Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
            (30.) Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2017

90. IdrottsverksamhetPDF-versio

Förklaring:Idrottsverksamhetens uppgift är att främja motion och idrott. Staten och kommunerna skapar förutsättningar för motions- och idrottsverksamheten. Idrottsverksamheten ska i huvudsak skötas av idrottsorganisationerna. Undervisnings- och kulturministeriet svarar för den allmänna ledningen, samordningen och utvecklingen av idrottspolitiken samt för att allmänna förutsättningar för idrott skapas inom statsförvaltningen. Den strategiska ledningen och styrsystemen inom ansvarsområdet för motion och idrott grundar sig på principen om kunskapsbaserad ledning och en ständig bedömning av konsekvenserna av de idrottspolitiska åtgärderna.

Motion och idrott främjas och målen för de samhälleliga effekterna av motion och idrott ska uppnås genom åtgärder som har utvecklande av kunskapsbasen och kunnandet samt jämlikhet, etik och ärlighet gemensamt.

Mål för resultatet av verksamheten och centrala åtgärder inom idrottsverksamheten

Verksamhetens mål De viktigaste åtgärderna
   
De riksomfattande och lokala förhållandena inom idrott och motion utvecklas systematiskt — När det gäller stöd för byggande av idrottsanläggningar prioriteras i första hand byggande och renovering av högklassiga idrottsanläggningar för stora användargrupper.
Medborgarverksamheten inom motion och idrott är aktiv och engagerande — Verksamheten inom frivilligorganisationer inom motion och idrott stöds
— Lokal föreningsverksamhet och idrottsverksamhet med låg tröskel stöds
— Fri utbildningsverksamhet vid idrottsutbildningscentren och utvecklandet av den stöds
— Organisationers förutsättningar att ansöka om och arrangera större internationella idrottsevenemang stärks
— Idrottsorganisationernas internationella samarbets- och påverkningsmöjligheter stöds.
Olika befolkningsgruppers motions- och idrottsaktivitet ökar — Programmet Skolan i rörelse utvidgas så att det täcker alla skolor inom den grundläggande utbildningen
— Programmet I form för livet stöds
— Riksomfattande och lokala projekt för att främja idrott och motion under hela livet stöds
— Projekt för att öka likabehandlingen och jämlikheten understöds
— Integreringen av invandrare med hjälp av motion och idrott stöds
— Olika befolkningsgruppers möjligheter att delta i utbildning med fri inriktning inom idrotten stöds.
Utvecklandet av elitidrotten ska vara resultatrikt och ansvarsfullt — En etisk och samhällsansvarig elitidrottsverksamhet och träningsmöjligheterna för idrottare stöds
— Åtgärder för att kombinera en idrottskarriär med studier eller skolgång stöds
— Etiska åtgärder och integriteten inom motion och idrott stöds genom understöd till verksamheten vid Finlands idrotts integritet centrum (FIIC).
Kunnandet inom och kunskapsbasen för branschen stärks och kunskapen utnyttjas effektivt vid beslutsfattande — Forskningen och informationsförmedlingen inom idrotten stöds utifrån det idrottspolitiska beslutsfattandets behov
— anskaffningen och utnyttjandet av information stärks vid beredningen av understöden för branschen
— Produktionen av information stöds för att utveckla byggandet av idrottsanläggningar och en samhällsplanering som främjar motion
— Ett system för bedömning av konsekvenserna av statens idrottsråds idrottspolitik utvecklas
— Internationella vetenskapliga idrottskongresser som ordnas i Finland stöds.
Motion och idrott får en större roll vid beslutsfattandet inom de olika förvaltningsområdena — Genom informationsstyrning och ökad interaktion säkrar man att främjandet av motion och idrott beaktas bättre än tidigare i kommunernas strategier och idrottspolitiska åtgärder
— UKM:s och SHM:s gemensamma strategi och åtgärdsprogram för hälsofrämjande motion genomförs och interaktionen med olika förvaltningsområden ökas
— Statens idrottsråd utvärderar effekterna av de åtgärder för främjande av motion och idrott som vidtas vid de olika ministerierna inom statsförvaltningen.

Vissa nyckeltal för idrottsväsendet

  2014
utfall
2015
utfall
2017
uppskattning
       
Kommunernas aktivitet för att främja idrott, beskriver planering och ledning av verksamheten/webbtjänsten TEAviisari1)      
— medeltal för hela landet viktat mot befolkningen, 68 - 70
av vilken den andel som på basis av sina subjektiva behov har tillhandahållits tillräckliga tjänster inom motion och idrott (%)2) 87,5 87,6 88,0
       
Statsunderstöd som beviljats av UKM och regionförvaltningen för byggande av idrottsanläggningar (renoverings- och nybyggnadsprojekt)      
— antal som beviljats (st.) 172 159 165
— simhallar (st.) 8 7 8
— idrottshallar eller gymnastiksalar (st.) 14 16 22
— boll- och idrottsplaner (st.) 31 34 35
— ishallar (st.) 14 3 5
— lokala idrottsplatser (st.) 52 61 60
— övriga idrottsplatser 53 38 35
       
Programmet I form för livet      
Projekt 221 222 225
Kommuner 100 104 120
Idrottsutövare      
— kvinnor (%) 64 63 60
— män (%) 36 37 40
Idrottsutövare 140 000 140 000 140 000
       
Idrottsorganisationernas verksamhet      
— Antalet idrottsorganisationer som får statsunderstöd 120 122 127
— Antalet medlemsföreningar som hör till grenförbund inom idrotten 10 711 10 966 10 500
— Idrottsföreningarnas sammanlagda antal medlemmar 1 555 566 1 542 827 1 550 000
— Antalet idrottare med tävlingslicens 556 000 560 000 580 000
       
Kommuners projekt för integrering av invandrare      
— Antalet kommuner som får stöd för integreringen av invandrare med hjälp av motion och idrott 30 35 59
— antalet integrationsprojekt 31 35 60
       
Utvecklingsstöd till idrotts- och motionsföreningar      
Beviljade 378 409 500
Ansökningar 1 162 981 1 000
Barn och unga 92 000 92 000 94 000
— flickor (%) 40 40 42
— pojkar (%) 60 60 58
       
Programmet Skolan i rörelse 3)      
Skolor 800 1 212 2 100
Elever 163 000 318 037 443 373
       
Idrottsakademier      
Antal understödda idrottsakademier, st. 19 19 15
Antal idrottare som är bundna till akademierna, nivå I och II 2 104 2 336 2 400
       
Dopningstest (ADT ry      
Test inom det nationella testningsprogrammet, sammanlagt 2 770 2 466 3 000
— utanför tävlingar 1 460 1 418 1 500
— vid tävlingar 1 310 1 048 1 500
— varav blodprov 81 264 350
Idrottsprofiler, blodprov 276 264 300
       
Prestationer inom fritt bildningsarbete vid idrottsutbildningscenter      
Riksomfattande 397 300 387 847 436 000
Statsandelsfinansierade dygn/% 279 900/70,5 279 900/72,2 279 900/64,1
       
Regionala 86 915 86 033 85 000
Statsandelsfinansierade dagar/% 53 000/61,0 53 000/61,6 53 000/62,4

1) Nyckeltalet för systemet TEAviisari anger kommunens motionsfrämjande ur 6 olika synvinklar (bl.a. ledning, uppföljning och resurser). Siffran för hela landet anger medeltalet för alla som svarat, vägt i förhållande till den svarande enhetens befolkningsunderlag. Siffran för 2017 är en uppskattning av resultaten för 2014.

2) Den regionala hälso- och välfärdsundersökningen ATH (Institutet för hälsa och välfärd)

3) Antalet Skolor i rörelse år 2014 består av projektskolor som av UKM:s anslag beviljats understöd av UKM direkt och via regionförvaltningen. Från och med 2015 består antalet Skolor i rörelse av de skolor som registrerats via webbsidan Skolan i rörelse.

30. Understöd till programmet Skolan i rörelse (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 7 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter och understöd som föranleds av genomförandet av programmet Skolan i rörelse.

Förklaring:Anslaget är avsett att användas för genomförandet av projektet En timme motion om dagen, med målet att utvidga programmet så att det blir ett riksomfattande program som gäller alla barn och unga i den åldersgrupp som omfattas av den grundläggande utbildningen.


2017 budget 7 000 000
2016 budget 7 000 000

50. Penningsspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av fostran inom motion och idrott (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 154 097 000 euro.

Anslaget får användas till

1) betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt idrottslagen (390/2015), lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) samt enligt statsunderstödslagen (688/2001) till betalning av andra understöd avsedda för främjande av motion och idrott samt fysisk fostran

2) utgifter för försöks-, utvecklings-, utrednings- och programverksamhet

3) ett belopp av högst 1 700 000 euro till betalning av träningsstipendier till idrottare

4) utgifter för sammanslutningars och statsförvaltningens internationella idrottssamarbete, idrottsvetenskaplig verksamhet, etisk verksamhet och arbete mot dopning inom idrotten och elitidrotten, testverksamhet och effektivisering av fostran mot dopning samt till finansiering av högskolors, forskningsinstituts och forskares idrottsvetenskapliga forskningsprojekt och finansiering av informationssystemprojekt och andra projekt som utförs i samarbete med forskningsprojekten

5) ett belopp av högst 400 000 euro till betalning av understöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet till stiftelsen Suomen Urheilumuseosäätiö

6) utgifter för statens idrottsråd och dess sektioner

7) ett belopp av högst 260 000 euro för pensioner enligt lagen om extra pension för idrottsutövare (1419/2014)

8) ett belopp av högst 40 000 euro till betalning av utmärkelserna Pro Idrott och Piikkarit

9) omkostnader för regionförvaltningen för motion och idrott

10) projektet för totalrenoveringen av Olympiastadion

11) betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst fyra årsverken

Det pris per enhet som används som grund för statsandelen för kommunens idrottsväsende är 12,00 euro per invånare.

Det maximala antal studerandedygn som utgör grunden för statsandelen för riksomfattande idrottsutbildningscenter är 279 900 och det maximala antalet studerandedagar för regionala idrottsutbildningscenter 53 000. Oberoende av de nämnda antalen får anslaget användas för utgifter som föranleds av rättelsebeslut i fråga om statsandelarna.

Priset per enhet för regionala idrottsutbildningscenter är 16,60 euro per studerandedag.

Anslagen under 3 och 7 punkterna budgeteras enligt kontantprincipen.

Anslaget under 7 punkten får användas för beviljande av extra pension för idrottsutövare motsvarande högst 16 fulla pensioner.

I fråga om de personer som avses i 11 punkten beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren såsom inkomster.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Åtgärder som främjar lika tillgång till idrott och motion 35 171 000
Till understöd för byggande av idrottsanläggningar 33 421 000
Likabehandling inom idrotten 1 750 000
   
Deltagande i motion och idrott 63 030 000
För medborgarverksamheten inom motion och idrott 44 500 000
Elitidrott 12 650 000
Storevenemang inom motion och idrott 1 900 000
Etisk verksamhet inom motion och idrott 3 500 000
Internationellt samarbete 480 000
   
Främjande av idrott och motion för hela befolkningen 28 300 000
Statsandelar för kommunernas idrotts- och motionsverksamhet 19 500 000
Främjande av en motionsinriktad livsstil 8 800 000
   
Kompetensen och kunskapsbasen inom motion och idrott 27 596 000
Idrottsutbildningscenter 17 886 000
Idrottsvetenskap och forskning 3 730 000
Samfund inom forskning och utveckling samt för utbildningsverksamhet 3 720 000
Regionalförvaltningen för motion och idrott 350 000
Statens idrottsråds verksamhet 480 000
För undervisnings- och kulturministeriet 1 430 000
Sammanlagt 154 097 000

Det genomsnittliga pris per enhet, inklusive mervärdesskatt, för de riksomfattande idrottsutbildningscentren som använts vid dimensioneringen av anslaget är 98,47 euro per studerandedygn. För statsandelarna till idrottsutbildningscenter beviljas 781 000 euro under moment 29.90.52.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Understöd av outdelade vinstmedel för projektet för totalrenovering av Olympiastadion 5 000
Nivåförändring 1 475
Sammanlagt 6 475

Momentets rubrik har ändrats.

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget 154 097 000
2016 II tilläggsb.
2016 budget 147 622 000
2015 bokslut 147 993 082

52. Statsandel för idrottsutbildningscenter samt finansiering för kostnader för utvärdering av idrottsvetenskapliga projekt (fast anslag)

Under momentet beviljas 861 000 euro.

Anslaget får användas till

1) betalning av statsandelar enligt lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) till riksomfattande idrottsutbildningscenter

2) ett belopp av högst 80 000 euro för Finlands Akademis förvaltningskostnader i samband med utvärderingen av den idrottsvetenskapliga forskningen, för avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke.

Förklaring:Av anslaget under moment 29.90.50 anvisas sammanlagt högst 16 914 000 euro till statsandelarna till riksomfattande idrottsutbildningscenter.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av engångsutgift -80
Förändring i kostnadsnivån, (-0,7 %) -128
Justering av nivån för prisen per enhet 253
Konkurrenskraftsavtalets verkningar på statsandelen; idrottsutbildningscenter (Konkurrenskraftsavtalet) -8
Sammanlagt 37

De priser per enhet som använts vid dimensioneringen av anslaget fastställs på basis av verkningarna av konkurrenskraftsavtalet.


2017 budget 861 000
2016 budget 824 000
2015 bokslut 556 343