Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
            (30.) Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2017

21. (29.20.21 och 30.21, delvis) Utvecklande av yrkesutbildningen (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 8 541 000 euro.

Anslaget får användas till

1) betalning av utgifter och understöd för planering och inledande av verksamheten samt av omkostnader för försöks-, forsknings-, utvecklings- och utvärderingsprojekt inom yrkesutbildningen

2) betalning av utgifter och understöd för inlärning på arbetsplatsen och projekt för utvecklande av utbildningsmodeller som flexibelt kombinerar arbetsinriktad inlärning och olika sätt att anordna utbildning

3) betalning av utgifter och understöd för projekt gällande inlärning, studier för vuxna, läroavtalsutbildning och systemet för fristående examen samt utvecklande av informations-, rådgivnings- och handledningstjänster

4) betalning av utgifter och understöd för projekt som stöder genomförandet av reformen av yrkesutbildningen

5) betalning av andra EU-godkända forsknings- och utbildningsprojekt än sådana som finansieras ur strukturfonderna

6) avlönande av personal motsvarande högst sju årsverken.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Företagarfostran (överföring till moment 29.91.52) -400
Projekt gällande livslångt lärande, studier för vuxna, läroavtalsutbildning och systemet för fristående examen samt utvecklande av informations-, rådgivnings- och handledningstjänster -939
Sammanlagt -1 339

2017 budget 8 541 000
2016 budget 9 880 000
2015 bokslut 13 721 000