Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
            (30.) Vuxenutbildning
              02. Arkivverkets omkostnader
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2017

03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 145 000 euro.

Förklaring:Institutet för de inhemska språken är en sakkunnig- och serviceorganisation vars uppgifter omfattar språkvården av finska och svenska samt samordningen av språkvården av samiska, teckenspråk och romani. Till institutets uppgifter hör dessutom rådgivning och ordboksarbete samt forskning med anknytning till språkvård och ordboksarbete. Institutet för de inhemska språken erbjuder i allt större omfattning sina tjänster och sitt material på nätet.

Nyckeltal 2014
utfall
2015
utfall
2016
mål
2017
mål
         
Publikationsmängd (sidor) 3 843 4 203 3 950 3 000
Språkrådgivning (svar), st. 9 175 6 698 6 500 5 500
Elektroniskt material1) 56 061 70 500 84 000 92 000
Sjukdagar antal/årsv. 7,2 6,2 <8 <8
Årsverken 85,5 76,7 79 77

1) Kumulativ utveckling av materialets mängd och förädlingsgrad.

För att resultatmålen för Institutet för de inhemska språken ska nås används även anslagen under moment 29.40.53.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 2 059 1 749 1 645
Bruttoinkomster 633 500 500
Nettoutgifter 1 426 1 249 1 145
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 239    
— överförts till följande år 1 277    

Inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen grundar sig på undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer av Institutet för de inhemska språken.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54) -66
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -5
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror 16
Löneglidningsbesparing -4
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -20
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -6
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -1
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -8
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -4
Temporär sänkning av StPL-avgiften -5
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -1
Sammanlagt -104

2017 budget 1 145 000
2016 II tilläggsb. 11 000
2016 budget 1 249 000
2015 bokslut 1 464 000