Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
            (30.) Vuxenutbildning
              02. Arkivverkets omkostnader
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2017

04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 681 000 euro.

Förklaring:Depåbiblioteket minskar de allmänna och vetenskapliga bibliotekens samlingsbehov och säkerställer att den litteratur som anskaffats finns tillgänglig för dem som behöver kunskapen. Depåbiblioteket stöder utvecklandet av kunnandet i samhället och deltar i utvecklandet av bibliotekens verksamhet och servicesystem genom en kostnadseffektiv verksamhet där materialet tas i användning snabbt.

Nyckeltal 2014
utfall
2015
utfall
2016
mål
2017
mål
         
Mängd material som tagits emot (hyllmeter) 6 766 4 786 4 500 4 500
Antal beställningar (st.) 83 038 90 841 100 000 105 000
Sjukdagar antal/årsv. 15,8 8,3 <8 <8
Årsverken 1) 23,7 19 19,5 19

1) I siffran för årsverken år 2014 ingår 3,7 årsverken för tidsbestämt arbete inom projektet för att åtgärda anhopningen av material.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 2 066 1 763 1 686
Bruttoinkomster 4 5 5
Nettoutgifter 2 062 1 758 1 681
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 250    
— överförts till följande år 51    

Inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen grundar sig på undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Depåbiblioteket (1346/2006).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -9
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror -16
Löneglidningsbesparing -2
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -10
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -9
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -1
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -14
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -6
Temporär sänkning av StPL-avgiften -9
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -1
Sammanlagt -77

2017 budget 1 681 000
2016 II tilläggsb. -25 000
2016 budget 1 758 000
2015 bokslut 1 863 000