Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
            (30.) Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2017

01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 052 000 euro.

Förklaring:Genom sin verksamhet ska Centret för konstfrämjande främja den finländska konstens kvalitet, mångfald, internationella nivå och förnyelse samt öka tillgången och åtkomsten till konst och kultur. Ämbetsverket har till uppgift att främja konst och kultur till de delar dessa områden inte hör till något annat ämbetsverk.

I anknytning till ämbetsverket verkar förtroendeorgan som gör kollegiala bedömningar i syfte att främja konsten och som består av statliga konstkommissioner, deras sektioner och regionala konstkommissioner samt av nämnden för biblioteksstipendier för författare och översättare och nämnden för visningsstipendier för bildkonst. Till deras uppgifter hör att dela ut stipendier, vara sakkunnig på sitt eget ansvarsområde och delta i utarbetandet av centrets strategi. Vid utdelningen av stipendier uppmärksammas förutom de kvalitativa kriterierna även de ansökandes fördelning enligt köns, ålder och region, och särskilt unga konstnärers ställning som sökande och erhållare av stipendier.

Det konstråd som verkar i anknytning till ämbetsverket har till uppgift att besluta om antalet statliga konstkommissioner samt om deras exakta namn och verksamhetsområden. Konstrådet utnämner också medlemmar till de statliga konstkommissionerna och de regionala konstkommissionerna samt göra en framställning om titeln akademiker. Konstrådet kan stödja försöks- och utvecklingsprojekt.

Undervisnings- och kulturministeriet har preliminärt satt upp följande mål för Centret för konstfrämjande för 2017:

Samhälleliga effekter
  • — Konstnärers utkomst och sysselsättning ska främjas
  • — Barns och ungdomars lika möjligheter att ta del av konst och kultur ska utökas
  • — Mångfalden inom konst och kultur ska få större vikt.

Funktionell effektivitet

  2014
utfall
2015
utfall
2017
mål
       
Statsunderstöds- och stipendieansökningar 13 200 14 000 13 000
Positiva beslut om statsunderstöd och stipendier 3 839 3 000 2 500
Behandlingstiden för stipendie-/understödsansökan (veckor i genomsnitt) 18 17 15
Antalet stödformer 25 25 20
Utlåtanden om statsunderstödsansökningar 750 800 230
Antalet organ 37 37 30
Hantering av mänskliga resurser      
Årsverken 86 95 90
Arbetstillfredsställelse (personalbarometerns arbetstillfredsställelseindex) - 3,5 3,6

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 4 144 4 309 4 072
Bruttoinkomster 53 20 20
Nettoutgifter 4 091 4 289 4 052
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 403    
— överförts till följande år 854    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Öppnande av offentliga datalager -20
Överföring från moment 29.01.01 (1 årsv.) 61
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -4
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -28
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror 4
Löneglidningsbesparing -18
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -10
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -21
Sparbeslut -100
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -4
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -42
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -20
Temporär sänkning av StPL-avgiften -27
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -9
Nivåförändring 1
Sammanlagt -237

2017 budget 4 052 000
2016 II tilläggsb. -23 000
2016 budget 4 289 000
2015 bokslut 4 542 000