Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. (29.01 och 30, delvis) Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
         10. (29.10 och 30, delvis) Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
         20. (29.20 och 30, delvis) Yrkesutbildning
            (30.) Vuxenutbildning
         40. (29.40 och 30, delvis) Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande
              03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg
              04. Omkostnader för Museiverket
              05. Omkostnader för biblioteket för synskadade
              06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet
              16. Extra konstnärs- och journalistpensioner
              20. Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt
              30. Statsunderstöd för verksamhet vid allmänna bibliotek
              31. (29.80.31 och 32) Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för teatrar, orkestrar och muséer
              (32.) Statsandelar och statsunderstöd för muséer
              35. Statsunderstöd för anläggningskostnader inom huvudprojektet för 100-årsjubileet av Finlands självständighet
              40. Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg
              41. Vissa dispositionsrättsersättningar
              50. (29.80.50 och 54) Vissa understöd
              51. Stipendier till konstnärer, författare och översättare
              52. Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av vetenskap
              53. Statsunderstöd för lokalkostnader
              (54.) Statsunderstöd för konst- och kulturinstitutioners investeringar i lokaler
              55. Tillgång till och förvaring av det digitala kulturarvet
              59. Vissa understöd till Nationalgalleriet
              72. Utökning av Nationalgalleriets samling
              75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet
              95. Utgifter för skyddandet av kulturmiljön
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 937 000 euro.

Anslaget får också användas för anskaffning av utrustning och anordningar.

Förklaring: Biblioteket för synskadade, Celia, är sakkunnig när det gäller att tillhandahålla tillgängliga bibliotekstjänster och producera material i tillgängligt format (talböcker, Daisy Trio-böcker, punktskriftsböcker, e-böcker, taktilböcker, reliefbilder). Syftet med verksamheten är att förebygga diskriminering genom att främja jämlika möjligheter för synskadade och personer med läsnedsättning att få tillgång till litteratur och information.

De läroböcker som behövs för skolelever och studerande med läsnedsättning på andra stadiet produceras av biblioteket enligt produktionspolitiken och de böcker som examensstuderande i högre utbildning behöver produceras av biblioteket enligt examenskraven. I enlighet med beslutet om grunderna för avgifter säljs läroböcker för att användas av alla personer med läsnedsättning.

Biblioteket producerar nya verk i en omfattning som utgör ca 27 % av den allmänlitteratur som årligen publiceras i Finland. Biblioteket förmedlar litteratur till kunderna ungefär en miljon gånger, i samarbete med de allmänna biblioteken. Lånen av de cd-böcker som distribueras med posten minskar, medan lånen via webben ökar. Inom expert- och konsultverksamheten prioriteras ett mer etablerat samarbete med de allmänna biblioteken.

Samhälleliga effekter
  • — Genom att ta i bruk en riksomfattande samarbetsmodell för biblioteken för synskadade och de allmänna biblioteken ska man få nya kunder till tjänsterna inom biblioteken för synskadade.
  • — Som ett resultat av de åtgärder som vidtas för att främja tillgängligheten i publicerandet får personer med läsnedsättning ökad tillgänglighet till sådana publikationer som de kan använda.
Nyckeltal för resultatet2014
utfall
2015
utfall
2017
mål
    
Effekter, produktion och kvalitetsledning   
— bokproduktion/titel1 6751 5651 500
— antalet lån i fråga om skön- och facklitteratur1 004 000934 800925 000
— leveranser av läroböcker/st.14 30013 90015 000
— webbleveransernas andel av den totala låneverksamheten, %172740
— kundbelåtenhet (vitsord 1—5)4,194,164
Funktionell effektivitet   
— det genomsnittliga priset på boklån, euro4,134,524,60
— det genomsnittliga priset på leveranser av läroböcker, euro140131136
Hantering av mänskliga resurser   
— Årsverken54,753,9744
— Arbetstillfredsställelse3,483,333,40

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter5 9295 6375 100
Bruttoinkomster249163163
Nettoutgifter5 6805 4744 937
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år 1 220  
— överförts till följande år 1 189  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring på bruksavgifter-12
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-2
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-30
Löneglidningsbesparing-20
Omfördelning-100
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-40
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-25
Sparbeslut-200
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-5
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-45
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-22
Temporär sänkning av StPL-avgiften-26
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-3
Nivåförändring-7
Sammanlagt-537

2017 budget4 937 000
2016 II tilläggsb.-26 000
2016 budget5 474 000
2015 bokslut5 649 000