Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. (29.01 och 30, delvis) Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
         10. (29.10 och 30, delvis) Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
              01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning
              02. (29.10.02 och 29.30.20, delvis) Studentexamensnämndens omkostnader
              20. (29.10.20 och 29.30.21, delvis) Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete
              30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning
              31. (29.30.30) Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete
              51. Statsunderstöd för organisationer inom allmänbildande utbildning
              52. (29.30.53) Statsunderstöd för organisationer inom det fria bildningsarbetet
         20. (29.20 och 30, delvis) Yrkesutbildning
            (30.) Vuxenutbildning
         40. (29.40 och 30, delvis) Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

31. (29.30.30) Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 146 325 000 euro.

Anslaget får användas till

1) betalning av statsandel i enlighet med lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) till medborgarinstitut, folkhögskolor, studiecentraler och sommaruniversitet samt läroanstalten Snellman-korkeakoulu

2) ett belopp av högst 5 834 000 euro till understöd enligt 14 § i den ovannämnda lagen.

Enheter som berättigar till statsandel 

 maximibeloppenhet
   
Statsandel för medborgarinstitutens driftskostnader1 698 839undervisningstimme
Statsandel för folkhögskolornas driftskostnader241 834studerandevecka
Statsandel för studiecentralers driftskostnader158 984undervisningstimme
Statsandel för sommaruniversitetens driftskostnader52 711undervisningstimme

Av de kalkylerade studerandeveckor i folkhögskolor som berättigar till statsandel riktas högst 5 440 studerandeveckor till folkhögskolan Lehtimäen opisto och högst 4 160 studerandeveckor till Snellman-korkeakoulu, som är en läroanstalt för fritt bildningsarbete. Trots tim- eller studerandeveckokvoten får anslaget användas till betalning av statsandelar som föranleds av rättelsebeslut.

Förklaring:

Den beräknade fördelningen av statsandelar och statsunderstöd (euro) 

 StatsandelStatsunderstödSammanlagt
    
Medborgarinstitut81 273 0003 012 00084 285 000
Folkhögskolor43 790 0002 622 00046 412 000
Studiecentraler12 407 000150 00012 557 000
Sommaruniversitet4 995 00050 0005 045 000
Anslag för statsandelar som ändras på grund av konkurrenskraftsavtalet och förändringen i kostnadsnivån-1 974 000--1 974 000
Sammanlagt140 491 0005 834 000146 325 000

Anslaget används för uppdraget för läroanstalter för fritt bildningsarbete att i enlighet med principen om livslångt lärande ordna utbildning som stöder ett enhetligt samhälle, jämlikhet och aktivt medborgarskap. Tyngdpunkten för statsunderstöden ligger på att stödja den strukturella utvecklingen av det fria bildningsarbetet, kvaliteten och verkningsfullheten samt möjligheterna till utbildning för målgrupper som är utbildningspolitiskt viktiga. Understöden i form av studiesedlar inom ungdomsgarantin riktas till utbildning som förbättrar studiefärdigheterna och språkkunskaperna hos unga invandrare. Av statsunderstöden till folkhögskolor riktas 416 000 euro i extra understöd i form av studiesedlar till folkhögskolan Lehtimäen opisto för att kompensera den statsandelsprocent som sänktes när lagstiftningen ändrades.

Genomsnittliga pris per enhet som använts vid dimensioneringen av anslaget

  
Medborgarinstitut83,51 euro/undervisningstimme
Folkhögskolor299,51 euro/studerandevecka
Studiecentraler120,06 euro/undervisningstimme
Sommaruniversitet157,96 euro/undervisningstimme

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur-100
Förändring i kostnadsnivån, (-0,7 %)-973
Justering av kostnadsnivån-1 088
Konkurrenskraftsavtalets inverkan på statsandelen; fritt bildningsarbete (Konkurrenskraftsavt.)-1 001
Struktur- och finansieringsreform inom det fria bildningsarbetet -8 500
Övriga ändringar67
Sammanlagt-11 595

De priser per enhet som använts vid dimensioneringen av anslaget fastställs på basis av verkningarna av konkurrenskraftsavtalet.

Momentets rubrik har ändrats.


2017 budget146 325 000
2016 budget157 920 000
2015 bokslut156 212 380