Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. (29.01 och 30, delvis) Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
         10. (29.10 och 30, delvis) Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
         20. (29.20 och 30, delvis) Yrkesutbildning
            (30.) Vuxenutbildning
         40. (29.40 och 30, delvis) Högskoleundervisning och forskning
              01. Finlands Akademis omkostnader
              02. Arkivverkets omkostnader
              03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken
              04. Depåbibliotekets omkostnader
              20. (29.40.20 och 30.20, delvis) Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område
              22. Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt
              50. (29.40.50 och 30.21, delvis) Statlig finansiering av universitetens verksamhet
              51. Finlands Akademis forskningsanslag
              (52.) Särskild statlig finansiering för undervisning och forskning vid Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet
              53. Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av vetenskap
              54. Strategisk forskningsfinansiering
              55. (29.40.55 och 30.21, delvis) Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet
              66. Finansieringsandelar till internationella organisationer
              89. Statlig finansiering för universitetens kapitalplaceringar
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 681 000 euro.

Förklaring: Depåbiblioteket minskar de allmänna och vetenskapliga bibliotekens samlingsbehov och säkerställer att den litteratur som anskaffats finns tillgänglig för dem som behöver kunskapen. Depåbiblioteket stöder utvecklandet av kunnandet i samhället och deltar i utvecklandet av bibliotekens verksamhet och servicesystem genom en kostnadseffektiv verksamhet där materialet tas i användning snabbt.

Nyckeltal2014
utfall
2015
utfall
2016
mål
2017
mål
     
Mängd material som tagits emot (hyllmeter)6 7664 7864 5004 500
Antal beställningar (st.)83 03890 841100 000105 000
Sjukdagar antal/årsv.15,88,3<8<8
Årsverken 1)23,71919,519

1) I siffran för årsverken år 2014 ingår 3,7 årsverken för tidsbestämt arbete inom projektet för att åtgärda anhopningen av material.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter2 0661 763 1 686
Bruttoinkomster455
Nettoutgifter2 0621 758 1 681
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år250  
— överförts till följande år51  

Inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen grundar sig på undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Depåbiblioteket (1346/2006).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-9
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror-16
Löneglidningsbesparing-2
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-10
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-9
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-1
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-14
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-6
Temporär sänkning av StPL-avgiften-9
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-1
Sammanlagt-77

2017 budget1 681 000
2016 II tilläggsb.-25 000
2016 budget1 758 000
2015 bokslut1 863 000