Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
            (30.) Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2017

30. (29.20.30, 30.31, 32 och 51) Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 725 789 000 euro.

Anslaget får användas till

1) betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) samt till betalning av andra understöd

2) ett belopp av högst 6 072 000 euro till understöd enligt 44 § i den ovannämnda lagen, till understöd för den yrkesinriktade utbildningens gemensamma uppgifter och kvalitetspris samt till täckande av kostnaderna för finländska studerande inom yrkesutbildningen vid läroanstalten för hörselskadade i Örebro

3) ett belopp av högst 851 000 euro till understöd för utvecklande av den yrkesinriktade specialundervisningen och stärkande av kopplingen till arbetslivet

4) ett belopp av högst 1 825 000 euro till understöd för utvecklande av inlärningsmiljöerna inom yrkesutbildningen och utbildningsanordnarnas verksamhetsprocesser med hjälp av digitala lösningar

5) ett belopp av högst 13 350 000 euro till understöd för främjande och annat utvecklande av ungas läroavtalsutbildning, höjd utbildningsersättning och utbildning för arbetsplatshandledare

6) ett belopp av högst 1 550 000 euro till understöd för utvecklande av den yrkesinriktade tilläggsutbildningens kvalitet, utvecklande av systemet med fristående examina och för prov- och materialtjänster för fristående examina samt till slutbetalningar och rättelser för tidigare år

7) ett belopp av högst 21 000 000 euro till understöd för ordnande av utbildning för invandrare som leder till yrkesinriktad grundexamen, handledande utbildning inför grundläggande yrkesutbildning, grundläggande yrkesutbildning som förbereder för fristående examen, utbildning som förbereder för yrkesexamen och utbildning som förbereder för specialyrkesexamen, för ordnande av examenstillfällen samt för stöd-, handlednings- och rådgivningstjänster.

Maximiantalet läroavtalsstuderande inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen är 21 262. Priset per enhet för utbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning och som förbereder för yrkesexamen eller specialyrkesexamen är 3 268,70 euro per studerande och för annan yrkesinriktad tilläggsutbildning 2 360,73 euro per studerande.

Inom den yrkesinriktade tilläggsutbildning som ges vid läroanstalter, exkluderat tilläggsutbildningen vid yrkesinriktade specialläroanstalter, är antalet kalkylerade studerandeårsverken som berättigar till statsandel högst 16 200. Trots kvoten för studerandeårsverken får anslaget användas till betalning av statsandelar som föranleds av rättelsebeslut.

Antalet kalkylerade studerandedagar som berättigar till statsandelen för särskilda yrkesläroanstalter är sammanlagt högst 221 530, varav Suomen Ilmailuopistos andel är högst 11 600 studerandedagar.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

   
Kalkylerade kostnader för grundläggande utbildning i läroanstaltsform (studerande * pris per enhet enligt ägartyp) 1 360 936 000
— kommunal yrkesutbildning (103 082 * 9 751,49 €) 1 005 199 000
— privat yrkesutbildning (26 568 * 13 389,45 €, inkl. moms) 355 737 000
Kalkylerade kostnader för grundläggande utbildning som ordnas som läroavtalsutbildning (studerande * pris per enhet enligt ägartyp) 90 362 000
— kommunal yrkesutbildning (10 167 * 6 537,52 €) 66 467 000
— privat yrkesutbildning (3 495 * 6 836,93 €, inkl. moms) 23 895 000
Kommunernas finansieringsandel -972 285 000
Anslag för statsandelar som ändras på grund av konkurrenskraftsavtalet -5 337 000
Anslag för statsandelar som ändras på grund av förändringen i kostnadsnivån -4 259 000
Statsandelen för tilläggsutbildning som ordnas som läroavtalsutbildning 66 158 000
— utbildning som förbereder för yrkesexamen och specialyrkesexamen (17 582 * 3 268,70 €) 57 469 000
— annan tilläggsutbildning (3 680 * 2 360,73 €) 8 689 000
Statsandel för yrkesinriktad tilläggsutbildning som ordnas vid läroanstalter 128 511 000
Statsandel för särskilda yrkesläroanstalters driftskostnader 16 055 000
Kompensering för kostnader för återbetalning av mervärdesskatt 1 000 000
Understöd enligt finansieringslagen, gemensamma uppgifter, kvalitetspris samt läroanstalten för hörselskadade i Örebro (högst) 6 072 000
Utvecklande av specialundervisningen och stärkande av kopplingen till arbetslivet (högst) 851 000
Utvecklande av inlärningsmiljöerna inom yrkesutbildningen och utbildningsanordnarnas verksamhetsprocesser med hjälp av digitala lösningar (högst) 1 825 000
Främjande och annat utvecklande av läroavtalsutbildning för unga, höjd utbildningsersättning och utbildning för arbetsplatshandledare (högst) 13 350 000
Utvecklande av kvaliteten på den yrkesinriktade tilläggsutbildningen, utvecklande av systemet för fristående examen, prov- och materialtjänster för fristående examina samt slutbetalningar och rättelser för tidigare år (högst) 1 550 000
Statsandelsfinansierad yrkesutbildning som är avsedd för invandrare samt stöd-, handlednings- och rådgivningstjänster för invandrare (högst) 21 000 000
Sammanlagt 725 789 000

Det genomsnittliga pris per enhet för grundläggande yrkesutbildning som använts som grund för fastställande av statsandelen är 10 355,64 euro per studerande.

Det pris per enhet som används som grund för statsandelen för särskilda yrkesläroanstalter är 72,47 euro per studerandedag.

I den uppskattning av kommunernas finansieringsandel som beaktats vid dimensioneringen av statsandelen ingår sammanlagt 2 431 000 euro som kommunernas andel av kostnaderna för utbildningen vid Sameområdets utbildningscentral och Räddningsinstitutet.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition enligt vilken man ska genomföra en besparing på 190 miljoner euro inom yrkesutbildningen genom att ändra lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) så att det studerandeantal som ligger som grund för finansieringen av den grundläggande yrkesutbildningen i läroanstaltsform blir lägre än maximiantalet studerande enligt tillstånden att ordna utbildning och genom att rikta besparingen i sin helhet till kommunernas finansieringsandel i den grundläggande yrkesutbildningen genom att ändra statsandelsprocenten.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition om en ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) som ska göra det möjligt att betala statsunderstöd för yrkesutbildning som ordnas för invandrare. Genom finansieringen med statsunderstöd syftar man till att utöka särskilt den handledande utbildningen för grundläggande yrkesutbildning samt utbildningen som förbereder för fristående examen och dess tillhörande studier som förbättrar studiefärdigheterna. Målet är att det ska delta ca 2 000 invandrare i den statsunderstödsfinansierade utbildningen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Antagningstjänster (återföring från moment 29.01.02 av en överföring) 18
Anvisning av utgiftsbesparing till kommunernas finansieringsandel 80 083
Bemötandet av invandrarnas ökade behov av utbildning 21 000
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur -3 000
Förändring i kostnadsnivån, (-0,7 %) -4 259
Justering av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna -8 245
Konkurrenskraftsavtalets verkningar på statsandelen; yrkesutbildning (Konkurrenskraftsavt.) -5 337
Sparbeslut -80 083
Nivåförändring -6
Sammanlagt 171

De priser per enhet som använts vid dimensioneringen av anslaget fastställs på basis av verkningarna av konkurrenskraftsavtalet.


2017 budget 725 789 000
2016 budget 725 618 000
2015 bokslut 737 192 435