Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
            (30.) Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2017

04. Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 22 993 000 euro.

Anslaget får också användas för anskaffning av utrustning och anordningar.

Förklaring:Museiverket är sakkunnig när det gäller kulturarv och kulturmiljö, fungerar som myndighet på området samt producerar information om kulturarvet och kulturmiljön. Museiverket ansvarar för skyddet av kulturmiljön och kulturegendomen och är tillsammans med andra myndigheter sakkunnig när det gäller det materiella kulturarvet. Vid Museiverket finns Nationalmuseet, som ansvarar för den kulturhistoriska nationalsamlingen och ordnar utställningar och tillhandahåller tjänster för allmänheten i sina lokaler.

Samhälleliga effekter

Kulturarvets och kulturmiljöns vitalitet främjas

  • —  genom att man tillhandahåller information och kunskap om hur kulturarvet och kulturmiljön kan utvecklas och skyddas
  • —  genom att man aktivt deltar i det nationella och internationella samarbetet för att identifiera kulturarvets betydelse och utnyttja de möjligheter det öppnar.

Alla befolkningsgruppers möjligheter att delta i kultur tryggas

  • —  genom att man i museiverksamheten betonar kundorientering, serviceförmåga samt fysisk, kunskapsmässig och kulturell tillgänglighet
  • —  genom att man utvecklar den elektroniska åtkomsten till arkiv-, biblioteks- och samlingstjänster och material.
Funktionell effektivitet

Sektorn utvecklas i enlighet med riktlinjerna i kulturmiljöstrategin, världsarvsstrategin och det museipolitiska programmet. I det arbete som gäller kulturmiljön läggs fokus på nationella och regionala frågor, framförhållning och interaktiv verksamhet, planmässig skyddspolitik samt öppen och interaktiv information. Inom det internationella samarbetet är Museiverket aktivt i synnerhet i egenskap av medlem av Unescos världsarvskommitté.

Omständigheterna för vården och förvaringen av nationalsamlingen förbättras i och med att samlings- och konserveringscentralen inleder sin verksamhet. Som ett av huvudprojekten i jubileumsåret för självständigheten förnyas Nationalmuseets basutställning. Elektronisk åtkomst till arkiv-, biblioteks- och samlingstjänster och material främjas.

Nyckeltal för resultatet 2014
utfall
2015
utfall
2017
mål
       
Produktion och kvalitetsledning      
Användningstid för webbtjänster, timmar 69 452 70 737 70 000
Åtkomst till bilder i elektroniska kataloger över internet 81 000 120 447 145 000
Totalt antal besökare i muséer och slott 517 012 610 806 610 000
Funktionell effektivitet      
Det genomsnittliga priset på musei- och slottsbesök, euro 2,44 2,04 2,10
Den genomsnittliga inkomsten av musei- och slottsbesök, euro 3,05 2,95 2,80
Hantering av mänskliga resurser      
Arbetstillfredsställelseindex 3,56 - 3,50
Årsverken 292 279 250

Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 26 050 24 050 26 293
Bruttoinkomster 4 677 3 300 3 300
Nettoutgifter 21 373 20 750 22 993
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 4 476    
— överförts till följande år 2 625    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anpassningsåtgärd -250
Bortfall av engångsutgift -100
Förändringar i fråga om verksamhetslokaler 3 200
Nivåförändring på omkostnaderna 500
Öppnande av offentliga datalager -150
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -8
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -134
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror -21
Löneglidningsbesparing -91
Omfördelning -50
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -100
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -89
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -20
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -194
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -96
Temporär sänkning av StPL-avgiften -138
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -16
Sammanlagt 2 243

2017 budget 22 993 000
2016 II tilläggsb. 981 000
2016 budget 20 750 000
2015 bokslut 19 522 000