Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
            (30.) Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2017

05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 937 000 euro.

Anslaget får också användas för anskaffning av utrustning och anordningar.

Förklaring:Biblioteket för synskadade, Celia, är sakkunnig när det gäller att tillhandahålla tillgängliga bibliotekstjänster och producera material i tillgängligt format (talböcker, Daisy Trio-böcker, punktskriftsböcker, e-böcker, taktilböcker, reliefbilder). Syftet med verksamheten är att förebygga diskriminering genom att främja jämlika möjligheter för synskadade och personer med läsnedsättning att få tillgång till litteratur och information.

De läroböcker som behövs för skolelever och studerande med läsnedsättning på andra stadiet produceras av biblioteket enligt produktionspolitiken och de böcker som examensstuderande i högre utbildning behöver produceras av biblioteket enligt examenskraven. I enlighet med beslutet om grunderna för avgifter säljs läroböcker för att användas av alla personer med läsnedsättning.

Biblioteket producerar nya verk i en omfattning som utgör ca 27 % av den allmänlitteratur som årligen publiceras i Finland. Biblioteket förmedlar litteratur till kunderna ungefär en miljon gånger, i samarbete med de allmänna biblioteken. Lånen av de cd-böcker som distribueras med posten minskar, medan lånen via webben ökar. Inom expert- och konsultverksamheten prioriteras ett mer etablerat samarbete med de allmänna biblioteken.

Samhälleliga effekter
  • — Genom att ta i bruk en riksomfattande samarbetsmodell för biblioteken för synskadade och de allmänna biblioteken ska man få nya kunder till tjänsterna inom biblioteken för synskadade.
  • — Som ett resultat av de åtgärder som vidtas för att främja tillgängligheten i publicerandet får personer med läsnedsättning ökad tillgänglighet till sådana publikationer som de kan använda.
Nyckeltal för resultatet 2014
utfall
2015
utfall
2017
mål
       
Effekter, produktion och kvalitetsledning      
— bokproduktion/titel 1 675 1 565 1 500
— antalet lån i fråga om skön- och facklitteratur 1 004 000 934 800 925 000
— leveranser av läroböcker/st. 14 300 13 900 15 000
— webbleveransernas andel av den totala låneverksamheten, % 17 27 40
— kundbelåtenhet (vitsord 1—5) 4,19 4,16 4
Funktionell effektivitet      
— det genomsnittliga priset på boklån, euro 4,13 4,52 4,60
— det genomsnittliga priset på leveranser av läroböcker, euro 140 131 136
Hantering av mänskliga resurser      
— Årsverken 54,7 53,97 44
— Arbetstillfredsställelse 3,48 3,33 3,40

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 5 929 5 637 5 100
Bruttoinkomster 249 163 163
Nettoutgifter 5 680 5 474 4 937
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 220    
— överförts till följande år 1 189    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring på bruksavgifter -12
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -2
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -30
Löneglidningsbesparing -20
Omfördelning -100
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -40
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -25
Sparbeslut -200
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -5
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -45
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -22
Temporär sänkning av StPL-avgiften -26
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -3
Nivåförändring -7
Sammanlagt -537

2017 budget 4 937 000
2016 II tilläggsb. -26 000
2016 budget 5 474 000
2015 bokslut 5 649 000