Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
            (30.) Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2017

03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 121 000 euro.

Anslaget får även användas till

1) finansiering av projekt för grundläggande förbättringar

2) anskaffning av utrustning och anordningar.

Förklaring:Förvaltningsnämnden för Sveaborg ansvarar för restaureringen, underhållet och användningen av Sveaborg, som finns med på Unescos världsarvslista. Nämnden svarar också för produktionen och spridningen av basinformation om världsarvsobjektet Sveaborg till allmänheten.

Samhälleliga effekter

Målet är att det nationellt betydelsefulla byggnadskulturella monumentet Sveaborg, som hör till Unescos världsarvsobjekt, ska vårdas, underhållas och presenteras så att fästningsområdet förblir livskraftigt och attraktivt. För att bevara det livskraftiga samhället är avsikten att stödja en mångsidig invånarstruktur och bevara tillräckliga tjänster i området.

Funktionell effektivitet

Med den funktionella effektiviteten syftar man till att iordningsställa de lokaler som i enlighet med programmet för renovering av Sveaborg (2016—2019) underutnyttjas eller som står tomma på grund av renovering. Målet är att hyresintäkterna ska öka med 2 % och nyttjandegraden för hyresbostäderna vara 97 %.

I det mål som gäller kostnadsmotsvarighetsprocenten för hyrorna beaktas att de kulturhistoriskt sett värdefulla utrymmena vid världsarvsobjektet är otypiska, vilket påverkar vård- och driftskostnaderna.

Syftet med produktionen och kvalitetsledningen är att renoveringsskulden inte ska växa. För att uppnå detta syfte ska man verkställa Sveaborgs renoveringsprogram genom att iordningsställa de lokaler som inte används fullt ut eller som står tomma på grund av renovering. Sveaborgs centrum ska utvecklas och det stegvisa ibruktagandet av ön Lonna fortsätter. Antalet resenärer under vinterperioden samt utbudet av tjänster året runt ska ökas.

  2014
utfall
2015
utfall
2017
mål
       
Samhälleliga effekter      
Antal resenärer utanför säsongmånaderna (oktober—april) 196 000 223 000 230 000
Av hela befästningen (52 800 m2) andelen fästningsmurar som klassas som varande i bästa skick, % 25 28 30
Funktionell effektivitet      
Kostnadsmotsvarighet i fråga om de hyror som bestäms enligt lagen om grunderna för avgifter till staten, % 82 102 85
Hyresbostädernas nyttjandegrad, % 96 97 97
Hyresintäkter, tillväxt % 11,2 7,6 2
Hantering av mänskliga resurser      
Årsverken 90,3 78,8 79
Arbetstillfredsställelseindex (VM Baro) 3,5 3,5 3,6

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 9 353 8 335 8 606
Bruttoinkomster 6 460 6 130 6 485
Nettoutgifter 2 893 2 205 2 121
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 461    
— överförts till följande år 92    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 6 419 6 130 6 485
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 6 275 7 000 7 000
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 144 -870 -515
Kostnadsmotsvarighet, % 102 86 92

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Öppnande av offentliga datalager -40
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -4
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -12
Löneglidningsbesparing -8
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -10
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -2
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -19
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -9
Temporär sänkning av StPL-avgiften -13
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -7
Nivåförändring 40
Sammanlagt -84

2017 budget 2 121 000
2016 II tilläggsb. -13 000
2016 budget 2 205 000
2015 bokslut 2 524 000