Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. (29.01 och 30, delvis) Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
         10. (29.10 och 30, delvis) Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
         20. (29.20 och 30, delvis) Yrkesutbildning
            (30.) Vuxenutbildning
         40. (29.40 och 30, delvis) Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande
              03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg
              04. Omkostnader för Museiverket
              05. Omkostnader för biblioteket för synskadade
              06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet
              16. Extra konstnärs- och journalistpensioner
              20. Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt
              30. Statsunderstöd för verksamhet vid allmänna bibliotek
              31. (29.80.31 och 32) Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för teatrar, orkestrar och muséer
              (32.) Statsandelar och statsunderstöd för muséer
              35. Statsunderstöd för anläggningskostnader inom huvudprojektet för 100-årsjubileet av Finlands självständighet
              40. Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg
              41. Vissa dispositionsrättsersättningar
              50. (29.80.50 och 54) Vissa understöd
              51. Stipendier till konstnärer, författare och översättare
              52. Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av vetenskap
              53. Statsunderstöd för lokalkostnader
              (54.) Statsunderstöd för konst- och kulturinstitutioners investeringar i lokaler
              55. Tillgång till och förvaring av det digitala kulturarvet
              59. Vissa understöd till Nationalgalleriet
              72. Utökning av Nationalgalleriets samling
              75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet
              95. Utgifter för skyddandet av kulturmiljön
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 052 000 euro.

Förklaring: Genom sin verksamhet ska Centret för konstfrämjande främja den finländska konstens kvalitet, mångfald, internationella nivå och förnyelse samt öka tillgången och åtkomsten till konst och kultur. Ämbetsverket har till uppgift att främja konst och kultur till de delar dessa områden inte hör till något annat ämbetsverk.

I anknytning till ämbetsverket verkar förtroendeorgan som gör kollegiala bedömningar i syfte att främja konsten och som består av statliga konstkommissioner, deras sektioner och regionala konstkommissioner samt av nämnden för biblioteksstipendier för författare och översättare och nämnden för visningsstipendier för bildkonst. Till deras uppgifter hör att dela ut stipendier, vara sakkunnig på sitt eget ansvarsområde och delta i utarbetandet av centrets strategi. Vid utdelningen av stipendier uppmärksammas förutom de kvalitativa kriterierna även de ansökandes fördelning enligt köns, ålder och region, och särskilt unga konstnärers ställning som sökande och erhållare av stipendier.

Det konstråd som verkar i anknytning till ämbetsverket har till uppgift att besluta om antalet statliga konstkommissioner samt om deras exakta namn och verksamhetsområden. Konstrådet utnämner också medlemmar till de statliga konstkommissionerna och de regionala konstkommissionerna samt göra en framställning om titeln akademiker. Konstrådet kan stödja försöks- och utvecklingsprojekt.

Undervisnings- och kulturministeriet har preliminärt satt upp följande mål för Centret för konstfrämjande för 2017:

Samhälleliga effekter
  • — Konstnärers utkomst och sysselsättning ska främjas
  • — Barns och ungdomars lika möjligheter att ta del av konst och kultur ska utökas
  • — Mångfalden inom konst och kultur ska få större vikt.

Funktionell effektivitet

 2014
utfall
2015
utfall
2017
mål
    
Statsunderstöds- och stipendieansökningar 13 20014 00013 000
Positiva beslut om statsunderstöd och stipendier3 8393 0002 500
Behandlingstiden för stipendie-/understödsansökan (veckor i genomsnitt)181715
Antalet stödformer252520
Utlåtanden om statsunderstödsansökningar750800230
Antalet organ373730
Hantering av mänskliga resurser   
Årsverken 869590
Arbetstillfredsställelse (personalbarometerns arbetstillfredsställelseindex)-3,53,6

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 4 1444 3094 072
Bruttoinkomster532020
Nettoutgifter4 0914 2894 052
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år 403  
— överförts till följande år854  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Öppnande av offentliga datalager -20
Överföring från moment 29.01.01 (1 årsv.)61
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-4
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-28
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror4
Löneglidningsbesparing-18
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-10
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-21
Sparbeslut-100
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-4
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-42
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-20
Temporär sänkning av StPL-avgiften-27
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-9
Nivåförändring1
Sammanlagt-237

2017 budget4 052 000
2016 II tilläggsb.-23 000
2016 budget4 289 000
2015 bokslut4 542 000