Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. (29.01 och 30, delvis) Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
         10. (29.10 och 30, delvis) Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
         20. (29.20 och 30, delvis) Yrkesutbildning
            (30.) Vuxenutbildning
         40. (29.40 och 30, delvis) Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
              01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd
              52. Statsborgen för studielån
              55. Studiepenning och bostadstillägg
              57. Måltidsstödet till högskolestuderande
              59. Stöd för skolresor för studerande inom gymnasieutbildning och yrkesutbildning
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

70. StudiestödPDF-versio

Förklaring: Studiestöd enligt lagen om studiestöd (65/1994) består av studiepenning, studiestödets bostadstillägg samt statsborgen för studielån. Studiepenningen är en skattepliktig förmån. Dessutom kan räntor för studielån som förfallit till betalning betalas i form av räntebidrag för studielån av statens medel utan återbetalningsskyldighet. Den som fått studielån har rätt till studielånsavdrag i beskattningen. En studielåntagare har rätt till studielånskompensation om han eller hon har tagit emot en studieplats för den första högskoleexamen den 1 augusti 2014 eller därefter.

Avsikten med stödet för skolresor är att till studerande i gymnasier och yrkesläroanstalter betala ersättning för skäliga dagliga skolresekostnader. Stöd beviljas om en studerandes skolväg är minst tio kilometer i ena riktningen och skolresekostnaderna per månad överstiger 54 euro. Självriskandelen är 43 euro per månad. Genom förordning av undervisnings- och kulturministeriet föreskrivs om beräkningsgrunderna för kostnaderna för skolresor.

Verkställigheten av studiestödet sköts av Folkpensionsanstalten. Högskolornas studiestödsnämnder kan bevilja studiestöd till studerande i den egna högskolan med stöd av ett avtal med Folkpensionsanstalten. Folkpensionsanstalten betalar ersättning för de uppgifter som högskolorna sköter på basis av avtalet. Också andra läroanstalter sköter uppgifter i anslutning till studiestödsärenden. Undervisnings- och kulturministeriet svarar för den allmänna ledningen, styrningen och utvecklingen av studiestödsverksamheten.

Ett samhälleligt syfte med studiestödsverksamheten är att trygga utkomsten under studietiden och att dimensionera studiestödet så att utbildning på eget initiativ och studier på heltid understöds. Studiestödet utvecklas utifrån de utbildningspolitiska målen.

Funktionell effektivitet

Ett mål är ett tillräckligt och sporrande studiestöd som främjar planmässiga studier på heltid och kortare studietider.

Studiestödsanslag och studiestödstagare

 201320152017
uppskattning
    
Studiestödsutgifter (mn euro)   
Studiepenning   
— högskolenivå337,9359,5350,4
— andra stadiet129,9138,4153
Bostadstillägg259,2266,5152
Stöd för skolresor50,74753,3
Måltidsstöd29,630,731,5
Studiestödstagare   
Studiepenning   
— högskolenivå184 091187 697188 000
— andra stadiet135 411133 100144 000
Bostadstillägg   
— högskolenivå150 173154 092155 000
— andra stadiet66 54265 53167 000
Stöd för skolresor68 22064 36965 000
Mottagare av statsborgen   
Högskolenivå181 418185 085185 000
Andra stadiet42 38947 82947 000

Vid utgången av 2015 uppgick lånebeståndet i fråga om studielån med statsborgen till 2 008 miljoner euro, varav andelen s.k. gamla studielån utgjorde 0,38 miljoner euro. Vid utgången av år 2015 hade 383 771 personer studielån. För dem som avlagt yrkesinriktad grundexamen var studielånet i genomsnitt 5 100 euro, för dem som avlagt yrkeshögskoleexamen 7 900 euro och för dem som avlagt högre högskoleexamen 9 500 euro.

Grunderna för dimensioneringen av anslaget

Studiestöd i genomsnitt201320152017
uppskattning
    
Studiepenning, €/månad   
— högskolenivå287298277
— andra stadiet156165166
Bostadstillägg, €/månad193195196
Stöd för skolresor, €/månad167172178

Vid dimensioneringen av anslaget beräknas antalet personer som regelbundet får studiepenning 2017 vara 247 300, varav 143 500 är högskolestuderande och 103 800 andra studerande. Antalet personer som får bostadstillägg beräknas uppgå till 155 200. Antalet personer som regelbundet får stöd för skolresor beräknas uppgå till 33 400 studerande.

Studiepenningens grundbelopp från 1.8.2016 (euro/mån)

  
— studerande under 20 år som bor hos föräldrarna38,66
— 20 år fyllda studerande som bor hos föräldrarna81,39
— studerande under 18 år som bor annanstans101,74
— 18 år fyllda studerande som bor annanstans250,28

Studiepenningens belopp i fråga om studerande som bor hos föräldrarna och studerande under 18 år som bor annanstans kan höjas på basis av föräldrarnas låga inkomster. Studiepenningens belopp i fråga om studerande under 20 år som inte studerar i högskola och som bor hos föräldrarna kan sänkas på basis av föräldrarnas inkomster.

Studiestödets bostadstillägg är 80 % av de fastställda boendeutgifterna. Vid beviljande av bostadstillägg beaktas inte boendeutgifter till den del de överstiger 252 euro. Bostadstillägget för studerande utomlands är högst 210 euro/mån.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om studiestöd och av 127 § i inkomstskattelagen. Nivåerna för studiepenning på högskolenivå slås samman med nivåerna för studiepenning på andra stadiet så att studiepenningens maximibelopp är 250, 28 euro per månad. Statsborgen för studielån höjs till 650 euro per månad för en studerande som studerar i hemlandet och till 800 euro per månad för en studerande som studerar utomlands. Den stödtid som är avsedd för högskolestudier förkortas med 10 månader till 54 stödmånader. Den sänkande effekt som föräldrarnas inkomst har på studiepenningen slopas för 18- och 19-åriga studerande på andra stadiet som bor självständigt. En studerandes egna inkomstgränser binds till förtjänstnivåindexet. Den studiepenning som ska återkrävas på basis av en studerandes egna inkomster och höjningen av bostadstillägget görs skäligare och sänks från 15 procent till 7,5 procent.

Grunden för de kalkylerade kostnaderna enligt undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningsgrunderna för vissa kostnader för skolresor kan justeras 1.8.2017 utifrån kostnadsutvecklingen.

Den beräknade utvecklingen av antalet studiestödstagare och av utnyttjandegraden för studiestödet

 201320152017
uppskattning
    
Gymnasium27 786 (25 %)26 804 (25 %)25 500 (25 %)
Yrkesutbildning107 172 (65 %)105 748 (64 %)110 500 (68 %)
Yrkeshögskola89 283 (70 %)90 472 (70 %)90 500 (69 %)
Universitetet88 094 (62 %)88 953 (62 %)90 500 (62 %)

01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 621 000 euro.

Förklaring: Besvärsnämnden för studiestöd är första besvärsinstans i studiestödsärenden. Antalet klagomål som blir anhängiga år 2017 uppskattas vara cirka 3 000. Den genomsnittliga behandlingstiden för klagomålen är högst 5,5 månader.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-6
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-3
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-1
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-8
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-4
Temporär sänkning av StPL-avgiften-6
Sammanlagt-28

2017 budget621 000
2016 II tilläggsb.-6 000
2016 budget649 000
2015 bokslut700 000

52. Statsborgen för studielån (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 40 200 000 euro.

Anslaget får användas till utgifter för statsborgen enligt lagen om studiestöd (65/1994).

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Studielånskompensation11 000 000
Betalningar för borgensförbindelse 17 000 000
Avgiftsbefrielser 6 000 000
Kontoavskrivningar 6 000 000
Räntebidrag 200 000
Sammanlagt 40 200 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Minskning av utgifter för borgensförbindelse -3 000
Strukturell ändring av studiestödet (L1243/2013)10 000
Ökning av antalet avgiftsbefrielser 2 000
Sammanlagt9 000

2017 budget40 200 000
2016 budget31 200 000
2015 bokslut26 885 800

55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 655 381 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av studiepenning och bostadstillägg till studiestöd enligt lagen om studiestöd (65/1994).

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Studiepenning för högskolestuderande350 381 000
Studiepenning för studerande vid andra läroanstalter153 000 000
Bostadstillägg152 000 000
Sammanlagt655 381 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Strukturell ändring av studiestödet (L1243/2013)1 354
Studerande vid Polisyrkeshögskolan börjar omfattas av stödet (L 1164/2013)522
Studiestödsreformen (HO 2015)-46 400
Tidsbestämd ökning av nybörjarplatserna inom högskoleutbildningen (2014-2015)-1 400
Överföring av studerande till det allmänna bostadsbidraget-115 000
Sammanlagt-160 924

2017 budget655 381 000
2016 budget816 305 000
2015 bokslut764 374 188

57. Måltidsstödet till högskolestuderande (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 31 456 000 euro.

Anslaget får användas till

1) betalning av understöd för studentrestauranger i Finland i syfte att sänka priset på måltiderna för studerande som avlägger lägre eller högre högskoleexamen i en finsk högskola, studerande som avlägger en yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen och studerande som deltar i yrkesinriktade fortbildningsprogram, specialiseringsutbildningsprogram eller tilläggsundervisning för yrkes- eller tjänstebehörighet som ordnas vid högskolor 1,94 euro per måltid

2) betalning av extra understöd för den som förestår en studentrestaurang som finns i någon annan lokal än högskolans lokaler, högst 1 euro per måltid för vilken måltidsstöd betalas, dock högst det belopp som motsvarar lokal- och anläggningskostnaderna för måltiderna för de studerande.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Måltidsstödet för högskolestuderande29 256 000
Extra understöd för studentrestauranger2 200 000
Sammanlagt31 456 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Tidsbestämd ökning av nybörjarplatserna samt ändring av stödet för polisutbildningen till ett studiestöd på högre nivå45
Sammanlagt45

2017 budget31 456 000
2016 budget31 411 000
2015 bokslut30 796 947

59. Stöd för skolresor för studerande inom gymnasieutbildning och yrkesutbildning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 53 300 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stöd enligt lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (48/1997).


2017 budget53 300 000
2016 budget53 300 000
2015 bokslut47 067 742