Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
            (30.) Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
              52. Vissa understöd

Statsbudgeten 2017

91. UngdomsarbetePDF-versio

Förklaring:Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för den allmänna utvecklingen av ungdomsarbetet och ungdomspolitiken och för samordningen av ungdomspolitiken på riksnivå. Som stöd för detta använder ministeriet de genom ett principbeslut utsedda service- och utvecklingscentralerna för ungdomsarbetet. Ett centralt programdokument är det ungdomspolitiska utvecklingsprogram som godkänns av statsrådet vart fjärde år. Regionförvaltningsverken fungerar såsom statens regionförvaltningsverk i ärenden gällande ungdomsarbetet och ungdomspolitiken i enlighet med de överenskomna resultatmålen och svarar för samordningen av ungdomspolitiken på regionnivå. Kommunerna svarar för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken på lokalnivå.

Undervisnings- och kulturministeriet sköter sin uppgift enligt ungdomslagen genom att trygga de allmänna förutsättningarna för ungdomsväsendet och genomföra det ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet. Undervisnings- och kulturministeriet stöder verksamheten vid riksomfattande ungdomsorganisationer och ungdomscentraler med allmänna understöd samt finansierar kommunernas ungdomsväsende med statsandelar. Den strategiska finansieringen av ungdomsväsendet består av de allmänna understöden för service- och utvecklingscentralerna för ungdomsarbetet samt av särskilda understöd som beviljas för olika utvecklingsprojekt. Dessa kan även anses innefatta de understöd för verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete som anknyter till spetsprojektet "Ungdomsgarantin ändras i riktning mot en kollektiv garanti", genom vilka man stärker samhälls- och livskompetensen hos de unga som riskerar att marginaliseras.

I stödsystemet för ungdomsarbetet strävar man främst efter att främja jämställdhet mellan könen, jämlikhetsperspektivet och hållbar utveckling.

Att utveckla området på en allmän nivå ingår förutom i den nationella lagstiftningen och strategin även i de nya riktlinjerna för det europeiska ungdomssamarbetet (2010—2018) och i Europeiska rådets rekommendationer.

Målen och de viktigaste åtgärderna inom ungdomsarbetet:

Mål för resultatet av verksamheten De viktigaste åtgärderna
   
Ledande och utvecklande av ungdomsväsendet — Den reformerade ungdomslagen och det nya programmet för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken ska genomföras
  — Styrningen av ungdomsväsendet utvecklas och stärks med utgångspunkt i den nya ungdomslagen
  — Ung2017-evenemanget understöds som en del av jubileumsåret Finland 100.
   
Ungas delaktighet, aktivitet och livskompetens främjas — Man garanterar basfinansieringen för ungdomsväsendet (allmänna understöd till riksomfattande ungdomsorganisationer och ungdomscentraler, statsandelar till kommunernas ungdomsväsende)
  — Verkstadsverksamhet och uppsökande ungdomsarbete för unga stöds som en del av regeringens spetsprojekt "Ungdomsgarantin ändras i riktning mot en kollektiv garanti"
  — Utvecklingsprojekten inom ungdomsväsendet stöds i enlighet med de strategiska prioriteringarna i ungdomsarbetet och ungdomspolitiken.
   
Ungas uppväxt- och levnadsvillkor följs upp och stöds — Forskningen och informationsutbytet inom det nationella och europeiska ungdomsväsendet utvecklas med utgångspunkt i det ungdomspolitiska beslutsfattandets behov
  — Resultaten av framtidsbarometern för unga utnyttjas
  — Verksamheten inom lagstadgade sektoröverskridande samarbetsnätverk följs och det skapas förutsättningar för samarbete mellan nätverken.

Vissa nyckeltal som beskriver effektiviteten i ungdomsväsendet

Funktioner 2014 2015 2017
       
— Informations- och rådgivningstjänster för unga, andel av kommunerna, % 67 71 75
— Ungdomsverkstäder, andel av kommunerna, % 88 93 93
Unga (under 29 år) i verkstäderna 13 885 14 733 15 000
Uppsökande ungdomsarbete, andel av kommunerna, % 95 96 96
Unga som nås av det uppsökande ungdomsarbetet 16 848 17 930 18 000
Fritidsverksamhetsgrupper/läger som stöds via regionförvaltningen (antal) 5 249 - 5 500
Riksomfattande ungdomscentralers dagar i användning av unga 346 624 349 765 350 000
Antalet personer som deltagit i verksamhet vid de riksomfattande organisationer för ungdomsarbete som beviljas allmänt understöd (inte unika fall: baserar sig på organisationens egen bedömning) 4 865 011 - -

50. Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 53 617 000 euro.

Anslaget får användas till

1) statsandelar för kommunernas ungdomsväsende på basis av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och ungdomslagen (72/2006)

2) statsunderstöd enligt ungdomslagen (72/2006) som beviljas till riksomfattande ungdomsorganisationer, riksomfattande serviceorganisationer inom ungdomsarbetet och till andra organisationer inom ungdomsarbetet

3) understöd enligt ungdomslagen (72/2006) för verksamheten vid och byggandet av riksomfattande ungdomscentraler samt till understöd för byggande, grundlig renovering och utrustning av ungdomslokaler

4) understöd och betalning av stipendier för ungdomsforskning, för att utarbeta utredningar som gäller ungdomsarbetet och ungdomspolitiken samt för utgifter för informations- och rådgivningstjänster för unga, för systemen för hörande av unga och ungas deltagande samt för utgifter för nätmedier för unga och för utveckling av nätmedierna

5) stöd för sammanslutningars och statsförvaltningens internationella ungdomssamarbete och för EU-verksamhetsprogram och internationella verksamhetsprogram för ungdomen

6) stöd för lokal fritidsverksamhet för barn och unga, ungdomsarbete och ungdomsverksamhet med tonvikt på idrott, kultur och kulturell mångfald samt miljöfostran för unga

7) verkstadsverksamhet för unga genom riksomfattande stöd och för uppsökande ungdomsarbete, förebyggande av missbruk, socialt ungdomsarbete och annat stärkande av de ungas sociala identitet

8) betalning av utgifter som föranleds av statens delegation för ungdomsärenden och dess sektioner, riksomfattande ungdomsorganisationer, utvärderings- och understödskommissionen för serviceorganisationerna för ungdomsarbete och samernas ungdomsråd samt för stärkandet av ungdomskulturen

9) stöd för riksomfattande service- och utvecklingscentraler för ungdomsarbete

10) genomförande, utvärderande och utvecklande av det barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet, till utgifter för den regionala ungdomsverksamheten och för att utveckla det regionala ungdomsarbetet

11) genomförande av tidsbundna projekt inom ungdomsverksamheten inom ansvarsområdets regionförvaltning och statens ämbetsverk

12) betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst sju årsverken, varav ungdomsväsendet inom regionförvaltningen kan använda högst tre årsverken för avlönande av personal i uppgifter för viss tid för informationsstyrning.

Det pris per enhet som används som beräkningsgrund för statsandelen för kommunernas ungdomsväsende är 15,00 euro per invånare under 29 år.

I fråga om de personer som avses i 12 punkten ska de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren beaktas såsom inkomster vid nettobudgetering.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Aktivt medborgarskap för unga  
Riksomfattande organisationer för ungdomsarbete 15 500 000
Lagstadgade nationella kommittéer 900 000
Stärkande av de ungas sociala identitet  
Uppsökande ungdomsarbete och annat stärkande av de ungas sociala identitet 7 127 000
Ungas uppväxt- och levnadsvillkor, lokalt och regionalt ungdomsarbete  
Statsandel för kommunernas ungdomsväsende 8 037 000
Uppväxt- och levnadsvillkor lokalt och regionalt 5 670 000
Utveckling av ungdomsarbetet och ungdomspolitiken  
Service- och utvecklingscentralerna för ungdomsarbetet 6 180 000
Genomförande av barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet samt försök, utvecklande och forskning 4 283 000
Internationellt samarbete 1 000 000
Riksomfattande ungdomscentraler 4 920 000
Sammanlagt 53 617 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 517
Sammanlagt 517

Momentets rubrik har ändrats.

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget 53 617 000
2016 budget 53 100 000
2015 bokslut 53 025 013

51. Verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas19 523 000 euro.

Anslaget får användas till

1) stöd till verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete

2) betalning av utgifter och understöd för genomförandet av projektet Ungdomsgarantin ändras i riktning mot en kollektiv garanti.

Förklaring:För stödjande av uppsökande ungdomsarbete anvisas det 7 127 000 euro under moment 29.91.50.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Stöd till verkstadsverksamhet 13 500 000
Stöd till uppsökande ungdomsarbete 4 523 000
Genomförande av spetsprojektet Ungdomsgarantin ändras i riktning mot en kollektiv garanti 1 500 000
Sammanlagt 19 523 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Kompetens och utbildning: Ungdomsgarantin ändras i riktning mot en kollektiv garanti -500
Utvecklande av verkstadsverksamheten för unga och det uppsökande ungdomsarbetet 4 500
Nivåförändring -4 150
Sammanlagt -150

2017 budget 19 523 000
2016 budget 19 673 000
2015 bokslut 21 000 000

52. Vissa understöd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 500 000 euro.

Anslaget får användas till

1) stöd för kultur- och språkboverksamhet på enaresamiska, skoltsamiska och nordsamiska

2) främjande av ungas företagar-, ekonomi- och arbetslivskompetens.

Förklaring:För stöd till kultur- och språkboverksamhet utanför Sameområdet anvisas 200 000 euro under moment 29.91.50.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Samernas kultur- och språkboverksamhet 700 000
Främjande av ungas företagar-, ekonomi- och arbetslivskompetens 800 000
Sammanlagt 1 500 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Finansieringen av främjandet av ungas företagar-, ekonomi- och arbetslivskompetens, varav 400 000 euro utgörs av en överföring från moment 29.10.20 och 400 000 euro av en överföring från moment 29.20.21. 800
Sammanlagt 800

Momentets rubrik har ändrats.


2017 budget 1 500 000
2016 budget 700 000
2015 bokslut 400 000