Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
            (30.) Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2017

31. (29.30.30) Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 146 325 000 euro.

Anslaget får användas till

1) betalning av statsandel i enlighet med lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) till medborgarinstitut, folkhögskolor, studiecentraler och sommaruniversitet samt läroanstalten Snellman-korkeakoulu

2) ett belopp av högst 5 834 000 euro till understöd enligt 14 § i den ovannämnda lagen.

Enheter som berättigar till statsandel 

  maximibelopp enhet
     
Statsandel för medborgarinstitutens driftskostnader 1 698 839 undervisningstimme
Statsandel för folkhögskolornas driftskostnader 241 834 studerandevecka
Statsandel för studiecentralers driftskostnader 158 984 undervisningstimme
Statsandel för sommaruniversitetens driftskostnader 52 711 undervisningstimme

Av de kalkylerade studerandeveckor i folkhögskolor som berättigar till statsandel riktas högst 5 440 studerandeveckor till folkhögskolan Lehtimäen opisto och högst 4 160 studerandeveckor till Snellman-korkeakoulu, som är en läroanstalt för fritt bildningsarbete. Trots tim- eller studerandeveckokvoten får anslaget användas till betalning av statsandelar som föranleds av rättelsebeslut.

Förklaring:

Den beräknade fördelningen av statsandelar och statsunderstöd (euro) 

  Statsandel Statsunderstöd Sammanlagt
       
Medborgarinstitut 81 273 000 3 012 000 84 285 000
Folkhögskolor 43 790 000 2 622 000 46 412 000
Studiecentraler 12 407 000 150 000 12 557 000
Sommaruniversitet 4 995 000 50 000 5 045 000
Anslag för statsandelar som ändras på grund av konkurrenskraftsavtalet och förändringen i kostnadsnivån -1 974 000 - -1 974 000
Sammanlagt 140 491 000 5 834 000 146 325 000

Anslaget används för uppdraget för läroanstalter för fritt bildningsarbete att i enlighet med principen om livslångt lärande ordna utbildning som stöder ett enhetligt samhälle, jämlikhet och aktivt medborgarskap. Tyngdpunkten för statsunderstöden ligger på att stödja den strukturella utvecklingen av det fria bildningsarbetet, kvaliteten och verkningsfullheten samt möjligheterna till utbildning för målgrupper som är utbildningspolitiskt viktiga. Understöden i form av studiesedlar inom ungdomsgarantin riktas till utbildning som förbättrar studiefärdigheterna och språkkunskaperna hos unga invandrare. Av statsunderstöden till folkhögskolor riktas 416 000 euro i extra understöd i form av studiesedlar till folkhögskolan Lehtimäen opisto för att kompensera den statsandelsprocent som sänktes när lagstiftningen ändrades.

Genomsnittliga pris per enhet som använts vid dimensioneringen av anslaget

   
Medborgarinstitut 83,51 euro/undervisningstimme
Folkhögskolor 299,51 euro/studerandevecka
Studiecentraler 120,06 euro/undervisningstimme
Sommaruniversitet 157,96 euro/undervisningstimme

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur -100
Förändring i kostnadsnivån, (-0,7 %) -973
Justering av kostnadsnivån -1 088
Konkurrenskraftsavtalets inverkan på statsandelen; fritt bildningsarbete (Konkurrenskraftsavt.) -1 001
Struktur- och finansieringsreform inom det fria bildningsarbetet -8 500
Övriga ändringar 67
Sammanlagt -11 595

De priser per enhet som använts vid dimensioneringen av anslaget fastställs på basis av verkningarna av konkurrenskraftsavtalet.

Momentets rubrik har ändrats.


2017 budget 146 325 000
2016 budget 157 920 000
2015 bokslut 156 212 380