Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. (29.01 och 30, delvis) Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
         10. (29.10 och 30, delvis) Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
         20. (29.20 och 30, delvis) Yrkesutbildning
            (30.) Vuxenutbildning
         40. (29.40 och 30, delvis) Högskoleundervisning och forskning
              01. Finlands Akademis omkostnader
              02. Arkivverkets omkostnader
              03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken
              04. Depåbibliotekets omkostnader
              20. (29.40.20 och 30.20, delvis) Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område
              22. Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt
              50. (29.40.50 och 30.21, delvis) Statlig finansiering av universitetens verksamhet
              51. Finlands Akademis forskningsanslag
              (52.) Särskild statlig finansiering för undervisning och forskning vid Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet
              53. Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av vetenskap
              54. Strategisk forskningsfinansiering
              55. (29.40.55 och 30.21, delvis) Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet
              66. Finansieringsandelar till internationella organisationer
              89. Statlig finansiering för universitetens kapitalplaceringar
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

02. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 17 850 000 euro.

Anslaget får även användas till

1) betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till organisationer och program inom arkivverkets internationella samarbete

2) betalning av utgifter för projekt som godkänts av EU.

Förklaring: Arkivverket är en sakkunnig- och serviceorganisation som i sin verksamhet har som mål att det arkivmaterial som är av betydelse för samhället och individen förvaras i begränsad användbar form och så att det kan användas effektivt med tanke på kunderna. Arkivverket har till uppgift att säkerställa att handlingar som hör till vårt nationella kulturarv bevaras och är tillgängliga samt stöda forskning och utveckla arkivfunktionen.

Funktionell effektivitet
  • — Arkivverket digitaliserar och främjar återanvändningen av den digitala informationen i handlingar inom ramen för sina resurser
  • — Arkivverkets verksamhet är högklassig, effektiv och kostnadseffektiv och fokuserad på verkets kärnuppgifter samt beaktar de ramvillkor som fastställts för statens finansiella verksamhet.
Hantering av mänskliga resurser
  • — Arkivverket utvecklar arbetsgemenskapen för att uppnå en god arbetsförmåga och arbetshälsa hos personalen samt för att kunnandet ska riktas på rätt sätt.

Inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen grundar sig på undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för arkivverkets prestationer.

Nyckeltal 2014
utfall
2015
utfall
2016
mål
2017
mål
     
Samhälleliga effekter    
Den totala mängden arkivmaterial (hyllmeter)208 275213 424216 000219 000
Den totala mängden digitalt material (bildenheter)27 169 00038 500 00050 000 00060 000 000
Funktionell effektivitet    
Besök i forskarsalar34 27233 42633 00032 000
Genomförda beställningar av upplysningar22 08822 43423 00023 000
Användning på nätet (antal besök)1 064 000585 2251)1 400 001 600 000
Myndighetsarkiv (hyllmeter/år)7 5344 9153 5002 500
Digitalt material (hyllmeter/år)5671 3001 0001 000
Hantering av mänskliga resurser    
Sjukdagar antal/årsv.9,77,5<8<8
Årsverken2) 241,9220,5215210

1) Av tekniska skäl gäller uppgifterna ett halvår.

2) Omfattar också personalen i tidsbundna projekt.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter21 54818 83118 550
Bruttoinkomster2 251700700
Nettoutgifter19 29718 13117 850
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år 1 044   
— överförts till följande år 1 255  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Det nya centralarkivet vid Arkivverket (hyrestillägg)250
Förberedelser och utrustande samt ibruktagande av ett system för materialhantering i samband med flytten av det nya centralarkivet170
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-4
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-121
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror21
Löneglidningsbesparing-22
Lönejusteringar4
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-110
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-94
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-18
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-184
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-86
Temporär sänkning av StPL-avgiften-107
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-7
Nivåförändring27
Sammanlagt-281

2017 budget17 850 000
2016 II tilläggsb.-86 000
2016 budget18 131 000
2015 bokslut19 508 000