Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
            (30.) Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2017

06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 080 000 euro.

Anslaget får även användas till

1) anskaffning av utrustning och anordningar

2) betalning av understöd

3) ett belopp av högst 170 000 euro för prisstöd för visningsverksamhet och annan avgiftsbelagd service.

Förklaring:Nationella audiovisuella institutet (KAVI) förvarar och bevarar filmer och tv- och radioprogram, främjar det audiovisuella kulturarvet samt tryggar barnens utveckling och välfärd i mediemiljön.

Till samlingarna anskaffas visningskopior och extra material inom den film- och videoproduktion från 2013 som är föremål för den lagstadgade depositionsförpliktelsen samt originalmaterialet i fråga om filmer som granskades 2011.

Radio- och TV-programflödet lagras digitalt enligt den plan som undervisnings- och kulturministeriet har godkänt. Programflödet är cirka 50 terabyte. Inhemska radio- och tv-program som kan betraktas som originalinspelningar tas dessutom emot som lagstadgade depositioner. Tillgängliggörandet av Rundradions digitaliserade radio- och tv-material genom radio- och tv-arkivets publiktjänster fortsätter och databasen utvecklas för att förbättra sökfunktionerna.

KAVI övervakar utbudet av bildprogram och det arbete som utförs av klassificerare av bildprogram i enlighet med den offentliga tillsynsplanen, för register över leverantörer och klassificerare av bildprogram samt för en offentlig förteckning över bildprogram. KAVI erbjuder utbildning, handledning och stödtjänster för klassificerare och leverantörer av bildprogram och upprätthåller och utvecklar klassificeringsprogramvaran.

Samhälleliga effekter
  • — Det inhemska kulturarvets användbarhet och tillgängligheten till det förbättras genom digitalisering av material och samlingar samt genom att institutets digitala samlingar görs tillgängliga för allmänheten via det nationella digitala bibliotekets kundgränssnitt FINNA och KAVI:s bild- och ljudterminaler för radio- och televisionsarkivet

— Tillgängligheten till filmkulturen och filmkunskapen ökas särskilt för skolor, barn och unga genom att erbjuda skolor möjligheten att använda en resursbank som innehåller webbtjänsten Filmstigen

— Mediekompetensen och en trygg mediemiljö för barn främjas bl.a. genom att producera material för mediefostran.

Nyckeltal för resultatet 2014
utfall
2015
utfall
2017
mål
       
Produktion och kvalitetsledning      
— Vård av samlingar/arkiverade filmer, antal1) 128 095 129 821 131 60
— Biblioteks-, informations-, låne- och kundtjänster, antal 39 070 35 470 36 000
— Avgiftsbelagda tjänster/visningsverksamhet, antal besökare 52 963 56 257 50 000
— Digitalt lagrat programflöde i terabyte (radio- och televisionsarkivet)2) 328 390 502
— Informationskampanjer om mediefostran, antal 11 8 10
— Klassificerade och anmälda bildprogram, antal 19 147 15 709 16 000
— Kontakttagande i anslutning till övervakningen av utbudet, antal 68 76 60
       
Funktionell effektivitet      
— Samlings- och arkivverksamhet sammanlagt, euro/film 22,68 23,91 23,62
— Avgiftsbelagd service: subvention av visningsverksamheten, euro 165 686 107 601 170 000
— Radio- och televisionsarkivet sammanlagt euro/lagrat programflöde i terabyte 4 683,64 3 824,28 3 084,00
— Behandling av publikrespons på bildprogram, euro/respons 118,10 106,36 120,00
— Kostnader för klassificering av bildprogram, euro/program3) 92,28 69,62 108,00
— Kostnader för övervakning av klassificerare, euro/program4) 92,15 141,63 97,00
       
Hantering av mänskliga resurser      
       
— Årsverken 88 81 84
— Arbetstillfredsställelseindex 3,4 3,5 >3,5

1) Metoden för beräkningen av arkiverade filmer ändrades 2014.

2) Kumulativt inflöde. I sifferuppgifterna har beaktats Yles gamla digitaliserade egen produktion som från 2014 och framåt överförs till KAVI.

3) beställda klassificeringar

4) Nya klassificeringar

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 7 611 7 311 6 869
Bruttoinkomster 880 789 789
Nettoutgifter 6 731 6 522 6 080
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 937    
— överförts till följande år 1 141    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -2
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -45
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror 9
Löneglidningsbesparing -30
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -50
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -33
Sparbeslut -150
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -7
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -59
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -32
Temporär sänkning av StPL-avgiften -40
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -3
Sammanlagt -442

2017 budget 6 080 000
2016 II tilläggsb. -31 000
2016 budget 6 522 000
2015 bokslut 6 935 000