Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
            (30.) Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2017

31. (29.80.31 och 32) Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för teatrar, orkestrar och muséer (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 48 661 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsandelar och statsunderstöd till sådana teatrar, orkestrar och muséer som avses i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009).

Det antal årsverken som används som beräkningsgrund för statsandelen är högst 2 469 för teatrar, högst 1 033 för orkestrar och högst 1 183 för muséer.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) enligt vilken priserna per enhet för museer, teatrar och orkestrar ska sänkas från och med 2017 för genomförande av utgiftsbesparingen.

Det genomsnittliga mervärdesskattefria pris per enhet som används som beräkningsgrund för statsandelen är 52 882 euro per årsverke för teatrar, 50 543 euro per årsverke för orkestrar och 63 476 euro för muséer per årsverke.

Under de lagstadgade statsandelarna har det dessutom beviljats sammanlagt 55 125 000 euro under moment 29.80.52.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  Statsandelar
ur budgetmedel
(mom. 29.80.31)
Statsandelar
tippningsvinstmedel
(mom. 29.80.52)
Sammanlagt
       
Statsandel för teatrar 26 094 000 26 069 000 52 163 000
Statsandel för orkestrar 9 337 000 10 137 000 19 474 000
Statsandel för muséer 14 532 000 18 919 000 33 451 000
Anslag för statsandelar som ändras på grund av konkurrenskraftsavtalet och förändringen i kostnadsnivån -1 302 000 - -1 302 000
Sammanlagt 48 661 000 55 125 000 103 786 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av engångsutgift -50
Förändring i kostnadsnivån, (-0,7 %) -719
Justering av kostnadsnivån för 2017 (muséer) -228
Justering av kostnadsnivån för 2017 (orkestrar) -47
Justering av kostnadsnivån för 2017 (teatrar) 1 895
Konkurrenskraftsavtalets verkningar på statsandelen; teatrar, orkestrar, muséer (Konkurrenskraftsavt.) -583
Precisering av den besparing som gjorts i priserna per enhet för 2016 (muséer) 122
Precisering av den besparing som gjorts i priserna per enhet för 2016 (orkestrar) 69
Precisering av den besparing som gjorts i priserna per enhet för 2016 (teatrar) 176
Utgiftsbesparing (muséer) -432
Utgiftsbesparing (orkestrar) -681
Utgiftsbesparing (teatrar) -1 750
Besparingar i organisationsstöd (regeringsprogr. 2015) -2
Sammanlagt -2 230

De priser per enhet som använts vid dimensioneringen av anslaget fastställs på basis av verkningarna av konkurrenskraftsavtalet.

Momentets rubrik har ändrats.


2017 budget 48 661 000
2016 budget 50 891 000
2015 bokslut 54 812 000