Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. (29.01 och 30, delvis) Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
         10. (29.10 och 30, delvis) Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
         20. (29.20 och 30, delvis) Yrkesutbildning
            (30.) Vuxenutbildning
         40. (29.40 och 30, delvis) Högskoleundervisning och forskning
              01. Finlands Akademis omkostnader
              02. Arkivverkets omkostnader
              03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken
              04. Depåbibliotekets omkostnader
              20. (29.40.20 och 30.20, delvis) Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område
              22. Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt
              50. (29.40.50 och 30.21, delvis) Statlig finansiering av universitetens verksamhet
              51. Finlands Akademis forskningsanslag
              (52.) Särskild statlig finansiering för undervisning och forskning vid Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet
              53. Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av vetenskap
              54. Strategisk forskningsfinansiering
              55. (29.40.55 och 30.21, delvis) Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet
              66. Finansieringsandelar till internationella organisationer
              89. Statlig finansiering för universitetens kapitalplaceringar
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

51. Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 246 231 000 euro.

Anslaget får användas till

1) betalning av utgifter som föranleds av uppgifter i olika skeden av forskningskarriären, forskningsprogram, spetsforskningsenheter, forskarutbildning, forskningens infrastrukturer och andra forskningsprojekt inklusive projekt som ökar samarbetet mellan högskolor och näringsliv och främjar kommersialisering av innovationer och av specialfinansiering av forskning, statsunderstöd och stipendier samt av internationellt samarbete

2) betalning av utgifter som föranleds av finansiella bidrag till internationella organisationer

3) betalning av utgifter för forsknings- och utbildningsprojekt som godkänts av EU

4) utgifter för löner, pensionsavgifter och andra konsumtionsutgifter samt för anskaffning av apparatur och programvaror och allmänna kostnader i anslutning till sådana forskningsprojekt och program som Finlands Akademi finansierar, tillsammans med anslagen under moment 29.40.53 för utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 11 årsverken.

Den forskningsfinansiering som avses i punkt 1 budgeteras enligt kontantprincipen. Av forskningsfinansieringen får betalas förskott till finansieringsmottagare utanför budgeten.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
För främjande av unga forskares forskning10 000
Inverkan på anslagsbehovet orsakad av ändringen av tidpunkten för betalningen av fullmakten (inkl. anslagsberäkningen för 1-åriga projekt)-8 869
Kompetens och utbildning: Ökat samarbete mellan högskolor och näringsliv för att främja kommersialisering av innovationer6 000
Tillväxtåtgärd (överföring från moment 29.40.50)10 000
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-7
Löneglidningsbesparing-4
Sparbeslut-3 000
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-1
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-10
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-5
Temporär sänkning av StPL-avgiften-6
Sammanlagt14 098

2017 budget246 231 000
2016 II tilläggsb.-6 000
2016 budget232 133 000
2015 bokslut94 856 617