Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
            (30.) Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2017

01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 7 975 000 euro.

Anslaget får även användas till

1) internationalisering av Sameområdets utbildningscentral och Centret för sjösäkerhetsutbildning, till utvecklande av inlärningsmiljöer och skapande av informationsnät samt till användning av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen och studierna, till stödundervisning för invandrare, till yrkesinriktad tilläggsutbildning, till utbildningsersättningar som betalas till arbetsgivare samt till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

2) ett belopp av högst 2 400 000 euro för sänkning av priserna på de företagsekonomiska prestationerna vid Centret för sjösäkerhetsutbildning.

Förklaring:Centret för sjösäkerhetsutbildning erbjuder säkerhetsutbildning som höjer och upprätthåller säkerhetsnivån inom sjöfartsnäringen, för myndigheter och för medborgare som rör sig till sjöss samt säkerhetsutbildning som förebygger miljöolyckor i enheten för överlevnadsutbildning i Lojo och enheten för brandutbildning i Obbnäs. Målet är att Centret för sjösäkerhetsutbildning år 2017 ska utbilda sammanlagt 4 100 personer.

Sameområdets utbildningscentral har som uppgift att höja samebefolkningens yrkeskunnighet, ordna utbildning som motsvarar näringslivets behov inom sameområdet och främja sysselsättningen i området samt bevara och utveckla den samiska kulturen och det samiska språket. Utbildningscentralen har som specialuppgift att tjäna den enda ursprungsbefolkningen inom Europeiska unionen. År 2017 kommer antalet studerande vid utbildningscentralen att vara ca 140 inom den grundläggande yrkesutbildningen och antalet studerandedagar ca 4 800 inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen. Inom den terminsbundna utbildningen i det samiska språket och kulturen är antalet studerandedagar ca 7 200 och inom kursverksamheten 5 250.

Årsverken

  2014
utfall
2015
utfall
2016
uppskattning
2017
mål
         
Sameområdets utbildningscentral 71,2 69,0 69 69
Centret för sjösäkerhetsutbildning 23,6 24,3 26 26
Sammanlagt 94,8 93,3 95 95

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den företagsekonomiska verksamheten vid Centret för sjösäkerhetsutbildning (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 1 002 1 000 1 000
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 3 095 3 000 3 000
— andel av samkostnaderna 941 950 950
Kostnader sammanlagt 4 036 3 950 3 950
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -3 034 -2 950 -2 950
Kostnadsmotsvarighet, % 25 25 25
       
Prisstöd 2 400 1 550 2 400
       
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd,% 84 65 86

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Sameområdets utbildningscentral 4 688 000
Prisstöd för Centret för sjösäkerhetsutbildning 2 400 000
Övriga utgifter för Centret för sjösäkerhetsutbildning 887 000
Sammanlagt 7 975 000

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 10 657 10 839 10 525
Bruttoinkomster 1 947 2 550 2 550
Nettoutgifter 8 710 8 289 7 975
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 3 126    
— överförts till följande år 729    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -43
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror -78
Löneglidningsbesparing -15
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -41
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -6
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -61
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -30
Temporär sänkning av StPL-avgiften -40
Sammanlagt -314

2017 budget 7 975 000
2016 II tilläggsb. -118 000
2016 budget 8 289 000
2015 bokslut 6 314 000