Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
            (30.) Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2017

30. Statsunderstöd för verksamhet vid allmänna bibliotek (fast anslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 3 700 000 euro.

Anslaget får användas till

1) betalning av statsunderstöd till bibliotek enligt bibliotekslagen (904/1998) och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

2) köp av databas- och materialtjänster som producerats för allmänna bibliotek och till betalning av statsunderstöd för de allmänna bibliotekens specialuppgifter samt till betalning av statsunderstöd för bibliotekens innehållsproduktion

3) betalning av statsunderstöd som hänför sig till verksamheten vid biblioteket för teckenspråkig litteratur.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Understöd för central- och landskapsbibliotek 2 580 000
För bibliotekens innehållsproduktion 300 000
Produktion av databas- och materialtjänster för allmänna bibliotek samt understöd för andra specialuppgifter 600 000
Understöd till verksamheten vid biblioteket för teckenspråkig litteratur 220 000
Sammanlagt 3 700 000

De allmänna biblioteken har som mål att erbjuda befolkningen lika möjligheter att skaffa sig bildning, kunskaper, kunnande och medborgarfärdigheter och att läsa litteratur och utöva konst samt lika möjligheter till internationalisering och livslångt lärande. Biblioteket ska även erbjuda en möjlighet att använda virtuella och interaktiva webbtjänster och handleda i användningen av dessa.

Genom statsunderstöden stöder man en regionalt jämlik produktion och utveckling av biblioteks- och informationstjänsterna. Syftet är att säkerställa att servicenätet fungerar och att trygga kvaliteten på biblioteks- och informationstjänsterna liksom även tillgången och åtkomsten till information och kultur för hela befolkningen.

Biblioteksväsendets genomslag bedöms på basis av indikatorer för användning av biblioteken, materialanskaffningar, personalresurser och tillgänglighet.

Vissa nyckeltal för biblioteksväsendet 2014
utfall
2015
utfall
2017
uppskattning
       
Bokanskaffning, st./1 000 invånare 288 283 285
Andra materialanskaffningar, st./1 000 invånare 50 50 50
Årsverken, årsv./1 000 invånare 0,8 0,8 0,8
Öppethållning, 1 000 timmar 1 363 1 384 1 390
Fysiska besök, st./invånare 9,3 9,1 9,0
Webb-besök, st./invånare 7,5 7,1 7,5
Lån, st./invånare 16,8 16,4 16,8
Omkostnader, euro/invånare 58 58 58

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Sparbeslut -200
Sammanlagt -200

2017 budget 3 700 000
2016 budget 3 900 000
2015 bokslut 4 750 000