Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
            (30.) Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2017

33. (29.30.33) Kompetensprogrammet för unga vuxna (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 25 141 000 euro.

Anslaget får användas till

1) betalning av statsandelar enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) för yrkesinriktad tilläggsutbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning och som förbereder för yrkesexamen eller specialyrkesexamen

2) ett belopp av högst 24 228 000 euro till statsunderstöd för grundläggande yrkesutbildning som förbereder för fristående examen, utbildning som förbereder för yrkesexamen och utbildning som förbereder för specialyrkesexamen, för ordnande av examenstillfällen samt för stöd-, handlednings- och rådgivningstjänster. Finansiering kan användas för avläggande av delar av examina.

Maximiantalet läroavtalsstuderande inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen är 300. Priset per enhet för utbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning och som förbereder för yrkesexamen eller specialyrkesexamen är 3 268,70 euro.

Trots kvoten för prestationer får anslaget användas till betalning av statsandelar som föranleds av rättelsebeslut samt till betalning av statsandelar som motsvarar det belopp som inte har beviljats av maximibeloppet för statsunderstöd.

Förklaring:I enlighet med kompetensprogrammet för unga vuxna används anslaget för utbildning för unga vuxna i åldern 20—29 år som inte har någon utbildning efter grundstadiet, vilken ordnas vid läroanstalter eller i form av läroavtalsutbildning och som förbereder för yrkesexamen eller specialyrkesexamen, för grundläggande yrkesutbildning i läroanstaltsform som förbereder för fristående examen samt för examensdelar och för förbättrande av handlednings- och rådgivningstjänster riktade till vuxna.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition enligt vilken tiden för ikraftträdandet förlängs i fråga om det statsunderstöd som ska betalas till kompetensprogrammet för unga vuxna.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Statsunderstöd för kostnader för utbildning i läroanstaltsform samt för handlednings- och rådgivningstjänster (högst) 24 228 000
Statsandel för driftskostnader för utbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning 913 000
Sammanlagt 25 141 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Det stegvisa upphörandet av det tidsbundna programmet -22 206
Tilläggsfinansiering för programmets fortsättning och för spridning av god praxis 10 000
Sammanlagt -12 206

2017 budget 25 141 000
2016 budget 37 347 000
2015 bokslut 55 651 944