Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. (29.01 och 30, delvis) Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
         10. (29.10 och 30, delvis) Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
         20. (29.20 och 30, delvis) Yrkesutbildning
            (30.) Vuxenutbildning
         40. (29.40 och 30, delvis) Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande
              03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg
              04. Omkostnader för Museiverket
              05. Omkostnader för biblioteket för synskadade
              06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet
              16. Extra konstnärs- och journalistpensioner
              20. Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt
              30. Statsunderstöd för verksamhet vid allmänna bibliotek
              31. (29.80.31 och 32) Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för teatrar, orkestrar och muséer
              (32.) Statsandelar och statsunderstöd för muséer
              35. Statsunderstöd för anläggningskostnader inom huvudprojektet för 100-årsjubileet av Finlands självständighet
              40. Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg
              41. Vissa dispositionsrättsersättningar
              50. (29.80.50 och 54) Vissa understöd
              51. Stipendier till konstnärer, författare och översättare
              52. Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av vetenskap
              53. Statsunderstöd för lokalkostnader
              (54.) Statsunderstöd för konst- och kulturinstitutioners investeringar i lokaler
              55. Tillgång till och förvaring av det digitala kulturarvet
              59. Vissa understöd till Nationalgalleriet
              72. Utökning av Nationalgalleriets samling
              75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet
              95. Utgifter för skyddandet av kulturmiljön
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

04. Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 22 993 000 euro.

Anslaget får också användas för anskaffning av utrustning och anordningar.

Förklaring: Museiverket är sakkunnig när det gäller kulturarv och kulturmiljö, fungerar som myndighet på området samt producerar information om kulturarvet och kulturmiljön. Museiverket ansvarar för skyddet av kulturmiljön och kulturegendomen och är tillsammans med andra myndigheter sakkunnig när det gäller det materiella kulturarvet. Vid Museiverket finns Nationalmuseet, som ansvarar för den kulturhistoriska nationalsamlingen och ordnar utställningar och tillhandahåller tjänster för allmänheten i sina lokaler.

Samhälleliga effekter

Kulturarvets och kulturmiljöns vitalitet främjas

  • —  genom att man tillhandahåller information och kunskap om hur kulturarvet och kulturmiljön kan utvecklas och skyddas
  • —  genom att man aktivt deltar i det nationella och internationella samarbetet för att identifiera kulturarvets betydelse och utnyttja de möjligheter det öppnar.

Alla befolkningsgruppers möjligheter att delta i kultur tryggas

  • —  genom att man i museiverksamheten betonar kundorientering, serviceförmåga samt fysisk, kunskapsmässig och kulturell tillgänglighet
  • —  genom att man utvecklar den elektroniska åtkomsten till arkiv-, biblioteks- och samlingstjänster och material.
Funktionell effektivitet

Sektorn utvecklas i enlighet med riktlinjerna i kulturmiljöstrategin, världsarvsstrategin och det museipolitiska programmet. I det arbete som gäller kulturmiljön läggs fokus på nationella och regionala frågor, framförhållning och interaktiv verksamhet, planmässig skyddspolitik samt öppen och interaktiv information. Inom det internationella samarbetet är Museiverket aktivt i synnerhet i egenskap av medlem av Unescos världsarvskommitté.

Omständigheterna för vården och förvaringen av nationalsamlingen förbättras i och med att samlings- och konserveringscentralen inleder sin verksamhet. Som ett av huvudprojekten i jubileumsåret för självständigheten förnyas Nationalmuseets basutställning. Elektronisk åtkomst till arkiv-, biblioteks- och samlingstjänster och material främjas.

Nyckeltal för resultatet2014
utfall
2015
utfall
2017
mål
    
Produktion och kvalitetsledning   
Användningstid för webbtjänster, timmar69 45270 73770 000
Åtkomst till bilder i elektroniska kataloger över internet81 000120 447145 000
Totalt antal besökare i muséer och slott517 012610 806610 000
Funktionell effektivitet   
Det genomsnittliga priset på musei- och slottsbesök, euro2,442,042,10
Den genomsnittliga inkomsten av musei- och slottsbesök, euro3,052,952,80
Hantering av mänskliga resurser   
Arbetstillfredsställelseindex3,56-3,50
Årsverken 292279250

Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter26 05024 05026 293
Bruttoinkomster4 6773 3003 300
Nettoutgifter21 37320 75022 993
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år4 476  
— överförts till följande år2 625  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Anpassningsåtgärd-250
Bortfall av engångsutgift-100
Förändringar i fråga om verksamhetslokaler3 200
Nivåförändring på omkostnaderna500
Öppnande av offentliga datalager -150
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-8
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-134
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror-21
Löneglidningsbesparing-91
Omfördelning-50
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-100
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-89
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-20
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-194
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-96
Temporär sänkning av StPL-avgiften-138
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-16
Sammanlagt2 243

2017 budget22 993 000
2016 II tilläggsb.981 000
2016 budget20 750 000
2015 bokslut19 522 000