Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. (29.01 och 30, delvis) Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
         10. (29.10 och 30, delvis) Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
         20. (29.20 och 30, delvis) Yrkesutbildning
            (30.) Vuxenutbildning
         40. (29.40 och 30, delvis) Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande
              03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg
              04. Omkostnader för Museiverket
              05. Omkostnader för biblioteket för synskadade
              06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet
              16. Extra konstnärs- och journalistpensioner
              20. Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt
              30. Statsunderstöd för verksamhet vid allmänna bibliotek
              31. (29.80.31 och 32) Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för teatrar, orkestrar och muséer
              (32.) Statsandelar och statsunderstöd för muséer
              35. Statsunderstöd för anläggningskostnader inom huvudprojektet för 100-årsjubileet av Finlands självständighet
              40. Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg
              41. Vissa dispositionsrättsersättningar
              50. (29.80.50 och 54) Vissa understöd
              51. Stipendier till konstnärer, författare och översättare
              52. Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av vetenskap
              53. Statsunderstöd för lokalkostnader
              (54.) Statsunderstöd för konst- och kulturinstitutioners investeringar i lokaler
              55. Tillgång till och förvaring av det digitala kulturarvet
              59. Vissa understöd till Nationalgalleriet
              72. Utökning av Nationalgalleriets samling
              75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet
              95. Utgifter för skyddandet av kulturmiljön
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 121 000 euro.

Anslaget får även användas till

1) finansiering av projekt för grundläggande förbättringar

2) anskaffning av utrustning och anordningar.

Förklaring: Förvaltningsnämnden för Sveaborg ansvarar för restaureringen, underhållet och användningen av Sveaborg, som finns med på Unescos världsarvslista. Nämnden svarar också för produktionen och spridningen av basinformation om världsarvsobjektet Sveaborg till allmänheten.

Samhälleliga effekter

Målet är att det nationellt betydelsefulla byggnadskulturella monumentet Sveaborg, som hör till Unescos världsarvsobjekt, ska vårdas, underhållas och presenteras så att fästningsområdet förblir livskraftigt och attraktivt. För att bevara det livskraftiga samhället är avsikten att stödja en mångsidig invånarstruktur och bevara tillräckliga tjänster i området.

Funktionell effektivitet

Med den funktionella effektiviteten syftar man till att iordningsställa de lokaler som i enlighet med programmet för renovering av Sveaborg (2016—2019) underutnyttjas eller som står tomma på grund av renovering. Målet är att hyresintäkterna ska öka med 2 % och nyttjandegraden för hyresbostäderna vara 97 %.

I det mål som gäller kostnadsmotsvarighetsprocenten för hyrorna beaktas att de kulturhistoriskt sett värdefulla utrymmena vid världsarvsobjektet är otypiska, vilket påverkar vård- och driftskostnaderna.

Syftet med produktionen och kvalitetsledningen är att renoveringsskulden inte ska växa. För att uppnå detta syfte ska man verkställa Sveaborgs renoveringsprogram genom att iordningsställa de lokaler som inte används fullt ut eller som står tomma på grund av renovering. Sveaborgs centrum ska utvecklas och det stegvisa ibruktagandet av ön Lonna fortsätter. Antalet resenärer under vinterperioden samt utbudet av tjänster året runt ska ökas.

 2014
utfall
2015
utfall
2017
mål
    
Samhälleliga effekter   
Antal resenärer utanför säsongmånaderna (oktober—april)196 000223 000230 000
Av hela befästningen (52 800 m2) andelen fästningsmurar som klassas som varande i bästa skick, %252830
Funktionell effektivitet   
Kostnadsmotsvarighet i fråga om de hyror som bestäms enligt lagen om grunderna för avgifter till staten, %8210285
Hyresbostädernas nyttjandegrad, % 969797
Hyresintäkter, tillväxt %11,27,62
Hantering av mänskliga resurser   
Årsverken90,378,879
Arbetstillfredsställelseindex (VM Baro)3,53,53,6

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 9 3538 3358 606
Bruttoinkomster6 4606 1306 485
Nettoutgifter2 8932 2052 121
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år 461  
— överförts till följande år 92  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten6 4196 1306 485
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten6 2757 0007 000
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)144-870-515
Kostnadsmotsvarighet, %1028692

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Öppnande av offentliga datalager -40
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-4
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-12
Löneglidningsbesparing-8
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-10
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-2
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-19
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-9
Temporär sänkning av StPL-avgiften-13
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-7
Nivåförändring40
Sammanlagt-84

2017 budget2 121 000
2016 II tilläggsb.-13 000
2016 budget2 205 000
2015 bokslut2 524 000