Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
            (30.) Vuxenutbildning
              02. Arkivverkets omkostnader
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2017

02. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 17 850 000 euro.

Anslaget får även användas till

1) betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till organisationer och program inom arkivverkets internationella samarbete

2) betalning av utgifter för projekt som godkänts av EU.

Förklaring:Arkivverket är en sakkunnig- och serviceorganisation som i sin verksamhet har som mål att det arkivmaterial som är av betydelse för samhället och individen förvaras i begränsad användbar form och så att det kan användas effektivt med tanke på kunderna. Arkivverket har till uppgift att säkerställa att handlingar som hör till vårt nationella kulturarv bevaras och är tillgängliga samt stöda forskning och utveckla arkivfunktionen.

Funktionell effektivitet
  • — Arkivverket digitaliserar och främjar återanvändningen av den digitala informationen i handlingar inom ramen för sina resurser
  • — Arkivverkets verksamhet är högklassig, effektiv och kostnadseffektiv och fokuserad på verkets kärnuppgifter samt beaktar de ramvillkor som fastställts för statens finansiella verksamhet.
Hantering av mänskliga resurser
  • — Arkivverket utvecklar arbetsgemenskapen för att uppnå en god arbetsförmåga och arbetshälsa hos personalen samt för att kunnandet ska riktas på rätt sätt.

Inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen grundar sig på undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för arkivverkets prestationer.

Nyckeltal 2014
utfall
2015
utfall
2016
mål
2017
mål
         
Samhälleliga effekter        
Den totala mängden arkivmaterial (hyllmeter) 208 275 213 424 216 000 219 000
Den totala mängden digitalt material (bildenheter) 27 169 000 38 500 000 50 000 000 60 000 000
Funktionell effektivitet        
Besök i forskarsalar 34 272 33 426 33 000 32 000
Genomförda beställningar av upplysningar 22 088 22 434 23 000 23 000
Användning på nätet (antal besök) 1 064 000 585 2251) 1 400 00 1 600 000
Myndighetsarkiv (hyllmeter/år) 7 534 4 915 3 500 2 500
Digitalt material (hyllmeter/år) 567 1 300 1 000 1 000
Hantering av mänskliga resurser        
Sjukdagar antal/årsv. 9,7 7,5 <8 <8
Årsverken2) 241,9 220,5 215 210

1) Av tekniska skäl gäller uppgifterna ett halvår.

2) Omfattar också personalen i tidsbundna projekt.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 21 548 18 831 18 550
Bruttoinkomster 2 251 700 700
Nettoutgifter 19 297 18 131 17 850
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 044    
— överförts till följande år 1 255    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Det nya centralarkivet vid Arkivverket (hyrestillägg) 250
Förberedelser och utrustande samt ibruktagande av ett system för materialhantering i samband med flytten av det nya centralarkivet 170
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -4
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -121
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror 21
Löneglidningsbesparing -22
Lönejusteringar 4
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -110
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -94
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -18
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -184
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -86
Temporär sänkning av StPL-avgiften -107
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -7
Nivåförändring 27
Sammanlagt -281

2017 budget 17 850 000
2016 II tilläggsb. -86 000
2016 budget 18 131 000
2015 bokslut 19 508 000