 000

60. Överföring till interventionsfonden (fast anslag)

Under momentet beviljas 200 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av en överföring till Interventionsfonden för jordbruket. Anslaget får användas till betalning av sådana utgifter för fonden som inte finansieras ur Europeiska garantifonden för jordbruket.

Förklaring: Med budgetöverföringen täcks de utgifter för Interventionsfonden för jordbruket som staten svarar för. De utgifter som staten ska svara för beräknas närmast utgöra utgifter för interventionslagringen, och beloppet av dem går inte att uppskatta exakt. De utgifter som staten ska svara för beräknas uppgå till 217 000 euro, för vilket det uppskattningsvis behövs en budgetöverföring på 200 000 euro. Det beräknas att resten täck av fondens eget kapital.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring-150
Sammanlagt-150

2017 budget200 000
2016 budget350 000
2015 bokslut400 000

61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 38 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av den överföring som avses i 2 § i lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond (657/1966).

Förklaring: Avsikten är att med budgetöverföringen finansiera åtgärder inom spetsprojekt 4 (Den finländska matproduktionen ska bli lönsam, handelsbalansen bättre och den blå bioekonomin större) som ingår i regeringens strategiska mål för bioekonomi och ren teknik.

Anslaget används för att finansiera investeringsbidrag till jordbruket som i sin helhet finansieras nationellt. Dessutom kan finansiering användas även för andra åtgärder som främjar det mål i regeringsprogrammet som gäller tryggande av livsmedelsproduktionens lönsamhet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bioekonomi och ren teknik: Finländsk matproduktion27 000
Sammanlagt27 000

2017 budget38 000 000
2016 budget11 000 000
2015 bokslut250 000

62. Vissa statsunderstöd och statsbidrag (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 5 717 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsunderstöd för bortskaffande av animalieproduktionsdjur som dött på gårdarna (SRF 96/2010)

2) för statsunderstöd till riksomfattande djurskyddsorganisationer (SRF 166/2005)

3) till beviljande av statsbidrag för specialiseringspraktik för veterinärer vid Helsingfors universitet

4) till beviljande av statsunderstöd för utvecklande av alternativa forskningsmetoder som ersätter djurförsök och som ska användas vid Tammerfors universitet.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Ett mål är att säkerställa att produktionsdjur som dör på gårdarna bortskaffas i enlighet med kraven i EU:s biproduktsförordning, (EG) nr 1069/2009).

Avsikten är att statsunderstöd och statsbidrag beviljas djurskyddsorganisationer och för specialiseringspraktik för veterinärer vid Helsingfors universitet. Utöver det beviljas statsunderstöd till Tammerfors universitet (FICAM, centret för alternativa metoder till djurförsök) för främjande av alternativa metoder till djurförsök och forskning i anslutning till detta.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Bortskaffande av produktionsdjur som dör på gårdarna 5 130 000
Statsunderstöd till riksomfattande djurskyddsorganisationer87 000
Statsbidrag till Helsingfors universitet400 000
Statsbidrag till Tammerfors universitet, FICAM 100 000
Sammanlagt5 717 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av tillägg av engångsnatur (riksdagen)-100
Ordnande av verksamhet inom Djurens välfärdscentral (överföring till moment 30.01.05)-100
Nivåförändring300
Sammanlagt100

2017 budget5 717 000
2016 budget5 617 000
2015 bokslut5 900 000