Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
            (30.) Vuxenutbildning
              02. Arkivverkets omkostnader
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2017

01. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 12 081 000 euro.

Förklaring:Finlands Akademi är en viktig finansiär av vetenskaplig forskning i Finland och verkar aktivt inom den nationella och internationella vetenskaps- och innovationspolitiken. I anslutning till Finlands Akademi finns rådet för strategisk forskning. Förvaltningsämbetet för Akademin producerar rådets administrativa tjänster.

Funktionell effektivitet
  • — Akademin säkerställer genom dess forskningsfinansiering att forskningen har hög kvalitet och genomslag samt att vetenskapen förnyas. Akademin utvecklar sina finansieringsformer, ser över bedömningskriterier och främjar jämlikhet och ansvarsfull forskning, med beaktande av internationaliseringen och forskarnas rörlighet samt genom att fortsätta det finansiella samarbetet med de finländska och utländska samarbetsparterna
  • — Akademin stärker sin vetenskapspolitiska verksamhet genom att för beslutsfattandet inom vetenskapspolitiken erbjuda högklassigt och mångsidigt material som gäller den forskning som görs i Finland vid finländska organisationer inom forskning
  • — Akademin förutsätter att tillgängligheten i fråga om materialet, metoderna och resultaten gällande forskningen inom de projekt som finansieras av Akademin följer principerna om öppen vetenskap
  • — Akademins verksamhet är högklassig, effektiv och kostnadseffektiv samt beaktar förändringar i verksamhetsmiljön och de ramvillkor som fastställts för statens finansiella verksamhet.
Hantering av mänskliga resurser
  • — Finlands Akademi utvecklar arbetsgemenskapen för att uppnå en god arbetsförmåga och arbetshälsa hos personalen samt för att det utnyttjande av kunnande som anges i Akademins strategi ska riktas på rätt sätt.
Nyckeltal 2014
utfall
2015
utfall
2016
mål
2017
mål
         
Samhälleliga effekter        
Akademins samarbetsförmåga (förfrågan till intressenter, max 4) 2,95 (2011) - 3,06 -
Utvärdering av vetenskapens tillstånd i Finland genomförd inledd genomförd inledd
Öppnande av data som produceras inom finansierade forskningsprojekt (%) - - <25 <25
Funktionell effektivitet        
Finansieringsverksamheten, behandlade ansökningar (st.)1) 4 186 4 268 4 500 4 100
Andelen Öppen vetenskap av de projekt som finansieras av Akademin (%) 24 25 28 45
Finansieringsverksamhetens kostnadsandel av den beviljade finansieringen (%) 3,2 2,3 <3,5 <3,5
Akademiprojektens handläggningskostnad (euro/ansökan) 1 503 1 544 1 500 1 500
Hantering av mänskliga resurser        
Sjukdagar antal/årsv. 9,5 6,2 <8 <8
Årsverken2) 138,4 138,4 141 140

1) Siffran för 2015 innehåller inte ansökningar som behandlas av det råd för strategisk forskning som inlett sin verksamhet hösten 2014.

2) Från och med 2014 utgör en ny funktion förvaltningsuppgifterna vid rådet för strategisk forskning.

För att resultatmålen för Finlands Akademi ska nås används även anslagen under moment 29.40.22, 29.40.51, 29.40.53, 29.40.54 och 29.40.66.

Inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen grundar sig på undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för Finlands Akademis prestationer (1410/2015).

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 13 057 13 081 12 291
Bruttoinkomster 500 210 210
Nettoutgifter 12 557 12 871 12 081
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 7 844    
— överförts till följande år 5 710    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -16
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -95
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror 34
Löneglidningsbesparing -64
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -250
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -59
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -14
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -143
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -67
Temporär sänkning av StPL-avgiften -84
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -32
Sammanlagt -790

2017 budget 12 081 000
2016 II tilläggsb. -50 000
2016 budget 12 871 000
2015 bokslut 10 423 000