Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. (29.01 och 30, delvis) Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
         10. (29.10 och 30, delvis) Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
         20. (29.20 och 30, delvis) Yrkesutbildning
            (30.) Vuxenutbildning
         40. (29.40 och 30, delvis) Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande
              03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg
              04. Omkostnader för Museiverket
              05. Omkostnader för biblioteket för synskadade
              06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet
              16. Extra konstnärs- och journalistpensioner
              20. Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt
              30. Statsunderstöd för verksamhet vid allmänna bibliotek
              31. (29.80.31 och 32) Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för teatrar, orkestrar och muséer
              (32.) Statsandelar och statsunderstöd för muséer
              35. Statsunderstöd för anläggningskostnader inom huvudprojektet för 100-årsjubileet av Finlands självständighet
              40. Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg
              41. Vissa dispositionsrättsersättningar
              50. (29.80.50 och 54) Vissa understöd
              51. Stipendier till konstnärer, författare och översättare
              52. Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av vetenskap
              53. Statsunderstöd för lokalkostnader
              (54.) Statsunderstöd för konst- och kulturinstitutioners investeringar i lokaler
              55. Tillgång till och förvaring av det digitala kulturarvet
              59. Vissa understöd till Nationalgalleriet
              72. Utökning av Nationalgalleriets samling
              75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet
              95. Utgifter för skyddandet av kulturmiljön
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 080 000 euro.

Anslaget får även användas till

1) anskaffning av utrustning och anordningar

2) betalning av understöd

3) ett belopp av högst 170 000 euro för prisstöd för visningsverksamhet och annan avgiftsbelagd service.

Förklaring: Nationella audiovisuella institutet (KAVI) förvarar och bevarar filmer och tv- och radioprogram, främjar det audiovisuella kulturarvet samt tryggar barnens utveckling och välfärd i mediemiljön.

Till samlingarna anskaffas visningskopior och extra material inom den film- och videoproduktion från 2013 som är föremål för den lagstadgade depositionsförpliktelsen samt originalmaterialet i fråga om filmer som granskades 2011.

Radio- och TV-programflödet lagras digitalt enligt den plan som undervisnings- och kulturministeriet har godkänt. Programflödet är cirka 50 terabyte. Inhemska radio- och tv-program som kan betraktas som originalinspelningar tas dessutom emot som lagstadgade depositioner. Tillgängliggörandet av Rundradions digitaliserade radio- och tv-material genom radio- och tv-arkivets publiktjänster fortsätter och databasen utvecklas för att förbättra sökfunktionerna.

KAVI övervakar utbudet av bildprogram och det arbete som utförs av klassificerare av bildprogram i enlighet med den offentliga tillsynsplanen, för register över leverantörer och klassificerare av bildprogram samt för en offentlig förteckning över bildprogram. KAVI erbjuder utbildning, handledning och stödtjänster för klassificerare och leverantörer av bildprogram och upprätthåller och utvecklar klassificeringsprogramvaran.

Samhälleliga effekter
  • — Det inhemska kulturarvets användbarhet och tillgängligheten till det förbättras genom digitalisering av material och samlingar samt genom att institutets digitala samlingar görs tillgängliga för allmänheten via det nationella digitala bibliotekets kundgränssnitt FINNA och KAVI:s bild- och ljudterminaler för radio- och televisionsarkivet

— Tillgängligheten till filmkulturen och filmkunskapen ökas särskilt för skolor, barn och unga genom att erbjuda skolor möjligheten att använda en resursbank som innehåller webbtjänsten Filmstigen

— Mediekompetensen och en trygg mediemiljö för barn främjas bl.a. genom att producera material för mediefostran.

Nyckeltal för resultatet2014
utfall
2015
utfall
2017
mål
    
Produktion och kvalitetsledning   
— Vård av samlingar/arkiverade filmer, antal1)128 095129 821131 60
— Biblioteks-, informations-, låne- och kundtjänster, antal39 07035 47036 000
— Avgiftsbelagda tjänster/visningsverksamhet, antal besökare 52 96356 25750 000
— Digitalt lagrat programflöde i terabyte (radio- och televisionsarkivet)2)328390502
— Informationskampanjer om mediefostran, antal11810
— Klassificerade och anmälda bildprogram, antal19 14715 70916 000
— Kontakttagande i anslutning till övervakningen av utbudet, antal687660
    
Funktionell effektivitet   
— Samlings- och arkivverksamhet sammanlagt, euro/film22,6823,9123,62
— Avgiftsbelagd service: subvention av visningsverksamheten, euro165 686107 601170 000
— Radio- och televisionsarkivet sammanlagt euro/lagrat programflöde i terabyte4 683,643 824,283 084,00
— Behandling av publikrespons på bildprogram, euro/respons118,10106,36120,00
— Kostnader för klassificering av bildprogram, euro/program3)92,2869,62108,00
— Kostnader för övervakning av klassificerare, euro/program4)92,15141,6397,00
    
Hantering av mänskliga resurser   
    
— Årsverken888184
— Arbetstillfredsställelseindex3,43,5>3,5

1) Metoden för beräkningen av arkiverade filmer ändrades 2014.

2) Kumulativt inflöde. I sifferuppgifterna har beaktats Yles gamla digitaliserade egen produktion som från 2014 och framåt överförs till KAVI.

3) beställda klassificeringar

4) Nya klassificeringar

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter7 6117 3116 869
Bruttoinkomster880789789
Nettoutgifter6 7316 5226 080
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år 937  
— överförts till följande år 1 141  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-2
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-45
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror9
Löneglidningsbesparing-30
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-50
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-33
Sparbeslut-150
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-7
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-59
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-32
Temporär sänkning av StPL-avgiften-40
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-3
Sammanlagt-442

2017 budget6 080 000
2016 II tilläggsb.-31 000
2016 budget6 522 000
2015 bokslut6 935 000