Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
            (30.) Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2017

80. Konst och kulturPDF-versio

Förklaring:Undervisnings- och kulturministeriets strategiska mål för kulturpolitiken är följande:

 • — Förutsättningarna för konstnärligt och annat kreativt arbete förbättras och produktions- och distributionsformerna diversifieras
 • — Kulturdeltagandet ökar och skillnaderna i olika befolkningsgruppers deltagande minskar
 • — Kulturgrunden är stark och livskraftig.
Förutsättningarna för konstnärligt och annat kreativt arbete förbättras och produktions- och distributionsformerna diversifieras

Konstnärernas inkomstnivå har inte vuxit i samma takt som den övriga befolkningens inkomstnivå och konstnärernas ställning på arbetsmarknaden är ostabil. Målet är att konstnärerna bättre än tidigare ska få sin utkomst genom sitt konstnärliga arbete. Beloppen av stipendierna till konstnärer har hållits på samma nivå som hittills. För att kunna förbättra ställningen hos konstnärer och övriga som utför kreativt arbete bör man stödja deras verksamhets- och arbetsförutsättningar oberoende av om de utför sitt arbete som yrkesutövare, arbetstagare eller företagare. Vid planerandet och riktandet av åtgärderna bör strukturerna och verksamhetsmodellerna inom de olika konstområdena beaktas.

Produktionsverksamheten inom konst- och kultursektorn och samtidigt de sysselsättningsfrämjande och ekonomiska effekterna inom området kan ökas genom att fördela åtgärderna till de olika delarna av produktionsverksamheten, t.ex. till innehållsutformningen, distributionen, affärsverksamhetskunnandet och exporten. I och med att konstnärligt och kreativt kunnande utnyttjas utvecklas den kreativa ekonomin även inom de övriga branscherna. Den internationella konkurrenskraften hos audiovisuella produktioner behöver stärkas. Digitaliseringen förändrar strukturen på marknaden för de kreativa branscherna.

Den reglering som gäller upphovsrättsligt skyddat material måste vara ändamålsenlig och möjliggöra nya affärsverksamhetsmodeller även inom den digitala miljön.

Mål för samhälleliga effekter:
 • — Förutsättningarna för konstnärligt arbete förbättras genom att sätta upp riktlinjer för en konst- och konstnärspolitik som beaktar de olika strukturerna inom de olika konstområdena

— Produktionsprocesserna inom kultursektorn stärks genom att förnya finansieringssystem och stödja produkt- och serviceutvecklingen, förmedlarverksamheten och exporten.

Kulturdeltagandet ökar och skillnaderna i olika befolkningsgruppers deltagande minskar

Tryggandet av tillgången och tillgängligheten i fråga om konst- och kulturtjänsterna utgör ett viktigt kulturpolitiskt mål. Betydelsen av detta mål betonas då mångsidigheten och den kulturella mångfalden ökar i samhället. Samtidigt medför differentieringen av de olika områdena att det blir allt mer krävande att uppnå detta mål.

Kulturdelaktigheten förutsätter att man uppfyller de kulturella rättigheterna och att man upplever att kulturen är till för alla. Den dubbelriktade integrationen av invandrare kan stödjas även genom kulturverksamheten.

Kulturtjänsterna koncentreras till de större städerna och tillgången till tjänsterna varierar i olika delar av landet. Det finns många olika ekonomiska och sociala hinder för användningen av tjänsterna. Tillgängligheten till bibliotekstjänsterna har hållits på en god nivå, trots att antalet biblioteksbilar och fasta verksamhetsställen har minskat. Nätverket av barnkulturcenter täcker ca hälften av kommunerna. Förändringarna i kommun- och sektorsstrukturen och behörighetsförändringarna i anknytning till dem inverkar på organiserandet av biblioteks- och kulturtjänsterna.

Produktionen och spridningen av kulturtjänster behöver nya modeller. Ett ökat publikdeltagande och beaktandet av olika publikgrupper i konst- och kulturinstitutionernas verksamhet samt samarbetet mellan aktörerna främjar jämlikheten i användningen av tjänsterna.

Med hjälp av den utvidgade procentprincipen för konst kan användningen av konst- och kulturtjänsterna ökas inom vård- och klientarbetet inom social- och hälsovården. Barns och ungas aktivitet inom konst och kultur kan stödjas genom att anknyta verksamheten till skoldagen. Dessa mål främjas i spetsprojektet för konstens och kulturens tillgänglighet.

Genom att utnyttja digitaliseringen kan de goda erfarenheterna av bibliotekstjänsterna användas som grund för att förbättra medborgarnas tillgång till information samt tillgången och tillgängligheten i fråga om kulturinnehållet. Bibliotekens roll för det livslånga lärandet och såsom tillhandahållare av pålitlig information kan stärkas ytterligare.

Mål för samhälleliga effekter:
 • — Utbudet av konst-, kultur- och bibliotekstjänster är mångsidigt och tillgodoser olika befolkningsgruppers behov

— Barns möjligheter att delta i kulturverksamhet ökar med hjälp av det spetsprojekt som gäller konstens och kulturens tillgänglighet

— Utbudet och användningen av konst- och kulturtjänster inom social- och hälsovården ökar med hjälp av det spetsprojekt som gäller konstens och kulturens tillgänglighet.

Kulturgrunden är stark och livskraftig

Strukturen på helheten av ämbetsverk inom kulturförvaltningen har förnyats och centraliserats under de senaste åren.

Hälften av sektorns utgifter finansieras med tippningsvinstmedel, vilket betyder att man måste säkerställa att förmånstagarna även vid sammanslagningen av penningspelsbolagen i början av 2017 får andelar som motsvarar de nuvarande vinstandelarna.

För att den starka grunden för sektorn ska bevaras förutsätts det att styrningen av sektorn utvecklas strategiskt. Statsunderstöds- och statsandelssystemen ska kunna reagera mer flexibelt än tidigare på förändringar i verksamhetsmiljön.

Ett flertal strategi- och lagstiftningsprojekt inom kulturarvspolitiken är antingen under arbete eller håller på att inledas (världsarvsstrategi, museipolitiskt program, lagstiftning om fornlämningar, genomförande av internationella överenskommelser). För att kulturarv ska kunna utnyttjas i digital form inom affärsverksamheten och den offentliga sektorn krävs det att kulturmaterialet digitaliseras, att de digitala materialen är synergistiska och att de öppnas för en bred användning. Genom ett system för långvarig förvaring ska man se till att tillgängligheten hos det digitala kulturarvsmaterialet är permanent.

Mål för samhälleliga effekter:
 • — Förfarandena för statsunderstödspolitiken och statsandelssystemen inom kultursektorn utvecklas för att bli mer strategiska

— Den lagstiftning och de program som styr kulturarvspolitiken utvecklas för att bemöta den förändrade verksamhetsmiljön, och den digitala tillgången till och den långvariga förvaringen av kulturarvsmaterialet ökas.

Mål för resultatet av verksamheten:

Den strategiska styrningen stärks genom att

 • — före 2015 ta i bruk en uppdaterad strategi för undervisnings- och kulturministeriets kulturpolitik
 • — stärka utvärderingsverksamheten i fråga om kultursektorn
 • — i resultatstyrningen av ämbetsverk övergå till mer strategiska resultatavtal
 • — genom att ta i bruk strategibaserade meddelanden om ansökan om statsunderstöd.

01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 052 000 euro.

Förklaring:Genom sin verksamhet ska Centret för konstfrämjande främja den finländska konstens kvalitet, mångfald, internationella nivå och förnyelse samt öka tillgången och åtkomsten till konst och kultur. Ämbetsverket har till uppgift att främja konst och kultur till de delar dessa områden inte hör till något annat ämbetsverk.

I anknytning till ämbetsverket verkar förtroendeorgan som gör kollegiala bedömningar i syfte att främja konsten och som består av statliga konstkommissioner, deras sektioner och regionala konstkommissioner samt av nämnden för biblioteksstipendier för författare och översättare och nämnden för visningsstipendier för bildkonst. Till deras uppgifter hör att dela ut stipendier, vara sakkunnig på sitt eget ansvarsområde och delta i utarbetandet av centrets strategi. Vid utdelningen av stipendier uppmärksammas förutom de kvalitativa kriterierna även de ansökandes fördelning enligt köns, ålder och region, och särskilt unga konstnärers ställning som sökande och erhållare av stipendier.

Det konstråd som verkar i anknytning till ämbetsverket har till uppgift att besluta om antalet statliga konstkommissioner samt om deras exakta namn och verksamhetsområden. Konstrådet utnämner också medlemmar till de statliga konstkommissionerna och de regionala konstkommissionerna samt göra en framställning om titeln akademiker. Konstrådet kan stödja försöks- och utvecklingsprojekt.

Undervisnings- och kulturministeriet har preliminärt satt upp följande mål för Centret för konstfrämjande för 2017:

Samhälleliga effekter
 • — Konstnärers utkomst och sysselsättning ska främjas
 • — Barns och ungdomars lika möjligheter att ta del av konst och kultur ska utökas
 • — Mångfalden inom konst och kultur ska få större vikt.

Funktionell effektivitet

  2014
utfall
2015
utfall
2017
mål
       
Statsunderstöds- och stipendieansökningar 13 200 14 000 13 000
Positiva beslut om statsunderstöd och stipendier 3 839 3 000 2 500
Behandlingstiden för stipendie-/understödsansökan (veckor i genomsnitt) 18 17 15
Antalet stödformer 25 25 20
Utlåtanden om statsunderstödsansökningar 750 800 230
Antalet organ 37 37 30
Hantering av mänskliga resurser      
Årsverken 86 95 90
Arbetstillfredsställelse (personalbarometerns arbetstillfredsställelseindex) - 3,5 3,6

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 4 144 4 309 4 072
Bruttoinkomster 53 20 20
Nettoutgifter 4 091 4 289 4 052
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 403    
— överförts till följande år 854    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Öppnande av offentliga datalager -20
Överföring från moment 29.01.01 (1 årsv.) 61
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -4
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -28
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror 4
Löneglidningsbesparing -18
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -10
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -21
Sparbeslut -100
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -4
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -42
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -20
Temporär sänkning av StPL-avgiften -27
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -9
Nivåförändring 1
Sammanlagt -237

2017 budget 4 052 000
2016 II tilläggsb. -23 000
2016 budget 4 289 000
2015 bokslut 4 542 000

03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 121 000 euro.

Anslaget får även användas till

1) finansiering av projekt för grundläggande förbättringar

2) anskaffning av utrustning och anordningar.

Förklaring:Förvaltningsnämnden för Sveaborg ansvarar för restaureringen, underhållet och användningen av Sveaborg, som finns med på Unescos världsarvslista. Nämnden svarar också för produktionen och spridningen av basinformation om världsarvsobjektet Sveaborg till allmänheten.

Samhälleliga effekter

Målet är att det nationellt betydelsefulla byggnadskulturella monumentet Sveaborg, som hör till Unescos världsarvsobjekt, ska vårdas, underhållas och presenteras så att fästningsområdet förblir livskraftigt och attraktivt. För att bevara det livskraftiga samhället är avsikten att stödja en mångsidig invånarstruktur och bevara tillräckliga tjänster i området.

Funktionell effektivitet

Med den funktionella effektiviteten syftar man till att iordningsställa de lokaler som i enlighet med programmet för renovering av Sveaborg (2016—2019) underutnyttjas eller som står tomma på grund av renovering. Målet är att hyresintäkterna ska öka med 2 % och nyttjandegraden för hyresbostäderna vara 97 %.

I det mål som gäller kostnadsmotsvarighetsprocenten för hyrorna beaktas att de kulturhistoriskt sett värdefulla utrymmena vid världsarvsobjektet är otypiska, vilket påverkar vård- och driftskostnaderna.

Syftet med produktionen och kvalitetsledningen är att renoveringsskulden inte ska växa. För att uppnå detta syfte ska man verkställa Sveaborgs renoveringsprogram genom att iordningsställa de lokaler som inte används fullt ut eller som står tomma på grund av renovering. Sveaborgs centrum ska utvecklas och det stegvisa ibruktagandet av ön Lonna fortsätter. Antalet resenärer under vinterperioden samt utbudet av tjänster året runt ska ökas.

  2014
utfall
2015
utfall
2017
mål
       
Samhälleliga effekter      
Antal resenärer utanför säsongmånaderna (oktober—april) 196 000 223 000 230 000
Av hela befästningen (52 800 m2) andelen fästningsmurar som klassas som varande i bästa skick, % 25 28 30
Funktionell effektivitet      
Kostnadsmotsvarighet i fråga om de hyror som bestäms enligt lagen om grunderna för avgifter till staten, % 82 102 85
Hyresbostädernas nyttjandegrad, % 96 97 97
Hyresintäkter, tillväxt % 11,2 7,6 2
Hantering av mänskliga resurser      
Årsverken 90,3 78,8 79
Arbetstillfredsställelseindex (VM Baro) 3,5 3,5 3,6

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 9 353 8 335 8 606
Bruttoinkomster 6 460 6 130 6 485
Nettoutgifter 2 893 2 205 2 121
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 461    
— överförts till följande år 92    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 6 419 6 130 6 485
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 6 275 7 000 7 000
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 144 -870 -515
Kostnadsmotsvarighet, % 102 86 92

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Öppnande av offentliga datalager -40
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -4
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -12
Löneglidningsbesparing -8
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -10
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -2
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -19
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -9
Temporär sänkning av StPL-avgiften -13
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -7
Nivåförändring 40
Sammanlagt -84

2017 budget 2 121 000
2016 II tilläggsb. -13 000
2016 budget 2 205 000
2015 bokslut 2 524 000

04. Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 22 993 000 euro.

Anslaget får också användas för anskaffning av utrustning och anordningar.

Förklaring:Museiverket är sakkunnig när det gäller kulturarv och kulturmiljö, fungerar som myndighet på området samt producerar information om kulturarvet och kulturmiljön. Museiverket ansvarar för skyddet av kulturmiljön och kulturegendomen och är tillsammans med andra myndigheter sakkunnig när det gäller det materiella kulturarvet. Vid Museiverket finns Nationalmuseet, som ansvarar för den kulturhistoriska nationalsamlingen och ordnar utställningar och tillhandahåller tjänster för allmänheten i sina lokaler.

Samhälleliga effekter

Kulturarvets och kulturmiljöns vitalitet främjas

 • —  genom att man tillhandahåller information och kunskap om hur kulturarvet och kulturmiljön kan utvecklas och skyddas
 • —  genom att man aktivt deltar i det nationella och internationella samarbetet för att identifiera kulturarvets betydelse och utnyttja de möjligheter det öppnar.

Alla befolkningsgruppers möjligheter att delta i kultur tryggas

 • —  genom att man i museiverksamheten betonar kundorientering, serviceförmåga samt fysisk, kunskapsmässig och kulturell tillgänglighet
 • —  genom att man utvecklar den elektroniska åtkomsten till arkiv-, biblioteks- och samlingstjänster och material.
Funktionell effektivitet

Sektorn utvecklas i enlighet med riktlinjerna i kulturmiljöstrategin, världsarvsstrategin och det museipolitiska programmet. I det arbete som gäller kulturmiljön läggs fokus på nationella och regionala frågor, framförhållning och interaktiv verksamhet, planmässig skyddspolitik samt öppen och interaktiv information. Inom det internationella samarbetet är Museiverket aktivt i synnerhet i egenskap av medlem av Unescos världsarvskommitté.

Omständigheterna för vården och förvaringen av nationalsamlingen förbättras i och med att samlings- och konserveringscentralen inleder sin verksamhet. Som ett av huvudprojekten i jubileumsåret för självständigheten förnyas Nationalmuseets basutställning. Elektronisk åtkomst till arkiv-, biblioteks- och samlingstjänster och material främjas.

Nyckeltal för resultatet 2014
utfall
2015
utfall
2017
mål
       
Produktion och kvalitetsledning      
Användningstid för webbtjänster, timmar 69 452 70 737 70 000
Åtkomst till bilder i elektroniska kataloger över internet 81 000 120 447 145 000
Totalt antal besökare i muséer och slott 517 012 610 806 610 000
Funktionell effektivitet      
Det genomsnittliga priset på musei- och slottsbesök, euro 2,44 2,04 2,10
Den genomsnittliga inkomsten av musei- och slottsbesök, euro 3,05 2,95 2,80
Hantering av mänskliga resurser      
Arbetstillfredsställelseindex 3,56 - 3,50
Årsverken 292 279 250

Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 26 050 24 050 26 293
Bruttoinkomster 4 677 3 300 3 300
Nettoutgifter 21 373 20 750 22 993
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 4 476    
— överförts till följande år 2 625    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anpassningsåtgärd -250
Bortfall av engångsutgift -100
Förändringar i fråga om verksamhetslokaler 3 200
Nivåförändring på omkostnaderna 500
Öppnande av offentliga datalager -150
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -8
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -134
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror -21
Löneglidningsbesparing -91
Omfördelning -50
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -100
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -89
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -20
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -194
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -96
Temporär sänkning av StPL-avgiften -138
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -16
Sammanlagt 2 243

2017 budget 22 993 000
2016 II tilläggsb. 981 000
2016 budget 20 750 000
2015 bokslut 19 522 000

05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 937 000 euro.

Anslaget får också användas för anskaffning av utrustning och anordningar.

Förklaring:Biblioteket för synskadade, Celia, är sakkunnig när det gäller att tillhandahålla tillgängliga bibliotekstjänster och producera material i tillgängligt format (talböcker, Daisy Trio-böcker, punktskriftsböcker, e-böcker, taktilböcker, reliefbilder). Syftet med verksamheten är att förebygga diskriminering genom att främja jämlika möjligheter för synskadade och personer med läsnedsättning att få tillgång till litteratur och information.

De läroböcker som behövs för skolelever och studerande med läsnedsättning på andra stadiet produceras av biblioteket enligt produktionspolitiken och de böcker som examensstuderande i högre utbildning behöver produceras av biblioteket enligt examenskraven. I enlighet med beslutet om grunderna för avgifter säljs läroböcker för att användas av alla personer med läsnedsättning.

Biblioteket producerar nya verk i en omfattning som utgör ca 27 % av den allmänlitteratur som årligen publiceras i Finland. Biblioteket förmedlar litteratur till kunderna ungefär en miljon gånger, i samarbete med de allmänna biblioteken. Lånen av de cd-böcker som distribueras med posten minskar, medan lånen via webben ökar. Inom expert- och konsultverksamheten prioriteras ett mer etablerat samarbete med de allmänna biblioteken.

Samhälleliga effekter
 • — Genom att ta i bruk en riksomfattande samarbetsmodell för biblioteken för synskadade och de allmänna biblioteken ska man få nya kunder till tjänsterna inom biblioteken för synskadade.
 • — Som ett resultat av de åtgärder som vidtas för att främja tillgängligheten i publicerandet får personer med läsnedsättning ökad tillgänglighet till sådana publikationer som de kan använda.
Nyckeltal för resultatet 2014
utfall
2015
utfall
2017
mål
       
Effekter, produktion och kvalitetsledning      
— bokproduktion/titel 1 675 1 565 1 500
— antalet lån i fråga om skön- och facklitteratur 1 004 000 934 800 925 000
— leveranser av läroböcker/st. 14 300 13 900 15 000
— webbleveransernas andel av den totala låneverksamheten, % 17 27 40
— kundbelåtenhet (vitsord 1—5) 4,19 4,16 4
Funktionell effektivitet      
— det genomsnittliga priset på boklån, euro 4,13 4,52 4,60
— det genomsnittliga priset på leveranser av läroböcker, euro 140 131 136
Hantering av mänskliga resurser      
— Årsverken 54,7 53,97 44
— Arbetstillfredsställelse 3,48 3,33 3,40

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 5 929 5 637 5 100
Bruttoinkomster 249 163 163
Nettoutgifter 5 680 5 474 4 937
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 220    
— överförts till följande år 1 189    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring på bruksavgifter -12
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -2
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -30
Löneglidningsbesparing -20
Omfördelning -100
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -40
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -25
Sparbeslut -200
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -5
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -45
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -22
Temporär sänkning av StPL-avgiften -26
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -3
Nivåförändring -7
Sammanlagt -537

2017 budget 4 937 000
2016 II tilläggsb. -26 000
2016 budget 5 474 000
2015 bokslut 5 649 000

06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 080 000 euro.

Anslaget får även användas till

1) anskaffning av utrustning och anordningar

2) betalning av understöd

3) ett belopp av högst 170 000 euro för prisstöd för visningsverksamhet och annan avgiftsbelagd service.

Förklaring:Nationella audiovisuella institutet (KAVI) förvarar och bevarar filmer och tv- och radioprogram, främjar det audiovisuella kulturarvet samt tryggar barnens utveckling och välfärd i mediemiljön.

Till samlingarna anskaffas visningskopior och extra material inom den film- och videoproduktion från 2013 som är föremål för den lagstadgade depositionsförpliktelsen samt originalmaterialet i fråga om filmer som granskades 2011.

Radio- och TV-programflödet lagras digitalt enligt den plan som undervisnings- och kulturministeriet har godkänt. Programflödet är cirka 50 terabyte. Inhemska radio- och tv-program som kan betraktas som originalinspelningar tas dessutom emot som lagstadgade depositioner. Tillgängliggörandet av Rundradions digitaliserade radio- och tv-material genom radio- och tv-arkivets publiktjänster fortsätter och databasen utvecklas för att förbättra sökfunktionerna.

KAVI övervakar utbudet av bildprogram och det arbete som utförs av klassificerare av bildprogram i enlighet med den offentliga tillsynsplanen, för register över leverantörer och klassificerare av bildprogram samt för en offentlig förteckning över bildprogram. KAVI erbjuder utbildning, handledning och stödtjänster för klassificerare och leverantörer av bildprogram och upprätthåller och utvecklar klassificeringsprogramvaran.

Samhälleliga effekter
 • — Det inhemska kulturarvets användbarhet och tillgängligheten till det förbättras genom digitalisering av material och samlingar samt genom att institutets digitala samlingar görs tillgängliga för allmänheten via det nationella digitala bibliotekets kundgränssnitt FINNA och KAVI:s bild- och ljudterminaler för radio- och televisionsarkivet

— Tillgängligheten till filmkulturen och filmkunskapen ökas särskilt för skolor, barn och unga genom att erbjuda skolor möjligheten att använda en resursbank som innehåller webbtjänsten Filmstigen

— Mediekompetensen och en trygg mediemiljö för barn främjas bl.a. genom att producera material för mediefostran.

Nyckeltal för resultatet 2014
utfall
2015
utfall
2017
mål
       
Produktion och kvalitetsledning      
— Vård av samlingar/arkiverade filmer, antal1) 128 095 129 821 131 60
— Biblioteks-, informations-, låne- och kundtjänster, antal 39 070 35 470 36 000
— Avgiftsbelagda tjänster/visningsverksamhet, antal besökare 52 963 56 257 50 000
— Digitalt lagrat programflöde i terabyte (radio- och televisionsarkivet)2) 328 390 502
— Informationskampanjer om mediefostran, antal 11 8 10
— Klassificerade och anmälda bildprogram, antal 19 147 15 709 16 000
— Kontakttagande i anslutning till övervakningen av utbudet, antal 68 76 60
       
Funktionell effektivitet      
— Samlings- och arkivverksamhet sammanlagt, euro/film 22,68 23,91 23,62
— Avgiftsbelagd service: subvention av visningsverksamheten, euro 165 686 107 601 170 000
— Radio- och televisionsarkivet sammanlagt euro/lagrat programflöde i terabyte 4 683,64 3 824,28 3 084,00
— Behandling av publikrespons på bildprogram, euro/respons 118,10 106,36 120,00
— Kostnader för klassificering av bildprogram, euro/program3) 92,28 69,62 108,00
— Kostnader för övervakning av klassificerare, euro/program4) 92,15 141,63 97,00
       
Hantering av mänskliga resurser      
       
— Årsverken 88 81 84
— Arbetstillfredsställelseindex 3,4 3,5 >3,5

1) Metoden för beräkningen av arkiverade filmer ändrades 2014.

2) Kumulativt inflöde. I sifferuppgifterna har beaktats Yles gamla digitaliserade egen produktion som från 2014 och framåt överförs till KAVI.

3) beställda klassificeringar

4) Nya klassificeringar

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 7 611 7 311 6 869
Bruttoinkomster 880 789 789
Nettoutgifter 6 731 6 522 6 080
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 937    
— överförts till följande år 1 141    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -2
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -45
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror 9
Löneglidningsbesparing -30
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -50
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -33
Sparbeslut -150
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -7
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -59
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -32
Temporär sänkning av StPL-avgiften -40
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -3
Sammanlagt -442

2017 budget 6 080 000
2016 II tilläggsb. -31 000
2016 budget 6 522 000
2015 bokslut 6 935 000

16. Extra konstnärs- och journalistpensioner (förslagsanslag)

Under momentet beviljas18 848 000 euro.

Anslaget får användas till

1) betalning av konstnärspensioner enligt lagen om extra konstnärspensioner (194/2016)

2) betalning av familjepensioner i anknytning till idigare beviljade journalist- och konstnärspensioner

3) ett belopp av högst 1 015 000 euro för nya konstnärspensioner och familjepensioner i anslutning till konstnärspensioner så att högst 51 extra konstnärspensioner får beviljas till ett belopp som motsvarar full pension.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

I anslaget under punkt 3 ingår högst två delpensioner som höjs till full pension.

Förklaring:Anslaget har beräknats enligt den uppskattade ArPL-indexnivån för 2017 (2533).


2017 budget 18 848 000
2016 budget 18 848 000
2015 bokslut 17 898 880

20. Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 15 400 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av lokalkostnader för kulturhistoriskt värdefulla kultur- och sevärdhetsobjekt som Museiverket förfogar över.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Hyra för Kotkaniemi museum (överföring från moment 29.10.20) 110
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror -163
Indexhöjning av hyresutgifterna 154
Nivåförändring 94
Sammanlagt 195

2017 budget 15 400 000
2016 II tilläggsb. -163 000
2016 budget 15 205 000
2015 bokslut 16 945 000

30. Statsunderstöd för verksamhet vid allmänna bibliotek (fast anslag)

Under momentet beviljas 3 700 000 euro.

Anslaget får användas till

1) betalning av statsunderstöd till bibliotek enligt bibliotekslagen (904/1998) och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

2) köp av databas- och materialtjänster som producerats för allmänna bibliotek och till betalning av statsunderstöd för de allmänna bibliotekens specialuppgifter samt till betalning av statsunderstöd för bibliotekens innehållsproduktion

3) betalning av statsunderstöd som hänför sig till verksamheten vid biblioteket för teckenspråkig litteratur.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Understöd för central- och landskapsbibliotek 2 580 000
För bibliotekens innehållsproduktion 300 000
Produktion av databas- och materialtjänster för allmänna bibliotek samt understöd för andra specialuppgifter 600 000
Understöd till verksamheten vid biblioteket för teckenspråkig litteratur 220 000
Sammanlagt 3 700 000

De allmänna biblioteken har som mål att erbjuda befolkningen lika möjligheter att skaffa sig bildning, kunskaper, kunnande och medborgarfärdigheter och att läsa litteratur och utöva konst samt lika möjligheter till internationalisering och livslångt lärande. Biblioteket ska även erbjuda en möjlighet att använda virtuella och interaktiva webbtjänster och handleda i användningen av dessa.

Genom statsunderstöden stöder man en regionalt jämlik produktion och utveckling av biblioteks- och informationstjänsterna. Syftet är att säkerställa att servicenätet fungerar och att trygga kvaliteten på biblioteks- och informationstjänsterna liksom även tillgången och åtkomsten till information och kultur för hela befolkningen.

Biblioteksväsendets genomslag bedöms på basis av indikatorer för användning av biblioteken, materialanskaffningar, personalresurser och tillgänglighet.

Vissa nyckeltal för biblioteksväsendet 2014
utfall
2015
utfall
2017
uppskattning
       
Bokanskaffning, st./1 000 invånare 288 283 285
Andra materialanskaffningar, st./1 000 invånare 50 50 50
Årsverken, årsv./1 000 invånare 0,8 0,8 0,8
Öppethållning, 1 000 timmar 1 363 1 384 1 390
Fysiska besök, st./invånare 9,3 9,1 9,0
Webb-besök, st./invånare 7,5 7,1 7,5
Lån, st./invånare 16,8 16,4 16,8
Omkostnader, euro/invånare 58 58 58

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Sparbeslut -200
Sammanlagt -200

2017 budget 3 700 000
2016 budget 3 900 000
2015 bokslut 4 750 000

31. (29.80.31 och 32) Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för teatrar, orkestrar och muséer (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 48 661 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsandelar och statsunderstöd till sådana teatrar, orkestrar och muséer som avses i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009).

Det antal årsverken som används som beräkningsgrund för statsandelen är högst 2 469 för teatrar, högst 1 033 för orkestrar och högst 1 183 för muséer.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) enligt vilken priserna per enhet för museer, teatrar och orkestrar ska sänkas från och med 2017 för genomförande av utgiftsbesparingen.

Det genomsnittliga mervärdesskattefria pris per enhet som används som beräkningsgrund för statsandelen är 52 882 euro per årsverke för teatrar, 50 543 euro per årsverke för orkestrar och 63 476 euro för muséer per årsverke.

Under de lagstadgade statsandelarna har det dessutom beviljats sammanlagt 55 125 000 euro under moment 29.80.52.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  Statsandelar
ur budgetmedel
(mom. 29.80.31)
Statsandelar
tippningsvinstmedel
(mom. 29.80.52)
Sammanlagt
       
Statsandel för teatrar 26 094 000 26 069 000 52 163 000
Statsandel för orkestrar 9 337 000 10 137 000 19 474 000
Statsandel för muséer 14 532 000 18 919 000 33 451 000
Anslag för statsandelar som ändras på grund av konkurrenskraftsavtalet och förändringen i kostnadsnivån -1 302 000 - -1 302 000
Sammanlagt 48 661 000 55 125 000 103 786 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av engångsutgift -50
Förändring i kostnadsnivån, (-0,7 %) -719
Justering av kostnadsnivån för 2017 (muséer) -228
Justering av kostnadsnivån för 2017 (orkestrar) -47
Justering av kostnadsnivån för 2017 (teatrar) 1 895
Konkurrenskraftsavtalets verkningar på statsandelen; teatrar, orkestrar, muséer (Konkurrenskraftsavt.) -583
Precisering av den besparing som gjorts i priserna per enhet för 2016 (muséer) 122
Precisering av den besparing som gjorts i priserna per enhet för 2016 (orkestrar) 69
Precisering av den besparing som gjorts i priserna per enhet för 2016 (teatrar) 176
Utgiftsbesparing (muséer) -432
Utgiftsbesparing (orkestrar) -681
Utgiftsbesparing (teatrar) -1 750
Besparingar i organisationsstöd (regeringsprogr. 2015) -2
Sammanlagt -2 230

De priser per enhet som använts vid dimensioneringen av anslaget fastställs på basis av verkningarna av konkurrenskraftsavtalet.

Momentets rubrik har ändrats.


2017 budget 48 661 000
2016 budget 50 891 000
2015 bokslut 54 812 000

(32.) Statsandelar och statsunderstöd för muséer (förslagsanslag)

Förklaring:Det föreslås att momentet och anslaget under det ska slås samman med moment 29.80.31.35. Statsunderstöd för anläggningskostnader inom huvudprojektet för 100-årsjubileet av Finlands självständighet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 8 000 000 euro.

Anslaget får med stöd av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) användas till betalning av statsunderstöd till Helsingfors stad för byggandet av ett bibliotek inför 100-årsjubileet för Finlands självständighet.


2017 budget 8 000 000
2016 budget 8 000 000
2015 bokslut 5 000 000

40. Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 252 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg.

Förklaring:I enlighet med ett avtal som staten och Helsingfors stad ingått om skötseln av trafiken till Sveaborg står staten och staden tillsammans för driftsförlusterna för servicetrafiken till Sveaborg.


2017 budget 252 000
2016 budget 252 000
2015 bokslut 98 550

41. Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 26 648 000 euro.

Anslaget får användas till

1) ett belopp av högst 11 000 000 euro till betalning av kompensation för kopiering för enskilt bruk enligt upphovsrättslagen (404/1961) och av utgifter som föranleds av detta

2) ett belopp av högst 15 648 000 euro till betalning av ersättning till upphovsmän för utlåning av skyddade verk och för utgifterna för att ordna ersättning.

Förklaring:Av anslaget betalas kompensation till upphovsmännen av upphovsrättsligt skyddade verk och övriga rättsinnehavare för framställning av exemplar av verk för enskilt bruk, samt ersättningar enligt upphovsrättslagen för utlåning av verk vid bibliotek och för användning av skyddat material vid kulturarvsinrättningar som omfattas av offentlig finansiering, i enlighet med de avtal som ingåtts med de organisationer som företräder innehavarna av upphovsrätterna.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Överföring från moment 29.01.29 15
Nivåförändring 6 320
Sammanlagt 6 335

2017 budget 26 648 000
2016 budget 20 313 000
2015 bokslut 19 225 000

50. (29.80.50 och 54) Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 8 143 000 euro.

Anslaget får användas till beviljande av understöd för

1) amortering och betalning av ränta på Svenska Teaterns och Tampereen Työväen Teatteris lån för grundlig renovering

2) medborgarorganisationernas verksamhet

3) betalning av utgifter och understöd för främjande av konstens och kulturens tillgänglighet och för utvidgande av principen om en procent till konsten.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Svenska Teaterns och Tampereen Työväen Teatteris grundliga renoveringar 5 300 000
Vissa medborgarorganisationers verksamhet 43 000
Genomförande av spetsprojektet Konstens och kulturens tillgänglighet 2 000 000
Genomförande av spetsprojektet Utvidgande av principen om en procent till konsten 800 000
Sammanlagt 8 143 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av engångsutgift -150
Kompetens och utbildning: Konstens och kulturens tillgänglighet 800
Kompetens och utbildning: Utvidgande av principen om en procent till konsten 200
Lokalkostnader för Hanaholmen (överföring till moment 29.80.53) -1 727
Utgiftsbesparing -800
Besparingar i organisationsstöd (regeringsprogr. 2015) -1
Sammanlagt -1 678

2017 budget 8 143 000
2016 budget 9 821 000
2015 bokslut 9 298 266

51. Stipendier till konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 14 508 000 euro.

Anslaget får användas till

1) betalning av konstnärsstipendier motsvarande 545 stipendieår enligt 3 § i lagen om statens konstnärsstipendier (734/1969) och betalning av statens konstnärsstipendier för särskilt meriterade konstutövare enligt 3 § 2 mom. i den lagen

2) stipendier och understöd enligt lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare (1080/1983).

Enskilda stipendieperioder som avbryts eller fortsätter efter ett avbrott kan medföra ändringar i hur betalningsposterna av anslaget för de olika åren fördelas.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Statens konstnärsstipendier (545 st.) 10 965 000
Stipendier och understöd till författare och översättare 3 100 000
Konstnärsprofessorsstipendier (22 st.) 443 000
Sammanlagt 14 508 000

Konstnärsstipendiet uppgår fr.o.m. den 1 januari 2016 till 1 676,45 euro per månad. Konstnärsstipendierna justeras enligt justeringarna av lönerna för statstjänstemän genom beslut av Centret för konstfrämjande. Totalbeloppet av stipendier till författare och översättare utgör 10 % av det belopp som under det föregående kalenderåret använts för litteratur som anskaffats till allmänna bibliotek som upprätthålls av kommunerna.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 1
Sammanlagt 1

2017 budget 14 508 000
2016 budget 14 507 000
2015 bokslut 14 047 448

52. Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av vetenskap (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 233 589 000 euro.

Anslaget får användas till

1) finansiering av verksamhet som främjar konst och kultur i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001)

2) i lagen om Centret för konstfrämjande avsedda stipendier och understöd som Centret för konstfrämjande, konstrådet och konstkommissionerna beviljar, stipendier enligt lagen om vissa stipendier åt bildkonstnärer (115/1997) till ett belopp av högst 960 000 euro samt till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 42 årsverken vid Centret för konstfrämjande i tidsbundna uppgifter som avser konstfrämjande och för de utgifter som detta orsakar

3) anskaffning av konstverk till statens konstverkskommissions samling i enlighet med lagen om Nationalgalleriet (889/2013)

4) omkostnader som det upphovsrättsråd som anges i 55 § i upphovsrättslagen (404/1961) har, kostnader som delegationen för upphovsrättsärenden har och kostnader för upphovsrättsutredningar

5) betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) samt till understöd enligt 6 a § i teater- och orkesterlagen (730/1992) för teatrar och orkestrar

6) betalning av statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och 9 § i bibliotekslagen (904/1998) för bibliotek och statens regionala förvaltning av de allmänna biblioteken för regional utveckling och till annan utveckling av biblioteksväsendet

7) betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och understöd enligt 4 a § i museilagen (729/1992) för muséer och till annat stödjande av musei- och kulturarvsområdet

8) Finlands filmstiftelse för tillverkning och distribution av film och andra bildprogram samt till annat stödjande av filmkulturen med stöd av lagen om främjande av filmkonsten (28/2000) och till Centret för konstfrämjande för beviljande av kvalitetsstöd i enlighet med statsrådets förordning om främjande av filmkonsten (843/2007)

9) restaurering eller renovering av kulturhistoriskt värdefulla, skyddade byggnader med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet (498/2010)

10) kostnader som föranleds av genomförande av de konventioner som gäller Unescos kulturarv

11) statsunderstöd för driftskostnaderna till ett belopp av högst 37 877 000 euro för Finlands Nationalopera och Nationalbalett, ett belopp av högst 11 391 000 euro för Finlands Nationalteater och ett belopp av högst 12 573 000 euro för Nationalgalleriet

12) betalning av löneutgifter och andra utgifter för konst- och kulturpolitisk forsknings-, utrednings- och informationsverksamhet och till försöks- och forskningsprojekt kring kultur vid statliga ämbetsverk och inrättningar samt till förvaltning och medfinansiering av programmet Kreativa Europa.

De stipendier enligt lagen om vissa stipendier åt bildkonstnärer (115/1997) som beviljas under 2 punkten samt anslaget under 3 punkten budgeteras enligt kontantprincipen. I fråga om de personer som avses i 2 punkten beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren såsom inkomster.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
1) Kreativa arbeten och produktioner 97 734 000
Filmkonst 21 620 000
Scenkonst 35 675 000
Litteratur 850 000
Musik 13 256 000
Byggnadskonst och design 705 000
Visuell konst 3 969 000
Produktion och spridning av kultur 21 659 000
2) Delaktigheten och deltagandet inom kulturen 31 556 000
Bibliotek och tillgång till information 7 295 000
Kulturtjänster och kulturverksamhet 24 261 000
3) Kulturgrunden och kontinuiteten i kulturen 104 299 000
Muséer och kulturarv 30 021 000
Kulturlokaler 5 580 000
Nationella kulturinstitut 62 885 000
Kulturfostran och kulturpolitisk forskning 3 271 000
Utveckling av konst- och kulturpolitiken 2 542 000
Sammanlagt 233 589 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 267
Sammanlagt 267

Momentets rubrik har ändrats.

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget 233 589 000
2016 budget 233 322 000
2015 bokslut 236 874 369

53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag)

Under momentet beviljas 27 257 000 euro.

Anslaget får användas till att bevilja understöd för konst- och kulturinstitutioners och samfunds lokalkostnader.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Hyrestillägg för Hanaholmen 850
Lokalkostnader för Hanaholmen (överföring från moment 29.80.50) 1 727
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror 11
Sammanlagt 2 588

2017 budget 27 257 000
2016 II tilläggsb. 11 000
2016 budget 24 669 000
2015 bokslut 29 133 407

(54.) Statsunderstöd för konst- och kulturinstitutioners investeringar i lokaler (fast anslag)

Förklaring:Det föreslås att momentet och anslaget under det ska slås samman med moment 29.80.50.55. Tillgång till och förvaring av det digitala kulturarvet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 950 000 euro.

Anslaget får användas till

1) kostnader som föranleds av genomförandet av programmet och verksamhetsplanen för det nationella digitala biblioteket

2) kostnader som föranleds av planenlig digitalisering av centrala, prioriterade musei- och kulturarvsmaterial

3) stödjande av muséers innehållsproduktion

4) utvecklande av system och tjänster som förbättrar tillgången till och användningen och förvaringen av digitalt kulturarvsmaterial samt till utvecklande av bibliotekens, arkivens och muséernas gemensamma söktjänst och anslutning av den till Europeiska digitala biblioteket

5) kostnader för utveckling och överföring av kompetens som avser digitalisering, digital åtkomst och långtidsförvaring i fråga om kultur- och kulturarvsmaterial

6) kostnader som föranleds av statliga ämbetsverks och inrättningars digitalisering av kulturarvsmaterial och förvaring av digitalt kulturarvsmaterial

7) avlönande av personal motsvarande högst tio årsverken i uppgifter för viss tid.


2017 budget 1 950 000
2016 budget 2 200 000
2015 bokslut 2 200 000

59. Vissa understöd till Nationalgalleriet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 10 000 000 euro.

Det tvååriga reservationsanslaget på 10 000 000 euro i den ordinarie budgeten för 2015 ska ombudgeteras för 2017 på oförändrade villkor. Ett villkor för att få använda anslaget är att privata finansiärer deltar i kapitaliseringen. Förhållandet mellan statens andel av tillförseln av kapital och kapital som samlas in hos privata finansiärer är 5:2

Förklaring:Ursprungligen har anslaget ingått i budgeten för 2015, men på grund av att projektet har fördröjts har det inte använts. Anslaget för kapitaliseringen utgör andelen för 2017 av finansieringen för upprättandet av Nationalgalleriet. Avsikten är att genomföra kapitaliseringen av den offentligrättsliga stiftelsen under åren 2016—2017 så att statens andel sammanlagt uppgår till högst 20 000 000 euro under förutsättningen att de privata finansiärernas andel uppgår till minst 8 000 000 euro.


2017 budget 10 000 000
2016 budget 10 000 000
2015 bokslut 11 245 000

72. Utökning av Nationalgalleriets samling (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 739 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter som föranleds av Nationalgalleriets anskaffningar av konst.


2017 budget 739 000
2016 budget 739 000
2015 bokslut 739 000

75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 4 899 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av investeringsutgifter för ombyggnad och underhåll av fastighetsförmögenhet och för smärre nybyggnadsprojekt samt för kostnader för reparationsarbeten på museibåtar.

Dispositionsplan (euro)

     
1 Museiverket 799 000
2. Förvaltningsnämnden för Sveaborg 4 100 000
Sammanlagt 4 899 000

I fråga om punkt 2 får anslaget också användas till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken för tidsbundna uppgifter.

Fullmakt

1) Förbindelser som hänför sig till de projekt som nämns i punkt 1 i dispositionsplanen får ingås så att de utgifter som föranleds av dem efter 2017 uppgår till sammanlagt högst 300 000 euro.

2) Förbindelser som hänför sig till de projekt som nämns i punkt 2 i dispositionsplanen får ingås så att de utgifter som föranleds av dem efter 2017 uppgår till sammanlagt högst 2 000 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av engångsutgift -2 000
Sammanlagt -2 000

2017 budget 4 899 000
2016 budget 6 899 000
2015 bokslut 4 099 000

95. Utgifter för skyddandet av kulturmiljön (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 50 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter och ersättningar som verkställigheten av lagen om fornminnen (295/1963) medför.


2017 budget 50 000
2016 budget 50 000
2015 bokslut